8/29/2009

کمیته شمال - ببرهای مازندران

چریکهای‌ مسلح فدایی‌ باصورت هایی‌ پوشیده خواهندجنگید:
ببرهای مازندران
(چهره هایمان رامی‌ پوشانیم تاجهانیان مارابهتربشناسند:)
___________________
مطالبی ازقبل:گفتاری ازرفیق پویان مسئول کمیته شمال-مازندران
مبارزه مسلحانه تنهاراه رهائی
اگرمارکسیست لنینیست ها وکمونیستهای انقلابی ایرانی مبارزه مسلحانه کردند که بی شک وتردید جایگاه حقیقی وواقعی خودرا درجامعه اینده ایران تثبیت وتضمین کرده اند .اگر نه که دیگر بایدمرگ ابدی جنبش کمونیستی رادید.با توجه به رخدادهائی که دراکثر کشورهای تحت ستم روی می دهد شاهد ان هستیم که تنها نیروهای اکتیو وفعال ازجنبش های مارکسیستی ویا کمونیستی ان جامعه روند سیاسی و اجتماعی ان جامعه راتحت الشعاع خود قرارمی دهند .هرجا که امپریالیسم جهانی ازطریق مزدوران بی شرم وحیای خودمشغول غارت وچپاول ثروت ها ومنابع ملی ان جامعه می باشد اولین نیروی سیاسی واگاهی که دربرابران قد علم کرده وبه مبارزه ای جدی وهمه جانبه ودرنهایت نیز بالاجبار دست به اسلحه برده واغازگریک مبارزه ونبرد مسلحانه شده اند نیروهای چپگرا و انقلابی بودند وهستند وخواهند بود .درک درست و واقع بینانه این نیروها وبرخورد نزدیک با واقعیتهای درون اجتماع خودکه همگان خوب می دانیم هرچه تحلیل ها و نگرش ها واینگونه برخوردها نزدیکترباشد به مراتب می توان برخوردی علمی تروحقیقی ترکرد.با انکه شاید شرایط سیاسی وامنیتی برای اکثراین نیروها درجامعه مربوطه یشان صد البته وبمراتب بدترازوضعیت وموقعیت مارکسیست ها وکمونیست های ایرانی درایران بوده وهست اما خوشبختانه شیوه مبارزات وازهمه مهمتر نحوه اتحاد وایجاد یک نیروی ائتلافی با دیگرنیروهای چپگرا دراینگونه کشورها بسیارعالی و قابل تحسین می باشد .چرا که دربرابر تجاوزهای فرهنگی ـ سیاسی ـ نظامی امپریالیسم جهانی بلافاصله دورهم گرد امده وتشکیل یک نیروی واحد ـ حتی نیروی چریکی ـ نظامی واحد را می دهند.هرعمل تشکیلاتی و یافعالیت های حتی مخفیانه وزیرزمینی را دربین مردم وملت سرزمین خود انجام می دهند .تمام سعی وکوشش خود رابخرج می دهند تا یک قدم نیزازتوده ها جدا نباشند .با توده ها زندگی می کنند وبا درکی درست وواقع بینانه از مشکلات اساسی وپایه ای خلق ستمدیده سیستم مبارزاتی خود رابا خواسته ها وتمایلات خلق تنظیم وبه پیش می برند .بهمین دلیل اکثریت انان درمبارزه خود چه مبارزه طولانی مدت وچه کوتاه مدت موفقند ....
؟...امروز که اکثریت خلق ستم دیده دربرابر تهاجمات ددمنشانه ارتجاع اخوندی با شجاعتی تمام موضعی حتی نظامی گرفته اند ؟ مدعیان سیاسی ما بویژه کمونیستها ومارکسیست های بی پرنسیب ایرانی درمحیطی خارج وبیرون از توده ها ومردم ــ تازه به اموزش های کلاسیک مارکسیسم لنینیسم و تعلیم جامعه سوسیالیستی پرداخته اند . بنازیم به ان پرفسور واستاد ی که بعد از بیست هفت سال از گذشت عمر نکبت بار ارتجاع تازه به فکر تاسیس کلاس های اموزشی چپ وچپگرائی افتاده است ؟گویا جمهوری ننگین همین بیست وچهارساعت گذشته برسرکارامده است وحرافان ومدعیان بی خاصیت ما درجهت شناساندن چهره این ارتجاع نوظهور دست به اموزش واگاهی دادن به خلق وملتی می شوند که ازدید این بی پرنسیب های سیاسی گویا خلق وملت ایران ملتی بیسواد ونااگاه بی اطلاع از وجود ایدئولوژی ها وتفکرات سیاسی دیگر هستند ؟پزدهندگان وقیافه بگیران سیاسی که معلوم نیست این همه درجه و رتبه ومقام مارکسیستی ومدال های افتخاری را ازکدام بنگاه تبلیغاتی امپریالیستی خریداری وبر سینه خود اویزان کرده اند ........

