5/30/2010

انتخاب یک نوشتارجالب

باسپاس ازنویسنده این مقاله ونوشتار

رفیق زاخاربدروسيان نویسنده نوشتارزیرگویاهنوزمطلع نیست که:

افرادکاذب وکفتارهای مرده خواردرلباس بزوگوسفندومیش چون مسترسیدابراهیم نبوی -ملیجک درباروشیره کِش خانه سیدعلی گدای یک دست -اسم نجس وننگینشان درلیست سیاه ولیست قرمز سازمان مخفی ایران - سما- قاطعانه ثبت شده است درآینده ای نزدیک این طنزنویس بی شرم وحیابالجن پراکنی های آخوندپسند خودمی بایستی کول بارننگین خودرابابدبختی تمام بدوش بکِشَدوآن روزنزدیک است.
هیچ نیروی باایدئولوژی نمی تواندبه ف.....خانه دینی - اسلامی وخوابگاه دیپلمات تروریستهای ددمنش حکومت نجس آخوندی به نام سفارت حکومت نجس اسلامی یورش وحمله ای شجاعانه وجانانه کندجزکمونیستهای حقیقی وراستین وبالفطر ازنژادایرانی .

رزمتان بی امان بادرفقای کمونیست دراستکهلم
سازمان مخفی ایران - سما
________________________________ملیجک درباروشیره کِش خانه رژیم ولایت وقیح سیدابراهیم نبوی
______________________

عوضی ها" و واقعی ها
زاخار بدروسيان
_____________________

April 11, 2010
دنياى عجيبى است. واژه وارونه براى توضيح رفتار برخى آدمها نادقيق است. تحريف حقايق٬ قلب تاريخ و عباراتى اينگونه هنوز نارسا هستند. براى کسى که حتى نان به نرخ روز خور و اپورتونيست به او شرف دارد٬ اين عبارات کفايت نميکند.

در باره سيد ابراهيم نبوى حرف ميزنم. امثال ايشان به لطف قتل عام و سرکوب شخصيتها و رهبران سياسى و جريانات واقعى "سرشناس" اند. اما هم "عوضى ها" و هم واقعى ها تاريخ دارند. حتى اگر اين تاريخ را عده اى وارونه کنند و عده اى قبول کنند. سيد٬ آنوقت ها که در رکاب خمينى شمشير ميزد و مشغول ماموريت سرکوب "ضد انقلاب" بود٬ تا بعدها که در مقام هاى مختلف حکومت اسلامى نان ميخورد٬ و بعدتر در دوره دو خرداد عنتر دربار اسلام اهل تساهل شد٬ و بعد که با ماموريت ويژه به خارج هجرت کرد٬ را همه کمابيش ميدانند

..........................

ميگوئى انقلابيون عليه موسوى و خاتمى اند اما چيزى عليه خامنه اى و احمدى نژاد نميگويند. وقيحانه دروغ ميگوئى. انقلابى ها اگر انقلابى باشند کل اين حکومت را نميخواهند. اگر خامنه اى اينطرفها پيدايش بشود روزش را سياه ميکنند. مشکل تو و امثال تو اينست که چوب دو سر طلا هستيد. از گنجى و مخملباف و سروش تا بقيه و آن "عوضى" ها مثل نگهدار و امثالهم که طرف مصاحبه تو هستند٬وآنهائى که مهماندار لودگى تو اند٬ پرونده تان تاريک است. اينها "ضعيف" نيستند٬ پرروهائى هستند که مثل توازدنيا طلب کارند.طرف قاتل است٬ بازجو بوده٬ چه بسا تجاوز هم کرده٬ جاسوس سرويسهاى امنيتى خارجى بوده٬ زندگى عده زيادى را به خاک سياه نشانده٬ و امروز حتى حاضر نيست که در مقابل قربانيانش بگويد اشتباه کردم و معذرت ميخوام. و تو٬ با پرروئى پامنبرى اين جماعت شدى و به قربانى ميگوئى ضعيف کش! تو خودت ميدانى دروغ ميگوئى. تو خودت آگاهى که حقايق را قلب ميکنى. تو را چه به بحث در مورد انقلابى ها و روش کارشان. تو را چه به اين غلط ها. سيد! نان ات را بخور٬ نانى که خونين و پر از چرک و کثافت است. عوضى نان ات را بخور.

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=15809

پيام جديدرفيق البرزگرامی


رفقای گرامی باگرمترين درودهاوسپاس بيکران ازتوجه شما

امروزبعدازسه ماه موفق شدم باکمک يکی ازرفقا هم ازکامپيوتروهم خط تلفنی ايشان استفاده وباهمرزمان گرامی-رفقا:بيژن-آروين -پژواگ -توماج-ورفيق گرامی پويان گفتگوکنم .شرمنده ام که طی اين مدت دردسرهاومشکلاتی ازجهت تماس وارتباط بوجودآمد.به بزرگی خودهم من وهم رفيق بهمن راببخشيد.
اميدآن دارم که هرچه زودترمشکلات ديگربويژه مشکل ارتباطات هرچه زودتربرطرف شود.درمورددخالتهای بيجاوتروريست منشانه سی .آی .ای درزندگی خصوصی دو نفرازرفقا;سرفرصت توضيحات کامل راخواهم داد.

هرچندکه طبق پيش بينی رفيق بيژن - متاسفانه اکثرمبارزين ايرانی درخارج ازکشورگيرايرانيان احمق وبيسوادونادان وچه بسا خطرناکی می افتندکه درنوع خوداینگونه ایرانیان مخ ازدست داده ...به خريت آخوندی گفته اند زکی....
کل داستان بماند برای بعدها...فعلازنده ايم وبه کوری چشم هرچه نامردروزگاروبه کوری چشم آخوندهای کثيف ونجس
-نفس می کشيم .پاسخ ماموران مزدور سی آی ای راهم خواهيم داد.پيروزوشاداب باشيد

رفيق کوچک شماالبرز

5/28/2010

رفیق بیژن :-مسئول کمیته مرکزی سازمان مخفی

به نام خلق قهرمان ایران وبادرودفراوان به رفقای رزمنده راه آزادی

چندسال قبل دریک مصاحبه اختصاصی با وبلاگ اختصاصی رفیق پویان گرامی - وبلاگ عصراهانت وخیانت که حقیقتاًیادونام آن وبلاگ زیباهمیشه گرامی بادعنوان کردم که شخصیت سیاسی واجتماعی من طوری است که کمترحرف زده وبیشتردوست وتمایل دارم عمل کنم. تیجه آن هم ازروانشناسی اجتماعی شخص خودسرچشمه می گیردکه خوشبختانه یامتاسفانه زحمتکشان ایران وستمدیدگان ایران دراین دنیائی که حالادیگرسنگ روی سنگ دیگرش بندنیست ازتنهاچیزی که نفرت وانزجاردارندموجودات پلیدی ست که درعالم سیاست زبان درازی ووراجی بیش ازحدمی کنند.
مدت زیادیست که آدرس ایمیل کمیته مرکزی سازمان مخفی راچک وبیشترمطالب دریافتی رامطالعه می کنم.به همین

دلیل وظیفه س
یاسی ومبارزاتی خوددانستم تابه بعضی پرسشها پاسخ دهم.

اولین پاسخ درموردبحران بوجودآمده درکمیته خارج ازکشورسازمان می باشد.

من نیزبه مانندرفقای دیگرمسئول درسازمان,آخرین تماس تلفنی بارفیق البرزچهارماه قبل وازشهرآماریلوی تگزاس بودکه عنوان کردباشهرداری وکارمندان نژادپرست وراسیست این اداره وشهرداراین شهردرگیرشده ودومامور ازماموران تروریست وآدمکش سی آی ای ,مزخرفاتی رادرچهارچوب اینکه:...همیشه تحت کنترل ماموران امنیتی آمریکاهستی پس شربپانکن:...تحویل رفیق البرزمیدهندورفیق البرزنیزآن ماموران رابه باد فحش و(سزا)می کشد.بعد ازچندروزخبرمی دهدکه درشهرسنت لوئیس - ایالت میسوری آمریکامی باشد.چندروزبعد-تنهاازطریق ایمیل با هم ارتباط داشتیم ودیگر هیچ .... تا امروزکه رفیق پژواگ به من خبرداد که گویا یکی ازرابطین سازمان مابا رفیق البرز دیدارکرده است ....وامروز من هم به ماننددیگررفقا ازدریافت خبرسلامتی رفیق البرز -شادوخوشحال شدم رفیقی که تا به حال - بیست وپنج سال است که برای اهداف جنبش پیشتاز فدائی همرزم وهمسنگریم....شاید بی ارتباطی وعدم تماس رفیق البرز گرامی طی سه ماه گذشته آزارمان داد اما همیشه به رفقای دیگرباجرات اعلام کردم که رفیق البرز در جنبش پیشتاز فدائی چریک ایست که اصلاًوابداً آفت ندارد .چریک فدائی پوست کلفتی ست که لنگه اش طی دودهه اخیردرجنبش چریکهایافت نشده است .کسی هست که حقیقتاًمزه تلخ زندگی ومبارزه خصوصاً درمحدوده جنبش چریکهای فدائی خلق راباپوست وگوشت واستخوان خودچشیده وخوب می داندکه چگونه گلیم خودراازآب بیرون بکشد.اوآنقدرشجاعت واستقامت داردکه بتواندخودرابه موفقیت برساند....به همین دلیل درمقابل انتقادات شدیداین رفیق گرامی حقیقتاًسکوت کرده وحرفی برای گفتن نداشته وندارم.

