10/29/2009

ایمیل دریافتی

آنقدر چماق مبارزات مسالمت آمیز
گاندی را بر سر ما کوفتند که همه ما گیج شدیم و فراموش کرده ایم که گاندی میخواست با دوستی از انگلستان جدا بشود ،برای کشورش در صحنه بین الملی یک وجه خوبی کسب کند و...... . ماندلا هم مایل بود که در کشورداری با سران رژیم آفریقای جنوبی همکاری کند. اما آیا ما مردم ایران مایل هستیم که دست دوستی به جلادان رژیم جمهوری اسلامی بدهیم ؟ و یا اینکه مایلیم در مجلس ملایان صاحب نیم در صد کرسی شویم و در جنایات سی ساله آنان سهیم بشویم؟ آیا مامردم ایران محتاج صنعت و تکنیک آدمکشی این دیو سیرتان هستیم که مجبوریم بصورت مسالمت آمیز با آنان بجنگیم ؟
ایران امروز ،اگر دارای نظامی نیمچه انسان دوست بود و میخواست که دست استعمار جهانی را از کشورش بیرون کند و خودش صاحب معادن و ثروتهای کشورش باشد ، به استقلال خود برسد و ریشه فقر ، فحشا و بیسوادی را در کشورش نابود کند ،آنگاه میتوانست با پیدا کردن شخصی مثل گاندی و به روش گاندی با استعمار جهانی بشیوه مسالمت آمیز مبارزه کند و از مردم جهان نیز برای آزادی ایران درخواست کمک کند تا آنان دولتمردان کشورشان را زیر فشار بگذارند
اما بیائید از خود بپرسیم که ما در پنجاه سال گذشته چگونه برای ایران مبارزه کردیم؟ آقای " دکتر " محمد مصدق اگر واقعا میخواست که با استعمار جهانی بجنگد تا انگلیس ، آمریکا و شوروی که فاتحین جنگ جهانی دوم بودند را از ایران بیرون کند ،آنگاه میتوانست یک گاندی برای ایران باشد و بصورت مسالمت آمیز ریشه استعمار را تا قرنها از ایران بیرون کند. اما مصدق دست به حرکتی زد که نتیجه آن صدها سال دیگر دامان مردم ایران را خواهد گرفت
آنچه که در بالا خواندید شاهکار ما در سال سی و دو بود که به آن افتخار میکنیم. حال بنگرید که امروز چه بر سر ما آماده. آنچکه امروز گریبان کشور و مردم ما را گرفته است یک مشت ابلهان خودی یا غیر خودی بی هویت هستند که جوانان ایران را در خیابانها میکشند و در زندانها زنان و مردان جوان و عزیز ما را مورد تجاوز و شکنجه قرار میدهند و آنان را شهید میکنند.جای تعجب نیست که چرا کشورمان در صد سال اخیر یک کشور بلا خیز شده است؟ برای اینکه از راه حلهای اشتباه برای مشکلات اساسی کشور خویش استفاده کردیم. آنزمان که وقت مبارزه نرم بود خودمان با توپ ، تانک و اسلحه کودتا کردیم (که سه روز بعد کله پا شدیم و پنجاه سال داد زدیم کودتای استعماری) و زمانی که وقت جنگ با دشمنی است که در خانه ما نشسته و زن و بچه ما را در مقابل چشمانمان پس از تجاوز جنسی میکشد به فکر مبارزه نرم می افتیم و پیرو کسانی میشویم که همیشه و همه جا راه حلهای غلط را به ما نشان دادند
شیوه اشتباهی که مصدق برای مبارزه خویش انتخاب کرد نه تنها سبب نابودی او و دولتش شد بلکه سبب قتل و آوارگی کسانی شد که دنبال شیوه مبارزه او بودند مثال فروهرها،بختیارها،سنجابی ها ،.......و میلیونها مردم ایرانی که امروز یا آواره جهان هستند یا در زیر خاک خفته اند.اگر مصدق در آنزمان گاندی وار برای رهائی ایران از چنگ استعمار میجنگید،امروز ایرانی آزاد داشتیم ،روشی که مصدق انتخاب کرد تنها سبب شادی و قدرتمند شدن مستعمران جهان شد .از اینرو اینروزها مثل قارچ از هالیود گرفته تا بالیود فیلم میسازند درتعذیه بیست و هشت مرداد بعضی وقتها تاتر هم درست میکنند اما هیچگاه فیلم واقعی دادگاه مصدق را به کسی نشان نمیدهند

واتیکان:پدرمافیای جهانی

سازمان مخفی ایران
هموطننان گرامی -مبارزین راه آزادی
رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورسچفخا-(سازمان مخفی ایران)دریک نوشتارمهم وضروری خودوافشاگری برعلیه سازمان کثیف سی .آی .ای ومزدوری گری این سازمان نجس برای مکان بزرگ شیطانهای کاتولیک درواتیکان ازطرف افراطیون مسلمان وکاتولیک موردتهدیدواقع شده است.
سازمان مخفی ایران دردفاع ازهمرزم گرامی رفیق البرز-هشدارمی دهدکه درصورت وقوع هرنوع حادثه ویااتفاق ناگوارعلیه رفیق البرز-سازمان مخفی نیزمزدوران وماموران کثیف ونجس وابسته به سی .آی. ای رادرکشورهای ایران -پاکستان- ترکمنسان -ترکیه -وآذربایجان ترورخواهندشد
__________________
رفیق البرز:مسئول کمیته خارج ازکشورسچفخا-سازمان مخفی ایران
vatican = location of satans
father and mother of international mafia

واتیکان:مخفیگاه اصلی شیاطین دینی
جایگاه شیطانهای بزرگ


واتیکان:پدرمافیای جهانی

:واتیکان:مرکزترویج وتوزیع فسادوشروبدبختی وتباهی جهانی
مخفیگاه تبهکاران وجانیان وقاتلین حرفه ای
جایگاه شیطانهای بزرگ
مکانی که بزرگترین وپیشرفته ترین گروههاوباندهای مافیائی وبزرگترین سازمانهای جاسوسی چون اینتلیجنس سرویس -موسادوسی آی ای راهدایت ورهبری می کند.
مکانی که ازهرطریق ممکن پول می سازدوپول می سازد وپول...ازطریق پخش موادمخدر... تاتجاوزبه کودکان ودختران ونوباوگان درکلیساهای کاتولیکی مرتبط باخود...حتی ازطریق فروش زنان ودختران آنهم درسطح بین المللی وجهانی.
مکانی که مزدوران جنایتکاروخطرناک فراوانی رابه استخدام خوددرآورده است.

واتیکان:مخفیگاه اصلی شیاطین دینی
___________________
tony alamo
__________________
دادگاه فاشیستی - نئونازیستی ومملوازراسیستهای آمریکائی که برعلیه تونی آلاموبه اجرادرمی آیدبی ارتباط بامقابله این شخص- بامافیای واتیکانی وبی ارتباط باتاختن این شخص شجاع دل برعلیه جورج دبلیوبوش(چه پدر-چه پسروخانواده های منحوس وحرامزاده اش)وهمچنین برعلیه سیدحسین باراک اوبامااین تروریست مسلمان زاده- وبی ارتباط بامقابله این شخص باجنگ افروزی های آمریکاوازطرفی دیگرنجات فقیروفقراوبی خانمانهاوگرسنگان آمریکانبوده ونیست.

دادگاهی قرون وسطائی وکاملاارتجاعی که مزدوران امپریالیسم جهانی(این مزدوران کوچک واتیکان)قصدبراه انداختن ونمایش دادن آن هستند.

