9/30/2009

چریک فدائی خلق:رفیق پویان: مسئول کمیته شمال - مازندران

آهای شازده؟به کجاچنین شتابان؟


مهدی فتاپور
_________________
فتاپور گفت

دوست عزیزطبیعتا رهبری سازمان در آنزمان با جریان 16 آذر و انشعاب مخالف بود. این اختلاف یک اختلاف سیاسی بود و برای من طرح شدن سوال در مورد رابطه فرخ نگهدارودستگیری هیبت معینی که هیچ ارتباطی به هم ندارند، عجیب است. در عین حال از آنجا که این مباحث رابطه ای با نوشته های من در این وبلاگ ندارد
__________________
:رفیق پویان
تابحال فکرمی کردیم که جاکشهای سیاسی چون(اکثریتی های)بی شرف وبی حیثیت جهت خوش رقصی برای برادران گ.....ه نام امام زمانشان باتاریخ جنبش پیشتازفدائی بازی وآن رابه تحریفی نادرست می کشند...نگوکه هرسگ گزمه ای که ازراه میرسدهمین کاررامی کند...وحالااین آقای رفیقه ..آقامهدی خان فتاپور

آهای شازده به کجاچنین شتابان؟پیاده شوباهم کمی قدم وگپی بزنیم

این آقای رفیق ماهم اگرکوچکترین مشکلی باحکومت نجس ونننگین آخوندی داشته وداردلطفاماراهم باخبرکنید

باردیگرباخواهش والتماسی عاجزانه وانقلابی

افرادعقل باخته ای چون آیت الله بی عباوعمامه حمیدتقوائی ها- شلخته مزاجهائی چون علی جوادی هاباآن حرکات joe marxتقلیدی میمون واروطوطی منش یابه ماننداین آقای م.رازی یا
که همه هم وغم زندگی شان چرندبافی وایمیل بازی شده است
باردیگرباخواهش والتماسی عاجزانه وانقلابی:
لطفاازارسال مطالب آروغ آورخوداری کنید.
_______________
توضیحی مختصرازطرف بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران

9/27/2009

برنامه‌های زنده رادیو تندر

تجربه یک سال گذشته نشان دادکه«انجمن پادشاهی ایران»باید رسانه مستقل خودرا داشته باشد.زیراآب مابا رسانه‌های فارسی زبان غیردولتی دریک جوب نمیرود.آنها مایل به اجرای یک شوی خوب وپر بیننده هستند و ما به دنبال رساندن اطلاعات ضروری و حیاتی به مبارزین جوان میهن. از این رو صاحبان این رسانه ها از ما بیشتر از رژیم میترسندزیرا حضور ما مخل کاسبی آنها خواهد بود و حضور رژیم توجیه کننده وجود آنها....
________________
«رادیو تندر» از تاریخ ۱۶ آبان ۶۳۷۱ آغاز به پخش برنامه ها خود کرده است.«رادیو تندر» برای تقویت بازوی تبلیغاتی جنبش تندر تاسیس شده است و هدف از تاسیس آن:۱
- انعکاس اخبار فعالیتهای تکآوران انجمن پادشاهی، پیام‌ها و گزارشهای مستقیم از داخل میهن.
۲- ایجاد کانون تبادل تجربه و رهنمودهای مبارزاتی برای انجمنهای درونمرز
.۳- خنثی کردن تبلیغات کشورهای بیگانه، مانند تبلیغات رادیو صدای آمریکا، رادیو فردا، رادیو دویچه وله و ...
۴- خنثی کردن تبلیغات کارچاق‌کنهای کشورهای بیگانه در رسانه های ایرانی‌تبار
.۵- خنثی کردن تبلیغات اسلامی رژیم و گسترش فرهنگ ایرانی.۶- پشتیبانی از جنبش های صنفی و مطالباتی اقشار مختلف مردم و دامن زدن به آن.میباشد.

9/20/2009

باردیگر:اطلاعیه مهم(سچفخا)سازمان مخفی ایران:درعصرحاضروباوجودنیروهای ددمنش فاشیستی -مذهبی پیرامون اسلامگرایان جنایتکارونابودی کامل حکومت نجس وننگین آخوندی ازبیخ وبن بایدچریکهای فدائی خلق -ابتدابه سلاحهای مدرن وپیشرفته مجهزشوند
_______________
به نام خلق قهرمان ایران:

تنهاره رهائی جنگ مسلحانه ست

هموطننان گرامی:
- مبارزین راستین راه آزادی- وطن پرستان ایرانی درخارج ازکشور:

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران جهت آماده سازی همه رفقای رزمنده فدائی خلق درسراسرایران وبویژه جهت نیرومندترکردن شاخه چریکی - نظامی خودکمیته شمال(ببرهای مازندران)ازطریق مسلح کردن چریکهای فدائی خلق به سلاحهای پیشرفته ومدرن وتهیه امکانات رزمی ونظامی وپشتیبانی وتقویت نیروهای چریک شهری خودبرای شروع وآغازجنگ ونبردمسلحانه سراسری جهت نابودی هرچه سریع تروزودترکلیت حکومت ونظام کثیف ونجس دینی -اسلامی -آخوندی نیازمبرم وعاجل به کمک های مالی هواداران وطرفداران جنبش پیشتازفدائی خلق - دلسوزان ووطن پرستان واقعی ایرانی بویژه هموطننان ایرانی که به میهن وسرزمین خودبرای رهائی ازشرحکومت ننگین اسلامی می اندیشند*دارد.
رابطین سازمان مخفی ایران بافروشندگان سلاح های مجهزومدرن به گفتگوپرداخته ونتیجه حاصله ازگفتگوهابه آنجاختم شدکه جهت مسلح کردن حداقل پنج هزارنفرازرفقای رزمنده فدائی خلق ونیروهای چریکی درکمیته شمال دراستانهای گلستان - مازندران وگیلان ونیروهای چریک شهری دراین استانها-لازم وضروریست که تعدادپنج هزارقبضه سلاح مدرن وپیشرفته راخریداری وواردکشورکرد.
سازمان مخفی ایران علاوه برفراخوان عمومی برای جمع آوری کمکهای مالی جهت تهیه وخریدسلاحهاازکلیه هموطننان عزیزی که توانائی پرداخت پول نقدحتی به عنوان وام وقرض به سازمان مخفی ایران رادارندتقاضامی کندکه دراین موردحساس وسرنوشت سازبه سازمان مخفی کمک ویاری رسانند.هرشخص وهرهموطن دلسوزی که این وجه نقدرابه عنوان قرض ووام به سازمان مخفی ایران بپردازد.سازمان مخفی نیزتضمین میکندکه آن مبلغ رامجددابه شخص پرداخت کننده بازگرداند.درشرایط فعلی وحساس کنونی کشور-بیش ازپنج هزارچریک مسلح فدائی خلق جهت آغازنبردمسلحانه وآخرین یورش برعلیه کلیت نظام وحکومت کثیف ونجس اسلامی -آخوندی به اینگونه سلاحهاوامکانات مدرن چریکی - نظامی نیازمندمی باشند.
هموطننان دلسوزایرانی تباربویژه ایرانیان درخارج ازکشوراگرخواهان کمک به سازمان مخفی ایران دراین امرمهم میباشندلطفابارابط سازمان مخفی ومسئول موقت کمیته خارج ازکشورچریک فدائی خلق(رفیق البر)تماس وباایشان هماهنگی های لازمه رابه عمل بیاورند.
فراموش نکنیم که بیش ازپنج هزارچریک فدائی خلق درانتظاردریافت اسلحه ومسلح شدن به سلاحهای پیشرفته ومدرن رامی کشندتاکلیه بساط حکومت نجس اسلامی -آخوندی راازسرزمین عزیزمان ایران برچینند.

