7/30/2010

رفیق البرز- نماینده سازمان مخفی ومسئول ک.خ.ا.ک

نامه ارسالی ازک.خ.ا.ک
(ادامه)....
...پرواضح است که ملت ایران سرانجام به آن آگاهی لازم سیاسی اجتماعی دست خواهندیافت.اماآغازنفرت وانزجازعمومی ازدومکان آغازخواهدشد.نفرتی که درنهایت خرخره کلیت حکومت ننگین دینی -اسلامی راخواهدگرفت.مکان اول ریزش ودفن ابدی وتاریخی رسانه های فارسی زبان درخارج ازکشور این بنگاههاوشیپورچیان مبلغ فرهنگ نجس دین اسلام آخوندی ودومین مکان تنهاماندن سرکردگان باندهای سیاسی چون رضاپهلوی ،مریم عضدانلو،باندکثیف فدائیان اکثریت وحزب خائن توده،جمهوری خواهان وسوسیال دوموکراتهای برده منش ،وسوسیالیستهای حقه بازدروغگوووو....خواهدبود. شش سال قبل دریک گزارش کامل به کمیته مرکزی سازمان علناًعنوان کردیم که مرحله نابودی کامل این دوبنگاه ومدافعان وحافظین منافع حکومت ننگین روزی باخشم ونفرت وانزجارنسلی روبروخواهندشدکه این نسل جهت ایجاددنیائی تازه ،هیچ چیزرادرک قلبی وباطنی نمی کنندجزشورش وبرهم زدن بساط پوسیده جهل وخرافات ونادانی.امروزشادوخوشحال ازآنیم که پیش بینی صددرصدوقاطع مادرست ازآب درآمد. بنگاههای تلویزیونی وتبلیغاتی فارسی زبان بویژه درشهرفرشته هاباغول پردل وجراتی به نام نسل شورشی برخورد،وتک تک آنان بدلیل عدم پاسخگوئی به این نسل ،درحال فروپاشی کامل وازبین رفتن می باشند. شخصیت های کلّاش وحقه بازان سیاسی چون سید رضاپهلوی ،مریم عضدانلو،ویادلقک کمونیستهای بی پرنسیب درحککا،حزب همیشه خائن ووطن فروش توده،لکه ننگ ونجس ترازآخوند(فدائیان اکثریت)ووو...امروزه شاهدنفرت وانزجاربیشتروبدترازقبل ودوری جستن نسلی ست که برای یک سرزمین پاک وبی غل وغش به نام ایران آزادآینده مبارزه می کنند.
شش سال قبل ودریک مبارزه همه جانبه ونفسگیر،چه دربخش تئوری های ارائه شده وچه درفازپراتیکی سازمان ،آنهم درسنگردفاع ازمدافعان جنگ مسلحانه این تنهاراه رهائی میهن،دادزدیم وفریادبرآوردیم که بزودی خلق قهرمان ایران ،پیش ازنابودی کامل حکومت ننگین ،شاهدازبین رفتن طفیلی هاوانگل های اجتماعی ،چون بنگاههای تبلیغاتی وابسته به حکومت ننگین ونیروهای مفت خوروزالوصفت سیاسی خواهندبود.وآن فرارسیده است.
نابودی این دومکان بوی گَندوتعفن گرفته،آنهم ازطریق خودکشی ،کمک بسیاربزرگی به مبارزین ومدافعین واقعی دوموکراسی وآزادی ایران گرامی خواهدبودچراکه یک طرف سنگروجبهه دشمن خالی ازمزدوران وسگ گزمه های هارخواهدشد.....
.....اینکه بابخشی ازمافیای نجس وکثیف درسازمان مجاهدین خلق درگیرشدیم ،..اینکه چندرادیوتلویزیون واق واق کن فارسی زبان راتهدیدانفجارکردیم...اینکه شش سال قبل به حرافان وراجان پاچه خورسیاسی اولتیماتوم داده وگفتیم خفه شویدودهان ناپاکتان راببندید....
امروزمی گوئیم ،شش سال قبل باهمه آن سگ گزمه هاوکنیزوکلفتهای آخوندیسم حرفهایمان رازدیم ...امروزسرمست وخوشحال ناظرمرگ آنان هستیم...
خبرورشکستگی وبسته شدن دکانهاوبقالی های فرهنگی وابسته به حکومت ننگین چون تلویزیونهای ماهواره ای درلوس آنجلس خبرخوشی برای نسل مبارزوشورشی ایران زمین می باشد....