گروه رفیق البرز-کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی:


تلاش وکوشش خودراخواهیم کردتاباگردآوری ایرانیان شجاع دل وباحمله ای گروهی ودسته جمعی

فک احمقی نژادعنترزاده راپیاده واین دیوانه زشت صورت راسقط کرده وبه بیت کثیف ونجس علی گداارسال

کنیم.واگرتوانستیم اوراترورانقلابی خواهیم کرد

8/25/2009

اطلاعیه سازمان مخفی ایران:


به نام خلق قهرمان ایران:
تنهاره رهائی جنگ مسلحانه ست

هموطننان گرامی:- مبارزین راستین راه آزادی :- وطن پرستان ایرانی درخارج ازکشور:
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران جهت آماده سازی همه رفقای رزمنده فدائی خلق درسراسرایران وبویژه جهت نیرومندترکردن شاخه چریکی - نظامی خودکمیته شمال(ببرهای مازندران)ازطریق مسلح کردن چریکهای فدائی خلق به سلاحهای پیشرفته ومدرن وتهیه امکانات رزمی ونظامی وپشتیبانی وتقویت نیروهای چریک شهری خودبرای شروع وآغازجنگ ونبردمسلحانه سراسری جهت نابودی هرچه سریع تروزودترکلیت حکومت ونظام کثیف ونجس دینی -اسلامی -آخوندی نیازمبرم وعاجل به کمک های مالی هواداران وطرفداران جنبش پیشتازفدائی خلق - دلسوزان ووطن پرستان واقعی ایرانی بویژه هموطننان ایرانی که به میهن وسرزمین خودبرای رهائی ازشرحکومت ننگین اسلامی می اندیشند*دارد.
رابطین سازمان مخفی ایران بافروشندگان سلاح های مجهزومدرن به گفتگوپرداخته ونتیجه حاصله ازگفتگوهابه آنجاختم شدکه جهت مسلح کردن حداقل پنج هزارنفرازرفقای رزمنده فدائی خلق ونیروهای چریکی درکمیته شمال دراستانهای گلستان - مازندران وگیلان ونیروهای چریک شهری دراین استانها-لازم وضروریست که تعدادپنج هزارقبضه سلاح مدرن وپیشرفته راخریداری وواردکشورکرد.
سازمان مخفی ایران علاوه برفراخوان عمومی برای جمع آوری کمکهای مالی جهت تهیه وخریدسلاحهاازکلیه هموطننان عزیزی که توانائی پرداخت پول نقدحتی به عنوان وام وقرض به سازمان مخفی ایران رادارندتقاضامی کندکه دراین موردحساس وسرنوشت سازبه سازمان مخفی کمک ویاری رسانند.هرشخص وهرهموطن دلسوزی که این وجه نقدرابه عنوان قرض ووام به سازمان مخفی ایران بپردازد.سازمان مخفی نیزتضمین می کندکه آن مبلغ رامجددابه شخص پرداخت کننده بازگرداند.
درشرایط فعلی وحساس کنونی کشور- بیش ازپنج هزارچریک مسلح فدائی خلق جهت آغازنبردمسلحانه وآخرین یورش برعلیه کلیت نظام وحکومت کثیف ونجس اسلامی -آخوندی به اینگونه سلاحهاوامکانات مدرن چریکی - نظامی نیازمندمی باشند.
هموطننان دلسوزایرانی تباربویژه ایرانیان درخارج ازکشوراگرخواهان کمک به سازمان مخفی ایران دراین امرمهم میباشندلطفابارابط سازمان مخفی ومسئول موقت کمیته خارج ازکشورچریک فدائی خلق(رفیق البر)تماس وباایشان هماهنگی های لازمه رابه عمل بیاورند.
فراموش نکنیم که بیش ازپنج هزارچریک فدائی خلق درانتظاردریافت اسلحه ومسلح شدن به سلاحهای پیشرفته ومدرن رامی کشندتاکلیه بساط حکومت نجس اسلامی -آخوندی راازسرزمین عزیزمان ایران برچینند.به سازمان مخفی ایران جهت آغازنبردمسلحانه وسراسری کمک ویاری رسانید.