به سازمان مخفی ایران جهت آغازنبردمسلحانه وسراسری کمک ویاری رسانید.

بادرودهای فراوان وسپاس بیکران ازهمه هموطننان گرامی
.سازمان مخفی ایران.
_____________________

آدرسهاتماس بارفیق البرز:

آدرسها جهت تماس وتوضیحی مختصر:

توضیحی مختصرازطرف بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان مخفی ایران اعلام میدارد که ازکلیه مقالات ونظراتی که درجهت ودرراستای تبلیغ وترویج جنگ مسلحانه برای نابودی کامل حکومت نجس وننگین آخوندی باشداستقبال می کند.اماتنهاخواهش وتمنای عاجزانه ازافرادی با نام مستعاراینترنتی چون -جومارکس یا -م.رازی -یاحرافان ووراجانی چون علی جوادی هاوامثالهم داریم که باارسال مقالات وبیانات ونوشتجات تهوع آوروآروغ سازوسردردآورخوداندرباب کمونیسم ومارکسیسم وسوسیالیسم وتروتسکیسم واستالینیسم وچه وچه وچه...به کلیه آدرس ایمیلهای ارائه شده-وقت گرانبهاوپرارزش بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان مخفی رانگیرندچراکه:
اولا:کلیه رفقای رزمنده فدائی درسازمان مخفی مطالعه درامرشناخت کمونیسم ومارکسیسم -لنینیسم رابه بخش کوچک واندکی اززندگی روزمره خودقرارداده ودرمنازل ویاجلسات سیاسی خودبه اندازه کافی درمورداینگونه مسائل حرف وگفتگومی کنندبنابراین هیچ نیازی به چرت وپرتهاوچرندیات بافته شده آقایان بی عقل وبی شعورسیاسی درحککا وسوسیالیستهاو(گروه یک نفره گرایشات مارکسیستی به رهبری م .رازی)-یاحزب خائن توده ووو...نداشته وندارند.پس افرادیادشده لطف کنندباارسال اراجیف خودبرای بخش اینترنتی سازمان مخفی مزاحمت ایجادنکنند.
دوما:بخش اینترنتی سازمان به هنگام چک کردن ایمیلها بامشاهده اینگونه اسامی- نه آن نوشتجات ارسالی رابازمی کندکه بخواهدآن رابخواندبلکه سالهای سال است که بامشاهده اینگونه اسامی ومزخرفات تهوع آور-بلافاصله وبی درنگ آنگونه ایمیل هارا-دیلیت -وپاک کرده وبه داخل بخش تراش یاهمان آشغالدانی معروف می اندازد.
سوما:کمونیسم ومارکسیسم -لنینیسم ایران نه نیازی به افرادواشخاص سادیسمی وروان پریشان ودیوانه سیاسی داشته ونه دارد.کمونیسم ایران فارغ ازآنکه خواهان وخواستارمطالعه وروشن بینی افرادجامعه ودرزمانه فعلی نیزبه مطالعات کلاسیک ارج واحترام قائل است امابیشتربه کسانی واشخاص وافرادی نیازداردکه عملگرائی وواردپروسه عملی شوندنه به مانندافرادعقل باخته ای چون آیت الله بی عباوعمامه حمیدتقوائی ها- شلخته مزاجهائی چون علی جوادی هاباآن حرکات تقلیدی میمون واروطوطی منش یابه ماننداین آقای م.رازی باآن کله کچل اش که همه هم وغم زندگی شان چرندبافی وایمیل بازی شده است.
باردیگرباخواهش والتماسی عاجزانه وانقلابی:لطفاازارسال مطالب آروغ آورخوداری کنید.
________________

آدرسها:
بخش تبلیغاتی واینترنتی سازمان مخفی ایران
_______________

ببرهای مازندران -کمیته شمال
____________

کمیته خارج ازکشور-رفیق البرز
______________
کمیته مرکزی سازمان -رفیق بیژن

9/18/2009

چگونه مسلمان کشی کنیم

:چگونه مسلمانان دیوانه شیعه اثنی حشری را به گلوله مسلسل بسته وآنان رابکشیم

(نسل کشی مسلمانان وحشی توسط کمونیستها)

proryv


__________________
وقتی مسلمانان وحشی وددمنش بوسنیائی اولین حمله های وحشیانه خودرابرعلیه مردم بی دفاع یک روستادریوگسلاوی سابق آغازکردند.ورفیق اسلوودان میلوسویج بعدازاخطارهای پیاپی به مسلمانان وحشی صفت وعدم توجه این موجودات پلیدوبدطینت به آن اخطارها-ارتش قوی ومستحکم صربهای کمونیست بلائی برسرمسلمانان جیره خوارومزدور- مزدورانی که ازحمایت همه جانبه وبی چون وچرای حکومت نجس وننگین آخوندی حاکم برایران برخورداربودندآوردکه شاهدوناظرآن بودیم .طبق اسنادوشواهدغیرقابل انکاراولین حمله های وحشیانه رامسلمانان وحشی بوسنی وهرزگوین به یکی ازروستاهای مرزی صربستان درحالی آغازکردندکه کشاورزان وزنان وکودکان همه درخواب ودرحال استراحت بودند.

_________________MOSLEMS TERROR IN YUGOSLAVIA_________________


رفیق مارشال تیتو


________________

فیلم زیبای جنگهای پارتیزانی درجنگ جهانی دوم
Sutjeska-رودخانه

http://www.youtube.com/watch?v=xWKTXY3qaJw

___________________

جنگ تن به تن بافاشیستها

http://www.youtube.com/watch?v=v1J_LFQ-O18&NR=1

______________

یکی ازشیوه های قتل عام فاشیستهای دینی -مذهبی- اسلامی چون پاسداران وبسیجی یان وحشی درایران

فیلم بیادماندنی کوه کوزارا

http://www.youtube.com/watch?v=iQsamyTJzcM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XiF19BpBjBg&NR=1

هفته بهمــن جــازویه قهرمان ایرانی از جان گـذشـته:طبق(خربافی های )مسلمونای اثنا حشری درباره علی گدای آن زمان

درروايتى ديگرنيزآمده است:آن حضرت انگشتانى باريك وساعد ودستى نيرومند داشت.وچنان قوى بودكه اگردست كسى رامى‏گرفت،براومستولى مى‏شدوطرف مقابل قدرت نفس كشيدن راازدست مى‏داد.شكمى بزرگ وپشتى قوى داشت.سينه وى فراخ وپرموبودوسراستخوانهاى اوكه درمفصل بايكديگرجفت‏شده بودند،بزرگ مى‏نمود.عضلاتى پرپيچ و تاب وساقهايى كشيده وباريك داشت.بزرگى عضله دست وپاى اوبهنجاروموزون بودوهنگام راه رفتن اندكى به جلو متمايل مى‏شد.چون به ميدان كارزارروى مى‏آورد،باهروله وشتاب مى‏رفت.نيرومندوشجاع بودودررويارويى باهر كسى،پيروزمى‏شد

________________

طبق تعاریفی که مسلمونای ماقبل تاریخی ومسلمونای(شیهه حسناحشری)دوران وعصربادیه نشینی ازهیکل قناس وکج وماوج امام علی شیره ای زنباره کرده اند?علم تاریخ شناسی امروزی بااستفاده ازاشعه لیزرکشف کردودراین اکتشاف نودونه ونیم درصدمطمئن شدکه هیکل علی اینگونه بودکه درتصویربالامشاهده می کنید:

بخش تبلیغاتی واینترنتی سازمان مخفی ایران
_________________

پیک خبری تندر
هفته بهمــن جــازویه قهرمان ایرانی ازجان گـذشـته

عکس همراه نمونه نقاشی واقعی از چهره زشت و نخراشیده علی تازی است که بر روی پوست کشیده شده است و در یکی از موزه های اروپا نگهداری میشود. عکسی که در ایران نشان داده میشود از چهره یک جوان ایرانی الگوبرداری شده است و هیچ ارتباطی با علی تازی ندارد.