به کمک ویاری تونی آلامواین مسیحی انقلابی بشتابیم.

مردی زحمتکش وانسان دوست که سازمان کثیف ونجس سی آی ای این مزدوروسگ زنجیری وقلاده به گردن واتیکان -جهت بدنام کردن این شخص بیگناه علیه ایشان انگ ونسبتهاوتهمتهای نارواومختص خود:سی آی ای
راواردوقصدنابودی این شخص رادارد
Conspiracy of c.i.a and f.bi
توطئه های سی. آی .ای و.اف .بی .آی
جهت اطلاع بیشتربه سایتهای مربوطه رجوع کنید
___________________

10/27/2009

(کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن.ازآغازپیدایش تا به حال:(3

جنبش ترکمن صحرازیربارخیانت سنگین(کمیته صلح)به خاک وخون کشیده شد

رفیق البرز-مسئول کمیته خارج ازکشور- سازمان مخفی ایران
(قسمت(3
_______________________

سازمان مخفی ایران

درامرگفتارزیرکه توسط رفیق البرزبیان شده است عنوان می کنیم که کلیه رفقای چریکهای فدائی خلق که درحال حاضرازمسئولین وکادرهای رده بالای سازمان مخفی ایران هستند?:رفقائی چون رفیق شهرام مسئول کل سچفخا -رفیق پویان مسئول کمیته شمال مازندران- رفیق توماج مسئول کمیته ترکمن صحرا-ورفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورسچفخا-به عنوان نوجوانان فدائی دربخشهای مختلف سازمان چریکهاکه بخشی ازآن به نوجوانان اختصاص داده شده بود-بخشهائی چون جلسات کتابخوانی -عضویت درهیئت کوهنوردی سچفخادرمازندران - پخش اعلامیه هاونشریات سچفخا-شرکت داشته باآنکه این رفقای گرامی درآنزمان سیزده یاچهارده سال داشتندوآن هنگام که جنگ قهرمانانه وشجاعانه ترکمن صحراعلیه حکومت نجس وننگین اسلامی -آخوندی شروع شداین رفقای گرامی نه تنهاشاهدوناظرآن قیام قهرمانانه ومسلحانه سچفخابودندکه حتی توسط مسئولین سچفخادرآن زمان ودرست درمیان جنگ ومبارزات چریکی -شهری چریکهای فدائی خلق باددمنشان ومزدوران جلادتیمسارفلاحی -جهت بازدیدوآموختن تجربه های سیاسی -نظامی واردشهربندرترکمن شده بودند.چریک فدائی خلق رفیق البرزیکی از رفقائی ست که شاهدزنده وعینی جنگ قهرمانانه ترکمن صحرابود.

_____________________

سال هزاروسیصدوپنجاه هفت وپنجاه وهشت دربخش بزرگی ازپروسه سیاسی -نظامی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بویژه بخشی ازآن پروسه -یعنی مبارزه ای کاملامسلحانه وچریکی دربرابرپیدایش موجودزشت وننگینی به نام حکومت اسلامی -آخوندی -مسئولین(سچفخا)چون رفقای جانباخته توماج -مختوم -واحدی -وجرجانی علاوه برفراگیرنمودن جنگ مسلحانه نه تنهادرترکمن صحراویامازندران که درسراسرکشور-بخشی ازاهداف ودیدگاههای مردمی خودراصرف ایجادیک مرکزوکانون کاملا فرهنگی وسیاسی معطوف نموده بودندتاباایجاداین کانون علاوه بردفاع وترویج واستقراراهداف سیاسی -اجتماعی بنیانگذاران جنبش پیشتازفدائی بتوانندکلیه نیروهای مبارزوهمه چریکهای مسلح فدائی راگردهم آورده وبااستفاده ازدوتاکتیک-(فرهنگی -سیاسی)-و(چریکی -نظامی)-بساط موجودنوظهورامازشت وننگ آوربه نام حکومت آخوندی رادراسرع وقت وکوتاهترین راه ممکن به هم زده وآن رانابودسازند...

___________________

کانون زیبای سیاسی فرهنگی که توسط مسئولین جنبش پیشتازبنیان گذاری شده بود.بدلیل حوادث ووقایع سیاسی -اجتماعی بویژه باحمله های ددمنشانه ووحشیانه طرفداران مسلمان شده باندتبهکاروجنایتکاراکثریتیهای خائن به سرکردگی فرخ نگهداروهمپالگی های مزدورش وتوده ایهای جاسوس منش که باجان ودل به برادران پاسداروکمیته ای یشان کمک ویاری می رساندندتابه نیروهای انقلابی ومبارزحمله ورشوندبسته شدوازسال پنجاه ونه تاسال شصت وشش ازبین رفته وهیچ فعالیتی ازاین بخش دیده نشدتاآنکه ....
______________________
_________________________
جنبش ترکمن صحرا زیربارخیانت سنگین(کمیته صلح)به خاک وخون کشیده شد