بادرودهای فراوان وسپاس بیکران ازهمه هموطننان گرامی .

سازمان مخفی ایران.
_____________________

آدرسهاتماس بارفیق البرز:

مصاحبه بارفيق اشرف دهقانی

فرود فولادوندمشکل بزرگ مبارزه.خدمت مجاهدبه آخوند.ملاومجاهدهمان سربازان تازی ۱۴۰۰ سال پيش هستند.دستگيری بيش از..۴۰۰۰ نفردرتظاهرات مردمی!
______________________
فرودفولادوندسخنگووبنيانگذارانجمن پادشاهی ايران به فرزندان آريابوم:
«مسلح شويد،اين تنهاراه است وراه دومی هم نداريم،بگذاريدبگويندکه من تروريستم!»ماهم به مزدوران وايران فروشان ميگوئیم که اگرمبارزه برای آزادسازی مردم وکشورمان ازکشتارگاه وشکنجه گاه اسلامی که هرروزه فرزندان و
جوانان مارا ميکشدتروريزم است،بگذاريد که بگويندماتروريست هستيم. فرداميان ماوشما داوری خواهدکرد
__________________
نوروز

رپ احمدي نژاد8/24/2009

دومطلب مهم وضروری:

توجه همه رفقاومبارزین درانجمن پادشاهی ایران گروه تندروهمه رفقای چریکهای فدائی خلق ایران:
باتوجه به دومطلب درج شده دردوسایت متعلق به گروه تندرچنین استنباط می شودکه شخصی به نام مهران) بادردست داشتن سایت تکاوران تندردرتلاش است تابه طریقی) 1-یاخودرادرعرصه تشکیلاتی گروه تندرمعروف ومشهورکرده وباتقلا وکوشش خواهان آن است که عنوان مثلاریاست سرپرستی یارهبری ومسئولیت گروه تندرویافراترازآن رهبری انجمن پادشاهی ایران رابدست گیرد
2- یاباتوجه به بیانات وگفتارهای آقای(مهران)به احتمال زیادکاسه ای زیرنیم کاسه ایشان وجوددارد
3- یابه گفته رفیق البرزرابط سازمان مخفی ایران ومسئول موقت وفعلی کمیته خارج ازکشورسازمان ما-آقائی تحت نام مهران یاآنقدرناشی وبی تجربه درامرترویج وتزریق تبلیغاتهای نشئات گرفته ازوزارت نجس اطلاعات آخوندی تشریف داردیابدلیل عدم برخورداری ازیک موقعیت ومکان تشکیلاتی باخوردن قرص روان گردان کنترل زبان خودراازدست داده است.
_____________________
تازمانی که رفیق فرودفولادونددربرنامه های خودشروع به تبلیغ جنگ مسلحانه کرد-دو-دیوانه بی پرنسیب آنهم یکی ازجنس مونث ودیگری ازجنس مذکرتحت عناوین خانم (رزیتا)ودیگری به نام(داریوش)بابی شرمی تمام شروع به خیانت کردندکه بعدمدتی گندش درآمدکه خانم رزیتا خواهرزینبی وآقای داریوش نیزدلال حکومت نجس وننگین آخوندی ونفوذی به درون گروههای سیاسی از آب درآمدند.این دونفرتلاش فراوان ودست وپای زیادی زدندتاباحیله هاوفریبهای آخوندی بارفقای چریکهای مسلح فدائی درسازمان مخفی تماس وحتی وعده دیداروملاقات بارفقادرداخل کشور-تهران-رانیزدادندکه آن زمان سازمان مابه آنهااطلاع دادکه اولابایدشخص خودفرودفولادوندچنین خواسته ای راعنوان ودستوردهند