ایـکه علی ابن ابوطالب را به ضـرب شمشیـر به درک فرستاد و مسلمانان هـویت او را بـرای ۱۴۰۰ سال مـخفی نـگه داشته انـد، را به ایرانیان آزاده شادباش میگوییم.بـگفته تاریـخ، بـعـد از ایـنکه بهمـن بـدست اعــراب اسیـر می شـود، او رابهمـراه سایـر اسـرا بـرای بیـگاری و بـردگی و یـا فـروش بـه دربـار خـلیفـه می فـرستند. از آنجائیـکه فـردی بسیار تـوانـا و هـنـرمند و صـنعـتگـر بـوده، خلیفـه از فـروش او صـرفـنـظر و او را بـکار می گمارنـد. نـام او را می پـرسنـد: میگـویـد "بهمـن جـازویـه"، اما تـلفـظ نـام او بـرای اعـراب تـازی بسیار مشکل بـود.از آنـجائیـکه در فـرهنگ عـرب نـام خـانـوادگی وجـود نـداشـته و نـدارد ، در نتیجه افــراد را بنام پـدر آنها لقب می دادنـد و چـون در گـذشته بسیاری از اعــراب چنـد پـدری و یـا پـدر مـشخـصی نـداشـتند، آنها را بـه شغل و پـیشه ایـکه داشـتنـد ، لقب مـی دادنـد.
مانـنـد عـمـر ابن خـطاب ( عمـر پسـر خطاب ). خـلاصـه نـام و شـغل پـدر او را می پـرسـند: تـلفـظ نـام پـدرش نـیـز بـرای اعــراب تازی ساده نـبود، می گـویـد پـدر مـن افسار گـیـر بـوده ( فـردیـکه افسار اسب پـادشاهـان و فــرمانـدهان بلنـد پایـه را در هنگام جنـگ و کارزار نـگاه مـیداشتـه ). افسار گـیر بـه عــربی می شـود " مـلـجـٌم " و ایـن ساده تـرین نـامی بـود که اعـراب تازی تـواستند روی بـهمـن جـازویـه بـگـذارنـد و از آن پس او را "ابـن مـلجـٌم" ( پـسر افسارگـیر) نامـیدنـد. اما آنـچـه که بـرای بـهمـن جـازویـه مهم بـود، ایـنکه مقاومت کـنـد تا سـر فـرصت انـتـقام خونهای ریـخته شـده ایــرانـیان بی گناه و بـریـدن سـر هـزاران جـوان پاک و وطن پـرست را از علی تـازی بـگـیرد که در تجاوز بـه دخـتران و قتل عام فـرزنـدان ایــران نـقش عمـده ای داشتـه و اینجاست که در روز مـوعود بـه عهـد خویش در بـرابر خونهای بـناحـق ریـخته شـده هموطنانش عمل می کنـد و علی تازی را با یـک ضـربـه شمشیر در مهــراب مسجـد، آلـوده بـخون و بـه زنـدگـی نـنـگین ایـن جـنایـتکار و آدمـکش بالـفـطره پـایـان می دهـد. و نـنـگ بـر ما که بـرای ۱۴۰۰ سال فـریـب شـیـادان و دکانـداران روزه خـوان را خورده و در ماههای رمـضان تازی گفته ایم "لعنت بـر ابـن ملجـم که علی تازی را کشت" نـنـگ بـر ما که بـرای ۱۴۰۰ سال نـخواستیم که بـدانـیم ایـن ابـن مـلجم چه کسی بـوده و چــرا علی تازی را کشت؟
امروز نوادگان بهمن جازویه ی رامهرمزی با پس مانده های علی تازی و محمد زنباره مانند خامنه ای و بقیه نجس زادگان جمهوری اسلامی که از سوی کشورهای غربی و شرقی پشتیبانی میشوند در جنک هستند. این جنگ دارد به سویی میرود که یک بار برای همیشه وجود ناپاک تازی منشان از گستره آریابوم زدوده شود و در این راه هیچ نیرویی را جلودار فرزندان دلیر ایران نیست.
بهمـن عـــزیـز، درود بــروان پاکت که بـزرگـتـریـن افـتخار و سـر بـلـنـدی را بـرای فــرزنـدان آریائـیت بــجا گــذاشتی و در نهایـت قـطـره های خون پاکت پس از ۱۴۰۰ سال جـوانـه زد و تـو را در ژرفای قلب هـمه فــرزنـدانـت ، فــرزنـدان خوب آریا بـوم جاودانـه ساخـت. و امــروزه فــرزنـدان تـو بـخـونـخـواهـی پـدر و همه عــزیـزان از دست رفته بـپا خـاسته انـد تا ایــران تـو را از شـر بازمانـدگان تازی پاک و عظمت و شـکوه از دست رفته دیار کهـن را احـیا و مـقـبـره پاکت را در قلب همه شـهـرهای ایـران بـنا نمایـند که تـو در قلـب همه ما جاداری

جانم فدای ایران


نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

9/17/2009

حرامزادگی های سیاسی فرخ نگهداروباندکثیف اکثریتیها

باتوجه به بیانات وگفتارهای مشتی بی پرنسیب سیاسی واشخاص پیروفرتوت وفسیل شده درامرتاریخ نگاری وتحریف وقایع تاریخی -آشکارادرمی یابیم که آن زمان که چریکهای فدائی خلق به عنوان اولین نیروی سیاسی درداخل کشوراسلحه هارابدست گرفت واولین جبهه جنگ مسلحانه به عنوان تنهاراه نابودی حکومت نجس وننگین آخوندی رادربرابرمزدوران سرکوبگروابسته به اسلامگرایان ددمنش وبی اصل ونسب گشودکثافتهاوآت آشغالهائی چون فرخ نگهدارهاوعلی کشتگرهاوهم پالگی های دیگرشان تنهادرفکرخوش رقصی وخوش خدمتی به عمامه داران تازه ازراه رسیده بودند.خوش خدمتی تاآنجاکه بعدازجان باختن چهارآذرخش ترکمن صحرا-چهاربزرگ مردوپیشکسوت ومسئولین ترازاول جنبش پیشتازفدائی(رفقای شهید:-توماج -مختوم -جرجانی -واحدی)-بی شرفهاوبی غیرتهاوانگلهای همیشه اجتماعی چون فرخ نگهدارهاوامثالهم وقاحت وبی شرمی راتاآنجارسانده بودندکه حتی خواهرومادروزن ودخترخودرامجانی ورایگان حواله دینداران وپاسداران جنایتکارکرده تااآنجاکه بابدست گرفتن کاغذتوالتی به نام قران -خودشخصاصیغه عقدموقت اسلامی ناموسشان را بابرادران دینی یشان خوانده وعهدمی بستند.