ازرفیق البرزبگذریم ...چون روحم خبردارشده بودکه حادثه واتفاقی معمولی وعادی در زندگی اش افتاده که نتوانست طی سه ماه گذشته تماس بگیردوخوب مطمئن ام که خوشبختانه یا متاسفانه گیرافراد بی شرم وحیای ایرانی در ایالت میسوری افتاد که نتوانست حتی یک تماس تلفنی برقرار کند .من مسئول سازمان در این یک مورد شک وتردیدی به خود راه نمی دهم چراکه به کلیه خصوصیات وجزئیات اخلاق سیاسی این رفیق چریک فدائی خلق کاملاًآشنا وبدان واقفم .تنها امید آن دارم که هیچ ایرانی نا آگاه وآگاه درآن ایالت کوچکترین بدی وستم رادرحق این رفیق فدائی بعمل نیاورده باشد که درغیر این صورت من هم به مانند رفقای چریکهای فدائی خلق بردرورودی درواز ه های میهن به انتظار خواهم نشست.
____________________________

مدتی ست که سازمانهای سیاسی وآزادی بخش وحقیقتاًمبارز وجدی وسرسخت -موردیک سری حمله ها ازطرف حکومت نجس وننگین آخوندی -اسلامی قرار گرفته اند

رفیق کوچک شما - بیژن شش سال قبل با کمک رفقادرکخاک با رفیق مبارز وجسورفرود فولادوندازطریق تلفن به مدت دوساعت ونیم گفتگوکردم واز کلیه اهداف و مواضع مشترک چه درعرصه سیاسی ومبارزاتی - چه درعرصه تاریخ کشورگرامی وآریائی بوم مان وچه درعرصه مبارزه فرهنگی واجتماعی نه تنها به یک نتیجه مثبت وعالی که حتی دست اتحادورفاقت ودوستی وهمیاری ازطرف کل رفقادرسازمان مخفی ایران- سما - دراز کردیم.درسال ۲۰۰۵ازطریق رفیق شهرام مسئول سازمان - رفیق پویان مسئول کمیته شمال - رفیق البرز نماینده سازمان دست اتحاد خود رابه سوی رفقای چریک ومبارزدرگروه تندر - رفقای چریکهای بلوچستان - رفقای کمونیست ومارکسیست - لنینیست درپژاگ - گروه مبارزین مارکسیست طرفداران رفیق ارنستو چه گوارادرجنوب شهرتهران - جنبش دانشجوئی عدالت خواهان وبرابری طلبان - جنبش رهائی بخش لرستان- چریکهای مسلح فدائی خلق دربلوچستان- ارتش رهائی بخش خلق های ایران (آرخا)- رفقای چریکهای فدائی خلق ترکمن صحرا..... در امرمبارزه مسلحانه با حکومت نجس وننگین آخوندی- اسلامی - بسوی همه آن رفقای مبارز دراز کردیم.به خودافتخارو غرورسیاسی می دهیم که با آنان در یک سنگربه روی یک دشمن مشترک به نام اسلام نجس آخوندی شلیک کنیم درجنبش پیشتازفدائی علاوه بر رفیق مبارزفدائی- همسنگروهمرزم یعنی این...اتحادی چندگانه ومقدس که سرانجام یکی ازاین گروههای مبارزوانقلابی نهایتاًقدرت وسرنوشت آینده کشوروایران فردارابدست خواهندگرفت.

......که به چه زیبا و دلنشین است این اتحادصمیمانه وقلبانه .....

اماباحمله ها ویورشهای احمقانه مبلغان حکومت ننگین آخوندی به رفقای رزمنده وآزادیخواه درگروههاونیروهای نامبرده شده -ما چریکهای مسلح فدائی خلق بیشترازقبل بربی مصرفی وبی اعتباری اپوزیسیون بی وجودخارج ازکشوراعتقاد وایمان آوردیم .حکومت ننگین آخوندی دراین دنیاهیچ دشمن سرسخت وقلدری نداردجزگروههاونیروهای نامبرده شده- چراکه این نیروها بااتخاذمشی جنگ مسلحانه بعنوان تنها ابزاروتاکتیک کاربردی درامرپیروزی بردشمن خلق -جبهه ای دهشتناک ورعب آوررابرحکومت ننگین اسلامی گشوده اند . وخوشبختانه دراین جبهه مشترک رزم -سردمداران وسرکردگان مزدورومافیا شده مجاهدین خلق - شازده رضاپهلوی - باندشرم آورفدائیان اکثریت - پس مانده های حزب خائن توده- سوسیالیستهای بیکاروبی جربزه ایرانی - مشروطه خواهان عقب افتاده ازجنبش مردمی ایران- پان ایرانیستهای آخوند زده - ووو....می بایستی با شرم وخجالت همان سماق ایدئولوژیکی - سیاسی - فرهنگی- اجتماعی خودرابمکندکه بی چون وچراخواهند مکید.
نیروی های عقب مانده به اصطلاح ومثلاًاپوزیسون ایران آنقدردرخریت سیاسی خود غرق وغوطه ورشده اند که حتی برای یک لحظه ازخودسئوال نمی کنندکه چراکلیت حکومت ننگین ازترس وهراس ووحشت شدید خودتنهااسم ونام همین چندگروه مبارز وسیاسی راتکیه کلام خودساخته وبرای مابقی باندهای سیاسی حتی تره هم خْردنمی کند.

______________

مشکلی ازمشکلات درون سازمانی

سه ماه قبل درست بادستگیری عموی اینجانب رفقای رزمنده فدائی در سازمان مخفی به کمک ویاری اینجانب وعموی گرامی ام شتافتندرفقای رزمنده فدائی درکمیته شمال - ببرهای شجاع دل مازندران بااتخاذیک سری عملیاتهای سری و مخفیانه بعدازیک ماه موفق شدندهم عموی اینجانب وهم چهاررفیق عضو سازمان که درشورشهای مردمی شرکت کرده ومتاسفانه توسط مزدوران حکومت ننگین بازداشت شده بودندراآزادوبه مکانی امن درمحدوده خوددرمازندران برسانند.طبق گزارش کمیته اطلاعات وضداطلاعات سازمان - رفیق آروین اعلام کردکه جهت آزادی رفقا-یازده مزدوردراستان مازندران وهشت ماموردددمنش درتهران -با دست وپای شکسته ونفله شده روانه مراکزامنیتی رژیم چون سپاه جنایتکارپاسداران شدند....دراین عملیات سری سه رفیق ازافسران نظامی که ازدوستان صمیمی رفیق البرزبودندبه کمک رفقاشتافتند....امادریک گزارش سری که توسط رفقای نفوذی مادردم ودستگاههای حکومت ننگین به سرقت رفت گزارشی است که وزارت نجس اطلاعات آخوندی درباره گروههاونیروهای ضددین اسلام و دشمنان درجه یک حکومت ننگین به شیره کش خانه سیدعلی گدای خامنه ای ارسال شده بود

درگزارش چنین آمده بودکه:

________________________

.....مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بایدبیشتردراین موارددقت لازمه رابعمل آورده وشخصاًبه نیروهای رزمنده اسلام وفرماندهان سپاه پاسدران دراستانهای گیلان ومازندران وگلستان دستورعنایت بفرمایندکه مواظب توطئه هاودسیسه های ضدانقلابی گروههای مرتدوکافروخدانشناس وملحدین مفسدالفی الارض درآن مناطق باشند.اخیراًیک گروهک ضدانقلابی وضددین مبین اسلام افاضه بر توهین واهانت به مقام ومنزلت الهی پیامبران مکرم اسلام وبددهنی و استعمال کلمات رکیک وشنیع نسبت به امام راحل حضرت آیت الله - امام خمینی (ق.س)- درتلاشندتابه محاربه با حکومت اسلامی ونایب برحق امام زمان برخیزند.برادران گمنام وماموران مسلمان امام زمان شبانه روزدرتلاشندتاردپای مسئولین وسرکردگان این گروهک ملحدومرتدراشناسائی ودستگرکنند.که مقام معظم رهبری عنایت بفرماینددستوردهندتابرادران رزمنده اسلام درسپاه پاسداران آن استانهانهایت همکاری وهمیاری رابعمل بیاورند....

