6/20/2010

جلسات سازمان مخفی ایرانجلسات سازمان مخفی ایران
تعداد پانزده نفرازمسئولین رده بالاوکادرهای مرکزی سچفخادرکمیته های مختلف -سما- روزهای شنبه ویکشنبه (دیروزوامروز)درچهارمکان مختلف :تهران - مازندران (ساری)- تاجیکستان وآمریکاجهت تعیین سرنوشت سراسر آلوده به خون چهارمزدوروجنایتکاران وابسته حکومت ننگین -مزدوران :احمدی نژاد-کروبی - محسن رضائی ومیرحسین موسوی تشکیل شد.
ازسه هفته قبل زمزمه تروراین چهارمزدورجنایتکاردر-سما- وبین اعضاومسئولین رده شنیده شد.رفقای رده بالای سازمان درتاجیکستان وکمیته شمال - مازندران- سرمنشاْاین خبرراازطرف کمیته خارج ازکشورسازمان -کخاک - وبه مسئولیت رفیق البرزمی دانند.سه هفته قبل رفیق مسئول کخاک گویابه تعدادی ازهسته های چریکی مسلح تحت امرخوددرمازندران فرمانی صادرمی کنددال براینکه چهارجنایتکارمزدوروابسته به حکومت ننگین باید بی چون وچراترورانقلابی شوند.رفیق پویان نیزکه مسئولیت تعدادی ازاین رفقای چریک رابرعهده داردطی تماس تلفنی بارفیق البرز- بارفقای کمیته مرکزی نیزبه گفتگومی پردازد.
تعدادی دیگرازرفقای مسئول بابیان اینکه می بایستی دراین موردفکرکردونتیجه رابه تصمیم نهائی همه مسئولین درسازمان بایدسپرد.بهمین دلیل بعدازآن خبرودستورجنجال برانگیزازطرف -کخاک- کمیته های درون سازمان درنقاط مختلف تشکیل جلسه دادنددوکمیته شمال - مازندران کمیته مسئول سازمان درتاجیکستان تاحدزیادی ازجلسات خودنتیجه راگرفته وعدم پاسخگوئی شفاف کمیته مرکزی ونیازبه جلسه حضوری باشرکت همه رفقاباعث آن شدکه رفقای مسئول درکمیته مرکزی وکمیته شمال تاهفته دیگرخودرابه تاجیکستان رسانده وازاین محل بوسیله خط تلفنی بامسئولین کخاک صحبت کنند.
جلسه هفته دیگر-سما- باحضوررفیق رئیس دادگاه مخفی - رفیق بیژن -ورفیق آروین به همراه مسئولین کمیته شمال درتاجیکستان خواهدبود.
سچفخا- سما

6/18/2010

خلبانان تابوت هوائی

خلبانان تحصیلکرده زیرعباوعمامه
درشکه رانان قرن حاضرتعجب نکنید- توضیح

همه چریکهای فدائی خلق درعرصه هنروموسیقی ایرانی ودربرخوردباابن پدیده هزاران ساله مختص آریائی نژادهاواکنشهای متفاوتی ازخودنشان می دهند واکنشهای جذاب ومثبت وبرخوردهای منفی وعصبی .
تاریخ موسیقی و ترانه سرودهای انقلابی وسیاسی سچفخابادرنظرگرفتن آوازهای دلنشین وانقلاب سازاززبان بنیانگذاران سچفخاچون رفیق حمیداشرف درسرودن سرودزیباوبیاد ماندنی چریک فدائی - گروه هنروموسیقی سچفخادرآفریدن سرودهای کوهستان _و(تقدیم به کمونیستهاوچریکهای فدائی خلق درکمیته شمال)سرودهاوترانه های زیباودلنشین گروه سرودرٌجای مازندران- گروه سرودهای انقلابی درکردستان - لرستان - بلوچستان وآذربایجان -...هرگزسنگردشمنی وقساوت رادربرابرآوازه خوانان وموسیقی سازان ایرانی نگرفت بلکه به گفته رفیق لنین :
....اگربرای رهائی وخوشبختی طبقه ستمکش وزحمتکش کارگران ودهقانان میبایستی لباس عروس خانم رابرتن کرده ودرخیابانهابرقصیم پس بایداین کارراانجام دهیم...
هیچ کدام ازچریکهای فدائی خلق چه دردوران رضاشاه پهلوی وچه دردوران خمینی حرامزاده وچه دردوران عمرسی ساله حکومت نجس آخوندی -هرگزباهنرموسیقی ایران نه تنهامخالف نبودندبلکه برای شادنگه داشتن خلق ستمدیده ایران - پایکوبی ورقصهای جانانه هموطننان ایرانی - خوشحال کردن طبقه زحمتکش کارگران ودهقانان ایران - وبه افتخارسربلندی وسرافرازی همه ایرانیان ستمدیده - مجالس ونشستهائی راباجشن وسرود ویابا آوازهای دلنشین وزیبای فارسی برپامیکردند.
دربسیاری ازپایکوبی هاوجشن های شادیبخش رفقای فدائی بعدازشنیدن واجرای سرودهای انقلابی بلافاصله باترانه هاوموسیقی های رقص آور به رقص وپایکوبی می پردازند.برای چریکهای فدائی خلق اهمیتی نداردکه کدام هنرمندموسیقی خالق یک اثرهنریست بلکه مهم هنریست که یک اجتماع راتحت تاثیر خودقراردهدوچریکهای فدائی خلق ایران همواره وهمیشه درمقابل این تاثیروواکنش اجتماعی سرتعظیم فرودآورده اند.
هرهنرمند آوازه خوان که بتواند باهنرخود- مردم ستمدیده وزجرکشیده ایران رابه رقص وپایکوبی و شادوخرامان نگه داردبی چون وچرامورداحترام کمونیستهاوچریکهای فدائی خلق ایران بوده ومی باشدحتی اگرآن شخص شماعی زاده باشد(استاد صداها).
طی سی سال گذشته حرامزاده های فدائیان اکثریتی وخشکه مغزهای موجوددرحزب روده(توده)-تعدادزیادی ازوراجان وحرافان درسازمانهای رنگارنگ فدائی -آنچنان هنرموسیقی وملی ایران راباسرودهای انقلابی ومقدس سچفخا-اشتباه گرفته اندکه اگربه گذشته سی ساله اینگونه احمق ها-نادانهاوکورذهن های کمونیست نگاهی بیاندازیم درخواهیم یافت که متاسفانه جنبش کمونیستی ایران درعرصه هنروموسیقی - بیشتربایک عده خروگاووبزغاله کمونیست طرف بودتاباکسانی که به گفته لنین ....برای رهائی طبقه زحمتکش اگرمجبورباشندبایدلباس عروس رابرتن کرده ودرخیابانهاوکوچه هابرقصند...
براستی آیازبان درازان موجوددرسازمانهای مختلف فدائی چون فریبرزسنجری ها- حسین زهری ها- عباس توکلهاوهمپالگیهای رفیق کٌش اش - رئیس ورهبرخودخوانده اتحاد فدائیان کمونیست - آقای مهدی سامع - رفیق خانم اشرف دهقانی - رفیق خانم زینت میرهاشمی - آقای علی جوادی با آن نام دینی ومسلمانی اش- یا آن مسخره ودلقک سیاسی حمیدتقوائی - یا آن پتیاره وهرجائی شده سیاسی سیدرضاپهلوی -....
آیاآنان حاضرندکه برای سعادت وخوشبختی ورهائی خلق ستمدیده ایران حتی لباس عروس رابرتن کرده ودرخیابانهابرقصند....هرگزوابدا....
این عمل خارقالعاده انسانی جربزه وشهامت خاص وویژه ای راطلب میکندکه دروجودهیچکدام ازاشخاص نامبرده حتی به اندازه یک دانه جووگندم وجودندارد....
بگذریم...
هنرموسیقی سیاسی وسرودهای انقلابی برای ماچریکهای فدائی خلق ازجایگاهی بس مهم وارزشمندبرخورداراست .امابه هنرموسیقی وملی ایران نیزشدیداًپایبندیم.
تقدیم به ستم دیدگان ایران
آینده ای پرازشادی ورقص وپایکوبی برای شما_آرزوی همیشگی ماچریکهای فدائی خلق ایران
هنرمندگرامی رفیق قیصر


http://www.youtube.com/watch?v=R03lVkOiuZo

مجازات یک جنایتکارسابق یابخشودگی به خاطرملت ایران

روزبیست هفتم وبیست وهشتم خردادماه سازمان مخفی ایران تشکیل جلسه خواهندداد
جلسه درباره میرحسین موسوی می باشد
رفیق پویان - رفیق توماج - رفیق ارس رفیق خانم مژگان -رفیق خانم مهرنوش - رفیق بهرنگ -مازندران - ساری
رفیق شهرام - رفیق پژواگ - رفیق جاوید - رفیق کاوه -تاجیکستان
رفیق البرز- رفیق بهمن - رفیق شاهین - رفیق شهاب -کخاک - آمریکا
رفقا:رئیس دادگاه مخفی - رفیق بیژن - رفیق آروین - رفیق حمید-رفیق سعید -درتهران