______________


به مزخرفات واراجیف یک چریک پیروپتال ووفسیل شده وبوی گندوتعفن گرفته توجه کنید.اجازه می دهیم تاخائنین ونامردهای سیاسی احمق وزبان نفهم درجنبش پیشتازفدائی درامرمبارزات قهرمانانه چریکهای فدائی خلق درترکمن صحراونبردقهرمانانه رفقای ترکمن درجنگهای داخلی این خطه زیبا(ترکمنصحرا)-مزخرفات ویاوه گوئیهاواراجیف خودرابافته آنگاه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پاسخ آنان راباشدت تمام خواهدداد.
یادونام چهارآذرخش ترکمن صحرا-چهارچریک فدائی خلق گرامی باد.
بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان مخفی ایران
_______________
هاشمي :
اول متينگ را برهم زدند ، بعد ستاد را محاصره كردند . من فوراً به ستاد تهران تلفن كردم كه رفيق فاطوه گوشي را برداشت و بعد گوشي را به فرخ نگهدار داد‌. گفتم مي‌شنوي صداي رگبار را‌؟ ستاد را محاصره كرده‌اند و ما زير آتشيم‌! او گفت شما هم پاسخ بدهيد‌!! من اما كار خودم را كردم‌: ما سلاح‌ها را از ستاد خارج كرديم به جز سلاح شخصي خودم‌. بنابراين درگير نشديم‌. پس از چند ساعت ستاد را تصرف كردند‌. ما صدو يك نفر بوديم‌. صد نفر را سوار اتوبوس و ميني بوس كردند و مرا جداگانه سوار جيپ شهرباني كردند و به كميته يا شهرباني سابق بردند‌. جنگ شروع شد‌. بعد مقامات آمدند سراغ من كه دستمان به دامن تو ! عباس هاشمي تو هستي ؟ مي‌گويند تركمن‌ها فقط حرف تو را گوش مي‌كنند ! بيا بلندگو برداريد با آقاي قهرماني (‌رييس شهرباني سابق كه تازه همان روز او را سركار آورده بودند و از لباس‌هايش معلوم بود كه مدت‌هاست نپوشيده و خودش هم بسيار پريشان بود ) و آتش بس اعلام كنيد‌. گفتم اولاً خودتان جنگ را راه انداخته‌ايد خودتان هم آتش بس بدهيد‌. ثانياً من در ستاد مركزي شوراها‌، عباس هاشمي‌ام‌، از اين‌جا كسي به حرف من گوش نمي كند‌. گفتند ، اعلاميه بده و آتش بس اعلام كن‌، گفتم نه از اين‌جا ، از همان ستاد مي توانم اين كار را بكنم‌ … به جايي نرسيد‌. از اول اعتراض كرده بودم كه چرا مرا جداگانه به اين‌جا آورده‌ايد‌، مرا هم ببريد با ساير دستگير شدگان‌، نپذيرفتند‌و اعتصاب غذا كردم‌. فردا باز نمايندگان دولت آمدند و باز سناريو تكرار شد‌. در ميان اين افراد پدر رضايي‌ها نيز حضور داشت كه بيش از همه از جنگ متأثر بود . ايشان ضمن تلاش و تقاضا براي آتش بس گريه مي‌كرد . اما متأسفانه جريان از دست خارج شده بود و‌آزادي خود من اولين شرط هر نوع مذاكره و آتش بس شده بود‌.س:زماني كه شما در زندان بوديد ، وضع جنگ تركمن‌ها با نيروهاي دولتي چگونه بود ؟

رفیق پویان مسئول کمیته شمال-مازندران -ساری:


رهبرآینده پرولتاریای جهان وبین الملل:مازیاررازی

_____________________

:رهبرآینده پرولتاریای جهان یک کمی زیادی کچل است
این پرولتاریای بین الملل وکارگران جهان چقدررهبرکیلوئی دارند؟:

تادیروزفکرمی کردیم فقط آیت الله شیخ روح الله حاج سید(ملاالحمید التقوائی)این شخص بسیارمتفکروپرمغزدرحزب بی دروپیکرحککا-تنهارهبرکبیرپرولتاریای جهان است .نگویهوگزارش رسیدوبه ماگفتند که:

ای بابا کجای کاری.....؟...تواگه فکرمی کنی که این حاج آقاخودشورهبرکارگران کمونیست جهان می دونه یکی دیگه هست که رودست این یکی زده ...
?گفتم :چطورمگه:

گفت:(...نبودی ببینی که چطورعلی جوادی چنان عکس آن برادرمسلمان وخداشناس ...منصورحکمت خدابیامرزرادرکنارعکس کارل مارس چسبانده وباپرچم جدیدمارکسیسم حکمتیسمی درجلوی فدرال بیلدینگ لوس آنجلس جولان می داد...چنان سخنرانی غرائی کردکه درمقابل پنجاه تاایرانی ایشان دیگرفکرویاتصورنمی کردبلکه حقیقتافکرمیکردکه دربرابرپانصدمیلیون کارگریابقول بعضی هادربرابرکاخ کرملین وبرای پرولتاریای جهان سخنرانی غراوشگفت انگیزومعجزه آسائی میکندآنچنان که(بیلدینگ)ساختمان چندطبقه ومستحکم وکاملاضدزلزله فدرال بیلدینگ چنان به لرزه درآمدکه..(ماکه اونجابودیم اول فکرکردیم یک زلزله ده ریشتری توخیابان ویلشایر(اومده)....بعدازسخنرانی تکان دهنده ده10ریشتری هم یک سیگاری روشن کردوکشیدوباپرولتاریای جهان(خداحافاظی کرد....:
من هم گفتم ای بابا این که چیزی نیست وکاره ای نیست.?پرولتاریای جهان(تازه گ ...ه ..ی ها)ببخشیدتازگیهایک رهبرعظیم الشان وپرمتفکرولبالب ومالامال ازمغزی پیداکرده که رفیق مارکس ورفیق انگلس ورفیق لنین هم پیش اش هیچی نیستند....این رهبرتازه گ ..ه ...ی تنهاوتنهاوفقط وفقط باکارگران جهان حرف میزندحتی باکشاورزان وزحمتکشان دیگرقشرهاهم کاملاجنبه قهرآمیزدارد...تابه حال به تنهائی نه تنهاباکارگران ایران که باکارگران ونزوئلائی -کلمبیائی-کنیائی-پروئی-مالزیائی -آمریکائی -پاکستانی -کارگران اسکیموئیائی-وکوالالامپوری - وکارگران زانگولائی -ومانگولائی -وحتی باکارگران اوشکولائی هم حرف زده وباهمه آنان به توافق کامل رسیده که بعدازرهائی ونجات همه کارگران متفق القول درکشورهای یادشده باکارگران افغانستان وعراق ومصروسوریه ودوبی وآلاسکاوتبت ووو...هم حرفی بزند...وقول رهبری پرولتاریای زحمتکش جهان رابرعهده بگیرد....این شخص آنقدرشجاع وجسورونترس وبی باک ودل آهنین است که تصویرش رادراختیارهمگان می گذارد....