__________________________

خودببینیدوحشت حکومت ننگین آخوندی ازوجودوحضوررزمندگان مسلح فدائی درگروه ببرهای مازندرانرا

_______________________

پاسخ من به رفقای رزمنده فدائی درکمیته شمال
چراجنگ مسلحانه راشروع نکردیم
دروحله اول بعنوان یک نیروی سیاسی بی هیچ شک وتردیدی می بایستی درقیام ملی ومردمی وشورشهای اخیرشرکت کنیم که شرکت کردیم وهیچ کوتاهی دراین زمینه بعمل نیاوردیم.کمیته شمال -ببرهای مازندران به عنوان کمیته چریکی - نظامی سازمان -علاوه بر شرکت درشورشهای قهرمانه مردم می بایستی باهمان مقداراسلحه ومهمات جنگی ورزمی که دراختیاردارد آماده اجرای یک سری عملیاتهای چریکی می بود.ازدوسال قبل همه تلاش خودرابعمل آوردیم تا شایدبادستیابی به بودجه ای قابل توجه -کلیه رفقای رزمنده فدائی مخصوصاًرفقای چریک دراستانهای شمالی رابه سلاحهای مدرن وپیشرفته مجهزکنیم که دراین موردنه مادرداخل کشورموفق شدیم ونه مسئول کخاک درخارج ازکشور.سازمان مخفی هم بی جهت وبدون امکانات کافی هرگزبی گداربه آب نمی زندوخودراقربانی عواطف واحساسات زودگذراجتماعی نمیکندحتی اگراین احساسات دریک قیام وشورش همگانی امامقطعی باشد.متاسفانه بزرگترین معضل ومشکل سازمان مادراین است که تا بحال موفق شده ایم یک دهم ازنیروهاوچریکهارامسلح کنیم.وبااین نیروهرگزبه کشتارگاه نخواهیم رفت .بزرگترین مشکل درون سازمانی بین مسئولین کمیته شمال ومسئول کخاک با کمیته مرکزی نیزدرهمین نقطه به هم برخورد می کند
رفقای مسئول دردوکمیته مذکور می گویندکه باهمین امکانات اندک جنگ مسلحانه راحداقل درمناطق شمالی کشورشروع کنیم وطبق پیشنهادرفیق البرزباایجادمراکزکانونی درکوهستانهای شمال وباحمله های مسلحانه به مراکزنیروهای دشمن هم چریکهارایکی یکی مسلح وهم کل نیروهای رزمنده درسراسرکشوررابدین روش گردهم آوریم تابتوانیم بعدازمدتی ارتش چریکهارابوجودبیاوریم
ودرست نقطه مقابل این تئوری -تئوری تعدادی ازرفقای مسئول درکمیته مرکزی قرارداردکه می گویندبه جای طی کردن تئوری مراکز کانونی می بایستی همه رفقای رزمنده بطوریک جانبه ودریک زمان مسلح وآنگاه حمله های سراسری راآغازکنیم.کنش وواکنش دراین موردبین رفقای مسئول وجودوادامه داردکه هنوزبه یک توافق کلی وهمگانی نرسیده ایم عدم آغاز جنگ مسلحانه از طرف سازمان ما تنهادراین مواردوعدم وجوداسلحه ومهمات کافی ودرخور می باشد
بادرودوسپاس رفیق کوچک شما:بیژن

5/27/2010

پرسشهائی ازطرف رفقاوپاسخهائی از طرف ما

به نام خلق قهرمان ایران

رفقای مسئول درسازمان مخفی ایران

نگارنده این مطلب مدت دوسال است که به عنوان چریک فدائی خلق وعضوکمیته شمال - ببرهای مازندران وارد -جرگه سیاسی - نظامی سچفخا شدم .گذشته ازآنچه که دوسال قبل ازعضو شدن جهت راه یافتن به داخل تشکیلات سیاسی سازمان - بر سرم آمد ....بماند اما جهت تفهیم بیشتر شما رفقای مسئول - ضرورت ایجاب می کند که با بیان وشرح مختصری از آنچه که گذشت ...امیدوارم حق این را داشته باشم که این چند سئوال اساسی راازمسئولین سازمان عنوان کنم

این جانب ازسال ۱۳۸۵ ودرست در آخرین تِرم دانشگاهی ازشهربابل توسط یکی ازرفقای عضوسازمانی شماتلاش کردم تابایکی ازرفقای مسئول تماس بگیرم که خوشبختانه موفق شدم بعدازسه ماه واندی بامسئول امنیتی سازمان - رفیق آروین ملاقات ومر احل اولیه پذیرش وشرایط عضویت درسازمان رابه اتمام برسانم .گذشته از آن مراحل -دست یابی به یکی ازمسئولین کمیته مرکزی که حقیقتاًکار حضرت فیل نیز نیست اما مشتاق وعلاقه مندبودم که مصاحبه آخرم شخصاًبارفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی به اتمام برسدکه متاسفانه نشد.اماسرانجام بعدازاتمام آموزشهای لازم جهت پایان آموزش نظامی -مسئول کمیته شمال رفیق پویان- مرابه کمیته گیلان معرفی ودوران آموزش چریکی خودرابه مدت چهل وپنج روزدرآن منطقه به اتمام رساندم .بعدازاتمام دوره -مسئول آموزش عنوان کردکه می بایستی منتظرتاْئیدیه از کمیته خارج ازکشوربمانم که نمی دانم به چه علت این تاْئیدیه بیش ازچهارماه طول کشید که اولین پرسش من درست درهمین زمینه می باشد .چرا صرف این همه زمان ?وچراانتخاب منطقه آموزشی ?مگرتفاوتی بین مناطق آموزشی وجودداشته ?-این شرط تنهاشامل شخص من بوده یاهمه اعضارادربرمی گیرد?

یاپرسشی مهمتراینکه چون جزوخانواده فدائیان خلق نبودم مسئولین سازمان چنین شرایطی رابرایم ایجادکردند?
با درنظرگرفتن گذشت زمان -الان چهارسال است که واردسازمان مخفی وطبق خواسته خود-عضوکمیته نظامی سازمان -کمیته شمال شدم .بااین توضیحات خواستارچندپرسش هستم
۱- هدف سازمان مخفی از گرفتن تائیدیه سیاسی از مسئول کمیته خارج ازکشور-کخاک چیست واصولاًنقش این رفیق مسئول که درخارج ازکشورزندگی میکنددرزندگی رفقا ی رزمنده فدائی که درداخل کشورمبارزه می کنندچیست که می بایستی تائیدیه از این رفیق گرفته شود?

۲-طبق شرایط عضویت درسازمان مخفی - اعضای سازمان می بایستی بی چون وچرااعتقادی کامل به مبارزه مسلحانه با حکومت ننگین آخوندی داشته باشندودومین شرط اساسی هم عدم عضویت درگروههای سیاسی دیگر-به جز سازمان آرخاوجنبش خلق ترکمن صحرا-وسومین شرط بلاع منازع نیز کمونیست بودن شخص عضو می باشدکه خواهان پاسخی پرواضح منطقی واصولی دراین موارداز طرف شمامی باشم
۳-باآنکه دراساس نامه سازمان مخفی آمده است
....هیچکدام ازاعضانباید هیچگونه ارتباطی با سازمانهای مختلف فدائی درخارج ازکشور وتاکیدمی شودکه بویژه درداخل کشورداشته باشند......
بابیان این شرط -چراسازمان مخفی آنهم ازطریق مسئول کمیته خارج ازکشور-گروههاوسازمانهای سیاسی دیگری رابه عنوان متحدین سازمان تبلیغ وبه مردم معرفی می کندوحتی یادی از افرادی چون مهدی سامع یا خانم اشرف دهقانی می کند?- آنطورکه ازمصاحبه مسئول کخاک رفیق البرزدررادیوی گروه تندر مشخص وبارز است_مگردراساس نامه سازمان شرط دیگری قید نشده است?

۴-باگذشتن از پرسشهاوسئولات جانبی -لطف کنید آخرین وضعیت وموقعیت سازمان مخفی - آخرین خبرازوضعیت رفیق شهرام مسئول کل سازمان- رفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی واین اواخر بسار مشتاق آنیم که در باره مسئول کخاک رفیق البرز-بیشترتوضیح دهیدچراکه آنطورکه من استنباط می کنم سرنوشت افرادی چون من که وارد سازمان می شوندگویادردست مسئولینی چون رفیق البرز می باشد که طبق بیان خودتان الان سه ماه هست که ازایشان بی خبرید?
۵- پرسش آخرومهم اینکه رابطه سازمان مخفی با جنبش سبزدرچه موردی نهفته است وچراجنگ ونبرد مسلحانه

ازطرف سازمان شروع نشد?