7/25/2010

میرحسین موسویآیامیرحسین موسوی ازطرف سازمان مخفی ایران بخشیده شد؟
__________________

پاسخ دادگاه مخفی ایران به مسئول کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران
رفیق رئیس دادگاه مخفی

__________________
به نام ملت ایران
رفقای فدائی درکمیته ورفیق البرزگرامی:


طبق صدوردستورتشکیلاتی شمادرامرترورچهارشخصیت وابسته به حکومت اسلامی:میرحسین موسوی ،مهدی کروبی ،محموداحمدی نژاد،محسن رضائی ،وباتوجه به کلیه جلسات انجام شده درتاجیکستان باحضورمسئولین وکادرهای مرکزی سازمان مخفی ، نتیجه وحکم نهائی درموردچهارنفربدین صورت می باشد.باتوجه به سوابق میرحسین موسوی دردوران وزارت ایشان درپست نخست وزیری وباتوجه به جنایتهاوکشتارهای حکومت نجس اسلامی درزمان نخست وزیری ایشان که باعث جان باختن بیش ازسه هزارنفرازرفقای کمونیست وفدائی خلق شد،دادگاه مخفی بادرایت وآگاهی ازآن جنایت هولناک ودرامرارائه دستوردراستای ترورهرچهارنفرجنایتکارمنتخب حکومت،ازطرف کمیته خارج ازکشوروبدستورشمارفیق البرزتقاضاداریم که به مواردزیرتوجه کنید:


۱- این کاملاًدرست ومنطقی ست که محال است میرحسین موسوی ازکشتارهای بیرحمانه درسال ۱۳۶۷وقتل عام زندانیان سیاسی ،بی اطلاع وبی خبربوده باشدکه خودرابه بی خبری وبی اطلاعی می زند

۲-فراموش نکنیم که هرجنایتکاری که دردوسیستم ستم شاهی وجنایتکارآخوندی ،ازکلیه رفتارهای جنایتکارانه خودنادم وپشیمان شده وبابازگشتن به طرف خلق وملت ،سعی وتلاش می کندتانه تنهادرمقابل سیستم های دیکتاتوری حاکمه ایستادگی ودست به مبارزه بزندکه عملکرهای ضدمردمی خودراتلافی کند.همواره ازطرف افکارووجدان عمومی ملت ایران بخشیده شده وفرصتی رادراختیارشخص خطاکارقرارمی دهند

۳-کمیته خارج ازکشورومسئول این کمیته فراموش نکنندکه میرحسین موسوی درحال حاضربیش ازبیست میلیون انسان وهموطن ایرانی طرفدارداردوخوشبختانه ازآغازانتصابات دیکتاتوری وفاشیستی آخوندی،قدمخالفت واعتراضی رادرقبال حکومت ننگین راعلم کرده وطبق نتیجه گیری بخش اطلاعات وضداطلاعات سازمان،آقای میرحسین موسوی مخالف شدیددیکتاتوری آخوندی بوده ودرحال حاضرهیچ موضع مخالفی باخواسته کلی مردم قهرمان ایران نداردودردادگاه مخفی ،حساب سیاسی این شخص بامابقی منتصبین دیگرتاحدودی متفاوت می باشد


۴- دادگاه مخفی فرصتی دیگررابه میرحسین موسوی می دهدتاشاهدعملکردهاونوع نفس عمل ایشان درآینده باشد.آینده ثابت خواهدکردکه هدف اصلی میرحسین موسوی چه بوده ومی باشد

۵-دادگاه مخفی به هیچ کدام ازاعضای خوداجازه نمی دهدکه بایک عملکردکوچک امااشتباه وغلط ،باعث جبهه گیری میلیونهاهموطن درمقابل سازمان چریکهاشودلذاترور میرحسین موسوی ازطرف کمیته تحت مسئولیت شمایاازطرف سازمان باعث ایجاداین جبهه خواهدشدکه جبران آن برای سچفخاسخت ومشکل وچه بساباعث نفرت وانزجارخلق ازسچفخامنجرخواهدشد.
۶- ابلاغ این حکم نهائی ،نه دفاع ازآن مزدوراست ونه مشروعیت بخشیدن به عملکردهای جنایتکارانه حکومت ننگین ،بلکه همانطورکه عنوان شددادن فرصت به ایشان