وهمچنین :....تابه حال فکرمی کردیم که کارگران وزحمتکشان جهان رهبرولیدرکم دارندکه این قدربدبخت وبیچاره وزواردررفته اندنگوبابابرای پرولتاریای جهان کیلوکیلورهبرزائیده می شود...منتهای مراتب ..واین دفعه ..اینکه جامعه پرولتاریائی جهان آینده ازلحاظ رهبری فقط وتنهایک ایرادویک مشکل بسیاربزرگ داردمخصوصابعدازشیخ علی

:جوادی وحاج سیدحمیدتقوائی:

رهبرآینده پرولتاریای جهان یک کمی زیادی کچل است:

تصویرپرواضح وبدون توضیح وبدون شرح رهبرآینده پرولتاریای جهان وافغانستان:يادداشت هايی درباره حزب پيشتازانقلابی بين المللی م.رازی

___________________
گفتگوهای رهبرآینده پرولتاریای جهان باکارگران جهان:
جهت اطلاعات بیشتربه خودرهبرمراجعه کنید:
مازیاررازی:
گفتگوئی باکارگران ونزوئلائی - گفتگوئی باکارگران کلمبیائی -گفتگوئی بازحمتکشان زانگولائی -گفتگوئی جهت حمایت ازاعتصاب کارگران پروئی وکارگران پرروئی -بحثی باکارگران رودزیائی - نقدوگفتگوئی باکارگران شیلیائی- صحبتی باکارگران افغانی -حرف وحدیثی بازحمتکشان روسیه ائی - گفتگووحمایت ازاعتصاب کارگران شرکت نفت درصحرای سینا-گفتگووسخنی باکارگران وزحمتکشان ابوالهول وطرفداران بودادربامیان کابل

9/16/2009

(درج سه مطلب :(اکثریتی های همیشه کثیف ونجس وهمواره خائن


مطلب اول ودوم ازرفقای فدائی خلق درکانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن:

مطلب سوم یک مصاحبه تخیلی وبدورازواقعیت:
__________________

جنبش سیاسی ترکمن هامی رودکه دورجدیدی راآغازنماید.این جنبش 12سال قبل باخیزش عمومی مردم ترکمن متولد شدوطی این مدت دوره های گوناگونی راازسرگذراند.آگاهی ازوضعیت فعلی وشرایط شکل گیری اولیه این جنبش درسلامت شکل گیری نوین بی تاثیرنخواهدبودوراه رابربرخی ذهنی گرایی هاوانحرافات احتمالی خواهدبست.مطلب حاضرهرچندناقص،تلاشی دراین راستاست.

______________

بیانیه بمناسبت بیست وهشتمین سالگردشهادت رهبران

هجدهم بهمن سالروزربودن وسپس ترورناجوانمردانهء چهارنفرازرهبران سرافرازخلق تورکمن درآستانهءاجرای توطئهءدومین نبردتحمیلی گنبدبه مردم رنجدیدهء ماست.عوامل ضدانقلابی حاکمیت بادعوت ازاین سرداران راه آزادی برای مذاکره درفرمانداری گنبدوسپس ربودن وانتقال ایشان به تهران درشب نوزدهم بهمن پنجاه وهشت،گام به گام به اجرای خونین توطئهءضدانقلابی خودنزدیکترمیشدند.آنهاپیشتربرای خفه کردن مردم باپخش اعلامیه هائی درسطح منطقه تهدید نموده بودندراهپیمائی مسالمت آمیزمردم درروزنوزده بهمن رابخاک وخون خواهندکشید

_______________________
مطلب سوم
جنگ دوم تركمن صحرا

درمصاحبه باعباس هاشمي(‌هاشم‌)،اولين مسئول سازمان درتركمن صحرا،سؤالي درموردوقايع تركمن صحراداشتيم‌.از آن‌جا كه بعدازهاشم،فريدون‌ -ازمبارزان قديمي سازمان فدائيان‌،كه روزهاي اول انقلاب توسط مردم اززندان آزادشد- مسئول تركمن صحراشده بود،به سراغش رفتيم ونظراورادرموردبرخوردكتاب«‌شورشيان آرمانخواه‌»به وقايع تركمن صحراجويا شديم

آنچه درزيرمي‌خوانيدپاسخ اوست به پرسش ما
______________________
کمیته شمال - ببرهای مازندران
باتوجه به مطالب گفته شده درمقاله سوم بایدبگوئیم که هشتادرصدگفته هاوبیانات ازطرف یک عده همیشه مفتخورولاشخوروطفیلی سیاسی که طی سی سال گذشته همواره سرشان درآخورجریان کثیف ونجس فدائیان همیشه خائن (اکثریتیها) بوده -دروغی بزرگ و محض وهدف اینگونه فرصت طلبان بی شرم وحیاازاینگونه گفتارهای آروغ آورچیزی نیست جزآنکه خیانتهای نامردانه حرامزاده های بی اصل ونسبی چون فرخ نگهدارها -علی کشتگرهاوخائنین دیگری که عضو باندمافیائی تحت عنوان (کمیته صلح )آن زمان یعنی درست درزمان جنگ قهرمانانه چریکهای فدائی خلق به مسئولیت چهارآذرخش درخشان ترکمن صحراچون رفیق توماج رابدست فراموشی وتحریفی دیگرازحقایق ووقایع آن زمان رابه نسل امروزی تحویل دهند.
بی شخصیتهای بی پرنسیب سیاسی آنهم با اسم ونام فدائی وفدائیان خلق -این بی اصل ونسبهای بی شناسنامه وکثیف ونجس چون فرخ نگهدارهاوعلی کشتگرهافراموش کرده اندکه باخیانتهای پیاپی خودمسئولین رده بالای جنبش پیشازفدائی رابه کام مرگ فرستاده تادرنبودآنان خودبتوانندامروزه هراراجیف ومزخرفاتی رابافته وتحویل مردم بدهند.
اینکه بعدازماده خرهای سیاسی دیگردرجریان کثیف فدائیان اکثریت،اینک نره خرهائی چون(فريدون)درجنبش فدائی چه کاره بودندوچه غلط سیاسی میکردندفعلابماند.امابایدگفت که نیمی ازگفتارهای این حقه بازان وشیادان دروغ محض بوده وبیشترحرفهاساخته وپرداخته ذهن معلولشان میباشدتاشایدبتوانندازاین طریق:هم نقش اساسی رفقای چریکهای مسلح فدائی خلق وهمه کمونیستهای مبارزدرسازمان چریکهابویژه رفقای مازندرانی وشمالی درجنگ ملی وقهرمانانه ترکمن صحرارالوث -بی اهمیت وکم ارزش جلوه داده وخود-خودنمائی کنند....وهم زهی خیال باطل....
پاسخ کامل اینگونه عربده کشان لمپن ویقه درانان - بزودی بابیان حقایق ازحوادث جنگ گنبددرفروردين ماه 1358 ازطرف رفقای فدائی مسئول در(سچفخا)داده خواهدشد.
درحال حاظربه منفی بافی های افرادمافیائی درجنبش پیشتازفدائی توجه کنید
کمیته شمال - ببرهای مازندران
___________________

خلق متحد

وبلاگ مستقل فرهنگی و سیاسی جامعه روشنفکران ترکمن

9/15/2009

سرگذشت پرچم درایران


______________________
پرچم درفش کاویانی
درفش كاوياني يكي ازپرارزش ترين پرچم هاي جهان است كه از روزافرينش ادمي و خوي شهريگري (تمدن)گرفتن ، برافراشــــته شده است.زيرا اين پرچم چندين برتري به تمامي پرچم هاي جهان دارد و قراردادهايي(امتيازاتي) كه در ان است درهيچ يك ازديگر پرچــم هاي درسراسرجهان يافت نميشود.
اين پرچم ازدل توده هاي مردم بيرون امده و از يك پيشبند چرمي توسط کاوه آهنگر كه براي درهم كوبيدن ستم و شكنجه بيدادگران به پا خواســت ،فراهم امده است
اين پرچم مردمي است و به دست مردم ساده ولي دلير كوچه و خـيابان درست شده و پرچم رسمي كشور به شمار امده و پذيرفته گشته است ولي همه پرچم هاي ديگر جهان پيماني ( قراردادي ) ميـباشد كه از سوي گردانندگان كشور ساخته و پرداخته و به مردم پذيرانده شده اند.
هر كشوري پس از گزينــش پرچـم براي رنگ ها و نشانه هاي اندرون مايه هايي برگزيده است . ولي درفش كاوياني هنگام برافراشـــته شدن همه درون مايه ( معنا و محتوا ) خود را به همراه داشت ؛ زيرا در پيــكار بادشمن خونخوار و براي سرنگوني او پيشاپيش مردم به پا خواسـته و به جنبش و چرخش درامد.