دوما-سازمان مادرخارج ازکشوربرای خودکمیته ورابط مخصوص خوراداردپس ابتداباآنهاگفتگوکنیداماگویااصراروپافشاری اینگونه افراددرانجمن پادشاهی ایران بوی دیگری می دهدکه بایدبادقت به آن توجه کرد.
سوما:اخیرانیزشخصی به نام مهران ازطریق ایمیل خواستارآن شده بودکه درشبکه اینترنتی بارفقای مابه گفتگوبنشیند.
__________________
ناشی گریهای آقای مهران:
گزارش(رفیق البرز)مسئول موقت کمیته خارج ازکشورورابط سازمان مخفی ایران:
__________________
باگرمترین درودهابه مبارزین راستین راه آزادی.
رفقای مبارزوواقعی درگروه تندررابهتربشناسیم وفریب تبلیغاتهای کورکننده نخوریم.
رفقای گرامی
دردوسایت متعلق به گروه تندردومطلب مهم واساسی درج شده است که سایت تکاوران تندربابکاربردن یک سری الفاظ وکلمات :
بخوانید:(قلمبه -سلمبه)ودهان پرکن نهایت کوشش خودرابعمل آورده تابه تعدادی ازرفقای فعال درگروه تندرچون آقای جمشیدنسبتهاوبرچسبهائی واردکندکه خوشبختانه یامتاسفانه مارک وبرچسبهای این گونه کالاهای بنجل شده تنهاازکارخانه تولیدی وزارت نجس وننگین اطلاعات آخوندی به بازارمکاره وراکدوبی رونق شده اپوزیسیون خارج ازکشورصادرمی شود.باتوجه به الفاظهای بکاربرده شده ازطرف شخصی مجازی واینترنتی به نام مهران که با نام ام ای به ارسال ایمیلهاوپیغامهاوپسغامهای مشکوک وفریب دهنده مشغول است متوجه شدیم که آقای مهران درچندنوبت قصدشناسائی رفقای رزمنده فدائی ازطریق مثلا گفتگودرشبکه اینترنتی رانیزداشت.که جهت این گفتگوبلافاصله بارفیق جمشیدمذاکره کردم.یادمان نرفته وفراموش نکرده ایم که قبلانیزتعدادی ازمعتادان وخماری های همیشه روزگارچون آقای داریوش وخانم رزیتاها هم تلاش فراوان کردندکه مبارزین مسلح چریکهای فدائی خلق بویژه یاران فدائی درکمیته شمال -ببرهای مازندران راشناسائی کنند.شخصیتهای کذائی چون مهران وامثالهم درامرروابط تشکیلاتی -برخوردهای سیاسی -تماسهای دوستانه وحتی درروابطهای عادی بین دونفرآنقدرناشی وبی تجربه ونادان وناآگاه تشریف دارندبطوری که درام(فرض مثال)افشاگری یک شخص یایک گروه گویاشب خواب می بینندوصبح خوابشان رابه تعبیرمی گذارندآنهم باشتاب وعجله.