بادرودبه شما وباآرزوی پیروزی وموفقیت
دادگاه مخفی ایران

رفیق البرز نماینده سازمان مخفی ایران ومسئول کمیته خارج ازکشور

توضیحی درمورد بخش اینترنتی وتبلیغاتی
___________________________

به نام خلق قهرمان ایران


درسایت سازمان انقلابی مان وبه قلم رفیق م. ارجمندعنوان شده است که:
....بخش تبلیغاتی واعضای ک.خ.ا.ک حتی به خانم اشرف دهقانی هم رحم نکردند....

نگارنده این مطالب بعدازجنگ قهرمانانه وشجاعانه خلق ترکمن صحراوسپس بعدازجنگ مسلحانه رفقای کمونیست درجنگلهای آمل ،ازمدعیان ومدافعان سرسخت خط ومشی رفیق اشرف دهقانی بودم.درمقابل حمله های وحشیانه نیروهای چماقدارومزدورشدگان فدائیان اکثریتی ،علیه نیروهای انقلابی آن زمان ،بویژه دربحثهای سیاسی ،چنان ازشخصیت سیاسی وخط ومشی سازمانی وتشکیلاتی رفیق اشرف دفاع می کردم که اگرخودایشان درآن دفاعیات حضورداشتندبی شک دست وپای خودراگم می کردند.
اگراغراق نکرده باشم بایدبگویم که مدافعی پروپاقرص ترازمن درآن شرایط زمانی وجودنداشت وبدلیل همان تعصبات وغرورهای سیاسی ،شاید نیمی ازبهترین دوران زندگی ام (حال می گویم بی جهت وبی مورد)راازدست دادم. تاده سال قبل نیزهنوزذره ای امیددروجودم باقی مانده بودتاشایدباآغازحرکتی کوچک درجهت پشبردجنگ ونبردمسلحانه توسط اطرافیان رفیق اشرف ،باردیگرآبروی بربادرفته رابازپس گرفت ..که ده سال گذشته پیش کش رفیق اشرف....بیست سال است که ....زهی خیال باطل...
درهیچ کجای دنیا،حتی نا آگاه ترین وبیسوادترین مردم یک جامعه رانمی توان بازبان بازیهای سیاسی وشعارهای فریب دهنده،جهت آزادی آن جامعه فریب دادوگول زد.که دروحله اول بایدازخودرفیق اشرف دهقانی پرسیدکه:
آیامی دانیدشعارسیاسی تان (جنگ مسلحانه باحکومت ننگین وامپریالیسم)ازپایه هائی پوسیده وچروکیده برخورداراست؟
آیاخودمی دانیدکه سردادن این شعاربدون آنکه حتی یک چریک مسلح پیرامون تان باشد،یاچریک باشدونداند که اسلحه چیست وچگونه شلیک می کند...یابهترعنوان کنم وجودچریکهای بی سلاح باشعارجنگ مسلحانه چه تناسب سیاسی باهم دارند؟
آیارفیق اشرف دهقانی ازاین قضیه آگاهندواطلاع دارندکه سردادن شعارجنگ مسلحانه آنهم به مدت سی سال ،بدون آنکه حتی صدای شلیکی شنیده شود،باعث آن نمی شودکه حالت تهوع به خلق یاهمان مردم ناآگاه ونادان آن جامعه دست بدهد؟
آیارفیق اشرف دهقانی شعوروعقل سیاسی داردیاتااندازه ای درمغزوروحش باقی مانده است که درک کندوبفهمدکه طرفداری ودفاع متعصبانه ماازایشان وخط ومشی سیاسی اش تنهادرگروآن بودکه بعنوان یک زن انقلابی،مدیریت مبارزه مسلحانه ومسئولیت همه چریکهای فدائی خلق رابرعهده وآغازگرنبردنهائی باحکومت نجس اسلامی باشد،آنهم ازبیست سال قبل...؟
..........

اعضای ک.خ.ا.ک به رفیق اشرف دهقانی هم رحم نکردند...