کمیته شمال -ببرهای مازندران

سال ۱۳۷۱سال تصمیم وعمل به اراده آهنین

اگرسال ۱۳۶۱رابعنوان سالی که رفقای رزمنده فدائی وکمونیست درجنگلهای شمال قهرمانانه جان باختندوجنگل خی پوست مازندران راباخون خودرنگین ساختندتاسرنوشت سچفخارادربرابرحکومت ننگین آخوندی تعیین کنند.اگرسالهای ۱۳۶۲-۶۳-۶۴راسال مقاومت وایستادگی ونبردشجاعانه پاکترین فرزندان خلق درمقابل نیروهای ددمنش وسرکوبگرارتجاعی درذهن خودبیادداشته باشیم -اگرسال۶۷رابعنوان سال سوگ وسال جانباختن بزرگترین وپرمغزترین مسئولین سچفخادردرون زندانهاوسیاهچالهای قرون وسطائی حکومت ننگین برشماریم ....سال ۱۳۷۱رانیزبایدسال تصمیم مجددوسال عمل به اراده آهنین به تاریخ سچفخااضافه کنیم. درست درزمانی که جامعه فلک زده ایران درزیرسایه شوم وسیاه حکومت دینی و چپاولگریهای دکانداران دینی به حیات سیه روزی -جهل -خرافات - عقب ماندگی های شدیدفکری ......http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/2010/06/blog-post_17.html

6/15/2010

فوتبال ستاره سرخها
کره شمالی ۱ -برزیل ۲

تیم کره شمالی بعنوان یک تیم ورزشی (اگراغراق نکنیم )وآخرین امیدهمه کمونیستهای جهان درمقابل تیم فوتبالی قرارگرفت که بعنوان قدرقدرت فوتبال جهان به حساب می آیدتیم فوتبال ملی برزیل - تیمی که هرکدام ازبازیکنان آن بعنوان فوتبالیستهای حرفه ای وماهرودرنوع خودهرکدام ستاره ای درعرصه فوتبال درجهان فعلی می باشند.فوتبال دوستان درسازمان مخفی دریک پیش بینی نادرست ومتاسفانه همراه باترس وهراس ازآبروریزی شکست سنگین تیم ستاره سرخ هادرمقابل تیم برزیل -تیمی که دولت کشوربرزیل بعنوان ابزاروآلت دست امپریالیسم آمریکاعمل می کند-باعث شد که که سازمان مخفی ایران همه قلمهاوکاغذهاوفحشهاوبدوبیراههاوحمله های انتقادی - سیاسی -ورزشی خودراآماده تاحواله رئیس جمهورکره شمالی کند.
همه درسازمان مخفی فکرمیکردیم که صددرصدتیم ستاره سرخهای کره شمالی بانتایج سنگین ۵برصفروحتی شاید۱۰برصفرازمیدان مسابقه بیرون بیایدوبدترین وبزرگترین آبروریزی وشرف اندازی ازطرف رفقای کمونیست فوتبالیست درتیم کره شمالی بوجودبیاید
اما به که چه خوب درخشیدندفوتبالیستهای ورزشکارستاره سرخ .باهمین نتیجه مسابقه -کمونیستهای چشم بادامی بسیارخوب وعالی شاخ قلدرصفتان ومدعیان برزیل - برزیل که جای خوددارد-شاخ مدعیان قدرقدرفوتبال جهان راشکستند.
تف عالم وآدم به صورت تیم فوتبال آخوندی با آن علی دائی خرو احمق ونادانشان دردنیای امروزی اگریک انسان خرمنش وجودداشته باشدآنهم علی دائی ست

امیدآن داریم که مسابقه فوتبال ورقابت حیثیتی - سیاسی دو تیم فوتبال کره شمالی (ستاره سرخها)وبرزیل راتماشاکرده باشید.
فراموش نکنیدکه این جام جهانی -اجتماع میلیونهاانسان ازملیتهای مختلف جهان است که ازحق وحقوقهای برحق ایرانیان درمقابل حکومت نجس وننگین آخوندی دفاع وحمایت می کنند


بادرودوعرض خسته نباشیدبه تیم ستاره سرخهای کره شمالی
توضیحات بیشتردرمورد این رقابت بزودی درسایت -سما

6/14/2010

رفیق خانم هیلاصدیقی

بادرودهای بیکران به رفیق خانم هیلاصدیقی
وباآرزوی موفقیت وپیروزی کامل درهنرنمائی های شاعرانه اش

سازمان مخفی ایران
_____________________

تقدیم به پدران دربندوفرزندانشان


http://www.youtube.com/watch?v=XK2v3tUowQo&feature=related

6/13/2010

Tell Me Why-Declan Galbraith

Pink Floyd - Another Brick In The Wall_________________________________________
tell me why


کمیته شمال -ببرهای مازندران:-خائنین به جنبش پیشتازفدائی
بی هیچ شک وتردیدی این حرامزاده های بی اصل ونسب سیاسی اولینکثافتهائی خواهندبودکه باعمامه های رنگارنگ اربابان دینی یشان بدارمجازات آویزان خواهندشد.ببرهای مازندران برای این خانئنین بی شرم وحیانقشه های فراوان کشیده است.بلائی برسرآنان خواهیم آوردکه مرغان هوانیزبرایشان اشک بریزند.برای ببرهای مازندران این جاکش ودیوث سیاسی - دینی - اسلامی -عروس خانم دربارنجس ولایت وقیح خانم فرخ نگهدار-حتی ازمرگ ونابودی کامل حکومت ننگین آخوندی نیزمهمتروواجب تراست.دردهم بهمن ماه۱۳۸۴طرح ترورانقلابی این مزدورحرامزاده به همراه پنج نفردیگرازحرامزاده های اکثریتی بدترازخودش درکخاک _آمریکا-توسط پنج نفرازرفقای مسئول درسچفخا-رفقا:پویان - پژواگ - بهمن -البرزورفیق جاویدمطرح وارائه شد.مسئولیت نابودی وبه جهنم فرستادن عروس خانم فرخ نگهداروجاکش سیاسی دیگرعلی کشتگررارفقاپویان والبرزوچهارعضومافیائی وتبهکاردیگردرباندنجس اکثریتیهاراسه مسئول دیگراعضای -کخاک -بایارانشان پذیرفتندا