شخصیتهائی چون مهران نه ظرفیت آن رادارندکه کسی رابی جهت متهم کنندونه کاره ای هستندکه بخواهندبرای کسی تعیین تکلیف یابرای کسی درجه واعتبارورتبه صادریاحتی منکروخلع درجه کنند.برای کمیته خارج کشوروبرای سازمان مخفی ایران شخصیتهای مبارزوسیاسی چون رفیق روزبهان -رفیق جمشیدورفیق ایمان شناخته شده(راحت عنوان کنم )برای مااین رفقادارای شناسنامه وشجره نامه سیاسی ومبارزاتی می باشند.برخوردهای روزمره من(نویسنده گزارش)بارفیق روزبهان 7171 ازیاران انجمن پادشاهی ایران برخوردهابارفیق جمشیدسردبیرانجمن ومجری وگوینده رادیوتندر(نه رهبرانجمن به ادعای شما)ورفیق ایمان مدیررادیوتندرخودبرای گواهی واثبات همه چیزکافیست همانطورکه رفیق روزبهان به مدت دوسال است مراوسازمان مارامی شناسدحال بایدپرسیدآقای مهران؟ شخصیت حقیقی وواقعی شماچیست?وشناسنامه سیاسی شماکجاست؟درانجمن پادشاهی ایران درچه درجه وسمت تشکیلاتی قراردارید؟
برای سازمان مخفی ایران یک شخص ازانجمن پادشاهی ایران به عنوان مسئول این تشکیلات بعدازفرودفولادوندمعتبراست وآن هم رفیق جمشیدمی باشد.نه شخص دیگر.آقای مهران درامرمبارزات سیاسی -مبارزات تشکیلاتی -وحتی درامربافتن یک انتقاددرون تشکیلاتی -مخالفت باوجودیک شخص دردرون تشکیلات - دربافتن وجفت وجورکردن چندحرف وکلمه برای افشاگری آنقدرناشی وبی تجربه وبیسوادتشریف دارندکه من به رفقای رزمنده درسازمان جوانان راه نواین حق بزرگ رامی دهم که شیوه آموزشهای بچه گانه مندرج درسایت تکاوران تندربااعلام اینکه آموزشهای ارائه شده دراین سایت حتی یک سوسک وموش راهم نمی کشدچه برسدبه پاسدارجنایتکاروحزب الله بی شرم وحیارا:
باریکلاوهزاران درودبه رفقا در سازمان جوانان راه نوکه چه سریع متوجه این موضوع شدند.مواردومسائل دیگری درباره آقای مهران وهمپالگی های دیگرش وجودداردکه درفرصتی مناسب به آنان خواهیم پرداخت امادرحال حاضرهیچ کدام ازرفقاباشخصیت اینترنتی به نام مهران اصلاوابداتماس برقرارنکنندچون این شخص درست درموقعیت حسیاس مبارزاتی خودرانشان وکاملا مشکوک می باشدحال آقای مهران فعلا برای ببرهای مازندران شخصیت حقیقی وواقعی رانشان دهید.افشاگری درباره افراددیگرپیشکشتان
_____________
آدرس ایمیل جهت تماس بارفیق البرزلوس آنجلس -آمریکا
alborz_koh2000@yahoo.com