مابدنیانیامده ایم تابی تفاوت زندگی کنیم.نیمی ازعمرگرانقدرخودرادرراستای مبارزه سیاسی ودفاع ازجنبش پیشتازفدائی ،بیهوده وبی جهت ازدست ندادیم که به چریکهای شعاردهنده وبی عمل مبدل شویم.افرادی که خودرابراستی چریک می خوانندخوب می دانندکه خلق ستمدیده ایران چریکهارابااسلحه ای که دردست دارندمی شناسندوبدلیل مسلح بودن چریک،آن راموردمشوق ویانقدوانتقادخودقرارمی دهند.
بیست وپنج سال است که گوش رفقائی چون رفیق اشرف باآوازخوش جنگ ونبردمسلحانه برای آزادی خلق ستمدیده ودربندواسیرایران،غریبه ودوربوده ومتاسفانه شنوائی سیاسی خودراکاملاًازدست داده است.بطوری که یک رفیق کرولال معنی شعارجنگ مسلحانه راصدالبته بهترازاین رفیق خانم می فهمندویک رفیق کورونابینابهترازایشان وضعیت اسفناک اجتماعی سرزمینمان رامی بیند.

کدام چریک ....دیگرکدام رفیق ...ترحم برکی...؟

دربین چریکهارسم است واین بعنوان یک قانون طبیعی درذهن وروح همه مدافعان راستین جنبش پیشتازفدائی وجوداردکه می گوئیم :تنبلی فکری وذهنی باعث تنبلی وبی حرکتی بدنی وفیزیکی می شودوای بروزی که یک چریک فدائی اینگونه شود؟
درمنطق وفلسفه وجودی رفیق اشرف وامثالهم طی بیست وپنج سال گذشته ،مانده ایم که کدام منطق راموردسنجس خودقراردهیم تنبلی فکری وروحی یابی حرکتی بدنی ایشان رارافریب دادن چریکهاباشعارجنگ مسلحانه یاسوُاستفاده ازهرنوع کلمه وواژه درمحدوده جنبش پیشتازجهت ادامه بقاوامرارمعاش روزانه یاازبین بردن جنبش چریکی درایران بطورسیستماتیکی وتدریجی وبه فراموشی سپردن آرمانهای جنبش ازطریق شعارهای واژگونه وبی اساس وبی پایه ...
مگرغیرازاین است که چهل سال است مردم ایران ،چریکهای فدائی خلق رابااسلحه اش می شناسند؟پس کجاست آن اسلحه وشلیک مداوم اسلحه هاکه باهرعمل شجاعانه چریک خلق دههامزدوروجنایتکاربه جهنم ارسال می شدند؟ بیست وپنج سال است که مارک تبلیغاتی نئودوموکرات شده ومتاسفانه امپریالیسم پسندجنگ مسلحانه برسردردکان سیاسی وبقالی شده رفیق اشرف دهقانی حال من طرفدارپروپاقرص اش راهم بهم زده وبادیدن این (ترانه)تکراری حالت تهوع واستفراغ دست می دهدازمردم عادی چه انتظاری بایدداشت که اگربفهمنداین شعاربیست وپنج سال است که برسردرخانه آن رفیق آویزان است....
....اعضای ک.خ.ا.ک بررفیق اشرف دهقانی هم رحم نکردند....
مگرسنگدلان وکروکورهای سیاسی پیرامون اشرف دهقانی،طی بیست وپنج سال گذشته که جای خوددارد...ده سال گذشته هم پیشکش رفیق اشرف....طی شش سال گذشته به کدام یک ازمنتقدین وشاکیان سیاسی خود،پاسخگوبودندوترحمی بخرج دادندکه مااعضای کخ.ا.ک دلمان بدان خوش باشدکه بتوانیم ترحم نشان دهیم?...باوجودچنین روحیه ومزاج تنبلی،چه فکری -چه بدنی،اگرخودرفیق اشرف دهقانی درآینده ای نزدیک به پابوسی دربارولایت نجس ووقیح فقیه نائل آیدوعلناًخیانت خودراآشکارسازدمن یکی تعجب نخواهم کرد.وقتی پیرامون یک چریک فدائی(چه زن وچه مرد)راافرادی باروحیات ددمنشانه وکاملاًضدانقلابی که هیچ قصدونیتی ندارندجزآنکه سریک عده کلاه گذاشته وباچاپیدن مشتی هواداروطرفدارناآگاه ونادان ،زندگی شخصی وخصوصی خودراطی کنندبی شک آن چریک ،حتی درمقابل یک دسته یاگروه راهزن هم ارزش مقایسه راندارد.
اماوای به حال وروزهمه چریکها،که اگریک چریک باسابقه مبارزاتی طولانی ،خودرابه زبان نفهمی وازلحاظ سیاسی ،خودرابه کوچه علی چپ بزند..که داستان رفیق اشرف دهقانی وتعدادی ازرفقای فدائی پیرامون ایشان که خودراکادرمرکزی آن سازمان می دانند،ازهمین قراراست وکاملاًخودرابه کوچه زده اند....
دیگران رانمی دانم امامامتعصبین فدائی که زمانی ازطرفداران پروپاقرص این جریان فکری بودیم ازکل تشکیلات هیچ خیری ندیدیم که بازجای خوددارد...خانم رفیق اشرف دهقانی با آن شعارپرطمطراق وگوش کَرکن وفریبنده وباعمل بی عملی وبی حرکتی خودبزرگترین ضرروزیان وخسارت سباسی -تشکیلاتی وحتی بزرگترین ضررانسانی راواردساخت که اولین قربانی بی عملگی این خانم نابودی خانواده های ماوامثال مابود
باتبریک به رفیق اشرف دهقانی
نگوئیدکه چراترحمی بخرج نمی دهیم
رفیق کوچک شما:البرز