بادرودوسپاس
رفیق کوچک شما - آرمان - بابل - مازندران

_______________________

درپاسخ به سئوالات ضروری رفیق آرمان ورفقای دیگرعضوکمیته شمال که چنین سئولاتی راداشته ودارند

رفیق آرمان گرامی

1-شرایط دشواری که جهت عضویت شما بوجودآمدمختص شمانبوده ونیست چه بساطبق آمارمسئول امنیتی سازمان تعداد۱۲۸نفرازهموطننان دیگرنیزمنتظرعضویت درسازمان مخفی بوده وطی دوماه گذشته طبق مشخصات واسامی که بدست بخش امنیتی سازمان رسیده لیستی شامل پانصدصدنفرازرفقا می باشدکه خواهان عضویت درسازمان مخفی وخواستارمسلح شدن از طریق سازمان می باشندکه مابخشی از آن خواسته هاوهمچنین نام شهرهارابرای نمونه برای شماوسه رفیق دیگردرگروه وهسته چریکی شماکه چنین سئولاتی راداشتندارسال کردیم . طی هشت سال گذشته تعداددیگری ازرفقاجهت عضویت درسازمان عیناًشرایط شمارا طی کردندوسرانجام پذیرش جهت عضویت توسط کمیته وتیم امنیتی سازمان به مسئولیت رفیق آروین - رفیق بیژن وسپس رفیق البرز انجام می پذیرد.
۲- جهت آموزش نظامی - چریکی - انتخاب ومشخص کردن منطقه که سه منطقه جنگلی دراستانهای شمالی قراردارندبرعهده مسئولین کمیته شمال - رفیق پویان - رفیق توماج ورفیق حمید می باشدوکمیته مرکزی درموردانتقال رفقای چریک ونظامی به این مناطق جهت آموزش های چریکی هیچ نقشی نداشته وندارند

۳--سرنوشت وزندگی هیچکدام ازرفقای فدائی آنهم جهت یک تائیدیه برای عضویت هرگزدردست رفیق البرزنبوده ونیست.آن تائیدیه ای که شماعنوان کردیدمی بایستی به امضای ۹نفرازرفقای مسئول برسد.تائیدیه شماوچندنفردیگرازرفقاهنگامی به کمیته خارج ازکشوررسیدکه مسئول کل سازمان - مسئول کمیته شمال وکلاًاعضای کمیته خارج ازکشور-خودشان درآمریکابوده ورفیق البرز مسئول کمیته تا آن حددچارمشکلات هم خصوصی وشخصی وهم درگیرمشکلات (کخاک )شده بودکه متاسفانه موفق نمی شدتاتائیدیه های ارسالی ازطرف بخش امنیتی سازمان رابررسی وپاسخی سریع بدهدکه دومسئول سازمان رفیق شهرام - رفیق پویان ومن رفیق شما پژواگ شاهد آن بودیم که رفیق البرز چرافرصت پاسخگوئی به مشکلات ومواردسازمانی چون مورددریافت تائیدیه شمارانداشت به همین دلیل متاسفانه چند ماه وقت گرانبهای شماورفقا دیگرراگرفت.امامی بایستی ازطرف رفیق البرزتائیدمیشدچراکه کخاک برای رفقای عضو-پرونده دیگری تشکیل می دهدکه دلیل آن دربخشی ازاساس نامه سازمان آمده وصددرصدآن رامطالعه کرده ایدتاآنجاکه حتی مسئولین وکادرهای رده بالای سازمانی نیز پرونده ای جدادرکخاک دارندوبایدداشته باشند
۴-دراساسنامه سازمان دقیقاًقیدشده است که:رفیق عضوبایدایدئولوژی کمونیستی وبه کلیه فرامین کمونیستی ومادراینجا تاکید می کنیم به فرامین کمونیسم ایران پایبند بوده واگررفیق عضو - عضوی ازرفقای فدائی ویا
عضوی ازخانواده جانباخته فدائی وکمونیست باشد.....که چه بهترچراکه سازمان مخفی توسط رفقای فدائی تاسیس وبنیانگذاری شدکه همه کمونیست وچریک فدائی بودند.درموردافراد دیگرجهت عضویت حداقل شرطی که آمده است اگرشخص متقاضی -کمونیست نبوده وایدئولوژی کمونیستی ندارد-به مانندخود شما رفیق آرمان- لااقل تفکرات ضد دین ننگین اسلام آخوندی و یابا حکومت نجس آخوندی دشمنی خاص وسرسختانه داشته وآنگاه درجهت نابودی ان حکومت فعالیت سیاسی وطبق فرامین تشکیلاتی وسازمانی آماده جنگ مسلحانه باشد

-5-دراساس نامه سازمان تاکید شده است که رفقای رزمنده فدائی نبایدعضوهیچ سازمان سیاسی دیگربویژه سازمانهای بیکاروبی مصرف ورنگارنگ فدائی درخارج ازکشورباشدچراکه از ۱۵ سال قبل سازمان ماهمه سازمانهای فدائی رابادلیل وسند ومدرک قابل قبول متهم به :بی توجه ای - سوْ استفاده - فرصت طلبی - مفتخوری و تنبلی - دزدی وحق دیگران راچاپیدن - اهانت وخیانت - پابپای خیانت درحق پاکترین رفقای رزمنده کمونیست اقدام نمودن به جنایتی هولناک چون حادثه گاپیلون - همکاری وهمیاری های قلبانه وجانانه با حکومت نجس آخوندی - به بزدلی وترسوهای احمق روزگاروعدم وجود یک ذره شجاعت دروجودناوجودناپاکشان وووو.....نموده وهیچ اعتقادوباورواعتمادی به اینگونه سازمانها نباید داشته باشیم درمصاحبه رفیق البرزبا رادیو تندرواشاره این رفیق به شخص آقای مهدی سامع که سازمان مجاهدین خلق یکپارچه قربان صدقه ایشان بروندکه اگرمهدی سامع رابه عنوان فدائی نداشتندمعلوم نبودشورای تک نفره ملی مقاومت ازکدام کوچه پس کوچه های پاریس یک بچه فدائی پیداکندتابه عنوان سازمان عضوشورا-توی پاچه هودارانش بچپاندواشاره به رفیق خانم اشرف دهقانی :اگردقت کنیم :رفیق البرزعنوان کردندکه ازبین دکانهاوبقالی های سیاسی ورنگارنگ فدائی - دوگروه هویت واشرف دهقانی تاحدودی توانستند مثلاًسربلندازآب بیرون بیایند?حال خود شمارفیق فکرش رابکنیدکه سازمانهای فدائی چه لجنزاری درخارج بوجودآورده اند که دونفرنامبرده شده موفق شده اندتاحدودی سربلند بیرون بیایند.رفیق البرزتا هشت سال قبل نیز تاحدودی به این دو نفراحترام قائل بودکه آن احترام راشجاعانه زیرپاگذاشت..معرفی تعدادی ازگروههاوسازمانهابه عنوان متحدین سازمان نیزبحث هاوگفتگوها وجنگ وجدلهای سیاسی درون سازمانی مابین مسئولین سازمان و۵۰ نفرازاعضای اصلی وکلیدی سازمان بعدازحادثه ۱۸تیرکوی دانشگاه دریکی ازجلسات سازمانی به میان کشیده شد.باترورقاضی های ددمنش توسط سازمان مخفی - این موضوع تاحدی به اوج خودرسیدوباپیشنهادکخاک واردمرحله عملی شد.طبق رای رفقای مسئول درسازمان مخفی -رفیق البرز نماینده سازمان ومسئول کخاک باتصمیم نهائی اعضای کخاک مجوز آن راگرفت که باتعدادی ازگروههاتماس وجبهه واهداف مشترک درقبال نابودی حکومت ننگین آخوندی بویژه توافق برای جنگ مسلحانه به عنوان تنهاراه وکوتاهترین راه نابودی حکومت نجس اسلامی رابه اطلاع آنان رساند.