8/22/2009

فرمانده ددمنش پاسداران:

سرکرده ددمنشان وجنایتکاران درسپاه قلاده به گردن پاسداران:
(سرتیپ پاسدارعبدالله عراقی)

فرمانده ارشدسپاه پاسداران ایران اعلام کردکه یک سازمان ضدانقلابی وملحدومخالف نظام تحت عنوان سازمان مخفی با۳۰۰هزارعضودرناآرامی هاوتظاهرات واغتشاشات اخیرایران دست داشته است

8/20/2009

حرف سازمان مخفی:سازمان مخفی ایران

(سچفخا)


بنام ملت ایران وبانام همه جانباختگان راه آزادی
هموطننان گرامی -رفقای رزمنده

سازمان مخفی ایران ازهمه رفقای کمونیست -همه مارکسیست لنینیستهای ایرانی -همه مبارزین چپگراوانقلابی -ازهمه آزادیخواهان ومبارزین راستین راه آزادی که خواهان رهائی ابدی ایران عزیزازشرددمنشیهای حکومت نجس وننگین دینی -اسلامی -آخوندی هستندمی خواهدکه باگردهم آمدن وبستن اتحادی محکم وتشکیل یک جبهه واحدسیاسی -بویژه تشکیل یک جبهه نظامی و-ارتشی مکانیزه ومدرن وقوی وسازماندهی نیروهای چریکی وپارتیزانی -خودرابرای حمله نهائی برعلیه کلیت حکومت نجس آخوندی -این مزدوروجانوروحشی ودست پرورده امپریالیسم جهانی ودولتهای استعارگرخارجی -حاضروآماده کرده وازاین طریق به کمک ویاری خلق ستمدیده اماهمیشه قهرمان ایران بشتابیم.

دراین موردرفیق (البرز)عضوکمیته مرکزی ومسئول کمیته خارج ازکشور سازمان مخفی ایران (سچفخا)بااجازه رسمی ازطرف سازمان مخفی درتلاش است تاباملاقات ودیداروگفتگوباهمه رفقای کمونیست واقعی وحقیقی ایرانی- نیروهاوسازمانهاوگروههای چپگراوانقلابی وهمه نیروهای سیاسی دیگرکه اعتقادی باطنی وفطری وقلبی به آغازجنگ ونبردمسلحانه به عنوان تنهاراه رهائی ایران دربندراداشته ودارند همه رفقای رزمنده راه آزادی رادریک مکان ودریک خانواده بزرگ کمونیستی گردهم آورده وازطریق رفقادرکشورهای دیگرپشتیبان وحامی مبارزین مسلح راه آزادی باشند.

تنهاباگردهم آمدن همه مشتاقان نبردمسلحانه -همه نیروهای بالفطرانقلابی وآزادیخواه -همه کمونیستهاوهمه چریکهای فدائی خلق ایران می توان چنین ارتش نیرومندی راتاسیس وایجادکرد.

رفیق البرزباکمک رفقای خوددرکشورآمریکادرتلاش است تاباایجادخطوط ارتباط وتماس ازجمله خط تلفن -فاکس -ایمیل وازمهمتردرکمک به بخش رادیوئی متعلق به رفقای رزمنده درگروه تندر -کمیته کمک ویاری رسانی به مبارزین مسلح داخل کشورراایجادکند.امیدآن داریم که همه دشمنان حقیقی حکومت نجس آخوندی -همه وطن پرستان ایرانی وهمه کمونیستهای انقلابی دراین زمینه وکمک به رفقای فدائی درکشورآمریکانهایت کوشش وسعی خودرابه عمل آورده تاباایجادامکاناتی وسیع ودرخوروباحمایت وپشتیبانی قوی ومحکم مردمی ایرانیان درکشورهای خارجی درکوتاهترین راه ممکن ودراسرع وقت باآغازجنگ مسلحانه به عمرنکبت باروحشی های اسلامی خاتمه دهیم .


باسپاس فراوان ودرودهای بیکران به مبارزین وآزادیخواهان وهمه وطن پرستان ایرانی.