7/23/2010

بانوی آوازتاجیکستان رفیق خانم شبنم ثریا

تقدیم به مردم مهربان وهمزبانان تاجیکستان.مردمان مهربانی که پنجاه نفرازمسئولین رده بالای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ورزمندگان شجاع دل کمیته شمال - ببرهای مازندان به مدت دوماه،مهمان سرزمین زیبایشان بودند.مردم تاجیکستان این همزبانان وهموطننان فارس زبان.


درودوسپاس به ملت مهمان نوازتاجیکستان
____________________
هنری ازهنرهای بانوی آوازتاجیکستان ،رفیق خانم :شبنم ثریا

تقدیم به همه رزمندگان وچریکهای مسلح فدائی خلق درسازمان مخفی ایران
پژواگ :،مسئول بخش تبلیغاتی واینترنتی سازمان مخفی ایران

دوشنبه - تاجیکستان


7/20/2010

هنرمندایرانی رفیق خانم :شیفته

هنرشجاعانه وانقلابی هنرمندان ایرانی
هنرسرودن سرودمینهی ای ایران توسط هنرمندان وهنرشجاعانه فیلمبرداردرعدم نشان دادن کلمه گ....الله ...که آخوندهای نجس برروی پرچم ایران چسبانده اندوچه هنرمندانه آن کلمه نجس راازدیدعموم محومی کند.


__________________________________

پرچم ایران باصدای زیبای رفیق خانم :شیفته


آهای اُزگَل یابو....می آئیم همین روزها

دیکتاتورمافنگی ...دمتوبذارروکولت

_______________________________
...می آئیم همین روزها یک گلوله تو مخ ات می کاریم


هنردلنشین وزیبای مازندران

تقدیم به ببرهای شجاع دل مازندران وبایاد ونام گروه موسیقی محلی رُجا


7/18/2010

کاربُردواژه هادرحیطه تبلیغاتی چریکها

کاربُردواژه هادرحیطه تبلیغاتی چریکها
م.ارجمند:

تاده سال قبل اگربه کلیه بیانات وسخنان همه نیروهای سیاسی درتبلیغاتهایشان ،دقت کنیم همگان بابکاربردن کلمات وواژه هائی چون آخوند،آیت الله،حجت الاسلام،نظام اسلامی ،حکومت آخوندی ،جمهوری آیت الله ها،آقای خرازی ،آقای مهاجرانی وآقای حجاریان ،ووو...باترس ولرزی برده منشانه درمقابل نظام زانوزده وادای احترام شان راادامی کردند.
اعضای ک.خ.ا.ک دریک جلسه درایالت تگزاس آمریکا،درحیطه تبلیغاتی خود،کلیه واژه هاراپس ومبدل به واژه های جدیدونوکردند.گروه تبلیغاتی س.م.ا.اولین گروهی بودکه نه تنهابرعلیه حکومت که برضددین اسلام وخداوپیغمبران دینی وبابکاربردن واژه هائی چون:حکومت نجس وگُه اسلام آخوندی - دین نجس اسلام - آخوندحرامزاده - خمینی حرامزاده وبی پدرومادر-سربازان گُه نام امام زمان - خواهرزینبی های فاحشه ومسلمان - پتیاره های سیاسی خارج ازکشوراپوزیسیون جاکش ومفتخوروبیکاروتنبل ولمیده وخوابیده - ووو..قدعلم کرد.
تاقبل ازآن همه نویسندگان ،روزنامه نگاران وحتی گزارشگران مستقل وغیروابسته حتی آنان که هزاران کیلومترازدسترس آدمکشان وزارت اطلاعات بدوربودند،به مانندبزدلان گوشه نشین خانه ،ازبکاربردن مرگ برحکومت اسلامی هم وحشت داشتندوبامشاهده واژه های بکاربرده درسایت س.م.ا- سرشان رابه مانندکَبک توی برف فروبردند.یعنی ماندیدیم ونشنیدیم ونخواندیم.
طی یک هفته بعدازآن جلسه, آقای رضاپهلوی وطرفداران سلطنت طلب علاوه برهمکاران وجاسوسان حکومت اسلامی ،مشتی معتادوتریاکی ولاشی ولات ولمپن های پیرامون الله کرم وشعبان بی مخ وکاخ شاهزاده رضا پهلوی به دربارسیدرضامبدل شد.
خانم مریم عضدانلووآقای مسعودرجوی ,خائنین به خلق ومیهن وجنبش چریکهاوباواژه هائی چون پتیاره وهرجائی های عقیدتی - سیاسی ازآنان استقبال وبخشی ازکادرهای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ،باشناسائی اعضای ک.خ.ا.ک-به کادرهای مافیائی خطرناک معرفی شدندکه براحتی باآبرووحیثیت مجاهدینی که هنوزاعتقادبه جنگ مسلحانه دارند،بازی می کنند.
دوگروه فدائیان اکثریت وحزب توده طی سه ماه اول شروع تبلیغات ،زیرحمله های شدیدالحن بخش تبلیغاتی ،به موجودی چون اسمیگل ارباب حلقه مبدل شدند.
حککابه شهرهرت وحزب بی دروپیکرباافرادی کلاش وحقه بازکه کمبودهای مالی حزب شان رابافروش مرفین وهروئین توسط هوادارانشان درترکیه ویونان ،جبران می کنندواعضای ک.خ.ا.ک بادادن لیست واسامی آن هواداران دریونان این موضوع راثابت کردند.

سوسیالیستهای ایران به بچه سوسولهای قرتی مبدل شدندکه آقای فریدون گیلانی علاوه برداشتن نقش عمده درمرگ برادرمجاهدخودفریبرزگیلانی،به عنوان سرکرده باندومافیای پرونده فروش متهم شد.
شایدآقای فریبرزسنجری بااسم مستعارپولادازکادرهای مرکزی گروه اشرف دهقانی دردیدگاه بسیاری ازطرفداران جنبش فدائی درخارج ازکشور،نقش رستم دستان رابازی میکردامابخش تبلیغاتی س.م.ااین شخص راازجنس فولادبه یک تیکه حلب وقوطی نوشابه وسپس گند آقای فریبرزسنجری درآمدکه برای مُشتی دلارویوروهم برای مجاهدین قلم فرسائی می کندوهم ازآخوروعلوفه حزب دمکرات ایران تغذیه می کند.
خانم اشرف دهقانی به شخصیت سیاسی مبدل شدکه این زن حتی به گفته های خود،اصلاًوابداًهیچ اعتقادوایمانی ندارد.
جریان وگروه هویت به همراه آقای مهدی سامع وخانم زینت میرهاشمی درامرشخصیت شکنی یکی ازاعضای س.م.ادرآمریکا،وبایک دروغپردازی بزرگ آقای مهدی سامع ،این گروه باافشاگری بخش تبلیغاتی س.م.ا به نیمه آجرپاره (نیمه مجاهد-نیمه فدائی) مبدل شدند.
دریک افشاگری اطرف بخش تبلیغاتی ،آقای علی کشتگربعنوان خائن وآدم فروش فراری،موردخشم ونفرت س.م.اقرارگرفت که آقای علی کشتگرازترس ترورانقلابی ،توسط اعضای ک.خ.ا.ک ازخودقالب تهی می کندوازمنزل خودخارج نمی شود.
بکاربردن اصطلاحات و واژه های تندضددینی وضدحکومت اسلامی درده سال قبل توسط چهارمسئول تبلیغاتی ازاعضای ک.خ.ا.ک شروع وازشش سال قبل به اوج خودوهنوزبکاربردن آن واژه هاادامه دارد.امروزبادیدن سایت و وبلاگ بسیاری ازگروههاونیروهای سیاسی،روزنامه نگاران وگزارشگران مستقل ،همانانی که مثل کبک سرشان رادربرف فرومی کردندحتی آنان که بخش تبلیغاتی س.م.ارامتهم به توهین وفحاشی میکردندمتوجه خواهیم شدکه اینباربابزدلی بیشتر،تعدادی ازهمان کلمات وواژه هائی رادرمقابل جنایت حکومت اسلامی بکارمی برندکه ازده سال قبل توسط بخش تبلیغاتی س.م.ا-فریادبرآورده شد۰حکومت ننگین اسلامی