دراصل حرف کلی سازمان مخفی ایران زده وگفته شد
6-اینکه مدت سه ماه است که ازرفقای مسئول درکخاک اطلاع نداریم خوشبختانه امروزایمیلی از طرف رفقادریافت

کردیم که خبرسلامتی رفیق البرزویاران مبارزایشان رابه مادادوماهمانطورکه حدس زدیم رفقاعلاوه بردرگیری باتعدادی ازحمالان ومزدوران سازمان ددمنش ونجس سی آی ای -خودرفیق البرزمتاسفانه درایالت میسوری آمریکادچارمشکلات وحوادثی شدکه بدلیل عدم دسترسی به حتی خط تلفن واینترنت موفق نمی شدتاتماسی برقرارکند.که طبق گفته رفیق رابط - مدتی دیگرمسئول کخاک شخصاًتوضیح خواهنددادکه چه حوادثی طی سه ماه گذشته رخ داد.
- آخرین وضعیت مسئولین سازمان مخفی به جز رفقای عضوکخاک که عنوان کردیم
رفیق رئیس دادگاه مخفی سازمان - رفیق آروین - رفیق سعید- ورفیق شهاب درحال حاضروبعدازخروج رفیق بیژن ازکشورازاعضای کمیته مرکزی سازمان درتهران مشغول فعالیت می باشند

رفیق پویان - رفیق توماج - رفیق حمیدازاعضای کادرمرکزی سازمان وبه عنوان مسئولین کمیته شمال - ببرهای مازندران دراستان مازندران حضوردارند

رفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی - رفیق جاویدورفیق کاوه عضوکخاک -رفیق شهرام مسئول کل سازمان - ومن رفیق کوچک شماپژواگ درکشورتاجکستان- مشغول فعالیت برای سازمان مخفی می باشیم

____________________

سچفخاوجنبش سبزایران

درابتدابایدمختصری درباره جنبش سبزایران توضیح دهیم

آغازپیدایش جنبش سبزبه ۲۵سال قبل برمی گرددکه حکومت نجس وننگین وکثیف آخوندی بابرخوردهاوحملات ددمنشانه وارتجاعی خودبخش عظیمی ازطبقات زحمتکش وستمکش ایران راموردهدف خودقراردادودراین حملات سراسری بیشترین فشارمضاعف متوجه خانواده های سیاسی وبویژه زندانیان سیاسی وخانواده زندانیان سیاسی شداز آن زمان تا قتل عام زندانیان سیاسی تقزیباًبه مدت پنج سال جنبش مقاومت منفی واستقامت درزندان توسط زندانیان سیاسی -جنبش ومبارزه -تحت عنوان مقاومت یا-جنبش سیاسی - ملی سبز-جنبش سبز-زبانزدهمگان شدالبته همگان منظوراکثرخانواده های سیاسی مخالف حکومت ننگین می باشدواین واژه نیز اگراشتباه نگفته باشیم برای اولین بارتوسط یکی ازهنرمندان ملی ایران به نام فروغ فرخزاددرشهرلوس آنجلس عنوان شدچراکه متاسفانه تا آن زمان ایرانیان خارج ازکشورحتی روحشان نیز ازاین جنبش ملی خبرنداشت.امادرداخل ایران جنبش سبزتوسط فعالین سیاسی چپگراهدایت می شدکه هرازچندگاهی ازطرف اکثریتیهای خودفروش وحزب همیشه خائن توده باانواع واقسام توطئه هاودسیسه های سیاسی ضد میهنی مختص خودشان این جنبش قربانی نیزمی دادشاخص ترین فردی که به عنوان چپگرانقش عمده ای رادرگسترش جنبش سبزبازی کردرفیق جانباخته پیروزدوانی بودکه با نگارش کتابی به نام حقیقت - معروف به :-قوانین حکومت اسلامی ضدحقوق بشراست - به جنبس سبزوملی ایران سمت وسو وسکان اصلی این جنبش راباردیگربه فعالان سیاسی چپگراسپرد.
جنبش سبزنتیجه کلیه تجربه های کسب کرده درمبارزات سیاسی - اجتماعی خودرادرروز۱۸تیروحادثه کوی دانشگاه به نمایش وبه نتیجه ای پرواضح مثبت رساندتاخردادماه سال قبل که شاهدقیام سراسری بودیم.جنبش سبزدرکلیت خود -مال عموم خلق قهرمان ایران می باشداینکه دومزدوروجنایتکاردینی - اسلامی- جنایتکارمیرحسین موسوی وآخونددجال کروبی خودرارهبراین جنبش خوانده که ما می گوئیم کورخوانده اید.توطئه ودسیسه ایست که حکومت نجس آخوندی برای سکانداران اصلی این جنبش زیباوهمیشه سبزچیده است درست به مانندتوطئه هاودسیسه هائی که ازطریق باندکثیف نجس فدائیان اکثریت وحزب خائن توده چیده بود.ماخودرابخشی ازاین جنبش سیاسی - اجتماعی ومدنی می دانیم وازآن کاملاًدفاع ونقش اساسی خودرادراین قیام ملی وسبزبازی می کنیم.

امااینکه چراجنگ مسلحانه راآغازنکردیم بایدبگوئیم که بارهاوبارهاطی سه سال گذشته داد زدیم - فریادبرآوردیم که خوشبختانه نیروی انسانی به عنوان رزمنده وچریک خلق چریک فدائی -هنوزدرایران وجودداخلی داردکه بتواندریشه حکومت نجس آخوندهارابسوزاندوتاابدبخشکانداماکمبودهای زیادی نیزوجودداردکه اساسی ترین مشکلی که باعث دیرکرددرآغازجنگ مسلحانه شده است تجهیزچریکهای فدائی خلق به سلاحهای مدرن وجدیدمی باشد.حقیقت امراین است که آغازجنگ مسلحانه وسراسری توسط سازمان مخفی نیازمندمسلح کردن بیش ازپنج هزارعضووهواداروطرفدارسازمان وپیش ازآن نیزبرای آغازجنگ مسلحانه بی چون وچرا نیازمندمسلح کردن چهارصدنفرازچریکهاوببرهای مازندران می باشددرحالی که درکمیته شمال تنها بیست قبضه کلاشیکوف -دوازده قبضه ژ-۳ وسی وپنج قبضه کلت کمری وجودداردکه به نظرشمابااین مقدارمهمات واسلحه می توان جنگ مسلحانه راه انداخت.?

طبق نتیجه گیری نهائی که توسط(کخاک )بعمل آمده بودتجهیزفقط بخشی از نیروهای سازمان آنهم تجهیز۴۰۰نفرازچریکهای فدائی خلق -ببرهای مازندران- به سلاحهای پیشرفته ومدرن نیازمندبودجه ای معادل پانصدهزاردلارمی باشد.

باسپاس از پرسشهای شما رفیق آرمان گرامی

5/26/2010

داستان این عکس

داستان این عکس–گفت وگوباجهانگیررزمی عکاسی که صحنۀ اعدام احسن ناهیدراثبت کردجهانگیر رزمی عکاسی که صحنه های تکان دهنده ی اعدام احسن ناهید و ده تن دیگر از نخستین قربانیان ترور دولتی در جمهوری اسلامی در کردستان را ثبت کرد، در گفتگو با روزنامه ی شهرگان از خاطرات خود در این مورد گفته است

کمیته شمال - ببرهای مازندران


درجهت کمک به رفیق مجید توکلی
رفقای رزمنده وآزادیخواه


بعدازحادثه خونبار ۱۸تیرکوی دانشگاه و طی ۵سال گذشته تعدادی ازرفقای سازمانی مابه روشهای گوناگون دستگرشدند.اماباتحت فشارقراردادن مسئولین ددمنش ونجس ومزدوران کثیف دینی - اسلامی ماننددادستانها- قاضی ها- وماموران ح...زاده وگ...نام امام همیشه غایب زمان ...استانداران وفرماندهان سپاه درشهرهائی چون بابل - آمل - ساری - بهشهر- بندرترکمن -گرگان وگنبد-موفق شدیم رفقایمان راازبازداشتگاههانجات دهیم که آخرین نمونه آن ازبستگان رفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی سازمان انقلابی مابودکه درجهت آزادی این رفیق گرامی تعدادی ازقاضی هاوفرمانده نیروی انتظامی منطقه مربوطه که آن رفیق درآنجادستگیرشده بود....نمونه جدی تروآخری نیزتحت تعقیب قراردادن سه نفرازرفقاوبازداشت یکی ازرفقای صمیمی ودرارتباط بامسئول کمیته خارج ازکشورکه به مدت دوهفته دربازداشتگاه بود.کمیته شمال علاوه براینکه چریکهای مسلح رابه جلوی درب خانه این مزدوران فرستادمسقیماًبا استاندارکثیف ونجس وددمنش مازندران - فرمانده مزدوران پاسدارمازندران ودادستان کل این استان نیزدرگیرشد.تاآنجاکه بستگان ونزدیکان این جنایتکاران بادست وپای شکسته پیام آزادی رفقای مارابه اینگونه مسئولین کثیف ونجس - این مزدوران کلیدی وابسته به حکومت ننگین اسلامی رسانده ودرنهایت بازوروقلدری کامل تشکیلاتی موفق شدیم رفقایمان راآزادکنیم.هدف ازبیان این موضوع این بودکه اگرطبق خواسته مادرگرامی رفیق مجیدتوکلی می توان به طریقی که خودعنوان میکندعمل کردورفیق مجیدرااززندانهای مخوف حکومت ننگین نجات دادکه همگان بدان گوش فرادهند.مسئولین حکومت نجس وننگین آخوندی تاآن مسئول زندان وسگ گزمه های زندانبان شان ازخدای بی شرف شان است که برای یک اسیروزندانی چنین غوغاسالاری رابپاسازنداماپیشاپیش اعلام می کنیم که درقبال رفقای سیاسی که اسیرویازندانی می شوندمی بایستی به مانندخودآنان سراغ نزدیکان وبستگان مزدوران وجنایتکاران رفته وابتداآنان رابادست وپای شکسته پیام آزادی یاران رابه گوش ددمنشان اسلامی رساند ودرنهایت اگرمزدوران به آن پیام توجه ای نکردنددیگربایدآنان راباترورانقلابی به جهنمی فرستادکه خمینی ملعون ودجال وعده اش رابه آنان داده بودتادیرنشده ورفیق مجیدتوکلی نیز به ماننددیگرزندانیان سیاسی کشته نشده بهتراست دوستان ویاران همرزم ایشان دربرابرمسئولین ومسببین دستگیری رفیق توکلی - همان عمل متقابل راانجام دهند.
آزادی چنین زندانیان سیاسی تنهاازطریق زوروزورگوئی میسرخواهدشدنه باالتماس وخواهش وتمنا
_________________________
پیام مادرمجیدتوکلی