کاغذباطله های کمونیستی -کارگری

کاغذباطله های کمونیستهای همیشه بفکرشکم وزیرشکم
کاغذباطله هائی که تنهابدردتوالتهای امپریالیستی می خوردوبس

هیچ مبارزوآزادیخواهی فریب موج سبزرانخورد:

:هیچ مبارزوآزادیخواهی فریب موج سبزرانخورد
درامرپیدایش موج ویرانگرومخرب وکاذب وفریبنده به نام جنبش سبزدرایران -بسیاری ازمفتخوران وعربده کشان سیاسی ودینی بویژه درخارج ازکشوربه مانندموجودات بی عقل و بی شعورسهواوبعضی نیزعمدا-آب درآسیاب حکومت نجس آخوندی ریخته وبافریادهای گوش خراش خودصدالبته -صدقدم ازکلیه جنایتهای حکومت ننگین جلوترافتادند...متاسفانه طی سی سال ازعمرنکبت باراین حکومت بی اصل ونسب - خلق قهرمان ایران نه شاهدوناظرتولیدمثل وافزایش نجاستی به نام گروه فشارووانصاروحزب الله وگروههای مرتجع دینی ومذهبی -که شاهدشخصیتهاوطرزتفکرات وانگیزه هائی بوده وهست که هرروزه باشکل وشمایلهای متفاوت ومختلف ورنگارنگ ازپسابهاوپیشابهای حکومت ننگین واززیرعمامه(آخوندوملا)بوجودآمده ومی آیند.که درامرکثیف ترین ونجس ترین موجودات باآن انگیزه های خیانت بارخود-می توان ازحزب خائن توده -سازمان بی پدرومادروحرامزاده سیاسی -دینی فدائیان اکثریت -به سرکردگی شخصی معتادوهروئینی به نام فرخ نگهدار-جبهه فریبنده دوم خردادیهابه رهبری سیدهمیشه خندان -آخوندخاتمی ووو.....وامروزه ازجنبش پسابی سبزبه سرکردگی دوجنایتکاردینی واسلامی یعنی سیدمیرحسین موسوی وکروبی که هردوقاتلین هزاران بیگناه سیاسی درزندانهای قرون وسطائی حکومت ننگین بوده وهستندنام برد.
امااگربخواهیم دربرابردودیدگاه ارتجاع آخوندی وفلسفه بافان احمق کمونیست وکمونیسم ایرانی موضعی منطقی واصولی بگیریم بایدبگوئیم که حکومت ننگین آخوندی درجهت نابودی کامل همه -دیدگاههای روشنفکرانه وانقلابی وآزادیخواهانه قشرهاوطیفهای مختلف وحقیقتامبارز-تاآنجاکه درتوان خودداشت وداردازطریق کارخانه های تولیدی خود-کمونیست ومارکسیست -لنینیست وسوسیالیست ومائوئیست طفیلی وانگل ومفتخورتحویل جامعه وبازارکسادسیاسی -ایدئولوژیکی خودداد.
ماکمونیستها-ماچریکهای فدائی خلق -هرگزوابدانه فراموش کرده ایم ونه ازیادخواهیم بردکه جریانات بی شرم وحیائی چون حزب خائن توده - جریان نجس وننگین اکثریتی های همیشه خائن که ازابتدای زایش حکومت نجس آخوندی درتلاش وتکاپوی بی حدومرزخودباعث آن شدندتاگروههاوباندهای مافیائی وخطرناک وجنایتکاری چون انصاروحزب الله ایران -گروه فشار-وزارت ننگین اطلاعات آخوندی این سربازان بدنام وگ....نام امام زمان -شکل گرفته وطی سه دهه گذشته دست به جنایتهائی زدندکه همگان شاهدوناظرآن بوده وهستیم.که دراین جنایت ملی اینگونه گروههای مزخرف وبی اصل ونسب شریک جرم وهمکاران صمیمی وقدیمی حکومت ننگین بوده وهستند.

جنبش فریبنده سبزبه سرکردگی دوجنایتکارحرفه ای یعنی میرحسین موسوی وعمامه دارکروبی نیزبخشی ازتوطئه هاوشیادی هاوحقه بازی های همین حکومت ننگین آخوندی بودکه اززیرعمامه بزرگ عمامه داران عظیم الریش به بیرون تراوش کرد.ماچریکهای مسلح فدائی به کلیه کسانی که جهت ادامه بقای حکومت ننگین باپیوستن به این موج ویرانگر-دادوهوارراه انداختند کاری نداریم چراکه خوب میدانیم جنبش سبزدرگیری وگوشت درانی دوجناح هارووحشی شده همان حکومت ننگین آخوندی ویابقول گفتنی جنگ برادران تنی وناتنی بوده وهست نه جنگ ومبارزه واقعی وحقیقی ویانهایت موضع گیری خلق ستمدیده ایران باکلیت حکومت نجس اسلامی -امااین شورش بهانه خوبی برای آغازحمله نهائی مردم ایران برای نابودی کامل وابدی حکومت دینداران وحشی صفت شد.
باآغازشورشهای داخلی دقیقابه موضع گیریهای خائنین به ملت ومیهن دقت کنید.حزب خائن توده درسایت لجن بارخودبه نام (پیک نت وراه توده )پابپای باندمافیائی وخائن اکثریتیهاهمچنان به خوردن پسابهاونوشیدن پیشابهای حکومت ننگین آخوندهاادامه میدهند- سازمان مجاهدین خلق سیدترازسیدهای آخوندی شده وهمچنان غمزه های پاسدارپسندسرمی دهد-تعدادی ازکمونیستهاومارکسیستهاوسوسیالیستهاومائوئیستهای احمق ونادان وبیشعوروناآگاه ایرانی درسایتهای متعلق به خود-عربده هائی می کشندکه باهیچ گوش شنوای هفتادمیلیون ایرانی سازگاری ندارد-سلطنت طلبان همیشه معتادوهمواره خماری پیرامون سیدرضاپهلوی که اصولانمی داننددراین آشفته بازارسیاسی - سینه چاکی ویقه درانی چه کسی رابرعهده بگیرند......ووو.....
نه:هرگزوابدامشکل مامبارزین وآزادیخواهان ایرانی که اسلحه بدست گرفته وعلاوه برقصدنابودی کامل حکومت نجس وننگین آخوندی (ازطریق کوتاهترین راه ممکن یعنی جنگ مسلحانه)-قصدساختن دوباره وطن وایجادفضای بازسیاسی -اجتماعی -آزادی کامل وبی قیدوشرط همه ایرانیان ودموکراسی واقعی درآینده هستیم تنهاوجودوحضورحکومت ننگین اسلامی نبوده ونیست بلکه علاوه برآن بزرگترین بدبختی وبیچارگی واساسی ترین مشکل ما-وجودهمان اشخاص وافرادیست که بااسم ونام کمونیستهاومارکسیستهاوسوسیالیستهاومائوئیستهای بی عرضه وبی جربزه واحمق و(خر)یست که فراتروصدالبته بدترازعقایدودیدگاههای خرافاتی جماعت آخوندوملا-درتارعنکبوتی ومسموم کننده گفتارهاوبیانات بی
ارزش وبدورازهرگونه عملگرائی واقعی خودگرفتارشده وبی پرنسیب ترازآخوندهاودکانداران دینی تشریف داشته ودارند.چراکه درغیراین صورت
هیچ فردمبارزوانقلابی وآزادیخواه واقعی هرگزوابدافریب جنبش فریبنده سبزهابه سرکردگی دوقاتل وجنایتکاردینی واسلامی رانه خورده ونه توجه ئی بدان کرد.
راه خودمان راپیش برویم کلیه نیروهاوافرادمبارزوآزادیخواه راگرد هم آورده وبامسلح کردن آنان به سلاحهای مدرن وپیشرفته کلیت حکومت نجس وننگین آخوندی رانابودسازیم که بانابودی کامل این حکومت - کلیه طفیلی هاوانگلهاوکرمهاومیکروبهاوزالوهای خونخوارسیاسی نیزبه طوراتوماتیک ازبین رفته وکلیه عربده کشی های سیاسی ایدئولوژیکی یشان خاتمه خواهدیافت.
با امید به پیروزی راهمان
.رفیق کوچک شما-چریک فدائی خلق:البرز
___________________
آدرس سایتهای خائن ولجن پراکنی
____________________