هرگزازیادهایمان نخواهیم بردآنگاه وآنزمان که رهبران جنبش پیشتازفدائی درراستای نابودی بلادرنگ وسریع حکومت ننگین ونوظهورآخوندی باگردآوری نیروهای رزمنده فدائی وکمونیست درترکمنصحرا-جنگ ونبردمسلحانه راآغازکردنداماناگهان ودرست دروسط این مبارزه -لاشخورهاوکفتارهاوزالوهای سیاسی که هیچ درک درستی ازمبارزات سیاسی -اجتماعی که جای خوددارد...حتی به اندازه سرسوزن -نه اطلاعی ازجنگ ودعواهای عادی ومعمولی بین دونفرداشتندونه هیچ سوادوآگاهی ازخودواژه سیاست ...تاچه برسدبه آنکه درکی درست وواقعی ازخواسته های برحق خلق ترکمن صحراداشته باشند...که بماند..حتی هیچ جایگاهی دربین مردم عادی نداشتندکه این نیزبماند... هیچ نقش وتاثیری درروندمبارزات چریکهای فدائی خلق وحتی جایگاهی دربین هواداران صادق این جنبش نداشتند ومعلوم نشدکه ازکدام جهنم دره وخراب خانه ای پیدایشان شد?اماهرچه بودوشدبااسم ونام وآرم ومارک -عضوودبیروکادرمرکزی فلان سازمان وگروه ونیرووحرامزاده خانه سیاسی دیگروخوشبختانه همگان نیزتحت پوشش یک کمیته پرازاخته وبی خایه سیاسی به نام(کمیته صلح)جهت ایجادصلح وآشتی مابین چریکهای مسلح فدائی خلق وحکومت ننگین نوظهورواردمعرکه وساطت وآشتی پذیری شدند.
تعدادی ازاینگونه خائنین ومفتخوران وفرصت طلبان اخته شده سیاسی وافرادخنثی شده ژنتیکی ودم بریده که هنوزهم که هنوزاست افتخارمی کردندومیکنندکه عضوآ ن(کمیته صلح )ویابقول ماچریکهای فدائی -(اعضای کمیته خل ها)-هنوزودرحال حاضرزنده ودرکشورهای اروپائی به عیش ونوش وخوشگذرانی ولاس زدن باخودوزنان فاحشه اروپائی سخت مشغولند.که دربین این لاشخورها-شایداگراندک پاکی ودرستی وصداقت دردرون شان وجودداشت اشخاصی چون مهدی سامع هابودندکه اینگونه تیپهای غلط اندازنیزافتخارمیکردندکه عضوی ازاعضای کمیته خلهابودند.کمیته ای که نقش اساسی ومبرم خودرادرترورمسئولین رده بالای جنبش پیشتازفدائی وجنبش ترکمن صحرابه نحواحسن بازی کردند.
کانون فرهنگی سیاسی ترکمن صحرابعدازجان باختن قهرمانانه وشجاعانه مسئولین جنبش پیشتازفدائی وبادستیازی مشتی بی خردوابله بویژه بادست درازی کثافتهاولجنهاوانگلهای اجتماعی چون جریان نجس فدائیان اکثریت به رهبری آیت الله فرخ نگهداربرای سالهای سال به لجن وجنبش ترکمن صحرانیززیربارخیانت سنگین(کمیته صلح)به خاک وخون کشیده شد
بابه لجن کشاندن کانون زیبای فرهنگی سیاسی ترکمنصحرا-(نه پروسه سیاسی واجتماعی وفرهنگی -ونه تاکتیک جنگ مسلحانه ونظامی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به جائی رسید)-و-(نه توانست جبهه مقتدررزمندگان خلق راگسترش وارتش قوی ستمدیدگان راتشکیل دهد)ارتشی که ایجادوتاسیس آن- همه آرزوهاوآمال وازاهداف بزرگ واساسی چهارآذرخش ترکمن صحراو مسئولین رده بالای جنبش پیشتازفدائی درراستای نابودی حکومت نوظهوروننگین اسلامی بود.ازسال هزاروسیصدوپنجاه ونه تاسال هزارسیصدوشصت وپنج باخیانت نکبت باروننگ آور(کمیته خلها)-دیگرنه اثری ازکانون فرهنگی -سیاسی باقی ماندونه کسی هرگزاسم ونامی ازآن می برد.بعدازجان باختن چهارآذرخش ترکمن صحرا-آنان که باشعوروتیزهوش وعاقل وهمه چیزفهم وبرای جنبش کمونیستی ایران(مغزومخ)بودند؟درنقش ولباس چریک ورزمنده کمونیست وفدائی بابدست گرفتن اسلحه -واردمیدان مبارزه مسلحانه شده امامتاسفانه یکی یکی دردل جنگلهای شمال-(مازندران وگیلان)ویادردرگیریهای خیابانی ومحاصره خانه های تیمی درسراسرکشور-مراکزواماکنی که توسط سران ومسئولین وسرکردگان باندهای مافیائی وتبهکارچون حزب روده وشکم وزیرشکم ایران توده)ویاتوسط سرکردگان باندفاحشه وپتیاره شده فدائیان اکثریت وبعضانیزتوسط اعضای مافیائی مجاهدین خلق -لومی رفتند?کشته وجان باختند.نیروهای صادق ومدافع خلق -فدائیان کمونیست وشجاع دل درداخل نیروهاوگروههائی چون ارتش رهائی بخش خلقهای ایران(آرخا)-سربداران -کمونیستهای انقلابی ایران -سچفخا(ادامه دهندگان راه راستین جنبش پیشتازفدائی وپیروان ورهروان واقعی رفیق بیژن جزنی وپیروان راه چهارآذرخش ترکمن صحراودراصل سازمان اصلی وواقعی سچفخا...-
________________
توضیح:-سازمان مخفی ایران به عنوان تنهاسازمان ونیروی سیاسی درداخل کشوربوده ومی باشدکه ادامه دهنده راه اصلی وحقیقی وواقعی جنبش پیشتازفدائی ازابتدای پیدایش وتاسیس این جنبش توسط رفیق کبیربیژن جزنی -تاحماسه بیادماندنی سیاهکل - وجنگ قهرمانانه ترکمن صحرا-بوده وهیچ سازمان دیگری تحت عنوان فدائی درایران ویاخارج ازکشوروجودخارجی نداشته ونداردکه بخواهداهداف جنبش پیشتازفدائی رابه پیش ببردوهیچکدام ازسازمانهای پرزرق وبرق ورنگ وجلاداده شده سیاسی بااسم ونام وآرم فدائی نه مشروعیت سیاسی دارندونه مقبولیت مردمی .بلکه دکانهاوبقالیهای سیاسی برای کسب درآمدوپول بیش نیستند...)..
_______________
-نمونه های بارزی ازآن هستند.اماهرچه شدبابه لجن کشانده شدن کانون مخصوصاتوسط فاحشه هاوپتیاره های دینی اسلامی شده(بانداکثریت)-به مدت شش سال سکوتی مطلق وجانگدازواعصاب خوردکن درسراسرکشوربویژه درمازندران ایجادشد.
_______________
شش سال سکوت وخیانت
ازهزاروسیصدوپنجاه ونه تاهزاروسیصدوشصت وپنج
شش سالی که باندهای مافیائی نامبرده شده درجهت شکارنیروهای بازمانده وحتی شکارهواداران نوجوان وجوان جنبش پیشتازفدائی تاتواستندبرای حکومت ننگین آخوندی خوش رقصی کردند.
درست دراوج گیج ومنگهای سیاسی ایجاد شده بویژه درچهارچوب ومحدوده خل بازی های هرچه بیشترجریانات به اصطلاح چپ وچپگرائی -جریاناتی که باخیانتهای بارزوآشکارخود-خیانتهائی بزرگ وننگ آورنه تنهانسبت به خلق ستمدیده ایران که حتی باخیانت برعلیه رفقاوهم لباسی هاوهم ایدئولوژی های خود-راه فراررادرپیش گرفته وبسیاری ازهواداران نوجوان وجوان رادردل نیروهای ددمنش ومزدوران وحشی دینی واسلامی وابسته به امپریالیسم جهانی -تنهاگذاشتند
کانون فرهنگی سیاسی ترکمن صحرانیزدستخوش حوادث ناگوارآنزمان شد.تاآنکه باردیگردرسال شصت وپنج زمزمه هائی ازفعالیت این کانون به گوش رسیدکه نتیجه تحقیقات توسط رفقای فدائی نشان دادباندنجس فدائیان اکثریت باردیگردرجهت خیانتهای متعددوخوش رقصیهای بیشتروفاحشه گرایانه تردست به این توطئه ودسیسه -جهت کمک به سیستم پلیسی -امنیتی حکومت ننگین -زده است...
_________
بله :رفقای رزمنده فدائی وکمونیست -:رفقای چپگراوانقلابی
حال بهتراست باردیگربه گذشته برگردیم
به همان گذشته....به همان سالهای پرالتهاب و پرجنب وجوش ..به سالهائی که جنبش سچفخاباآن هواداران وفدائیان نوجوان وجوان خودکه باعشق وعلاقه وافروبی حدواندازه برای فعالیت وکوشش درجهت تثبیت واستقراراهداف انقلابی واجتماعی جنبش پیشتازفدائی به هرطرف وبه هرسومیدویدند
هرگزازیادمان نمی رودوهرگزفراموش نخواهیم کردکه رفیقای کبیر:توماج ومختوم هردودریک دیدوبازدیدوبازرسی سازمانی ازمرکزوستادفرماندهی سچفخادرشهرساری(ساختمان هلال احمر)به عنوان دفترمرکزی سازمان چریکهادراستان مازندران درسال پنجاه وهفت -پنجاه وهشت چه رهنمودهای سیاسی رادادند
______________
شنیدن زمزمه هائی ازفعالیت کانون فرهنگی سیاسی ترکمن صحراتنهامختص آن سال نبودبلکه درسالهای شصت وشش وشصت وهفت نیزمجدداتکراروشنیده شدوهربارنیزیاقصم حضرت عباس باندفدائیان اکثریتی کثیف درمیان بودویاتوطئه وزارت نجس اطلاعات آخوندی آنهم تحت پروژه وتئوریهاوسناریوهای بازسازی شده پلیسی -امنیتی که توسط حزب خائن روده ایران -حزب توده -که ازدم خروس زیربغلشان نمایان می شد.اینگونه زمزمه هاوغمزه های پاسدارپسندهرچه که بودوازهربنگاه جاسوسی وخبرچینی که به بیرون پرت می شدبازنتوانست فعالان فدائی رافریب دهدبه همین دلیل توطئه گران ودسیسه چینان حرامزاده وبی اصل ونسب -هرگزنتوانستندبه اهداف خودبرسند.مثلا:-بطوری که دریک تعقیب وشناسائی مخفی توسط سازمان مخفی وباکوشش وهمت چهاررفیق فدائی خلق ازشهرهای بندرترکمن -بندرگز-کردکوی وگلوگاه نتیجه نهائی چنین بدست آمدکه یکی ازعربده کشان دردرون کانون نه تنهایکی ازجاکشهاولاتهاولمپنهای دینی -اسلامی باندفدائیان اکثریت که این شخص دستیار(وردست وامربر)معاون رئیس وزارت اطلاعات درگرگان بود.
(ادامه)