http://www.youtube.com/watch?v=hzQUMg1BMT4&feature=player_embedded#!

___________________________________

ورژن جدید ممد نبودی ببینی

ورژن جدید:- ممدنبودی ببینی

5/24/2010

اعدام رفیق حمید مالکی - زاهدان

رفیق حمیدمالکی توسط حکومت نجس وننگین اسلام آخوندی - اعدام شد

کمیته شمال - ببرهای مازندران

کمیته شمال تقدیم می کند
ویدئوکلیپ:پائیزآمد
تقدیم به خانواده مبارزرفیق البرز
____________________

_____________________

http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/

5/23/2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران


جنبش عقب افتاده دانشجوئی و
جنگ مسلحانه

بافروکش کردن جنبش به اصطلاح سبزکه دراصل عصیان وشورش خلق ستمدیده ایران علیه حکومت نجس وننگین آخوندی بوده وتفاله های رژیم ددمنش مانندکروبیها وموسوی ها نیز بهانه ای بیش نبودندودیدیم که بخش عظیمی ازاین شورش -شورش خلق وبخش کوچکی ازآن به همان مزدوران رژیم مربوط می شدهمانطورکه می دانیم هرگزسگ پای صاحب خودراگازنمی گیرد همانطورکه سگان مزدوری چون موسویها وکروبی هاهرگزپاروی دٌم اربابشان نخواهند گذاشت.این دو مزدور جنایتکاربرای سرپانگهداشتن ولایت نجس ووقیح فقیه دست به هرعملی زده - می زنند وخواهندزد.هرچندکه دربین سران حکومت ننگین اسلامی - آخوندی خرهمان خراست و تنهاپالان خرعوض می شود.با آنکه دیگردردجالی های حکومت ننگین اسلامی به همراه مزدوران بی شخصیت و بی پرنسیبش شک وشبهه ای باقی نمانده اما جالب است که جنبش به اصطلاح دانشجوئی نیز دست کمی از جماعت هالو صفت و خل منش نداردچراکه خوشبختانه یا متاسفانه گویا دراین جنبش اصلاًفرد یا افراد باسواد وسیاسی دیگر وجود خارجی یا داخلی هم نداردچراکه هنوز چشم وامیدخودرابه دوشارلاتان و سگ گزمه دربارسیدعلی گدادوخته اند به همین دلیل و منظورهنوز دردانشگاهها دست به به اصطلاح اعتصاب واعتراض زده و
........................

براستی آیاجنبش اینچنینی دانشجوئی تا این حد ساده دل و هالو وخوش باوراست که نمی خواهد بداند وبفهمدکه با اینگونه تجمعات بی فایده وبی ثمرباعث شناسائی خودوافراد دیگرتوسط ماموران نجس اطلاعاتی و سربازان گ... نام امام بی غیرت زمان می شوندهرچندکه با شورش شجاعانه خلق قهرمان ثابت شد که در شرایط حاد فعلی وحاضر جامعه ایران دیگرهیچ نیازی به رهبران خود خوانده دانشجوئی که جای خود داردحتی به دانشجو نیز نیازی ندارد وچنین اعتراضات واعتصاباتی به همراه مسئولین موسوی نشان وکروبی نشان -می بایستی کشکشان را بساوندچهارسال قبل سازمان مخفی ایران در یک بیانیه اعلام کرد که جنبش دانشجوئی می بایستی تکلیف خود را با خودکشی خود مشخص کند امروزدرست به همان حرف خود رسیدیم چراکه بخشهای زیادی ازجنبش دانشجوئی با یک سری نمایشات مسخره وبچه گانه مثلاًسیاسی بخش زیادی از نیروهای فعال خودرابه همان سلاخ خانه وقربانگاهی می فرستد که مزدوران وخائنینی چون کروبی وموسوی طی سه ماه گذشته - فعالترین نیروهارا بدانجا ارسال کردند.جنبش عقب افتاده دانشجوئی هنوز نمی خواهد درک کند که جامعه فعلی ایران نیازی مبرم وشدید به نیروهای سیاسی مخفی و ازهمه مهمترنیازبه نیروی مسلح انقلابی و مردمی دارد که مخفیانه وزیرزمینی بزرگترین وجبران ناپذیرترین ومهلک ترین ضربه ها رابه پایه های اساسی حکومت نجس وننگین اسلامی - آخوندی وارد سازد صدالبته وخوشا به حال و روز و هزاران درود به آن نیروهائی که فریاد تنها ره رهائی جنگ مسلحانه را سردادند وبدان عمل می کنند که دراصل جایگاهی بس عمیق و محکم در دل مردم ودرایران گرامی آینده خواهند داشت
مرگ بر حکومت نجس اسلامی _آخوندی
تنها ره رهائی جنگ مسلحانه ست
کمیته شمال - ببرهای مازندران
http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/

5/20/2010

سازمان مخفی ایران - سما

:تقدیم به
رفقاوچریکهای کمونیست - مارکسیست لنینیست درگروه پژاگ
رفقای رزمنده درچریکهای مسلح بلوچستان
رفقای رزمنده فدائی:گروه مارکسیست -لنینیستی چه گوارا- جنوب شهرتهران
دانشجویان مبارزشهرهای:آمل - بابل- ساری - بندرترکمن - گرگان
تقدیم به گروه مبارزین مسلح ببرهای مازندران درشهرهای:بهشهر-گلوگاه - بندرگز-کردکوی
تقدیم به رفقای مبارزدرسازمان جوانان راه نو- تبریز
تقدیم به رفقای کوبنده ورزمنده درگروه تندر-انجمن پادشاهی ایران- اپا
تقدیم به خانواده های جان باختگان راه آزادی ایران زمین درسرزمینهای زیبای مازندران ولرستان
تقدیم به رفقای رزمنده درجنبش رهائی بخش لرستان
تقدیم به رفقای رزمنده فدائی - آرخا
تقدیم به رفقای رزمنده ومسلح فدائی خلق درترکمن صحرا
حرف بزن رفیق ترکمن - فریاد بزن رفیق لرستانی
غریوغرش خودرابرآوررفیق گیلانی
حرف بزن رفیق مازندرانی

حرف بزن ایران گرامی
______________________

فیلم زیباوبیادماندنی حرف بزن ترکمن

فیلمی زنده ومستندکه بااستنادبرجنگ قهرمانانه چریکهای فدائی خلق درشهرهای گنبدکاووس وبندرترکمن توسط گزارشگران وهنرمندان سچفخادرسال ۵۷ و۵۸ تهیه وتدارک دیده شد.فیلمی که به مدت یکماه هزاران نفر-این فیلم زیبا وبیادماندنی رانگاه کردندآنهم درشهرهاومراکزوستادهائی چون ستادسازماندهی وفرماندهی سچفخا:ساختمان شیروخورشید(هلال احمرآخوندهای نجس)شهرساری - اداره کشاورزی -آبیاری قائمشهر- دانشگاه کشاورزی ساری -قائمشهر-ستادفرماندهی چریکهادرشهرگلوگاه(کتابخانه شهر)-ستادسچفخادربهشهر-بابل-جویبارووو...دردیدعموم خلق قهرمان آن شهرهاگذاشته شد.
رفقای رزمنده فدائی خلق چون رفیق پویان -رفیق پژواگ - رفیق بیژن - رفیق آروین -رفیق البرز- رفیق حمید- رفیق بهمن - رفیق شهرام - رفیق رئیس دادگاه مخفی - رفیق سعید - رفیق جاوید -رفیق کاوه - رفیق توماج گرامی - رفیق شاهین -....ازمسئولین وکادرهای رده بالای(سما)ازجمله افرادی بودندکه شاهدوناظر جنگ قهرمانانه سچفخابه فرماندهی چهارآذرخش ترکمن صحرادرآن روزگاربودند.