نیکدل:

نیکدل:
پسرکونداردنشان ازپدر توبیگانه خوانش نخوانش پسر
شما هیچ کشوری را نمیتوانید نام ببرید که در مقابل اشغال بیگانه دست به اسلحه نبرده باشد و جانانه نجنگیده باشد.کسانی که ما را نکوهش میکنند از این که با اسلحه در مقابل رژیم اسلامی ایستاده ایم، هم آن «سربازان گمنام امام زمان» هستند.
چراماایرانی هاهرگاه میخواهیم کشورخودراآزادکنیم بایدبه شیوه مسالمت آمیزباشد،اماملل دیگرمانندپارتیزانهای فرانسوی،مبارزین آلمانی وپارتیزانهای چک میتواننددست به خشونت بزنند.
آیا فکر میکنید که نیاکان ما پس از شکست ایران از مقدونی‌ها میبایست مینشستند و خور و خفت متجاوزین را نگاه میکردند؟ ایرانی‌های اشکانی در عرض ۷۰ سال چنان دماری از رمی‌ها در آوردند که دیگر اثری از آنها در ایران باقی نماند. آنها با ۷۰۰۰ پارتیزان و با تنها ۱۵۰ نفر تلفات لشگر ۴۰ هزار نفره رمی‌ها را شکست میدهند و ۳۵ هزار نفر از آنها را میکشند، تا جایی که این لشگر، «لژیون گم شده» نام میگیرد.از کورش که بنیانگذار حقوق بشر است به گونه ای نام میبرند که فردی شیره‌ای و ناتوان بوده است. ارتش ایران در زمان هخامنشیان کشنده‌ترین ارتش جهان بوده است. اگر ارتش ایران نمیتوانست دشمنان را بکشد، دیگر چیزی از تمدن ایران باقی نمیماند.اگر ما امروز کسی را نداریم که در مقابل متجاوزین هم آنند پادشاه از فرهنگ و ناموس ما ایرانی ها پدافند کند در عوض در آریابوم ما، فرزندانی هم چون تکآوران انجمن پادشاهی را داریم که حاضر هستند با ریختن خون خود راه آزادی را هموار کنند.
اگرامروز کسی هست که خودرافرزندشاهنشاه،بزرگ ارتشداران میدانداماازنظرفرماندهی سیاسی ونظامی برای آزادسازی ایران هیچ اطلاعی ندارندبهتر است خفه بشوندوبه کناری بنشینند.اینها«سربازان گمنام امام زمان هستند».
ازآن سرلشگری که درهنگام نیاز-اسلحه وپرچم رابه کناری انداخت وفرارکردوهم اکنون ادعای مبارزه سیاسی ونظامی میکند.درحالی که حتی توان آن راندارد به یکی ازشنوندگان تلویزینی‌اش رهنمودمقابله با گازاشگآوررابدهد. این فردبایدخفه شودوبه خانه‌اش برود

متن انتخابی وتوضیحی مختصر:

:رفیق البرزمسئول سایت سازمان مخفی ایران
: توجه
نویسنده مطلب زیربه نام(شهرام)می باشد.که هیچ ارتباط تشکیلاتی ویاسازمانی باسازمان مخفی ایران نداشته ونداردوهمچنین بارفیق شهرام مسئول سازمان مخفی اشتباه گرفته نشود.
انتخاب اینگونه مطالب ودرج آن ازطرف بخش اینترنتی سازمان مخفی صرفاجهت اطلاع بیشترخوانندگان گرامی سایت سازمان مخفی می باشد.
ضمنادرباره شورشهاوخیزشهای مردمی درچندماه اخیردرایران -رفقای مسئول درسچفخانیزبه نوبه خود-دیدگاههاونظرات خاص خودراداشته وبزودی کلیه آن دیدگاهاونظرات درسایت سازمان مخفی درج خواهدشد.
باسپاس فراوان:البرز
_________________
هیستریک ۲۲بهمن ۵۷،هیستریک سبزامروز
با درود،

در ویدئو زیر(لینک زیرین) آقای قادر عبدلله در مراسم روز همبستگی‌ با ایرانیان در شهر آمستردام اشاره به پیوند پرچم سبز آیین باده نشین ۱۴۰۰ سال پیش محمد و جنبش امروز به اصطلاح سبز مردم ایران برای آزادی می‌کند، سئوال از قادر عبدلله این است که چه رابطه‌ای بین پرچم سبز محمد که با لشکر کشی‌. اشغال کشورها، دامن زدن به جنگ و خونریزی، غارتگری، نابودی فرهنگ‌ها و تمدنهای جوامع انسانی‌ در زمینه فرهنگ ارتجاعی اشاعه اسلام با زور شمشیر، غنیمت گرفتن، تشکیل لشکر غلام و کنیز، انباشت ثروت جهت اداره دولت اسلامی جهانی‌ شده.........تاریخ انسانی‌ را به خون آلوده کرد و آزادیخواهی وجود دارد؟
ایشان صحبت از انقلاب امروزی می‌کند! سئوال اینست که که برداشت ایشان از انقلاب چیست، زمینه فرهنگی، افق سیاسی و مطالبات این انقلاب(سبز) چیست؟ رهبران آن چه کسانی‌ هستند؟ تاریخ و کارنامه عملکردشان در ۳۰ سال اخیر چه بوده است؟ آیا ایشان جانشین کردن یک جمهوری اسلامی نوین نیولیبرالیزه شده، حامی‌ منافع نظامهای امپریالیستی را انقلاب مینامد؟ ایشان شعار مرگ بر دیکتاتور را سر میدهد، چرا" مرگ بر جمهوری اسلامی در تمام ماهیتش" را سر لوحه قرار نمیدهد؟
پیش از آنکه قادر عبدلله بخواهد به سئوالات جواب دهد، زمانیکه بورژوازی جهانی‌ میلیونها دلار برای ایجاد تقویت کننده زمینی‌، ایجاد شبکه‌های اینترنتی، تاسیس تلویوزیونی جدید ماهواره‌ای، بکار گرفتن ده‌ها NOG, اندیشمند، هنرمند، اساتید دانشگا‌ها....بهره کشی‌ از ریاکاران آزادی‌دموکراتیک خوأه همچون اکبر گنجی...، به راه انداختن موج سبز در قلب کشورهای غربی ضمن استفاده از تمام ظرفیت مدیایش، خرج می‌کند و اشک تمساح برای مردم ایران میریزد، میتوان به بخوبی فهمید که نیات تمامی این سالوسان سیاسی، فرهنگی‌، اجتماعی، هنری.. به نیابت و یا خوش رقصی(نمک گیرران بورژوازی) اربابان بورژوازیشان این است که زنجیرهای اسلامی به هر رنگ سیأه و سبز آن از دست و پای مردم ایران باز نشود؛ فرهنگ دموکراتیک در ایران احیا نشود تا سرمایه جهانی‌ شده، بیش از پیش، همچون گذشته به غارت ادامه دهد
اماسئول دیگرازآن کمونیستهای شریعت شده که درپالتاک‌ها وسایت‌های چند نفره تئوری‌های فسیل شده راتکرارمیکنندو شعر‌های آتشین میخوانندوزندگانی‌ مرفه وموقعیت اجتماعیشان درجوامع سرمایداری دردرجه نخست قراردارد،اینست که دراین موج سبزچه میکنند؟!امروز،دراین هیستریک سبزکه عقل گرایی،استفاده ازتجارب تلخ ۳۰سال گذشته وجلوگیری ازتکراراشتباهات وفجایع انسانی‌ فراموش شده واحساس گرائی جانشین آن شده است،چرادرسکوت فرورفته‌اندوهمچنان دربی‌ عملی‌ وتششت فکری به سرمیبرند؟آیاشماوارثان جنبش خونین کمونیست ایران هستید که با خون هزاران کمونیست صادق،شجاع،شفاف باخلقشان آبیاری شده است
با احترام
شهرام