10/25/2009

تونی آلامو: tony alamo


tony alamo

انسانی انسان دوست وزحمتکش ازسرزمین آمریکا

_____________________

سازمان مخفی ایران

چندنفررازشماایرانیان مقیم آمریکاشخصی به نام تونی آلامورامی شناسید؟

چندنفرازایرانیان اطلاع دقیقی ازتوطئه هاودسیسه هائی که سازمان جاسوسی وآدمکش وکثیف ونجس سی .آی .ای آنهم باکمک ویاری دودولت کثیف ترازخود(دولت جرج دبلیوبوش(پسرحرامزاده)ودولت تروریست پرست وکاملامسلمان سیدباراک حسین اوباما-علیه شخص تونی آلاموچیدنددارند؟
شخص زحمت کش وانسان دوستی که درسن پیری درزندان بسرمی بردآنهم بخاطرنجات انسانهای فقیروبدبخت وبی

خانمان وبدلیل سیرکردن شکم گرسنگان خیابانی درکشورآمریکا.-آمریکا-این مظهرجهل وجنایت وآخربربریت مدرن.

تونی آلامورابیشتربشناسید.

تونی آلامو:
مسیحی سیاسی وانقلابی که بیشترعمروسن خودرافدای نجات انسانهای نیازمندکردوباسیاستهای ددمنشانه ووحشیانه دودولت بربریسمی آمریکابه مخالفت برخاست ودرحال حاضردرسیاهچالهای قرون وسطائی آمریکامحبوس است

توضیحات بیشترومفصلتردرموردتونی آلامو -بزودی

10/20/2009

فریادهای یک زن هرزه وهرجائی -اسلامی -لندن نشین:

به جیغ ودادهای یک زن هرزه وهرجائی دینی -اسلامی لندن نشین توجه کنید:


کدام انسان خرمنشی این زن یاوه گوراسخنگوی یک انجمن یایک سازمان سیاسی می شناسد؟

ودردرون انجمن پادشاهی ایران چه می گذرد؟
____________________
______________
گاف صدای امریکا پیرامون انجمن پادشاهی ایران

10/10/2009

زناني كه آگاهانه تاريخ راساختند


_________________
۱۰مهر ۱۳۵۰:جانباختن رفقامهرنوش ابراهیمی ومنوچهربهائی پور
__________________________
زناني كه آگاهانه تاريخ را ساختند
خطاب به جو زدگان هميشه دونده بدنبال حوادث!
من و پالتاك :


تاريخ مقاومت و مبارزه در كشور ما اختران گرانبهايي از زنان را دارد كه نه از روي حادثه ، بلكه از روي شناخت و آگاهي پا به ميدان مبارزه گذارده و آگاهانه جان خود را فداي خلقشان كردند.


بقتل رسيدن دختري بيگناه ( ندا آقا سلطان)‌هر انساني را متاثر و غمگين ميكند اما او " سمبل مقاومت خلق هاي ايران" نيست!. هرگز نبوده و خودش هم نميخواست باشد. دختري كه بر عليه هيچ كس مبارزه نكرده بود. شعاري بر عليه يا بنفع كسي نداده بود. حتي در هيچ تظاهراتي هم شركت نداشت و درخياباني خلوت و بدور از تظاهرات به تير جنايتكاري به قتل رسيد نميتواند سمبل مبارزه زنان ايران باشد. ميتوان خشمگين و متاسف بود اما قرار نيست بدنبال " جوى" دويد كه يكسري مقاصد معين سياسي آن را هدايت ميكند.


تاريخ مبارزه در ايران مملو از زنان آزاديخواه و آگاه بود. زناني كه فكر كردند، بحث كردند، از ميان هزار بيراهه راه خود را يافتند، اسلحه در دست گرفتند و مردان را خجلت زده مردانگي خود كردند. آنان سمبل زنان ازاديخواه ايران هستند و نه كساني كه پارلمان اروپا و سيا و بي بي سي ميخواهند از خون بيگناهش بزور چيزي را بسازند كه هرگز نبود و حتي قصد و نيتش را هم نداشت.
سعي نكنيم خود را بشكل مردم دراوريم كه در اين صورت فقط كاريكاتوري مضحك از مردم واقعي را ترسيم خواهيم كرد. روشنفكر و پيشگام قرار نيست هميشه بدنبال تحولات بدود و حرفهايي كه همه ميگويند را تكرار كند. وظيفه پيشگام ساختن مسير براي دوري از انحرافات است. وظيفه پيشگام ترسيم افق و انحراف حركت هاي عظيم توده اي به سمت حركتي آگاهانه و هدف مند است. و همه اينها با " دنباله روي " قابل انجام نيست. اگر هم ميخواهيد اينگونه حركت كنيد حداقل نام كمونيست و چپ و فدايي و غيره ... را از روي خود برداريد كه اين واژه ها را به اندازه كافي مضحكه خاص و عام كرده ايد


10/09/2009

بچه میمون زشت وکریه المنظر:

رئیس جمهورحزب اللهی هاوروح الهی های وحشی وددمنش آ قای:پخموداولین نژادعنترزاده

10/08/2009

(2)(1)کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن.ازآغازپیدایش تا به حال

_____________________________

رفیق البرز-مسئول کمیته خارج ازکشورسچفخا-سازمان مخفی ایران
(1)
سال شصت وشش باردیگرمغزهای متفکرموجوددرحکومت نجس آخوندی درجهت شکاروردیابی نسل جدیدچریکهای فدائی خلق باردیگربااستخدام کثیفترین ونجس ترین شخصیتهاوافرادموجوددرباندخائن وجنایتکاراکثریتی های(حالادیگرآخوندشده وعمامه بسرگذاشته)مثلافعالیت خودراآغازکرد.این کانون که دراصل به محل ومکان کنترل وبازرسی توسط سربازان گ....ه نام وبدنام وزشت صورت امام زمان -جهت شناسائی چریکهای فدائی خلق مبدل شده بودتاچندسال بعدهم نتوانست هیچ نتیجه مثبتی ازخودارائه دهدتاآنجاکه(ماچریکهای فدائی خلق)بامشاهده اوضاع مضحک وخنده داراین مکان -صدهاجوک ولطیفه درست می کردیم