به همین دلیل نبایدپرسیدکه چراجانانه وشجاعانه سینه سپرکرده وازجنبش ترکمن صحرادفاع ویاحرف می زنیم


نه :خلق ستمدیده ایران
حرف بزن رفیق ترکمن - حرف بزن

چراکه
فیلم(حرف بزن ترکمن)مقدس ترین فیلم برای چریکهای مسلح فدائی خلق بویژه برای ببرهای مازندران می باشد
____________________

تقدیم به مادرپرارزش و پرگرامی :- مادرجانباخته راه آزادی ترکمن صحرا

مادرهمه چریکهای فدائی خلق

مادررفیق توماج


فریادرسای ایران ستمدیده رابه گوش جهانیان برسان

حرف بزن ترکمن
قسمت اول

____________________________________

قسمت دوم

http://www.youtube.com/watch?v=Zt4SshfZSao&feature=related

___________________

قسمت سوم

قسمت چهارم
http://www.youtube.com/watch?v=x-2hiEdy2MI&feature=related

_____________________

ویدئوکلیپ خلق ترکمن ساخته رفیق البرزنماینده ومسئول کخاک -سه ماه پیش

تقدیم به مادرگرامی-مادرجانباخته راه آزادی ترکمن صحرا- رفیق توماج

تقدیم به مادرگرامی - مادرجانباخته راه آزادی ترکمن صحرا- رفیق توماج


___________________________


تقدیم به همه چریکهای فدائی راستین راه آزادی خلق ومیهن درسراسرایران عزیزوگرامی
تقدیم به همه رزمندگان مسلح چریکهای فدائی خلق درترکمن صحرا

(سازمان مخفی ایران -(سما
________________________

توضیح
کلیه ویدئوکلیپهای ارائه شده درسایت رسمی سازمان مخفی ایران توسط رفیق البرزگرامی مسئول کمیته خارج ازکشور(سما)تهیه وساخته شده است که متاسفانه مدت دوماه ازاین رفیق ومسئول گرامی ودونفرازیاران ایشان کاملاًبی خبریم


تقدیم به چریک فدائی خلق رفیق البرزوخانواده ستمدیده وفدائی اش
بخش اینترنتی وتبلیغاتی-سما


رفیق کوچک همه شما-پژواگ
____________________
ویدئوکلیپ خلق ترکمن - ساخته رفیق البرزhttp://www.youtube.com/watch?v=vsSHL7yzC64

____________________________

ویدئوکلیپهای ساخته شده توسط رفیق البرزمسئول کمیته خارج از کشور-کخاک

http://www.youtube.com/results?search_query=babremazandaran1&aq=f

_______________________
گفتگو با رفیق چریک فدائی خلق رفیق توماج -

حرف بزن ترکمن حرف بزن

http://www.youtube.com/watch?v=Zt4SshfZSao&feature=related

تصاویر

تصاویررانگاه کنید

این تصاویرتوسط چهارتن ازرفقابه همراه رفیق پژواگ ازنقاط مختلف تهران درقیام مردمی اخیرگرفته شده است.کلیه رفقای مرتبط باکمیته مرکزی سازمان به مسئولیت رفیق بیژن درتمام دوران شورش ودرگیری هارودرروبامزدوران ددمنش وکثیف وابسته به حکومت ننگین آخوندی شرکت کردند.دویست وپنجاه نفرهوادارواعضای سازمان درتهران تحت مسئولیت کمیته مرکزی سازمان مخفی ایران(سما)مشغول فعالیت ومبارزه سیاسی می باشند.درست دردومین روزشورش -رفیق بیژن دستورآغازحمله های خیابانی به رفقای عضوراداد.دربسیاری ازتصاویررفقای رزمنده فدائی خلق رامی بینیدکه چگونه بامزدوران ددمنش درگیرشدند

بادرودفراوان به همه رفقای فدائی خلق


کمیته شمال - ببرهای مازندران تقدیم می کند

پیدایش کمیته شمال

5/19/2010

ویدئوکلیپهای سازمان مخفی ایران

ببرهای مازندران تقدیم می کنند
تقدیم به همه رفقای رزمنده وچریکهای فدائی خلق ترکمن صحرا
خلق ترکمن


_________________________________________

ویدئوکلیپهای سازمان مخفی ایران
http://www.youtube.com/results?search_query=babremazandaran1&aq=f

سازمان مخفی ایران (سما) تقدیم می کند5/18/2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران

کمیته شمال ببرهای مازندران تقدیم می کند
سال پنجاه (۵۰)سال خون وگلوله


5/14/2010

دو رفیق مبارز :


رفیق جمشید شارمهد - رفیق ایمان آفار-ازمسئولین رده بالای گروه رفقای تندر

(با آرزوی موفقیت وسربلندی وشادابی وسرافرازی به این رفیق گرامی وهمه چریکهای مبارزومسلح درگروه تندر)
وباردیگربه یاد رفیق البرزگرامی مسئول کمیته خارج ازکشورکه حقیقاًجای این رفیق دراینگونه مصاحبه های تلویزیونی خالی خالیست .جایش خالیست چراکه بالحن انتقادی وسرسختانه وجدی این رفیق حتی رفیق بیژن -مسئول کمیته مرکزی سچفخانیز کوتاه می آیدچه برسدبه بنگاههای امپریالیستی چون فاکس نیوزیا وال استریت جورنال .هرچند که بایدبه خبرگزاری فاکس نیوزدرودوسپاس فراوان گفت چراکه این شبکه خبری بیشترازتوان خودبیشترین ساعات واوقات اداری خودراصرف کشورعزیزمان ایران آنهم درست ازآغازشورشهای مردمی صرف کردوکلیه دوربینهای خبری وتلویزیونی خودرامعطوف ایران ساخت واین کانال تنهاکانالی بودکه کلیه کارمندان خود رادرطی سه ماه اول شورشهادرخدمت ایرانیان گذاشت وامروزباردیگردیدگاه خودرامعطوف رفقای گروه تندرنمود. سازمان مخفی ایران(سما)ظمن سپاس وتشکرفراوان ازدومسئول رده بالای تشکیلاتی گروه تندر- رفیق جمشید ورفیق ایمان -ازآنان می خواهدکه بیشترازقبل درمراکزتلویزیونی وتصویری شرکت کنندچراکه وجودآنان دراینگونه شبکه های رسانه ای :
:اولاُ
اپوزیسیون مزخرف ومفت خورنشسته درخارج ازکشورراکاملاً(ناک اوت )میکند -
:دوماً
اپوزیسیون حقیقی وواقعی ایران که درمقابل حکومت نجس و ننگین آخوندی - اسلامی موضعی جدی وقوی وقاطع گرفته بودند وگرفته اندرامشخص وخط ومشی اساسی مبارزه باحکومت ننگین رامشخص میکند.
: سوماً
خائنین به جنبش خلق قهرمان ایران -حساب کارشان بدست شان می آید.
__________________
رفیق ایمان آفارنیزبه مانندرفیق جمشیدازمسئولین زحمت کش درگروه تندرمی باشد.
با آرزوی پیروزی وسرافرازی به رفیق ایمان.
(بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران(سما
_________________
وبایادرفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشوسازمان مخفی ایران(کخاک)که مدت دوماه هست ازحال ایشان ودورفیق تحت مسئولیت ایشان بی خبریم
وسرانجام بادرودبیکران به رفیق خانم دردانه فولادوندخواهررفیق فرودفولادوند
درودوسپاس چریکهای فدائی خلق راپذیراباشید
________________________

وال استریت ژرنال

5/10/2010

فیلم


توجه

این فیلم رافعلاًنگاه کنیدتوضیحات درمورداین فیلم درآینده ای نزدیک داده خواهدشد

http://www.youtube.com/watch?v=-V20uecO5IE&feature=player_embedded

ویدئو کلیپ سازمان مخفی ایران

اولین ویدئو کلیپ که توسط بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران ساخته شد ویدئو کلیپ های دیگری نیز بزودی در وبلاگ سازمان نشان داده خواهد شد

(باسپاس فراوان بخش اینترنتی (سما
سازمان مخفی تقدیم می کند
تقدیم به همه مبارزین راستین ومسلح راه آزادی ایران زمینhttp://www.youtube.com/watch?v=tSOCt3SBGOw

5/09/2010

مادرگرامی

تصویرمادرگرامی جانباخته راه آزادی:چریک فدائی خلق -توماج5/08/2010

برنامه ۱۱اردیبهشت روزجهانی کارگر

برنامه تلویزیونی ازگروه تندر-رفیق جمشید


https://tondar.org/radio-tv/tv-live.html
_____________________________

وباردیگرگفتگوی رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران
توضیح

طبق اطلاع رفقای مسئول در کمیته شمال - ببرهای مازندران بیش از دویست ۲۰۰نفرازرفقای رزمنده فدائی در سراسراستانهای شمالی کشور موفق شدند از طریق اینترنت این برنامه وصدای گرم رفیق البرز وهمچنین ازموضع جدی وقاطع سازمان مخفی ایران درمقابل خائنین به جنبش پیشتازفدائی آشنا ودربرخوردهای آینده با آن خائنین سرسخت تر وجدی ترازقبل باشند.
طبق اطلاع کمیته اطلاعات وضداطلاعات وبخش امنیتی سازمان مخفی ایران تعدادی از کله گنده ها وبزرگ دستاربندان وعمامه داران آخوندی وسران حکومت نجس اسلامی ودهها نفراز مسئولین ددمنش امنیتی وابسته به حکومت ننگین آخوندی نیز به این برنامه گوش میکردند.