بخش تبلیغاتی -سما

دهم خردادماه ۱۳۸۸ باشنیدن خبرکودتای سپاه وحشی وددمنش پاسداران آنهم بخاطرانتصابات نمایشی ومضحک دربارآخوندی -رفقای مسئول درکخاک بلافاصله خودرابه داخل کشوررساندندازابتدای ورودرفقاملاقاتهای فراوانی بارفقاوجلسات مهم درون سازمانی مسئولین سازمان مخفی ایران بعمل آمدرفیق پویان به همراه رفیق توماج بلافاصله باهمان اندک وقت وزمان کوتاه طی یک هفته هرآنچه نیروواعضای کمیته شمال دراختیارداشت درشهرساری - بهشهروبندرترکمن سازماندهی وبرای مقابله باکودتای سپاه ددمنش پاسداران آماده شدند.باآنکه رفیق رئیس دادگاه مخفی باکمیته قضاوت خودبرای تعدادی ازرفقای مسئول -دادگاه راتشکیل وآنان رابه محاکمه کشید.(بدلیل ورودبدون مجوزبه داخل کشور).
امادفاع جانانه رفقا:شهرام وپویان وپژواگ درقبال دادگاه انقلابی باعث شدکه این رفقابا شرط وشروطهای موقت درداخل کشوربمانند.
باآغازوشروع قیام مردم ایران -کمیته شمال -ببرهای مازندران نیزدرکلیه شورشهاوقیامهاشرکت کردند.درخیابان فرهنگ ساری رفقای مسئول کمیته شمال بادویست نیروی خودقدرت ونیروی چریکی خودراباشعارهای سیاسی مختص سازمان چریکها-به رخ حکومت نجس آخوندی ومزدوران حکومتی چون استاندارددمنش وفرمانده سپاه حرامزاده پاسداران مازندران کشید.مردم قهرمان شهرساری ساکن درمناطق چهارراه بابل -میدان شهرداری عیناًدیدندکه چگونه ببرهای مازندران با آن صورتهای پوشیده وبایونیفرم مخصوص ببرهای مازندران-به مزدوران بسیج وحزب الله نجس حمله ویورش بردند.
درتهران نیزاعضای سازمان مخفی ایران تحت امرکمیته مرکزی وبافرماندهی رفیق بیژن درنقاط مختلف تهران دست به حمله هاویورشهای جانانه وچشمگیرزدند.
برای -سما- بویژه کمیته شمال وببرهای مازندران چهارشهرقائمشهر-ساری -بهشهر-بندرترکمن ازمناطق مهم و استراتژیکی بشماررفته ومی رودچراکه سچفخااگرنیروی چریکی ومسلحی دارددرآن مناطق بیشترنهفته است تاتهران.به همین دلیل همه نگرانی های رفقای مسئول درکمیته مرکزی دراین بودکه رفقای مسئول کمیته شمال عجولانه دست به اقداماتی نزنندکه باعث عواقب وخیم وجبران ناپذیرشود.
طبق گفته هاواعترافات رفیق دادگاه مخفی - رفیق بیژن ورفیق آروین به رفیق شهرام که عنوان کردند:...شانس آورده ایم که اون چهارنفردیگه باشمانیامدند(منظورشان ازچهارنفررفیق البرزوسه نفردیگرازاعضای کخاک بود...والاتابحال توشمال خون وخونریزی شروع شده بود...)
نگرانی رفقای مسئول درکمیته مرکزی چندان هم نابجانبوده ونیست چراکه بابازنگری به فلسفه وجودی کمیته شمال درخواهیم یافت که اعضای این کمیته که تابحال وزمان نگارش این مطلب به بیش ازپانصدنفررسیده است همگی به صورت قومی - طایفه ای - وفامیلی های بزرگ مازندرانی تشکیل وبیشتراعضابه یک نحووطریقی باهم فامیل یاروابط طایفه ای وقومی دارند.یعنی رفقای چریکهای فدائی خلق :توماج -پویان - شهرام -البرز-ورفیق بهمن ازسال۱۳۷۰تا۱۳۷۳باگفتگوومصاحبه وتوافق بادوستان - فامیلهاوآشنایان مورداعتمادخودکه همگی ازجنبش پیشتازفدائی خلق دفاع ومعتقدبه جنگ مسلحانه بودندعضوگیری وپایه ریزی شد.همه اعضای کمیته شمال افرادی کمونیست - مارکسیست لنینیست ودرنوع خودچریکهای فدائی خلق متعصب وپرغرورهستند.به همین دلیل کافی بودیکی ازمسئولین کمیته شمال کوچکترین اشتباهی رامرتکب شوند.هرچندکه بعدازدادگاهی رفقادرشهرساری وبعدازنصیحتهاوپندهای بزرگوارانه پیشکسوتان سازمان مخفی رفیق رئیس دادگاه مخفی ورفیق بیژن بامسئولین کمیته شمال اندکی ازخشم وخروش انقلابی آنان کاست.امابراستی اگررفیق البرزویارانش درکخاک -مجوزورودبه کشورادریافت میکردندچه حوادثی پیش می آمد
رفیق بیژن درقبال عدم مجوزبه اعضای کخاک گفت:...با آن شناخت روحی واخلاقی که ازرفقاالبرزوبهمن دارم مطمئنم که بایک جلسه نه تنهابارفیق پویان ورفیق توماج که حتی رفیق شهرام راهم واردمعرکه جنگ مسلحانه میکنند....
رفیق رئیس دادگاه مخفی نیزمی گوید:...عدم مجوزورودبه اعضای کخاک مخصوصاًبه رفیق البرزدرزورگوئی گاهاًبدورازقوانین سازمان است .من مطمئنم که اگرواردایران می شدمعلوم نبوددرکجای شمال غوغائی بپامی شداین رفیق درمبارزه باحکومت ننگین بجای آنکه قوائدمبارزاتی تشکیلات راحفظ کندحتی دردرون تشکیلات قانون شکنی هم کرده اون حتی قانون تروردرون سازمانی راکه خودش هم امضاکرده زیرپامی گذاردچیه که مثلاًداخل کشورشلوغ شده وبایددست به عمل مسلحانه زدماهم می گوئیم برای مبارزه مسلحانه حتی اگرازطرف رفیق البرزونیروهای تحت امرش آغازشودپس بایدکلیه شرط وشروطهای امضاشده بین اعضای مسئول رازیرپاگذاشته واولین ترورانقلابی دردرون سازمان رادرموردایشان ودوستانش به اجرابگذاریم درحالی که زنده ماندن آن رفقابرای مابیشترازدست زدن ویاآغازجنگ مسلحانه دربخشی ازشمال کشورتوسط آنان-برای ماوسازمان مهمتراست.ایشان باآن رفقایش تاشرایط لازم درداخل کشورایجادنشودحق ورودبه ایران راندارند....
____________________
شایدباورودکلیه اعضای کخاک به داخل کشوروباآغازجنگ مسلحانه- سازمان مخفی -کلیه شرایطهای سیاسی -اجتماعی ونظامی کشوررادگرگون میکرداماطبق گفته رفیق پویان. : .......
________________
...سرزمینمان ایران که جای خودداردحتی دنیاهم بااین حرکت سازمان بخودخواهدآمد...متاسفانه نسل بدشانس وبداقبالی هستیم.تاسال ۶۷سچفخااکثرنیروهای قدیمی خودراازدست دادهیچکس نبودکه ازجنبش دفاع کندامروزهم که سازماندهی شده ایم وخوشبختانه نیروی کافی داریم ...بودجه واسلحه کافی نداریم...باتمام وجوداین وضعیت وخیم من هم معتقدم که اگررفقای کخاک واردکشورمی شدنددست به اقداماتی می زدندحتی بدون اجازه کمیته مرکزی ودادگاه مخفی ..رفیق البرزهم چریکی هست که اگرغرورانقلابی اش به سربیایدکلیه قوانین سازمان رازیرپامی گذاردومن شخصاًبه این اخلاق این رفیق حقیقتاًعلاقه مندم اون حتی توی سازمان هم شورش بپامیکند...وگوشش هم به کسی بدهکارنیست...
______________
براستی تفاوتهای روحی واخلاقی رفقای فدائی درتهران بارفقای فدائی درمناطق شمالی کشوردرچیست علاوه برآنکه مردم قهرمان مازندران آنقدرشجاع وجسورهستندکه دربرابرهرنوع ظلم وستمی بایستندوفارغ ازآنکه کمیته شمال حتی قبل ازآغازقیامهاوشورشهاهم به دربارولایت وقیح وهم به استانداران ددمنش وفرماندهان وحشی سپاه پاسداران درمازندران وگلستان -اخطارواولتیماتوم داده بودندکه اگرنیروهای مزدورپاسداران رادرخیابانهاببینیم همه آنان رابه همراه خانواده های حرامخورشان قتل عام خواهندکردپس چرادواستان زیبای گلستان ومازندران کمترین شورش رابعمل آوردند
آیاشمالی هاآگاهانه وبازرنگی وتیزهوشی مختص خوددراینگونه موارددست به اقدام میزنند
درسال ۱۳۷۱-۷۲هیچکس درایران حتی به فکرمبارزه سیاسی -اجتماعی هم نبودحتی نمی دانستندکه درمملکت دین زده یشان چه میگذردبطوری که هرشصت وپنج میلیون ایرانی به مانندموجودات مسخ وطلسم شده تنهابفکرسیرکردن شکم گرسنه خودوخانواده خودبودند,امادرآن ایران طلسم شده طرح ترورانقلابی آخوندحرامزاده علی اکبرهاشمی رفسنجانی بهرمانی به همراه سگ گزمه های گ....خورش پاسدارنقدی وقالیباف ومحسن رضائی وآن الاغ چلاغ شده سعیدحجاریان افلیج شده ازطرف رفقای فدائی خلق درکمیته شمال به کمیته مرکزی ارائه می شودحتی مسئولین کمیته مرکزی سازمان نیزهرگزانتظارچنین طرحی رانداشتندطرحی که آنزمان ازطرف رفقا شهرام -پویان -توماج بهمن والبرزارائه داده شده بودوقاطعانه نیزمسئولیت هرنوع اتفاق وحادثه راقبول کرده بودند.
چندماه قبل دریکی ازجلسات رفقای فدائی خلق درتاجیکستان چهاربحث عمده به میان آمداولین بحث درباره چرائی عدم آغازجنگ مسلحانه ازطرف سازمان مخفی - دومین بحث درموردرفقای کخاک -سومین بحث آخرین وضعیت وموقعیت سازمان مخفی وچهارمین بحث درباره قیام وشورشهای اخیروتاثیرمردم شمال دراینگونه قیامهای مقطعی بود امادرموردموضوع آخرین یکی ازاعضای ببرهای مازندران بحثی رابه میان کشیدکه باعث تاثربسیاری ازرفقاشدرفیق مازندرانی درمورداین موضوع چنین گفت
....من با آنکه بیست وچهارسالمه ...امابابررسی تاریخ جنبش چریکهای فدائی طی سه دهه گذشته تنهااین رافهمیدم که بزرگترین ونابخشودنی ترین گناه درعرصه خیانت به رفقای فدائی درشمال ازطریق فدائیان درتهران بوداگرکمی به ضربه های سالهای ۶۰-۶۴-۶۷و۶۹بیاندازیم علناًمیبینیم که هشتاددرصدلورفتگان درمازندران ازطریق تهران انجام شده...اینه که متاسفانه ماشمالیهاهیچ اعتمادی به تهرانی هانداریم تهرانیهاهمیشه درحق مامازندرانیهایانامردی کرده اندیاخیانت ...چیزمثبتی تابحال ازآنان ندیده ایم... نمونه اش همین برخوردرفقای مسئول درتهران بارفقای شمالی یمان توخارج(منظورش رفیق البرزمی باشد)..حالاهم به نظرمن بهتره نپرسین چراشمالیهاتوتظاهراتهاشرکت نکردن یاچشمگیرنبوده هیچ دلیلی وجودنداره جزتفاوت اخلاق وفرهنگ درسطح گسترده دراین استان ...می خواهیدتجربه کسب کنید...همین الان کمیته مرکزی سازمان اعلام کنه که هم بودجه دستمونه وهم اسلحه ومهمات کافی وجنگ مسلحانه راآغازکنیم ..من به شماقول می دهم که هیچکدام ازاعضای کمیته شمال به شماپاسخ مثبت نمی دهندامااگه همون امکانات وجودداشته باشه ویکی ازرفقای شمالی توکمیته اعلام جنگ مسلحانه بده من بازم به شماقول میدم همان روزاول هزارنفراسلحه بدست میگیرن ...علتش اینجاست...علت درتفاوت بین حرف وعمله....باآنکه نیمی ازمردم تهران به خیابانهاریختن بازهم شمالیهابه آنهااعتمادنمی کنندچون خوب میدانیم که
چندروزبعدهمه یشان اونهم درست وسط مبارزه گم ونایاب می شن ...اصلاًخودشونومیزنن به کوچه علی گدا
__________________
ماقضاوت رابرعهده همه هموطننان ایرانی می گذاریم.اماامیدآن داریم که هرچه زودتررفقای فدائی خلق درکخاک به رفقای مسئول درداخل کشورملحق شوندوخلق ستمدیده ایران شاهدهنرنمائی هاوشاهکارهای مبارزاتی ببرهای مازندران درجنگ مسلحانه باشند
________________________
بخش تبلیغاتی -سما

6/11/2010

حضرت آیت الله -روح الله الموسوی بی بی سی شق القمرکرد


ayat allah- rooh alallah bbc

بازهم آیت الله فارسی زبان روح الله بی بی سی کشف خارقالعاده وشق القمرکرد
ای بروح پدرت آیت الله بی بی سی ....همان ملت ایران....