__________________________

(2)بگذریم
:برگردیم به گذشته
به همان گذشته وآن سالهای پرالتهاب وپرجنب وجوش سالهائی که جنبش سچفخابا آن هواداران وفدائیان نوجوان وجوان که باعشق وعلاقه وافروبی حدواندازه خودبرای فعالیت وکوشش درجهت تثبیت واستقراراهداف انقلابی واجتماعی جنبش پیشتازفدائی به هرطرف وبه هرسو میدویدند.هرگزیادمان نمی رودوهرگزفراموش نخواهیم کردکه رفیقای کبیر:توماج ومختوم هردودریک دیدوبازدیدوبازرسی سازمانی ازمرکزوستادفرماندهی سچفخادرشهرساری به عنوان دفترمرکزی سازمان چریکها دراستان مازندران درسال پنجاه وهشت چه رهنمودهای سیاسی رادادند.
قبل ازادامه گفتاربه این اسنادتاریخی دقیقاتوجه کنید

مناظره خائنین فدائی:-فرخ نگهدارحرامزاده وعلی کشتگربی شرف باجلادان اسلامی

امالطفاعادلانه قضاوت کنیدآنگاه نتیجه بگیریدکه چرامابه جان خائنین وحکومت نجس آخوندی افتاده ایم
_____________________________________
واین مطلب راهم ازطرف رفقای فدائی خلق مطالعه کنید.باسپاس فراوان ازرفقای فدائی ترکمن :
رفیق کوچک شما:چریک فدائی خلق -البرز
______________________

فدايي خلق يعقوب کورت(مراد) ه

يعقوب تجلی بردباری يک انسان در شرايط سخت بود.دربندرترکمن دستگيروبه زندان گرگان انتقالش دادند.شکنجه های وحشيانه برای اومرزی نداشت.همه اسرارگروهش راازاومی خواستند. يعقوب ازرفقای چريک های فدايي خلق ايران
گروه اشرف دهقانی ومحمدحرمتی پور)درمنطقه ترکن صحرابود.جرمش مسئوليت نظامی درجنگ های اول ودوم گنبد،اعزام نيروبه کردستان وجنگل های آمل بود.درمقابل هرسئوال بازجو پاسخ نه !جواب يعقوب بود. هرنوع شکنجه ای را روی وی امتحان کرده بودند اما از او هيچ اطلاعاتی بيشتر از آن چه رو شده بود تنوانستند بدست آورند. رفيق يعقوب در پاييز 1361 همراه با تعدادی ديگراز زندانيان در گرگان به جوخه اعدام سپرده شد.ه
____________________

Bella CiaoBella Ciao


کدام یک ازاینهابدتروبیشترازدیگری خائن وخائن تراست؟

گروههاوباندهای خطرناک مافیائی که سرانجام توسط چریکهای فدائی خلق حقیقی وواقعی وبادست پرتوان نیروهای انقلابی نیست ونابودخواهندشد.باترورهای انقلابی وحمله های چریکی وشلیک گلوله هاوانفجاربمب ودینامیت یابامشت ولگدوپس گردنی جانانه.
سازمان مخفی ایران بزودی جهت نابودی اینگونه خائنین دست به این عمل بزرگ وانقلابی خواهدزد.صبروانتظاربه زمانی طولانی کشیده نخواهدشد.
ازسینه چاکیهاویقه درانیهاولمپن بازیهاوجنگ وجدلهای دوگروه مدعی فدائی دراپوزیسیون پوسیده وفسیل شده ایرانی درخارج ازکشور:
?امابراستی کدام یک ازاین گروههاویاشبیه اینهابدتروبیشترازدیگری خائن وخائن تراست
__________________

آنکه ناموخت از گذشت روزگار....
(پاسخی به فحش نامه سازمان اقلیت)
قبل از هر چیز باید تاکید کنم که اظهار نظر فوق در مورد نقش "مسئولین" اقلیت در این رهنمود ضد انقلابی و "همکاری با جمهوری اسلامی" که تاریخ آن تیر ماه 1359 می باشد، نادرست بوده و اساساً اشتباهی در اینجا رخ داده است. چنین اشتباهی نیز از عدم توجه سهوی نویسنده به تاریخ رسمی انشعاب اقلیت از اکثریت یعنی خرداد 1359( و نه بعد از تیر 1359) ناشی شده است. در نتیجه با توجه به احترام به اصول و پرنسیب شناخته شده کمونیستی در مبارزه ایدئولوژیک، در همین جا ضمن تاکید بر این اشتباه، نوشته کنونی را برای تمام سایت هایی که مطلب بالا را چاپ کردند ارسال می کنم تا با درج آن، سوء تفاهمات احتمالی ناشی از این اشتباه برطرف گر...
______________________
برای ثبت در تاریخ!
(نمونه دیگری از سیاستهای ضد انقلابی جریان منحط اکثریت بر علیه جنبش انقلابی مردم پاخاسته ایران!)

درست در چنین شرایطی ست که ما بار دیگر شاهد تشدید فعالیتهای ضد انقلابی و ورود فعال جریان ضد انقلابی اکثریت به رهبری دارو دسته خائن فرخ نگهدار به صفوف این کمپ، یعنی "سبز"ها در خارج کشور هستیم. در جریان رویداد های اخیر، نیروهای این جریان ضد انقلابی که در تمام طول حیاتشان یک لحظه از خیانت نسبت به کارگران و توده های رنجبر ما و خوش خدمتی به دشمنان آنان کوتاهی نکرده اند، فعالانه در میان نیروهای جنبش "سبز" (که ملغمه ای از طرفداران "اصلاح طلبان" حکومتی و غير حکومتی، وزارت اطلاعاتی ها و بالاخره نیروهای فریب خورده است) قرار گرفته و در حمایت از موسوی جنایتکار و مخالفت فعال با نیروهای سرنگونی طلب به تلاش پرداخته اند. فعالین این جریان ضد انقلابی می کوشند تا در پیگیری خط ضد انقلابی حاکمیت در داخل کشور، در خارج کشور نیز جنبش حمایت از مبارزات مردم ایران بر علیه کل نظام را خفه کرده و از پژواک هرگونه شعار انقلابی بر علیه کلیت رژیم و بویژه شعار"مرگ بر جمهوری اسلامی" با کثیف ترین شیوه ها جلوگیری کنند.

10/06/2009

کمیته شمال - مازندران:

ایمیل دریافتی ازرفیق جمشید:مسئول انجمن پادشاهی ایران
__________________

توضیحی مختصر

رفیق پویان مسئول کمیته شمال-مازندران:

باآرزوی پیروزی برای رفیق جمشید:

رفقادرگروه تندراگراجازه بدهنددرفرصتی مناسب پاسخ مطالب عنوان شده ازطرف رفیق جمشیدراخواهیم داد.کمیته شمال -مازندران ازطرف رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورنیزمطلب مهم وضروری رادریافت کرده که باجمع بندی آن مطالب نتیجه کلی رااعلام خواهیم کرد.کمی به مافرصت بدهیدتادرموردآن فکروتصمیم نهائی رابگیریم ضمناازرفیق جمشیدبابت دعوت ازرفیق البرزجهت مصاحبه ونشست وگفتگوبارفیق گرامی البرزدرتلویزیون گروه تندروهمچنین ازرفیق نیکدل نهایت سپاس وقدردانی رابعمل می آوریم.
موفق وپیروزوسرافرازباشیدرفیق کوچک شما:پویان مازندران -ساری
_________________

ایمیل دریافتی

درود برهم میهنان گرامی،

درتارنمای«ببرهای مازنداران» مقاله ای با نام «پاسخی کوتاه ازرفیق پویان ...»به چاپ رسیده است که دربخشی از آن آمده است که:« ... بااین تفاصیل بی شک وتردید رفقای دیگر در گروه تندر نیز افراد در گروه تکاوران تندر را متهم به همین حرفها وبیانات {منظور جاسوسی} میکنند»چون من ایمیل نویسنده مقاله را نداشتم مجبور به فرستادن این نامه به آدرسهای موجود در سایت ببرهای مازندران هستم. خواهشمند هستم نویسنده مقاله بفرمایند که در کدام سخنرانی و یا کدام نوشته از «تندر» و یا مسولین رسمی انجمن پادشاهی درباره ماهیت فردی به نام «مهران» و چیزی نوشته و یا گفته شده است و یا تهمت مامور رژیم بودن را زده؟در بیانیه رسمی ای که در تارنمای «انجمن» به چاپ رسیده است