9/14/2009

اطلاعاتی درموردصرافی صدیقی پاریس یامخفیگاه حسین زهری

اطلاعاتی درموردصرافی صدیقی پاریس یامخفیگاه حسین زهری صراف فدایی اقلیت
:هدایت اشتری لرکی
فرق عمده من با آقای حسین زهری در تیتر مدنی ماست.من دارای یک عنوان مدنی هستم یعنی هدایت اشتری لرکی رئیس سابق بانک سپه پاریس. من متولد آغاجاری هستم .شما میتوانیدمشخصات مدنی و حقوقی مرااز بانک سپه در تهران کسب کنید.شما میتوانیدمشخصات حقوقی مرااز بانک مرکزی فرانسه کسب کنید.چون من نه سیاسی هستم نه فعالیت سیاسی داشتم .اما آقای حسین زهری کیست.ایشان ماموراداره پنجم ساواما درتهران است.حسین زهری درفرانسه پناهنده سیاسی است تحت نام علی عبدوامیرخانی هارموشی.قاضی جنایی فرانسه ازاینترپول ویوروپلیس حکم جلب ودستگیری ایشان راصادرکرده است.جهت اطلاع لیستی ازسایتهای متنوعی که حسین زهری ازانها استفاده میکند تقدیم میکنم ضمنا نام های جعلی که ایشان تحت آنها نامه نگاری واعلامیه میدهدجهت ااطلاع تقدیم میکنم.
آیا صرافی صدیقی و صاجب کلاش، چماقداروهمدست وزارت اطلاعات آن حسین زهری باید امروز به خود اجازه دهد بانام چریک فدائی آن نماید که تاکنون نموده است؟ به اعترافات وی در نشریه نیمروز شماره 885 سال هبجدهم جمعه 19 خرداد 1385 تحت عنوان رهبر چریکهای اقلبت دردفاعیه خود در مقابل قاضی فرانسوی آقای پرته لی به اتهام همکاری یا رژیم ایران نگاهی انداخنه و به افشاگری های همدستان دیروزش نیز مراجعه کنیذ !! آیا اینها نتیجه بی مسئولیتی و جدالهای خطی (بخوانید فردی ) فعالین امروزی و سکوت شما عزیزان نیست؟

کمیته شمال -ببرهای مازندران

رفیق پویان:- مسئول کمیته شمال وفرمانده ببرهای مازندران
??رفیق خانم فدائی خلق خانم اشرف دهقانی
طی پانزده سال گذشته شمادرکجای تاریخ سیاسی ایران ایستاده اید ؟د رکجای این جامعه فلک زده وزیرستم وزورجای دارید؟ درکجای ایران بدبخت وبیچاره شده دست یک هموطن فقیر ونیازمند راگرفتید؟ درکجای روستاها ودهات دورافتاده سرزمینمان بعنوان یک چریک فدائی خلق سعی وکوشش کردید که به این انسانهای محتاج ونیازمند دست یاری وکمک دراز کنید ؟ درکدام نقطه از ایران روبه مرگ وفنا ونیستی ودرکدام شهر ویا شهرستانی توانستید یکی ازانسانهای بیگناه وبی دفاعی که یکی یکی بالای دار می رفتند ویا سنگسار می شدندویا توسط وحشی های بی ترحم اسلامی دسته دسته تیرباران وبه جوخه های مرگ سپرده می شدند ودران لحظه با نگاه غمزده خود اطرافشان را می نگریستند تا شاید یک نفر.فقط یک نفرپیدا شود که اورانجات دهد؟اما متاسفانه با ریختن قطره اشکی از درد تنهائی جان خود رافدای این مرزو بوم کردند ورفتند؟ شمای مدعی چریک فدائی کدامیک را برای نمونه از مرگ نجات دادید؟
...نه رفیق گرامی.:

عصر وزمانه برگشته است .عصرعصر جنگهای پیشرفته نظامی ست وچریک فدئی خلق نیزمی بابیستی به همه فنون وابزارالات نظامی پیشرفته مجهز شودوبادشمن قداربه سبکی پیشرفته ومدرن بجنگد..نه انکه تقاص پس بدهدویا بهای چیزی را بپردازد؟

9/07/2009

رفیق خانم ملالی جویا:

رفیق خانم ملالی جویا:
ملالی جویا:
سکوت مردمان خوب،بدترازاعمال بدافراد شریراست ملالی جویامیگویداگرمبارزه بخاطر حقوق زنان به قیمت جانش تمام گردد،زنان دیگری درافغانستان موجوداندکه مبارزه راادامه خواهدداد

کمونستهای جوان آمریکا:___________________________


بزودی کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران به مسئولیت رفیق البرزبامسئولین رده بالای کمونیستهای جوان آمریکاملاقات وگفتگوخواهندکرد.


باآرزوی موفقیت وپیروزی برای رفیق البرزگرامی:

ترانه سرود :

برگرفته ازسایت رفقای فدائی درگروه نوزده بهمن
______________________
________________

تاریخچه چریک

تاریخچه چریک:-ازوبلاگ سپاه جاویدان
در طول تاریخ گروههای چریکی بسیاری بوجود امده اند که یا خرابیهایی بوجود اورده اند ویابرای حفظ این خاک جان خود را از دست داده اند؛در اینجا فقط بطور خلاصه به سر گذشت چند گروه میپردازیم:بخش اول:عهد باستانزامیاداولین گروه منسجم واموزش دیده چریکها ۲۵۰۰ سال پیش در زمان کورش کبیر تشکیل شد؛نام این چریکها در متون باستانی زامیاد(فرزند زمین)؛جان باز؛پیش مرگ؛ و ۰۰۰ امده است .این چریکها به سختی اموزش میدیدند و وظیفه انها دریدن شکم اسبهای ارابه های جنگی دشمن بوده است تاارابه ها بعد از کشته شدن اسبهایشان در سرعت زیاد بشدت سرنگون شوند.نحوه کار چریکها به این صورت بوده که از قبل در مسیریهای حرکت ارابه ها گودالهایی حفر میشده آنگاه چریکها خود را در این گودالها پنهان یا در عمق کم دفن میکردند وساعتها در همان حال میماندند و با سر رسیدن ارابه ها شمشیرهای خود را در شکم اسبها نموده و ارابه ها سر نگون میشدند اما چریکها در زیر ضربات سم اسبها یا ارابه ها جان میباختند.از مهمترین جنگهای این چریکها نابودی امپراطوری اشور یا نینوا یا کربلای امروزی