________________________

فقط آیت الله بی بی سی کشف می کندمانندکشف هاله نوربربالای پخ موداولین نژاد_رئیس جمهوراولین نژادها
______________________

کشف قدیمی ترین کفش چرمی در ارمنستان

باستان شناسان، قدیمی ترین نمونه کفش چرمی جهان رادرغاری درجنوب شرق ارمنستان کشف کرده اند این لنگه کفش،باپنج هزاروپانصد سال قدمت،هزارسال پیش ازاهرام ثلاثه مصرساخته و خیلی خوب حفظ شده است.محققان می گویند این کفش ازیک تکه چرم گاودرست شده است وشکل دوخت آن نشان می دهدکه قراربوده کاملا قالب پای صاحب آن باشد
http://www.bbc.co.uk/persian/science/2010/06/100610_l05_oldest_shoe_armenia.shtml

جام جهانی فوتبال - آفریقای جنوبی

سازمان مخفی ایران -سما

هرچندکه تیم فوتبال آخوندی -تیم ورزشی که اززیرکاغذتوالتی ودستمال کاغذی مستراحی به نام قران میگذردویابااسم ونام حسین نوره کش وابوالفضل شکم پرست وشهوتران وامام علی مستراح پاک کن ومهدی بدبخت وبیچاره همیشه غایب درکلاس درس و الله خونخوار-دوپینگ میزدوهمیشه هم بازنده بی چون وچرای میدان وگودپهلوانان وقهرمانان -جهان ورزشکاران- بوده وهست (بخاطروجوددین ومذهب وعمامه نجس وکثیف وبوگندودرتاریخ ایران)-امادنیای زیباوپرافتخارپهلوانان وورزشکاران توانمندوپرقدرت بدون حضورووجوددینهای نجس الهی ومذاهب بوگندوولجنی به نام مذاهب الهی یاباوجود تعفن آوردین ومذهب -به رقابتهای مردانه - رقابتی که درگودومیدان حقیقتاًمردانه وپهلوانانه و باصرف انرژی ونیروی مادی وفیزیکی -(بایادونام رفیق کارل مارکس -این نابغه ومخ ومغزهمیشه قرن )- به راه زیبا وپرغرورخودادامه می دهدباآغازرقابتهای جام جهانی فوتبال -همه کمونیستها-مارکسیست لنینیستها-حتی افراطی ترین چپگرایان جهان باخط ومشی سیاسی- ایدئولوژیکی که عاشق بی چون وچرای رفقا:ارنستو چه گوارا -هوشی مین - مائوتسه دٌنگ - سالواورآلنده - جنبش پرافتخارزاپاتیستادرمکزیک - طرفداران پرافراطی درگروه هفده نوامبر یونان - رفقای رزمنده مارکسیست لنینیست درسازمان تیکوودیسک ترکیه - رفقای چریکهای مارکسیست لنینیست کلمبیا (فارک)-رفقای چریکهای مارکسیست لنینیست درنپال - افغانستان - عراق - الجزایر-
ووو....
زیرسنگ زمین وآسمان هم باشنددیدگاه وچشمان خودرامعطوف رقابتی می کنندکه درآن رقابت حقیقتاًدوستانه- پهلوانانه - قهرمانانه وآبرومندانه به نام المپیک جهانی و جام جهانی فوتبال نهفته است.
درایران گرامی طی ۲۲سال گذشته سازمان مخفی ایران بعنوان قدرقدرت ترین - افراطی ترین - وسازمان یافته ترین نیروی چپگراوانقلابی - بعنوان سازمانی پرمتعصب کمونیستی - مارکسیست لنینسیتی - مدافع بی چون وچرای جامعه ای سوسیالیستی-همه تلاش وکوشش خودرابعمل آوردتادرطی آغازبرگزاری تااختتمام اینگونه برنامه هاومراسم پهلوانانه ازاجراودست زدن به خشونت -پرهیز وخودداری کند.دلیل عمده وبزرگ احترام وسرفرودآوردن درقبال چنین جشنواره های جهانی وانسانی ازطرف سازمان مخفی ایران نیزبدلیل عادت دیرینه همه چریکهاوورفقای بالفطر-راستین وحقیقی وواقعی چریکهای فدائی خلق ایران به ورزش واهمیت ورزشکاری وپرورش روح وتن وبدن باورزشهای روزانه آنهم به توصیه وتاکیدشدیدوقاطع ازطرف بنیانگذاران جنبش چریکهای فدائی خلق :مانندرفیق بیژن جزنی - امیرپرویزپویان- صفائی فراهانی - حمیداشرف ...ودههاورزشکارحرفه ای واستادان ماهردررشته های مختلف ورزشی درراهبران وهدایت کنندگان جنبش پیشتازفدائی می باشد
....
...فعلاًوتاپایان جام جهانی فوتبال استعمال دخانیات شدیداًممنوع...

بابازنگری به بیوگرافی بسیاری ازبنیانگذاران چریکهای فدائی خلق بی هیچ شک وتردیدی درخواهیم یافت که اکثرآن رفقای پرنابغه وپرمشهور-همگی ودرنهایت دریکی ازرشته های ورزشی- هنر- استعداد-توانمندی - ماهرواستادروزگارخودبودندبویژه دررشته های متعدد دفاع شخصی ورزمی.
جام جهانی ۲۰۱۰بدون حضورتیم زیرعمامه ای فوتبال دینی -مذهبی - آخوندی - ارتجاعی - هنوزغارنشین-ومتعلق به علی گدای چلاق ویکدست ولایت وقیح ونجس شروع شد
سازمان مخفی ایران بسیار-بسیارخوشحال وشادمان وسرمست وخرامان است که این جام بامفتضح ورسواشدن کامل وبی چون وچرای عباوعمامه -و بدون تیم دوپینگ زنهای دینی - مذهبی - الهی - اززیردستمال کاغذی توالتی ومستراحی ردشو-....شروع شد-سما- به همه ورزشکاران وفوتبالیستهای حرفه ای وماهردرسراسرجهان وفوتبالیستهای شرکت کننده درجام جهانی ۲۰۱۰ درود- تبریک وادای احترامی صادقانه وقلبانه راادامیکند.بایادونام همه ورزشکاران وپهلوانان فدائی درجنبش چفخابویژه بایادونام رفیق حبیب خبیری فوتبالیست قدرقدرورزش ایران گرامی که بدست حکومت حرامزاده دینی - مذهبی - اسلامی _آخوندی جان
خودرافدای ورزش پاک وپهلوانی ایران زمین کرد
تنهاره برنده مرگ آخوند ورژیم چرنده -آخوند کیلوئی چنده

جام جهانی فوتبال ۱۳۸۹ -۲۰۱۰به همه چریکهای فدائی خلق ورزشکاروهمه ورزش دوستان آریائی نژادگرامی ومبارک باد
یک بایک برابراست یا نیست?
آفریقای جنوبی -۱ مکزیک -۱