:جالب است که

این برنامه ومصاحبه مسئول کمیته خارج ازکشورچنان خائنین و مزدوران درفدائیان اکثریتی و آخوندپرستان توده ای راعصبانی وپریشان حال کرده بودکه تا چندروزبعداز آن مصاحبه مزدوران وخائنین اکثریتی - توده ای باارسال ایمیلهای کثیف ونجس ترازآخوندخوداین عصبانیت وخشم خودرابروز دادند.


____________________
متاسفانه:

متاسفانه مدت پنجاه روز هست که از رفیق البرز گرامی ودونفرازرفقای تحت مسئولیت ایشان درکمیته خارج از کشور هیچ خبر واطلاعی نداریم . تلاش فراوان مادریافتن این رفقاتوسط تعدادی ازایرانیانی که در ایالت تگزاس - لوس آنجلس - سنت لوئیس میسوری - نیویورک - واشنگتن - شیکاگو بی نتیجه بود.


:تنهادوحدس میتوانیم بزنیم


اول = درگیری رفقای سازمان در کمیته خارج ازکشور(کخاک)باسازمان ددمنش وجنایتکار وآدمکش سی . آی .ای از سال ۲۰۰۶میلادی آغازودرروز۱۹بهمن ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)درشهرلوس آنجلس ودرمنطقه ونتورا ودرمنزل رفیق البرز وبه هنگامی که اکثررفقای عضوکمیته خارج ازکشور (کخاک ) مهمان این رفیق گرامی وزحمتکش بودند باهجوم پلیس مافیائی و ضدمردمی آمریکا به همراه پنج مامور نجس سی آی ای به اوج خودرسید. تاآنجاکه رفیق پویان مسئول کمیته شمال - رفیق پژواگ مسئول بخش اینترنتی - رفیق بهمن - رفیق کاوه نیز درمنزل رفیق البرز دست به اسلحه های کمری خودبردند. ورفیق البرزنیز باقاطعیت ازورود پلیس به منزل خودجلوگیری ودرنهایت با گفتگوی رفیق شهرام مسئول سازمان بافرمانده نیروهای پلیس این قائله به پایان رسید.

متاسفانه حوادث روزگار باعث شدکه رفیق البرزمجبوربه عزیمت به ایالت تگزاس شد.دریکی ازشهرهای تگزاس باشهرداروکارمندان راسیست ونژادپرست شهرداری درگیروبازمتاسفانه مجبوربه ترک این شهروطبق آخرین خبردرپنجاه روزقبل خودرابه شهرسنت لوئیس ایالت میسوری می رساند که دیگرازاین رفقا هیچ خبری نداریم. به همین دلیل حدس اول مابه ددمنشی های سازمان سی آی .ای زده می شود که مبادا رفقای ماباردیگرمجبوربه دفاع ازخودشده ودردستان سازمان آدمکش وتروریستی سی آی ای اسیرشده باشند.

دوم :حدس دوم ما:که امیدآن داریم این حدس مابیشتردرست باشد.رفیق البرزطی بیست چهارسال گذشته همیشه وهمواره همه چیززندگی خودرافدای جنبش پیشتازفدائی وبرای همه مبارزین راه آزادی ایران زمین کرده وبرای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران زحمات فراوان -حتی بیش ازتوان خودکشیده است.اوهرچندمدت یکباردچارمشکل عدم دسترسی به امکانات ارتباطی شده که امید آن داریم تنهاهمین مشکل باعث عدم ارتباط وبی اطلاعی از رفقاباشد

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران به خاطررفقای مبارزوزحمتکش در(کخاک )باردیگرمصاحبه بیادماندنی رفیق البرزبارفیق جمشیددررادیوتندررادرسایت رسمی سازمان درج میکنیم


به یادآن رفقای گرامی :امید آن داریم که درسلامتی کامل باشند.


سازمان مخفی ایران

مصاحبه رفیق البرمسئول(کخاک)بارفیق جمشید


این برنامه بیش ازپانصدنفربازدیدکننده داشت

http://www.ustream.tv/recorded/2282594

5/07/2010

زنده باد مردم ستمدیده اما قهرمان افغانستان

درودبیکران به همه فارس زبانان ضدآخوندوضدحکومت نجس آخوندی


http://www.youtube.com/watch?v=cLRVaTmNrdk&feature=player_embedded

5/04/2010

با گرمترین درودها

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران

هموطنان گرامی:باآرزوی آینده ای خوش وخرم برای همگی شماعزیزان گرامی

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران(سچفخا)بزودی بااخباروگزارشات جدیدبه فعالیت خودادامه خواهدداد

خوشبختانه وشوربختانه سازمان مخفی ایران طی دوماه گذشته درگیرحوادث واتفاقات خوش وناخوشی شدکه حل و فصل آن به گذشت زمان نیازداشت هرچندکه خبرهای خوش وامیدوارکننده راطی دوماه گذشته شنیدیم ودیدیم امادرقبال همه آن خبرهای خوش وشادی بخش:متاسفانه بی خبری ازرفقای عضوکمیته خارج ازکشوروازهمه مهمتربی خبری از رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران(سچفخا)می باشد.آخرین خبری که بااین رفقابویژه آخرین تماس ماازطریق خط تلفن بارفیق البرزبودکه اعلام کردندباشهردارراسیست ونژاد پرست یکی ازشهرهای تگزاس درگیری پیدا کرده ومشکلات امنیتی ویژه ای برای ایشان بوجود آمده است .طبق آخرین خبرازرفیق بهمن عضو کمیته خارج ازکشورازشهرنیویورک -دوماه قبل رفیق البرزموفق شدازایالت تگزاس خودرابه ایالت میسوری آمریکابرساند وبه محض ورود به این ایالت دوهفته بعدبه رفیق بهمن خبرمی دهدکه ماموران نجس سی آی ای ایشان راتحت نظردارند.ازلحاظ زمانی دقیقاًچهل روزهست که ازرفیق البرزهیچ خبری دریافت نکرده ایم که متاسفانه آزاردهنده ترین وضعیتی ست که اکثررفقادرسازمان ازآن رنج می برند.تلاش رفیق بهمن -رفیق شهاب و رفیق شاهین درایالت میسوری جهت یافتن وکسب حتی کوچکترین خبرازرفیق البرزمتاسفانه بی نتیجه وباعث نگرانی بیشتررفقادرسازمان شده است درقبال این حادثه - مدت یکماه هست که ازرفیق بهمن ورفیق شهاب نیزخبری نرسیده است.تنهاامیدآن داریم که رفقای شجاع ورزمنده مابه تنهائی باسازمان نجس سی آی ای درگیرنشده باشندکه بزرگترین ضرروخسارت سیاسی وتشکیلاتی برسازمان ما در کشور آمریکا وارد خواهد شد

امید آن داریم که این رفقادرسلامتی کامل بوده ودراسرع وقت خبرخوش سلامتی یشان رادریافت کنیم

چندروزدیگربخش اینترنتی سازمان مخفی ایران به کلیه گزارشات واخباروحوادث ورویدادهای مهم چه درعرصه سراسر ایران وجهان وچه درامروضعیت وموقعیت جدیدسازمان مخفی ونوع عملکردهاوفعالیتهای تشکیلاتی طی دو ماه گذشته خواهدپرداخت.وباهمانگی بارفیق پویان مسئول کمیته شمال - ببرهای مازندران وبلاگ سیاسی متعلقبه کمیته نیزفعالیتهای خودراآغازخواهدکرد

پیروز وشاداب وسربلند باشید
(بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان مخفی ایران (سچفخا