تنها ذکر شده است که

:۱- تارنمای

در کنترل «انجمن پادشاهی» نیست

تظاهرات نیروهای مبارزومترقی در نیویورک برعلیه سفراحمدی نژاد مزدورایمیل دریافتی

در خبرها آمده بود که شهردار محترم تهران مبلغ 3 میلیارد تومان را برای بازسازی لبنان اختصاص دادن.آقای شهردار این تصاویر را قبلا دیده اید؟تصاویر کودکانی که بخاطر آتش سوزی در مدرسه و به خاطر نبود بخاری گازی و امکانات گرمایشی مناسب به این شکل افتادن ...آیا ما کم حافظه شده ایم؟ آیا جناب شهردار یادی از این عزیزان کرده اند؟آیا کمک به مردم روستایی و به دور از امکانات مملکت خودمون از بذل بخشش برای کشورهای دیگه واجب تر نیست؟و خیلی پرسش های بی پاسخ دیگه
__________________________
برق نگاه معصومشان ‌با قاب‌های چوبی در دست که در آن ‌چهره‌هایی متفاوت از تصویر فعلی‌اشان را نشان‌ می‌داد، آتش به دلمان زد.عمق نگاه نافذشان شرمسارمان کرد که چرا نباید یک بخاری استاندارد در کلاسشان می‌بود، و انگشت‌های ذوب شده‌ نرگس در کنار کتاب فارسی کلاس سوم ما را ناخودآگاه به یاد حسنک کجایی، تصمیم کبری، روباه و خروس و ده‌ها درس خاطره‌انگیز دیگر این دوره انداخت.نمی‌دانیم وقتی به درس پترس فداکار می‌رسند، چه تصویری از انگشت پترس در ذهنشان شکل خواهد گرفت و حتی نمی‌دانیم آیا به خاطر گرمی مشعل دهقان فداکار، او را دوست می‌دارند

توضیحی ازطرف سازمان مخفی ایران.