http://www.fifa.com/worldcup/video/video=1241064/index.html

___________________
http://www.fifa.com/worldcup/highlights/video/video=1240571/index.html

6/09/2010

بانوی آوازایران - رفیق خانم حمیرا


آوازبیادماندنی بهاربهاره امسال - بانوی آوازایران رفیق خانم حمیرا


__________________


سازمان مخفی ایران


متاسفانه باوجودحکومت نجس وننگین آخوندی وطی عمرنکبت بارسی ساله اش بسیاری ازهنرمندان و سلطان آوازهای دلنشین درعرصه هنروموسیقی پاک واصیل ایران زمین- جان خودراپابپای قهرمانان سیاسی وشجاعان جانباخته - جان دادند.حال چه باترورهای وحشیانه وددمنشانه اسلام آخوندی -چه بامقاومتهاواستقامتهای مضاعف ورنج آلودبه نام پناهندگی درسرزمینهای جهنمی بیگانه. رفیق خانم بانوی آوازایران هایده - بانوی آوازوموسیقی ایران مهستی ازجمله هنرمندان ملی این آب وخاک باآنکه دردل وروح میلیونهاهموطن ایرانی درداخل کشورجای داشتندامابااستقامت ومقاومت هنرمندانه خودهمراه گفتن نه بزرگ تودهنی ومشت محکمی رابردهان حکومت نجس وننگین آخوندی زدندوجان خودرابرای ایرانی آزاد- امادورترازدامن این آب وخاک ازدست دادند.متاسفانه باظهورحکومت ننگین -دلقکهاومسخره هاوبزک کرده های بی شرم وحیای دینی - اسلامی نیزواردمعرکه هنرموسیقی وترانه وآوازشدند.تازمان حال وفعلی -سازمان مخفی ایران به هنرمندان وزحمتکشان درعرصه موسیقی وهنرپاک ودلنشین موزیک پارسی -به هنرمندانی چون رفقا:داریوش اقبالی - ابی -ستار -وبطورخصوصی وکاملاًویژه به رفیق خانم حمیرابانوی آوازایران -رفیق خانم ژاکلین - رفیق شاهرخ گرامی خواننده محترم -رفیق خانم شکیلاوتعدادی حقیقتاًانگشت شماروهنرمندان حرفه ای دیگرکه به مثابه گنجینه ای پرواضح گرانبهاوپرارزش جهت حفظ ونگهداری میراث موسیقی ایران تلاش وکوشش میکنندنهایت سپاس ودرودهای بیکران خودرااعلام میکند.باشدکه این هنرمندان وسلطانهای آوازوموسیقی اصیل وپاک ایران روزی ودرآینده ای نزدیک ودرداخل کشوربطورمستقیم ورودرروبرای خلق قهرمان ایران هنرهای زیباودلنشین خودراعرضه کننددربین آوازه خوانهاوهنرمندان موسیقی ایرانی درخارج ازکشورتعدادانگشت شماری ازرفقای زن هنرمندباقی مانده اندکه موفق شده وتوانسته اندبااخلاق ورفتاروحرکات خوب وپسندیده واجتماعی خود- هنرموسیقی ایران گرامی راپاک وخالص وناب نگه دارند.البته سخنان گفته شده جدای ازکلیه هنرهای سیاسی وسرودهای زیبای انقلابی می باشدهرچندکه هردومقوله ازیک چشمه یعنی هنرموسیقی ایران سرچشمه می گیرندرفیق خانم حمیراازجمله واززمره هنرمندانی ست که خصلت ومنش پاک موسیقی ایران زمین راحفظ کرده است ترانه وموسیقی وویدئوکلیپ ارائه شده رابه خودرفیق خانم حمیراتقدیم وپیشکش می کنیم .بخاطرزحمات بیش ازحداین هنرمندوبانوی گرامی آوازایران

باتقدیم محترمانه ترین وگرمترین درودهاوسپاسهای فراوان به بانوی آوازایرن رفیق خانم حمیرا
سچفخا -سما

آهنگ زیبا:-خامنه ای روباه مکار :- خامنه ای مرگ به نیرنگ تو_______________________


رپ خامنه ای
پیشکش ازطرف هنرمندان شهراشرف
http://www.youtube.com/watch?v=KiWeNrjZ124&feature=related
_________________________

زنان قهرمان ایران - چریک فدائی خلق رفیق مهرنوش

ازسلاح دشمن علیه دشمن
ازشعاردشمن - علیه دشمن خلق

امیدوارم رفقای فدائی خلق دربخش اینترنتی -سما- زحمت آن راکشیده واین فیلم رادرسایت بگذارند.بادیدن این فیلم به نظرمن نقش ارزنده وکاملاًبارزوآشکارجامعه ستمدیده زنان ایران گرامی -قشروطبقه ای که بیشترازهمه طبقات موجوددراجتماع ایران برآنان ازطرف حکومت نجس آخوندی ستمی مضاعف اعمال شدنشان داده می شود...نمی دانم شاید بخاطرخودم که زن هستم ویابخاطرهم نسل های خودم هست که اسلحه بدست گرفتم تاهم درمقابل حکومت نجس آخوندی وهم مردسالاری مفرط درجامعه یمان بایستم. اماخوشحالم که همجنس های ما-این زنان ستمدیده - زحمتکش -اماپرتوان وپرقدرت -زورسیاسی - اجتماعی خودرابه نمایش وبه اجرادرمی آورند.می دانم این رفقای
مبارز -این زنان انقلابی درنهایت متوسل به اسلحه شده وپاسخ زوررابازبان زورخواهندداد
این یاران - یاران دبستانی

با امیدبه آنروز
چریک فدائی خلق رفیق مهرنوش


http://www.youtube.com/watch?v=UeW5EMiwsck&feature=player_embedded#!
_________________________
توضیحی ازطرف سازمان مخفی ایران
بخش اینترنتی - تبلیغاتی -سما
بادرودفراوان به رفقای رزمنده فدائی خلق
چهارسال قبل مسئول کمیته شمال رفیق پویان دروبلاگ بیادماندنی عصراهانت وخیانت درموردحضورووجودزنان انقلابی وچریک فدائی خلق درسازمان مخفی وازهمه مهمترعضویت رفقای فدائی زن درکمیته شمال ببرهای مازندران توضیحاتی مفصل ومفیددادند.
جهت اطلاع همه هموطننان وبویژه رفقای مسلح ورزمنده فدائی خلق در سما می رسانیم که ورودودخالت پرغروررفقای زن فدائی خلق ازشش سال قبل وزمانی که رفیق بیژن گرامی مسئول کل سچفخابودندشروع شد درسال۱۳۸۳تعدادی ازاعضای کادرمرکزی سازمان مخفی بادریافت پیامهای مشابه
خبردارشدندکه تعدادیازده نفرازرفقای زن فدائی خلق ازدانشگاههای مختلف قصدواراده ملحق شدن وتثبیت قاطعانه خوددرسچفخا-سما- شده اندتاآنجاکه حتی نویسنده وارسال کننده متن وفیلم ذکرشده دربالا باجدیتی قاطع وبه تمام معنی پیغام دادندکه اگرهرچه سریعترپاسخ مثبت داده نشودآنان نیزبه سبکی تشکیلاتی وحرفه ای هم پاسخی دندان شکن به مسئول سازمان وهم کلیت وجودی سچفخا خواهندداد.
هیجکدام ازاعضای اصلی ومسئولین سازمان مخالفت خودرااعلام نکردندتنهایادمان می آیدکه بعدازدریافت آن پیام رفقای مسئول چون رفیق رئیس دادگاه مخفی -رفیق بیژن - رفیق آروین - رفیق پویان درآمریکا - رفیق البرز مسئول کخاک - رفیق بهمن -(عضو کخاک)- ونویسنده این مطالب کوچک همه شما- رفیق پژواگ - شایدتایک هفته بعدازدریافت پیام براستی وواقعاًانگشت بردهان ماندیم . همه ماحیرت وتعجبی سئوال برانگیزازاینکه :توی این شرایط - توی این مبارزه خطرناک وبس مهم وضروری - ....عضویت جنس زن درسازمان مخفی?.....نه ...حقیقتاً...برای ماچریکهای فدائی خلق باورنکردنی بود?
یک هفته بعدرفقای مسئول سچفخا:رفیق رئیس دادگاه مخفی -رفیق بیژن - رفیق آروین- قرارملاقات باچهاررفیق ازرفقاوزنان فدائی خلق :رفقا:خانم مهرنوش _مژگان -عاطفه - ومرضیه ...رفقا: ف و...ف ...درشهرساری ...گذاشته شد.اینکه درآن جلسه چه بحثهاوگفتگوهائی بین رفقای زن فدائی ومسئولین پیش آمدنیازمندوقت زیادیست تا کاملاًتوضیح داده شود.
مسئولین سماباارائه وپیشنهاد یک سری مسائل امنیتی - سیاسی رفقای زن فدائی رابه عنوان عضوسماوتشکیل کمیته زنان انقلابی وفدائی درسچفخابه تصویب وازآن تاریخ تااکنون رفقای زن فدائی یاد شده بویژه رفقای زن :رفیق مژگان ورفیق مهرنوش هرکدام مسئولیت وفرماندهی پانزدهفرازچریکهای مسلح فدائی خلق درکمیته شمال - ببرهای مازندران رابرعهده دارند....
عدم درج هرنوع گزارش خبری ازطرف بخش اینترنتی وتبلیغاتی - سما- تابه حال ازرفقای زن فدائی بدلیل شرط وشروطهاوقراردادهائیست که بین مسئولین کمیته زنان انقلابی فدائی ومسئولین سمابه امضارسیده است بادرج هرنوع مطلب ویابه نمایش گذاشتن هرنوع عکس وتصویروفیلم -مسئولیت آن نیزباخودآن رفیق خواهدبودسایت رسمی سمادرعین حال متعلق به همه اعضای سازمان -چه زن - چه مردبوده وخارج آن ازهرنوع انتقادوپیشنهادسازنده ومفید-بویژه ازطرف مخالفین سیاسی - ایدئولوژیکی - تشکیلاتی استقبال بعمل می آورد
بادرودوسپاس بیکران به همه هموطننان گرامی ایرانی ورفقای رزمنده فدائی خلق