(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

(سازمان مخفی)
آدرس ایمیل جهت تماس بارفیق البرزلوس آنجلس -آمریکا

سخنرانی رئیس جمهور:عنترنژاد:

همزمان با آغازسخنرانی محموداحمد عنتری نژادرئیس جمهوردیوانه های اسلامی- مردم قهرمان ایران پاسخ لجن پراکنی های این دیوانه مالیخولیائی اسلامی وزشت صورت وکریه المنظررابافریادمرگ بردیکتاتوردادند.
____________________
شعارتنهاره رهائی جنگ مسلحانه
بزودی درسراسرایران عزیزطنین خواهدافکند.آن زمان است که چریکهای مسلح کمونیست ایرانی درسازمان مخفی قتل عام نیروهای ددمنش حزب الله ونیروهای مزدوروابسته به بیت نجس وکثیف رهبری متعلق به علی خامنه ای دجال وهمه دکانداران دینی راشروع خواهندکرد.

کمونیستهای شیادوحقه بازکمونیست کارگری:

حزب کمونیست کارگری :=حزب بی دروپیکری که ازانواع واقسام موجودات بی مخ وبی مغزوبی شعوردرآن یافت
می شودجزکارگرکمونیست ایرانی ..
حزب مزخرف حککا=مرکزدروغبافی وشایعه پراکنی.جایگاه ننگینی که باآبرووحیثیت وشرف کمونیستهای حقیقی وواقعی ایرانی قصدبازی کردن رادارد.ازحقه هاوترفندهای این حزب مافیائی درامرپاشیدن تخم دروغ وشایعه یکی
همین است که درزیرمی خوانید
_________________
گارد آزادی بمناسبت ٢٨ مرداد جاده مریوان- سنندج را به کنترل در خود در آورد
کمیته کردستان حزب حکمتیستAugust 16, 2009

روز 23 مرداد 88 در آستانه سی امین سالگرد حمله جنایتکارانه جمهوری اسلامی به کردستان و آغاز اعدام و کشتار و برقراری سرکوب وخفقان، واحدی از نیروهای گارد آزادی به فرماندهی کمال رضایی ساعت هشت شب در عملیاتی موفقیت آمیز و جسورانه وارد شهرک جوجه سازی واقع در سه کیلومتری شهر مریوان شده و مورد استقبال گرم و پرشورمردم این شهرک قرارگرفتند. رفقای گارد درباره فراخوان حزب حکمتیست برای اعتصاب عمومی در 28 مرداد با مردم به بحث وگفتگو پرداختند و با تاکید بر شرکت فعالانه و متحدانه مردم در این روز پوسترها و تراکتهای مربوط به اعتصاب عمومی را در میان مردم توزیع کردند.
واحد مسلح گارد آزادی جاده سنندج- مریوان را که از مرکز این شهرک میگذرد به مدت نیم ساعت به کنترل خود درآوردند

کمیته شمال - ببرهای مازندران


موزیک زیبائی که به مدت دوسال دروبلاگهای سازمان مخفی ووبلاگ بیادماندنی(عصراهانت وخیانت)متعلق به رفیق پویان شنیده می شد.رفقای فدائی درشهرلوس آنجلس این آهنگ زیبارابه همراه ویدئوکلیپ آن برای ببرهای مازندران ارسال کرده اند

8/19/2009

وبلاگ جدیدسازمان مخفی ایران:


به وبلاگ جدیدسازمان مخفی ایران خوش آمدید
________________
سازمان مخفی ایران درتاريخ۱۹بهمن۱۳۶۷بانشست۹نفرازرفقای جوان فدائی که همه آنان جزوخانواده‌های اعداميان وياجزوخانواده‌های زندانيان سياسی ازطيف‌های مختلف سازمانهاوگروههای فدائی بودند،ايجادوازآن تاریخ به بعدبه صورت مخفيانه به فعاليت خودادامه میدهد،
سازمان مخفی ایران یک سازمان کمونیستی ایرانی واعضای این سازمان برخاسته ازاین مرزوبوم بوده وادامه دهندگان راستین جنبش پیشتازفدائی می باشند.
سازمان مخفی ایران باحکومت نجس وننگین دینی -اسلامی-آخوندی حاکم برایران مبارزه مسلحانه می کندواین روش مبارزه راتنهاراه نابودی حکومت ددمنش اسلامی میداند.