سازمان مخفی ایران
درامرگفتارزیرکه توسط رفیق البرزبیان شده است عنوان می کنیم که کلیه رفقای چریکهای فدائی خلق که درحال حاضرازمسئولین وکادرهای رده بالای سازمان مخفی ایران هستند:رفقائی چون رفیق شهرام مسئول کل سچفخا -رفیق پویان مسئول کمیته شمال مازندران- رفیق توماج مسئول کمیته ترکمن صحرا-ورفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورسچفخا-به عنوان نوجوانان فدائی دربخشهای مختلف سازمان چریکهاکه بخشی ازآن به نوجوانان اختصاص داده شده بود-بخشهائی چون جلسات کتابخوانی -عضویت درهیئت کوهنوردی سچفخادرمازندران - پخش اعلامیه هاونشریات سچفخا-شرکت داشته باآنکه این رفقای گرامی درآنزمان سیزده یاچهارده سال داشتندوآن هنگام که جنگ قهرمانانه وشجاعانه ترکمن صحراعلیه حکومت نجس وننگین اسلامی -آخوندی شروع شداین رفقای گرامی نه تنهاشاهدوناظرآن قیام قهرمانانه ومسلحانه سچفخابودندکه حتی توسط مسئولین سچفخادرآن زمان ودرست درمیان جنگ ومبارزات چریکی -شهری چریکهای فدائی خلق باددمنشان ومزدوران جلادتیمسارفلاحی -جهت بازدیدوآموختن تجربه های سیاسی -نظامی واردشهربندرترکمن شده بودند.چریک فدائی خلق رفیق البرزیکی از رفقائی ست که شاهدزنده وعینی جنگ قهرمانانه ترکمن صحرابود
.________________________
جنبش سیاسی ترکمن ها، گذشته، حال، آینده ،...
بیانیه مذکور تاکید می نماید که
"برقراری پیوند تنگاتنگ جنبش انقلابی این خلق(ترکمن) با جنبش سراسری خلق ها بویژه با جنبش کارگران دارای اهمیتی حیاتیاست.شکل غیر اصولی و مکانیکی این پیوند که با جنبش طرفداران طبقه کارگر تا کنون ادامه یافته است، صدمات و لطمات بزرگی بر جنبش این خلق وارد ساخته است، یعنی در درجه اول خصلت دمکراتیک این جنبش و استقلال تشکیلات سیاسی آن نادیده گرفته شده است." و نتیجه می گیرد که: "کانون سیاسی ـ فرهنگی خلق ترکمن در عمل به زائده تشکیلاتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تبدیل شده و به مشایل جنبش انقلابی خلق ترکمن و امر رهبری سیاسی آن به عنوان بخشی از تشکیلات سازمان اکثریت نگریسته می شود."این گروه بر پایه چنین تحلیلی استقلال کانون را از سازمان اکثریت اعلام نمود و با انتشار نشریه ترکمنستان که در سر لوحه آن شعار" دمکراسی برای ایران و خودمختاری شورائی برای ترکمن صحرا" قرار داشت، به فعالیت پرداخت
______________________
رفیق البرز-مسئول کمیته خارج ازکشورسچفخا-سازمان مخفی ایران
کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن.ازآغازپیدایش تا به حال
به نام خلق قهرمان ایران.
سال هزاروسیصدوپنجاه هفت وپنجاه وهشت دربخش بزرگی ازپروسه سیاسی -نظامی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بویژه بخشی ازآن پروسه -یعنی مبارزه ای کاملامسلحانه وچریکی دربرابرپیدایش موجودزشت وننگینی به نام حکومت اسلامی -آخوندی -مسئولین(سچفخا)چون رفقای جانباخته توماج -مختوم -واحدی -وجرجانی علاوه برفراگیرنمودن جنگ مسلحانه نه تنهادرترکمن صحراویامازندران که درسراسرکشور-بخشی ازاهداف ودیدگاههای مردمی خودراصرف ایجادیک مرکزوکانون کاملا فرهنگی وسیاسی معطوف نموده بودندتاباایجاداین کانون علاوه بردفاع وترویج واستقراراهداف سیاسی -اجتماعی بنیانگذاران جنبش پیشتازفدائی بتوانندکلیه نیروهای مبارزوهمه چریکهای مسلح فدائی راگردهم آورده وبااستفاده ازدوتاکتیک-(فرهنگی -سیاسی)-و(چریکی -نظامی)-بساط موجودنوظهورامازشت وننگ آوربه نام حکومت آخوندی رادراسرع وقت وکوتاهترین راه ممکن به هم زده وآن رانابودسازند.
دوراه اساسی ومهم که اگرجنایتکاران مافیائی وخائنین بی شرم وحیاچون علی کشتگرهاومقطوع النسلهاودم بریده هائی چون فرخ نگهدارهایاخائنین دیگری که افتخارمی کردندعضو(کمیته صلح)درآن زمان بوده وازطریق این کمیته که کمیته ای فرستاده شده ازطرف خمینی ددمنش بود-تلاش می کردندتابافریب ونیرنگ وحقه بازی های مختص حزب خائن توده وحکومت ننگین نوظهور-صلح وآشتی بین چریکهای کمونیست مسلح وارتجاع آخوندی ایجادکنند?.وجودنداشتندبی هیچ شک وتردیدی ایران عزیزماهرگزشاهدزنده ماندن این حکومت نجس وننگین نبود
جدای ازآنکه اینگونه خائنین درترورنامردانه وناجوانمردانه مسئولین جنبش پیشتازفدائی نقشی اساسی وکلیدی رابازی کرده اماازهمان ابتدای کارشان خوش رقصیهای خودرابرای ملایان ددمنش آغازوتلاش فراوان کردندکه درنبودآن پیشکسوتان راه آزادی -مهمترین طرح وپروسه جنبش پیشتاز فدائی یعنی کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن رانیزبه لجن بکشندکه تاحدودزیادی نیزموفق شدند.
همگان می دانیم که باجان باختن مسئولین سازمان چریکهاجنبش وقیام مسلحانه چریکهای فدائی خلق نه مسکوت ماندونه قطع شد.به مدت شش ماه جنگ مسلحانه درشهرهاواستانهای دیگرچون کردستان-لرستان-بلوچستان -خوزستان وازهمه مهتربه مدت یک سال درجنگلهای شمال کشور-(گیلان ومازندران)توسط چریکهای فدائی خلق ادامه یافت واین قیام درست هم زمان باآن است که پتیاره هاوجاکش های سیاسی وحرامزاده های بی اصل ونسب چون فرخ نگهدارهاونورالدین کیانوری ها(باآن نوردین ونورچراغ خداوایمانش)-واحسان طبری هاوعلی عموئی ها-وصدهاسگ گزمه وبزنرگرگرفته دیگر-بی پروافریادمی زدندکه:
-ای اماما..ای روح خدا..دستوروفرمان دهیدوفتواصادرکنیدکه برادران کمیته وبرادران پاسداربه سلاحهای سنگین مجهزشوندتاضدانقلابیون راازبین ببرند
اینکه چگونه فرزندان ناخلف ودیوانه هائی چون علی کشتگرهاوفرخ نگهدارهاوبهرام هاوحسین زهری هاودههازهرماری دیگرواردجنبش چریکهای فدائی خلق شدندوهدف بی شرمانه آنان چه بودبرهمه رفقای آگاه وتیزبین فدائی پرواضح مشخص ومعلوم بود.اماهمه این سگ گزمه های آخوندی دست دردست هم وباتلاش یکدیگرتنهاعمل ننگین وشرم آوری که انجام دادندزدودن اسم ونام کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن صحراازذهن وروح مبارزین فدائی وبویژه پاک کردن ازاندیشه ومغزنسل جوان آن زمان بود.نسلی که ازیک طرف هم قلباجنبش پیشتازفدائی راموردمقبولیت ومشروعیت خودقرارداده بود.وهم خطربزرگی برای آنان درآینده به حساب می آمدیعنی همین نسل حاضروموجودچریکهای مسلح فدائی خلق
کانون زیبای سیاسی فرهنگی که توسط مسئولین جنبش پیشتازبنیان گذاری شده بود.بدلیل حوادث ووقایع سیاسی -اجتماعی بویژه باحمله های ددمنشانه ووحشیانه طرفداران مسلمان شده باندتبهکاروجنایتکاراکثریتیهای خائن به سرکردگی فرخ نگهداروهمپالگی های مزدورش وتوده ایهای جاسوس منش که باجان ودل به برادران پاسداروکمیته ای یشان کمک ویاری می رساندندتابه نیروهای انقلابی ومبارزحمله ورشوندبسته شدوازسال پنجاه ونه تاسال شصت وشش ازبین رفته وهیچ فعالیتی ازاین بخش دیده نشدتاآنکه درسال شصت وشش باردیگرمغزهای متفکرموجوددرحکومت نجس آخوندی درجهت شکاروردیابی نسل جدیدچریکهای فدائی خلق باردیگربااستخدام کثیفترین ونجس ترین شخصیتهاوافرادموجوددرباندخائن وجنایتکاراکثریتی های(حالادیگرآخوندشده وعمامه بسرگذاشته)مثلافعالیت خودراآغازکرد.این کانون که دراصل به محل ومکان کنترل وبازرسی توسط سربازان گ....ه نام وبدنام وزشت صورت امام زمان -جهت شناسائی چریکهای فدائی خلق مبدل شده بودتاچندسال بعدهم نتوانست هیچ نتیجه مثبتی ازخودارائه دهدتاآنجاکه(ماچریکهای فدائی خلق)بامشاهده اوضاع مضحک وخنده داراین مکان -صدهاجوک ولطیفه درست می کردیم.
طبق گفته رفقادرکانون-رفقائی که درنهایت این مکان مقدس وزیباراازچنگ کثافتهای(اکثریتی های همیشه خائن) بدرآوردند
وخودبخوانیدحدیث مفصل ازاین مجمع بی پدرومادروحرامزاده های بی اصل ونسب اکثریتی -توده ای
گروه اول، کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن است. این گروه بطور عملی در سال 1365 از اتحاد بخشی از فدائیان اکثریت و توده ای ها شکل گرفت و در اردیبهشت ماه 1366 با انتشار بیانیه ای بمناسبت 63مین سالگرد تأسیس جمهوری ترکمنستان ایران اعلام
موجودیت نمود
____________________
(ادامه)...

10/04/2009

گفتگوی رفیق جمشیدازمسئولین گروه تندربارفیق البرزحاکمیت، مردم و اپوزیسیون!:-شباهنگ راد

بعضاً خواب‏اند و بعضاً در میان وقوع هزاران حوادث و رویدادها خود را به خواب زده‏اند و کاری به دنیای واقعیت نه‏دارند. در حقیقت دنیای واقعی با دنیای اپوزیسیون خارج از کشور فاصله‏ی بسیار زیادی دارد و تفاوت‏ها و کارکردها از زمین تا آسمان است. طبیعتاً در این‏جا مقصود، اپوزیسیونِ دولتی و اپوزیسیون حامی سرمایه نیست. به دلیل این‏که منافع‏ی آنان با منافع‏ی سرمایه گره خورده است و هدف‏شان برسمیت شناختن حقوق انسانی نیست. به دلیل این‏که آنان همواره به‏دنبال جناح "مغلوب" حکومتی‏اند و روزی چهار نعل به‏دفاع از "جنبش‏های اصلاح طلبی" بر می‏خیزنند و روزی دیگر لباس "سبز" بر تن می‏کنند و می‏کوشند تا با شتابی صد چندان به تقویت افکار منادیان سرمایه به‏‏پردازنند. کارشان تلف نمودن اعتراضات مردمی و هم‏آوائی با شکنجه‏گران و سرکوب‏گران است. تکلیف و حساب اپوزیسیون از نوع اکثریتی‏ها، توده‏ای‏ها، سلطنت طلبان و دار و دسته‏های‏شان روشن است و باید اعلام نمود به‏همان میزانی که بیان خواسته‏ها و مطالبات به‏حق مردمی در زیر پرچم "سبز" ناصحیح‏ است به‏همان میزان هم زمزمه‏ی مدارائی و طرح وحدت و همگامی با آنان به نفع ضد انقلاب می‏باشد. طرد عملی و افشاگری در حول و حوش سیاست‏های ضد انقلابی این قماش از اپوزیسیون و روشنگری از ماهیت رهبران "سبز" و به تبع از آن اتخاذ سیاست‏های توضیحی - اقناعی با نیروی جوان معترض که این‏روزها به‏میدان آمده است، از زمره وظایف هر انسان آزاده را تشکیل می‏دهد


http://triboonshoma.blogfa.com/post-336.aspx

10/02/2009

درج یک مطلب وتوضیحی مختصر:

رفقادرسازمان جوانان راه نو:
سایت سازمان مخفی ایران به عنوان یک جایگاه آزادوتریبون سیاسی بدون سانسور-ازهمه مطالب ومقالات وبیانات مفیداستقبال کرده وتنهاهدف ازایجادوبلاگهاوسایتهاتوسط سازمان مخفی -علاوه برشناساندن ومعرفی همه مبارزین راستین بویژه مبارزین مسلح درداخل کشورکه علیه حکومت نجس وننگین آخوندی مبارزه مسلحانه می کنند-عمده ترین هدف دیگر-مبارزه ومقابله بامعضل خطرناکی به نام سانسور-این شنیع ترین ومشمئزکننده ترین نوع رفتارکه ازطرف بسیاری ازسایتهاورسانه های پوسیده وبوی گندگرفته وابسته به اپوزیسیون فسیل شده و-(به عنوان یک سازمان چریکی - نظامی وسیاسی )-قاطعانه می گوئیم دروحله اول هدف مامبارزه ومقابله باکثیفترین رفتاربه نام سانسوروحذف حقایقی بوده وهست که توسط کمونیست های خشکه مغزوفدائیان مفتخوروتنبل ودرازکشیده و بی شرم وحیادرخارج ازکشور-همیشه وهمواره رخ می دهد.
حذف مطالبی هم که شماعنوان می کنید?-باحذف آن یعنی اینکه دراندیشه وفکرمانیزتئوری ننگ آوروضدانسانی ووحشیانه(سانسوروحذف حقایق)وجوددارد
هرگزوابدا
قضاوت وداوری درامرهرگفته وبیان یک شخص یافردرابرعهده خوانندگان وبویژه برعهده افکارعمومی وهموطننان
عزیزمی گذاریم
حتی عدم درج بیانات شمانیزیعنی کثیفت ترین نوع رفتارانسانی یاهمان سانسور
باتشکرازشمارفقا:
مسئول بخش اینترتی سازمان مخفی ایران - رفیق کوچک شما-چریک فدائی خلق: البرز
__________________
انکه رفیق ماهان افشاگری تاریخی خودشان را در مورد گروهک
اخوندی تندر در وبلاگ سازمان قرار دادند بسیاری بر ان شک و تردید داشته
و حتی خواستار حذف ان مطلب بودند اما چند روز پس از ان افشاگری
خود گروه تندر به خیانت خود اعتراف کردند و چنین سرپوش گذاشتند

افشاي شيوه هاي كار شبكه خارج كشوري وزارت اطلاعات

يك مقام وزارت اطلاعات حكومت اسلامي كه اخيراً به اروپا پناهنده شده است در يك افشاگري بي سابقه اعلام كرد كه در معاونت هاي ده گانه وزارت اطلاعات واحدهايي وجود دارد كه مأموريتشان ايجاد هسته هاي تحت كنترل در درون اپوزيسيون خارج ازكشور است. به گفته اين مأمور كه خواست ناشناس بماند، وزارت اطلاعات مطالبي راكه براي ايجاد توازن ميان جناحهاي نظام لازم دارد به له يا عليه يكي از شخصيتهاي بلندپايه نظام، يا جناحهاي آن، از طريق اين هسته ها در خارج از كشور مطرح مي نمايد

یوسف زرکار:یادواره چریک فدائی خلق یحیی رحیمی


چریک فدائی خلق یحیی رحیمی
این رژیم دارو جنایت نه تنها به کشتار وسیع و تیر باران ها در اوین و شهرستان ها دست زد ، بلکه عامدانه و درمسیر پیشبرد اهدافش ، روزانه و مستمر به درج اسامی مبارزین و انقلابیون کشته شده در روزنامه هایش مبادرت میکرد . رفیق یحیی رحیمی که یکی از کادرها و سمبل های مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم بود ،نیز در این برهه تیرباران و نامش در روزنامه ها درج گردید.

اولین برنامه زنده وتلویزیونی گروه تندر

اولین برنامه زنده وتلویزیونی گروه تندر


(سایت حرامزاده های شیهه اثنی (حشری

مسلمانان(شیهه)-عقب مانده ذهنی
ازهمه مهندسین وتکنیسنهای کامپیوترکه برای ایران عزیزدلسوزی می کنندتقاضامی کنیم دراسرع وقت باحک وحذف کردن این لجن خانه دینی اسلامی ازعرصه اینترنت به عرعرهای سی ساله والهی این موجودات پلید خاتمه دهند
(سایت حرامزاده های شیهه اثنی(حشری

10/01/2009

کمیته شمال -مازندران :رفیق پویان

پاسخی کوتاه ازطرف رفیق پویان مسئول کمیته شمال - مازندران وفرمانده ببرهای مازندران
باتوجه به متن درج شده درسایت رفقای گروه تندر
حال خائن وطن فروشی به نام "جمشید شارمهد" که خود را در غیاب استاد فولادوند ، رهبر و سرپرست تندر و انجمن پادشاهی میداند ، ادعا میکند که پرچم شیروخورشید جعلی بوده و ساخته و پرورده اعراب و علی تازی است !!!! و ادعا میکند درفش کاویانی تنها نماد ایرانی است و باید جایگزین پرچم فعلی شود! تا جایی که حتی علنا در پیک خبری مسموم ولجن مال شده تندر هم این ادعای کذب و تئوری شوم وزارت اطلاعات را به مخاطبین القا میکند. این یعنی وقاحت و بی شرمی را به اوج
رساندن
http://www.takavaran-tondar.tk/
وهمچنین درسایت:
http://www.tondar.org/
به آگاهی میرسانیم که آقای مهران (یا ماسماتوس و یا
M.E و یا M.R.E) که پیش از این مسئولیت همآهنگی و تنظیم اسناد آموزشی را به عهده داشت به دلیل سرپیچی از دستور از همه مسئولیتها کنار گذاشته شده است. » [ادامه]
______________________

اینکه حوادث سیاسی اجتماعی داخل کشورچه تاثیرات مثبت یامنفی برروحیه ومزاج اشخاص یاافرادوبویژه براخلاق ورفتاربخش عظیمی ازفعالان سیاسی گذاشته است که اینگونه همدیگررامتهم به جاسوسی یامزدوروابسته به وزارت نجس اطلاعات آخوندی کرده وبی هیچ دلیل وسندمعتبرومشخصی اتهاماتی راروامی دارندکه خوشبختانه امروزه حتی شاگرددبستانی های این سرزمین بامشاهده چنین بیاناتی پی به اصل قضیه برده وبقول گفتنی تابگوئیم ف آخرفرهادرامی خوانند.
درسایت تکاوران تندربه مسئولیت شخصی به نام مهران -این دومین باراست که فردی دیگربه نام جمشیدشارمهدرامتهم به چیزهائی می کندکه درمتن درج شده درسایت متعلق به این گروه نمایان است.بااین تفاصیل بی شک وتردیدرفقای دیگردرگروه تندرنیزافراددرگروه تکاوران تندررامتهم به همین حرفهاوبیانات میکنند.اینکه درگروه تندرچه حوادث ومسائلی پیش آمده که چنین واژه هاوگفتارهائی رخ می دهدمسائلی ست خصوصی وانفرادی دردرون این تشکیلات امابایدگفت که بی تفاوتی وعدم واکنشی سیاسی ازطرف نیروهای بالفطرانقلابی وآزادیخواه وبویژه امثال ما-سکوت
دربرابراینگونه مسائل خودبزرگترین خیانتی ست که درمسیرمبارزه مخصوصادرراه مبارزه مسلحانه مرتکب می شویم