بخش اینترنتی وتبلیغاتی - سما

6/06/2010

اطلاعیه بخش سیاسی - امنیتی سازمان مخفی ایران


به نام خلق قهرمان ایران
هموطنان گرامی - رفقای رزمنده چریکهای فدائی خلق ومبارزین آزادیخواه ایران
بی شک هرکدام ازماچریکهای فدائی خلق طی سه دهه گذشته شاهدبدترین وننگ آورترین اْفت هاوریزشهای سیاسی - تشکیلاتی توسط افرادفرصت طلب ومفتخوروخائنین به خلق ومیهن امثال فرخ نگهدارها -علی کشتگرها- عباس توکلها- حسین زهری ها-وعلاوه برآنان شاهدعینی کوتاهی وعدم عملگرائی به وظایف انقلابی ازطرف افرادی چون خانم اشرف دهقانی هابودیم وهستیم.
زمانی که سچفخابه عنوان اولین نیروی سیاسی وکمونیستی ایران به مسئولیت چهارآذرخش ترکمنص
حراازهمان روزاول تولدننگین حکومت آخوندی بااعلام جنگ مسلحانه تلاش کردتااین پدیده نوظهورددمنش وجنایتکاررادراسرع وقت وکوتاه ترین راه ممکن زیرخاک دفن وبرای همیشه به آشغالدانی تاریخ بیاندازدفرصت طلبان ومفتخوران بی هویت چون افرادناپاک نامبرده - همه کوشش وتلاش خودراکرده ودست وپامی زدندتاباتشکیل باندهای مافیائی مانندکمیته صلح -درراه مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق کارشکنی وچوب لای چرخ گردان جنبش کارگری ودهقانی وکلیه زحمتکشان ایران گذاشته وآب ناپاکی رابرآسیاب دشمن بریزندتاچرخ قتل وکشتاروجنایت وآدمکٌشی حکومت ننگین ونوظهورآخوندی سریعتربچرخد.خیانت ومزدوری بسیاری از بی شرم وحیاهای سیاسی وجاکشهای دینی چون فرخ نگهدارهاوعلی کشتگرهاوامثالهم ازهمان اوایل پیروزی انقلاب برآگاهان وروشنفکران جنبش پیشتازفدائی پرواضح ونمایان وآشکاربود.تاآنجاکه دیدیم افرادخائن چون فرخ نگهدارهانه تنهادرلودادن رفقای رزمنده فدائی که برپیشروان جنبش پیشتازخلق چه جنبش قهرمانانه ترکمنصحراوچه به رفقای رزمنده فدائی خلق آرخا-ننگ آورترین خیانتهاوجنایتهارابعمل آورده آنگاه به مانندروسپی های سیاسی همه چیزخودرادریک تن فروشی کامل دراختیارحکومت ننگین اسلامی وآخوندهای دجال گذاشته وهمه جانبه خودراتفویض کردند.فاجعه وتراژدی غمناکی که ده سال بعدیعنی تاکشتاروقتل عام بزرگان فدائی درسال ۱۳۶۷ادامه و-تاآن زمان نه شخصی یافت شدتاجنبش چریکهاراسروسامان وسازماندهی کندونه گروه وتشکیلاتی پیدامی شدکه توانائی آن راداشته باشدتابه چریکهای فدائی خط ومشی سیاسی- اجتماعی بدهد.
درداخل کشورجریان ننگین ونجس فدائیان اکثریت به سرکردگی فرخ نگهدارخودفروش وروسپی سیاسی زمانه همچنان به خودفروشی ومزدوری گری ایدئولوژیکی خودمشغول وگروههای دیگربااسم ونام وآرم فدائی درخارج ازکشورنیزمشغول الواط بازی های سیاسی خودبوده وچنان خرتوخروسگ توسگ بازاری بوجودآورده بودندکه حتی صاحب خودرانیزنمی شناختند.
درچنین اوضاع نابسامان سیاسی - تشکیلاتی واجتماعی ایران بازجای خوشبختی وسعادت بودکه
درجنبش پیشتازفدائی بانشست ۹چریک فدائی خلق درمناطق جنگی کردستان و-سردشت باردیگرنفسی تازه وحرکتی نووجدیدراآغازوهمانطورکه همگان می دانیم جنبش پیشتازفدائی با اسم ونام سازمان مخفی ایران - سما-ازبٌعداجتماعی درسراسرایران وازلحاظ چریکی - نظامی باسازماندهی چریکهای مسلح خوددراستانهای شمالی تحت عنوان کمیته شمال - ببرهای مازندران -مشغول فعالیت ومبارزه مسلحانه باحکومت نجس وننگین آخوندی - دینی - اسلامی این مزدوروامپریالیسم جهانی می باشد
گذشته ازآنچه که گر
وههاوباندهای مفتخوروفرصت طلب فدائیان درخارج ازکشورپرونده ای سیاه وسنگین ازخودبه جای گذاشته اندوخوب می دانندکه بزودی ودرآینده ای نزدیک همه آنان توسط ماوبادستهای مامحاکمه ومجازات خواهندشدامابایدنهایت دقت وهوشیاری رادرداخل کشوربعمل بیاوریم.
جنگ وجدل ومبارزات درون تشکیلاتی درکانون فرهنگی -سیاسی خلق ترکمنصراوهمچنین رفقای دیگرفدائی خلق درداخل کشورجهت بیرون انداختن وپاک کردن نجاست بوگندوئی به نام فرخ نگهداروهمپالگی های خائن اش نه تنها ازکانون مقدس جنبش ترکمنصحراکه ازدرون کل جنبش پیشتازفدائی -مربوط به امروزودیروزنبوده بلکه این جنگ وجدلهاوکشمکشهای درونی به سالهاقبل مربوط می باشد.
محاکمه ومجازات انقلابی گروههای فدائی مافیائی شده وخوشگذران درخارج ازکشورنیازی به مدرک وسندعدله پسندنداردچه بساکه آنقدرسندومدرک واقعی وزنده وجودداردکه اگردرآینده نزدیک این خائنین رابه دارمجازات نیزبکشیم نه تنهاهیچکس برای آنان اشکی نخواهدریخت که بامرگ ننگین شان - حتی خلق ستمدیده ایران به رقص وپایکوبی نیزپرداخت .
اخیراتعدادی ازرفقای سابق فدائی بعدازکشمکشهاومبارزات درونی سرانجام موفق شدندکه
لکه ننگی به نام فرخ نگهدارراازپیشانی خودپاک کنند.پاک کردن این لکه ننگ آن هم درحقیقت وراستی ودرستی به تمام معناوکامل رابرعهده همان رفقای فدائی وبه وجدان سیاسی خودآنان واگذارمی کنیم.تنهانه این رفقا-که همه رفقای فدائی خلق این موضوع مهم راآویزه گوش خودقراردهندکه طی دودهه گذشته جنبش پیشتازفدائی نه بی صاحب مانده بودونه بی مسئول .بلکه صاحب ووارث اصلی وحقیقی آن مابودیم .-ماچریکهای فدائی خلق ایران .-که نه تنهاباکلیت حکومت ننگین ازهمان آغازظهورننگینش سرجنگ ومبارزه داشتیم وداریم که خائنین به جنبش پیشتازفدائی رانیززیرپای خودودرمسیرمبارزه مسلحانه برای آزادی ایران - له ولورده خواهیم کرد.رفقائی که امروزه باپس گردنی زدن برفرخ نگهدار(وهمپالگی های رقاص اش که ده یاپانزده نفربیشترنیستند-) واین رفقاباردیگربا اسم ونام جمعی ازهواداران فدائیان اکثریت درداخل کشوروبانام فدائی مشغول فعالیت سیاسی شده اندنهایت دقت وهوشیاری عقیدتی - سیاسی خودرابعمل بیاورندکه زیرپاهای ماچریکهای مسلح فدائی له ولورده ولگدمال نشنود.
نهایت دقت وهوشیاری رابعمل بیاوریدتابه مانندسابقه ننگین اکثریتی ها-اشتباهی رامرتکب نشویدکه سلاح انتقاد-اینبارترورهای انقلابی خواهدبود
باامیدپیروزی برای شمابازگشتگان به جنبش پیشتازفدائی
بخش سیاسی -امنیتی سچفخا-سما
رفقا:رفیق رئیس دادگاه مخفی - رفیق بیژن - رفیق آروین -رفیق توماج - رفیق البرز- رفیق پویان-رفیق پژواگ
_________________________

ده-پانزده نفرباقی مانده ازرقاصان وروسپی های فدائیان اکثریت درخارج ازکشور

6/03/2010

سرانجام جریان خائن فدائیان (اکثریت

گذشته ازآنچه که چریکهای فدائی خلق همواره وبویژه بعدازجانباختن چهارآذرخش ترکمنصحرافاصله خودراازباندخائن وکثیف متعلق به فرخ نگهداروسپس بعدازآن -حدومرزسیاسی -تشکیلاتی خودراباجریانات فاسدوپوسیده علی کشتگرها- باندرفیق کٌش عباس توکلها-حسین زهری ها ودههاخائن دیگربه جنبش پیشتازفدائی خلق -کاملاًحفظ کرده وازهمان ابتدای روی کارآمدن حکومت ننگین ونجس دینی اسلامی آخوندها-موضعی قاطعانه وسرسختانه وکاملاًجدی رااتخاذکردندامابرای اعضای سازمان مخفی ایران ازبدوتشکیل وبنیانگذاری این سازمان در۱۹بهمن ۱۳۶۵درمنطقه کردستان - سردشت - واضح وآشکاربودکه سرانجام ودرنهایت روزی ودرمکانی مشخص - چریکهای فدائی خلق بساط سلطه جوئی های خائنانه ومزدورمنشانه افرادننگین وشرم آوراکثریتی های خائن راازحریم مقدس وپاک کانون.فرهنگی سیاسی خلق ترکمن صحرا.. وازهمه مهمترازحریم ومحدوده جنبش چریکهای فدائی خلق -جارو کرده وشسته و روفته وتمیزوپاک تحویل هواداران وطرفداران جنبش پیشتازفدائی خواهندداد .
دراولین نشست رفقای جوان فدائی خلق درشهرسردشت درسال۱۳۶۵ازهمان آغازجلسه -التهاب وجوّکاملاًسیاسی وحتی به جرات می توان گفت که درنوع خودودرتاریخ جنبش پیشتازفدائی بعدازانقلاب -باورنکردنی ونمونه بود.خوشبختانه یاشوربختانه دوتن ازاعضای خانواده جانباختگان فدائی (اکثریت)نیزبه واسطه رفیق بیژن و رفیق توماج - دراین جلسه حضورداشتند.چندساعت بعدازشروع جلسه رفقا :البرز_پویان _آروین ورفیق شهرام نیزازراه رسیده وواردجلسه شدند.بعدازنیم ساعت معرفی وآشنائی توسط رفیق بیژن ازتک تک رفقا ناگهان رفیق البرزوورفیق پویان ادعاکردندکه باوجوداین دونفراکثریتی هرگزدراین جلسه شرکت نخواهندکرد.تاآنجاکه رفیق البرز
باخشمی غیرقابل کنترل دادزدکه باوجوداین دونفربزرگترین توهین به جنبش چریکهای فدائی خلق ازطرف رفیق بیژن ورفیق توماج بعمل آمده است.
بگذریم که قانع کردن رفقا البرزوپویان تاچندروزبعد طول کشیدامادراولین جلسه هردورفیق اعلام کردندکه روزی ودرآینده ای نزدیک اگرزنده ماندیم -اگرحتی هیچ عمل انقلابی رادرمقابل حکومت ننگین آخوندی نتوانستیم انجام بدهیم امادوچیزراانجام خواهیم دادویاشاهدآن خواهیم بودیکی حقیقتهائی که توسط خودخائنین به جنبش پیشتازواززبان خودآنان عنوان خواهدشدودومی تمیزکردن این جنبش زیباازمیکروبهاوویروس های بیماری زای سیاسی - که توسط مابه انجام خواهدرسید.
نمیدانیم که آیاعلاقه ای به سرنوشت آن دورفیق ازاعضای خانواده اعدامیان فدائیان اکثریتی داریدیانه ?امازمان طولانی طول کش
یدتاهم رفیق رئیس داگاه مخفی هم رفیق توماج گرامی وهم رفیق بیژن مسئول منتخب اعضای سازمان -این دورفیق متعصب فدائی راآرام کننندهرچندکه هم رفیق پویان وهم رفیق البرزهنوزوتابحال به خاطرشرکت آن دورفیق فدائی - نه رفیق توماج رابخشیده اند ونه رفیق بیژن را.
گفتنی درباره اولین نشست وجلسه اعضای خانواده های جان باخته فدائی وزندانیان سیاسی فدائی فراوان وزیاد است اما هدف ازشرح این استان این بودکه امروزه به حرف آن دورفیق فدائی متعصب رسیدیم .
چندماه قبل کانون مقدس وحریم پاک چریکهای فدائی خلق درترکمنصحرابااردنگی به تمام معنی انقلابی وشورائی - نجاستی به نام دخالت اعضای کثیف درارتباط بافرخ نگهدارراازپیشانی خودپاک کردوالان نیزرفقای فدائی اکثریت - درداخل ایران کثافت ونجاستی به نام فرخ نگهداررابا
لایروبی وجاروکشی دقیق سیاسی ازحریم ومحدوده پاک ومقدس جنبش پیشتازفدائی استریلیزه کردند.اما این رفقای فدائی فراموش نکننند که نبایداشتباهات وغلط کاریهای مشتی مزدوروخائنین به خلق ومیهن چون نجاستهاوکثافتهائی امثال فرخ نگهدارها- علی کشتگرها- عباست توکلها وحسین زهری هاراتکرارکننند که درغیراین صورت باترورهای انقلابی ازطرف سازمان جنبش پیشتازفدائی - سما-مواجه خواهندشد

به سایت جدیدرفقای فدائی توجه کنید.مطالب نووجدید
این سایت رامطالعه کنیدامانهایت دقت وهوشیاری رانیزبعمل بیاورید.
تاببینیم درآینده چه خواهدشد

اعدام یک کمونیست آخوندپسند

فراموش نکرده ایم که یک دیوانه شده واحمق وروان پریشان به نام فیدل کاسترونیزازگور یک دیوانه دینی - اسلامی ودجال قرن به نام خمینی بی اصل ونسب زیارت کرد.فراموش نکرده ایم که کله خروالاغ به تمام معنی با اسم ونام کمونیست رومانیائی به نام نیکولای چائوشسکو نیزهمان گ....راخورد.وباگذاشتن دسته گل برگورتوالت مانندخمینی ددمنش وجنایتکار-برخونهای ریخته شده هزاران کمونیست ایرانی پای گذاشت ودیدیم که چگونه قهرمردم رومانی تاخرخره کمونیستهای بی شخصیت وبی پرنسیب راگرفت . وفراموش نکرده ایم که جریانات وباندهای نجس وکثیفی چون فدائیان خائن اکثریتی وتوده ای اززیارت این دو شخص بی شخصیت وبی پرنسیب ازگورتوالتی خمینی دجال- چه بشکنهاوچه رقصهاکه نکردند.
باشدکه سزای اینگونه خائنین راپابپای سران حکومت نجس آخوندی کف دستشان بگذاریم.
بی ترحمانه وبی هیچ گذشتی.
_________________________

فیلم مربوط به کمونیست بی عباوعمامه نیکولای چائوشسکوودقایقی قبل ازاعدام انقلابی این فردخمینی پسندمی باشد.

فراموش نکنیم که تاریخ درس بزرگی به مبارزین یاد می دهد
__________________________

اعدام یک رئیس جمهور ، مقابل دوربین خبری

در دسامبر سال 1989 و در حالیکه نیکولای چائوشسکو در بازدید رسمی از ایران بسر می برد و بعنوان اولین رئیس جمهور یک کشور خارجی بر روی آرامگاه آیت الله خمینی تاج گل نهاده بود مردم شهر کوچک "تیمی سوآرا" در رومانی در تظاهراتی صلح جویانه خواستار آزادی و حقوق انسانی خود شدند. النا چائوشسکو همسر دیکتاتور, و معاون نخست وزیر, در حالیکه چائوشسکو در ایران مشغول یک دیدار رسمی بود در روز 16 دسامبر 1989 دستور کشتار و سرکوب تظاهرکنندگان آزادیخواه شهر کوچک "تیمی سوآرا" را صادر نمود. ده ها تن از تظاهرکنندگان آزادیخواه در این سرکوب جان باختند. چائوشسکو پس از بازگشت از مسافرت رسمی از ایران, ضمن حمایت از کشتار تظاهرکنندگان شهر "تیمی سوآرا" آنان را "خرابکاران خارجی" خواند که "قادر به دیدن پیشرفتهای مردم رومانی نیستند". چائوشسکو پس از این بیانات به مانند هر سال به همراه همسرش و دیگر سران حکومتش در بالکن قصر ریاست جمهوری ظاهر شدند تا مانند 24 سال گذشته, سخنرانی تهی از حقیقت دیگری را تحویل مردم سرکوب شده رومانی بدهند. اما در میان شگفتی جهانیان, صدها هزار نفر از مردمی که با در دست داشتن عکسهای چائوشسکو و دیگر سمبلهای حزب کمونیست رومانی جهت شنیدن سخنان "رهبر" در میدان گرد آمده بودند ناگهان او را "هو" کردند و بمانند جرقه ای که به انبار باروت سرایت کرده باشد بسوی قصر ریاست جمهوری هجوم بردند. نیکولای چائوشسکو و همسرش النا لحظاتی ناباورانه از بالکن قصر شاهد منظره ای بودند که در تصورهیچ کس نمی گنجید. نظامیان چائوشسکو به سوی مردم آتش گشودند, چائوشسکو و النا خود را به بام قصر رسانده و با هلیکوپتری در صدد فرار از رومانی بر آمدند. افسران ارتش رومانی در کنار مردم کشور خود قرار گرفتند و در روز 25 دسامبر سال 1989هلیکوپتر نیکولای چائوشسکو و النا را در حالیکه در حال فرار از کشور بودند توسط جنگده های ارتش مجبور به فرود آمدن در خاک رومانی کردند. تنها ساعاتی بعد چائوشسکو و همسرش در یک دادگاه مردمی بواسطه سرکوب و کشتار شهروندانی که تنها خواسته شان آزادی بود محاکمه و محکوم به تیرباران شدند. حکم اعدام بلافاصله در شهر مرزی "تارگو ویسته" رومانی به اجرا در آمد. دادستان در دادگاه به چائوشسکو گفته بود: "تو بهتر بود در همان ایران باقی می ماندی, جای تو در همان جا بود
فیلمی تاریخی از نیکولای چائوشسکو رئیس جمهور رومانی و النا همسرش پس از افتادن به دست مردم و لحظانی پس از اقدام به فرار از رومانی با هلیکوپتر. محاکمه و سپس تیرباران هر دو در شهر مرزی "تارگو ویسته" به جرم سرکوب جنبش آزادیخواهی مردم رومانی


تصاویری ازانقلاب قرقیزستان

چپگرایان مارکسیست وکمونیستهای انقلابی قرقیزستان مسلح می شوند


ایمیل دریافتی ازرفیق خانم مژگان :ساری -مازندران

برای خون رفیق نداوبرای خانواده مبارزش
بعدازدیدن فیلم
مستند تلویزیونی در باره زندگی و مرگ ندا آقا سلطان
http://iranereibergen.blogfa.com

درهمه سایتهاووبلاگهای اینترنتی بویژه سایتهای سیاسی ودراین بین مخصوصاًدرسایتهای آروغ آوروتهوع برانگیزاپوزیسیون
بیکارومفتخوروبی شرم وحیاچون آن سایت مسعودمٌرده وگورگورشده مافیای مجاهدین خلق - باندهمیشه خماروتریاک کِش سیدرضاپهلوی- حزب بی دروپیکرحکاکا- سایتهای متعلق به دوباند کثیف ونجس فدائیان اکثریت و حزب روده توده - سایتهای وابسته به سوسیالیستهای احمق وعقب مانده های ذهنی - سایتهای متعلق به دوموکراتهای بدبخت وبیچاره شده سیاسی ووو.....خوانندگان محترم خودشخصاًبه گذشته این سایتهاووبلاگهاباردیگررجوع کنند...خواهنددیدکه همه آنان به مانندکفتارهای هاروزوزه کِش درجهت تاٌمین گزارشات مثلاًخبری خودودرعوض برای سرپوش گذاشتن برتنبلی سیاسی - ایدئولوژیکی شان - عکس وتصویریک زن ایرانی به نام ندا آقاسلطان رادرسایتهای خبری خوددرج کردند.با مشاهده فیلم وگفتگوی مستقیم باخانواده پرواضح محترم وپرگرامی زن جانباخته راه آزادی - خانواده نداآقاسلطان به بسیاری ازحقایق وواقعیتهای دردناک وتاسف آورجامعه یمان آنهم طی سی سال تحت سیطره حکومت نجس وکثیف اسلام آخوندی پی خواهیدبرد.
من نمی دانم که خانواده گرامی رفیق نداآقاسلطان به جزدفاع از آزادی -ازلحاظ مکتب وایدئولوژی سیاسی چه نظروتئوری خاصی دارندبه همین دلیل فارغ از آنکه عنوان کنم که درکلیت یک انتخاب -رفیق خانم جانباخته جان خودرافدای آزادییهای فردی و-اجتماعی کردوخوشبختانه زیرسایه وجودی تکنولوژی برتروپیشرفته ارتباطات درعرض چندساعت خبروتصویرزنده -جانباختن رفیق نداآقاسلطان به سراسرجهان مخابره بطوری که بعدازچندروزاین زن فداکاروشجاع ایرانی به عنوان سمبل مقاومت نیزقرارگرفت.
تنهاامیدماکمونیستها- مامارکسیست لینیستها-ماچریکهای فدائی خلق ایران ازخانواده گرامی نداآقاسلطان این است که بادرنظرگرفتن شرایطی که بامرگ دلخراش خانم ندادرافکاربین الملللی بوجودآمد اجازه ندهند که هربی شخصت وبی پرنسیب سیاسی وهرپدرسوخته ای بااسم ونام رهبرودبیرکل وسرکرده فلان حزب وگروه سیاسی بی هویت دراپوزیسون سی ساله ومفتخورایرانی درخارج ازکشورازاسم ونام وتصویرنداآقاسلطان بهره برداریهای خصوصی بعمل بیاورند.
بعدازمرگ نداآقاسلطان همه سایتها برای مثلاًومثلاًجهت همدردی باخانواده آن جانباخته- چنان عکس وتصویرآن رادرسایتهای آروغ آورخودحک کره اند که بی شک اگرخودرفیق نداباردیگرزنده می شدبی هیچ شک وشبهه ای تف
گنده ای رابه صورت آن مبلغان آخوند پسند می
انداخت.

رفیق نداآقاسلطان

این زن فداکاررانیزرفیق خطاب می کنیم .رفیق خطاب می کنیم چون هم شجاعانه جان باخت وهم بیگناه بیگناه ومظلومانه.خانواده این جانباخته رانیزبایدرفیق خطاب می کنیم چون بخشی ازستمکش ترین وزحمتکش ترین قشر جامعه ماهستند.اماخانواده محترم رفیق ندانبایداجازه دهندکه هرشخص وناکسی ازاین عمل شجاعانه رفیق نداسو استفاده کنند.خانواده گرامی رفیق ندانبایدفراموش کننندکه آنان اولین قربانی جنون جنایت وآدمکشی حکومت نجس وننگین آخوندی نیستند.فراموش نکننندکه هزاران خانواده دیگرپیشاپیش آنان دختران شجاع خودرادرراه آزادی ایران گرامی ازدست داده وهنوزعزاداروداغدارند.
فراموش نکننندکه هزاران زن ودخترمبارز این خاک واین سرزمین آن هنگام که پای چوبه های داروتیرباران وشکنجه های تادم مرگ ,فریادرسای آزادی وآزدگی راسرمی دادند ,نه کسی ازآنان عکس وتصویری گرفت ونه حتی به دیگران خبردادکه آنان چگونه زیستند ;چگونه مبارزه کردند وچگونه جان باختند.

نه خانواده گرامی آقا سلطان
کسی پیدانشدکه از آن زنان قهرمان حال واحوالی بپرسد.

درهمه سایتهای اینترنتی عکس وتصویررفیق ندادرج وچاپ شدجزدرسایت سازمان انقلابی ما-سما -

ه
نگامی که ازمسئول تبلیغات سازمان درمورداین عملشان سئوال کردم پاسخ دادندکه اتفاقاًبیشترازهمه ایرانیان -ما به رفیق جانباخته نداوخانواده آقاسلطان احترام وارزش قائلیم .چگونه وچطورپاسخ مسئول سایت سماوتبلیغات این بود
.............................
رفیق مژگان گرامی
برای ماوکل اعضای سازمان - چگونه وچطورجانباختن رفیق ندااصلاًوابداًمهم نیست چه بساکه باآغازشورش وقیام هزاران نفردرمبارزه رودرروچنان جان باختگی وشجاعت ازخودنشان داده اند ومی دهندکه مامتعصبین چریکهای فدائی حتی مقاومتهاوشجاعتهای زنان فدائی وکمونیست که جای خودداردحتی مقاومت رفیق بیژن جزنی راهم فراموش می کنیم ....برای ماچرائی مرگ وجانباختن رفیق نداوهزاران زن قهرمان چون نداآقاسلطان مهم است .مادیدیم که بعدازجانباختن رفیق ندا-هرپفیوزو وبی شخصیت سیاسی- اجتماعی - فرهنگی بابزک کردن خودوباگفتن چرت وپرتهای سیاسی - نه تنهابه خون ریخته شده خانم ندا-که حتی به خانواده زحمتکش آن زن شجاع دل هم بی احترامی میکننندالبته ازطریق چاپلوسی ومرده خوری .به همین دلیل سازمان ماباعدم چاپ ودرج تصویررفیق جانباخته نداآقاسلطان -دردل خودوقلبانه وباسکوتی پرازفریاد-خواست نهایت بزرگواری واحترام خودرابه خون ریخته شده نداوخانواده گرامی اش اعلام وابرازدارد.رفیق ندانیزبه ماننندهزاران زن شجاع وقهرمان وکمونیست ایران جانش رافدای آزادی ایران کرد.
احترام به خانوده نداآقاسلطان تا آن حدواندازه که بگوئیم کمی دیگرصبرپیشه کنیدبگذاریدکمی آب از آسیاب بیفتدآنگاه انتقام خونهای ریخته شده صدههاهزارانسان بیگناه وانتقام خون نداوهزاران ندای دیگررابی گذشت وبی رحمانه خواهیم گرفت فعلاًباسکوت مملو ازغریوفریادخود-نهایت احترام رابجا می آوریم...
..............................
وچگونه افرادانقلابی باچنین روشهائی به خانواده قربانیان احترام میگذاندایکاش بزدلان ومفتخوران سیاسی نیزبه جای جاروجنجالهای توهین آمیزخود- باسکوت خودبه چنین خانواده ائی احترام می گذاشتند

بادرودواحترام خاص به خانواده رفیق نداآقاسلطان
رفیق شماچریک فدائی خلق :مژگان - ساری - مازندران

6/01/2010

فیلم

فیلم راکامل مشاهده کنیدونقش حرامزاده های بی اصل ونسبی چون سازگارهاوطباطبائی هاوبنی سگهاویزدی هاودههادستمال یزدی بدستان دیگرراکه چگونه برپای خمینی جال -پدرخوانده همه این حرامزاده های دیندارومسلمان به مانندکفتارهای هاروگرسنه برنعلین خمینی هندی زاده لیس زده وچه افتخارهم می کنند.براستی درایران آینده بااین حرامزاده های حرام لقمه خورده چه بایدکرد?بایک محاکمه سریع انقلابی وصحرائی به زندگی نکبت بارشان خاتمه دهیم?یابه عنوان بردگان دینی بااعمال شاقه چون بیگاری تاآبادساختن سراسرایران -غل وزنجیربرگٌرده شان زده وتاآخرعمرشان شیره شان راذره ذره کشیده وبیست چهارساعت قبل ازآنکه به جهنم بروندباگیوتین وتبروطناب دارسرننگینشان راازبدن نجس شان جدایاباچسباندن به پای دیوار-تن لَش شان راسوراخ سوراخ کنیم?.کدام یک ازدوراه بالابراستی حق آنان است?
فیلم راتماشاوخودقضاوت کنید______________________