سفربه تاجیکستان - جلسات سازمان مخفی


رفیق رئیس دادگاه مخفی:
...ومن منکرآن نیستم اماشمادرمقالات تان گروههاونیروهای سیاسی راباواژه هائی چون فاحشه خانه - هرزه خانه موردخطاب قراردادیدآیااین خلاف خصوصیات اخلاقی یک چریک نبوده ونیست؟

رفیق پویان مسئول کمیته شمال

نه ....نیست..هیچ وقت هم نبوده ...تازه آن نیروهاوگروههابه فاحشه خانه وهرزه خانه هاهم گفته اند زکی...بفرمائید..خودتان برویدوازحال وروزشان دیدن کنید.اگرغیرازیک فاحشه خانه سیاسی چیزدیگری یافتیدماراهم باخبرکنید...
شمارفقاتوی کمیته مرکزی هنوزفکرمی کنیدکه شخصیت سیاسی سالمی توی نیروهای عقب مانده وواهی اپوزیسیون وجوددارد که روی آن شخص حساب سیاسی بازکنید.... اگردنباله رو حقیقت وواقعیت هستید...مسئله ای نیست ... مسافرتی رابه کشورهای اروپائی انجام دهید..اگرازدیدن نیروهای سیاسی وآن نیروهای بزدل فدائی ومجاهدوکمونیست حالتان بهم نخوردوبوی متعفن وبوگندگرفته آنان مشام شماراآزارنداد..اگرمتوجه شدیدکه وضعیت همه آنان مانندپشگیلهای گوسفندوگاونیست... اگرحقیقت غیرازاین بودمن درمقابل شماباشلیک گلوله برسرخودم به زندگی ام خاتمه خواهم داد.... اماگرآنچه که ماگفتیم حقیقت داشت آنگاه شمابگوئیدبااین پشگیلهاوزالوهای سیاسی چکارکنیم....؟
درامرتبلیغاتهای سیاسی خودمان ،ماهیچ کاری با آن نیروهای بزدل وخاله زنک واخته شده های بی جربزه نداشتیم اصلاًوابداًهیچ اسم ونامی ازآنان نمی بردیم ....علت حمله هاازطرف مادرواقع مقصربودن آنان درشروع به هتاکی وبی حرمتی نسبت به سازمان مابود...
تااینجاکه باآنان بازبان آدمیزادحرف می زدیم امااگرمجبورشویم بعدازاین پاسخ شان راباگلوله خواهیم دادشایداینطوری زبان آدمیزادرابفهمند...؟

7/16/2010

سفربه تاجیکستان -گزارشی از-م.ارجمند

بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان چریکها
م.ارجمند:


خروج اعضای ک.خ.ا.ک ومسئول آن ازکشوردرشانزده سال قبل وطی دوسال متوالی آغازشد.خروجی مرحله ای وکاملاًحساب شده که اگرکوچکترین اشتباه تشکیلاتی رخ می دادبدون تردیدفاجعه ای بزرگ وتراژدی غمناک انسانی و جبران ناپذیرترازقبل برای سازمان چریکهابوجودمی آمد. یک سال قبل ازخروج اعضای ک.خ.ا.ک .-سازمان مخفی جهت یافتن پایگاههائی درخارج ازکشورتعدادی ازاعضاوکادرهای مرکزی خودراماموراجرای این پروژه می کند.دوتن ازاعضای آن توماج واوکتای درکشورترکمن صحرا،-آروین وحمیددرکردستان عراق ،وسه نفرپژواگ والبرزوپویان درکشورترکیه ،-فیض بخش ومهراب درکشورپاکستان به این ماموریت فرستاده می شوند شش ماه بعدهرکدام ازاعضای دونفره باگزارشهای تکمیلی خودبه کمیته مرکزی سازمان ،موقعیت ووضعیت پایگاههای مخفی سازمان راتشریح امامتاسفانه سه نفرازآنان گویاهمان سه ماه اول ماموریت موردشناسائی ماموران اطلاعاتی رژیم قرارمی گیرند.(پژواگ ،پویان والبرزدرکشورترکیه).این سه نفربعدازعملیات ترورماموران اطلاعاتی وقاچاقچیان موادمخدردرمحدوده ناهارخوران گرگان باگمراه کردن ماموران اطلاعاتی به نجات چهارنفردیگرازدانشجویان دردانشگاه ساری شتافته وباکمک اعضای کمیته شمال ابتداواردترکمنستان وسپس بعدازچندماه به کشورترکیه وسرانجام بعدازدویاسه سال،خودرابه کشوریونان می رسانند.


آغازبکاربخش اینترنتی وتبلیغاتی س.م.ا

باحادثه کوی دانشگاه در۱۸ تیر۱۳۷۸اولین حرکات وفعالیتهای تبلیغی سازمان دراینترنت توسط دونفرازاعضا:پویان ورضا(پژواگ)درشهرآتن پایتخت یونان آغازمی شود.وبلاگ معروف چریکهای سیاهکل
....
..طی سه سال اقامت اعضادریونان ،بطورمرحله ای یازده نفردیگربه آن جمع اضافه وباهمت آنان کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی مقیم یونان تشکیل می شود.این کمیته درطی فعالیت سیاسی خودرچهارچوب پناهندگی سیاسی،بیش ازهشت باراعتصاب واعتراض سیاسی رادرقبال حمله به کوی دانشگاه درمقابل سفارت خانه حکومت درآتن،گرفتن حق اقامت برای صدوپنجاه پناهنده ایرانی ،افغانی ،عراقی ،ترکیه ای آنهم بازوروزورگوئی حقیقتاًتحسین برانگیزوبانشست واعتراض واعتصاب سیاسی درمقابل دفتریو.ان اچ .سی .آر آتن که این دفتربه ریاست خانم رودریگزدومینیکنی اداره می شد،دفاع ازپرونده های سیاسی هشت پناهنده سیاسی ایرانی،یک خانواده مسیحی عراقی ویک خانواده فلسطینی درمقابل دفترپناهندگی یونان جی .سی. آر-وبازبانشست بیش ازپنجاه ایرانی پناهنده درمقابل دفترسازمان ملل به مسئولیت پویان والبرزوچهارماه بعدحادثه سازترین اعتراض واعتصاب پناهندگان سیاسی ایرانی که باحمله وحشیانه بیش ازصدمامورضدشورش دولت یونان،آن اعتراض انصانی به ضرب وشتم وشکنجه پناهندگان سیاسی وبه خون کشیده شد.ووو.... بعدازیکسال ازفعالیت سایت سازمان مخفی به مدت شش ماه وبدلیل زندگی مخفیانه اعضای سازمان دریونان ،سایت تبلیغاتی ازفعالیت تبلیغی خودبازایستادومجدداًبه مدت پنج ماه دیگرفعالیت واین باربانام مخفی دات.کام به فعالیت وباردیگربه مدت چهارازفعالیت بازایستاد.تاآنکه همه اعضابجزسه نفرازآنان که خودرابه کشورهای آلمان ایتالیاوانگلستان رسانده بودندمابقی اعضادرکیس پناهندگی سیاسی خودبه کشورآمریکاقبول وواردآن کشورمی شوند. درسال ۲۰۰۲میلادی پژواگ وپویان سایت موقتی رابرای سازمان ایجادمی کنند.این سایت هردوهفته یکبارمطالبی رادرسایت درج ودرست درگیریهای لفظی اعضای .ک.خ.ا.ک بانیروهای اپوزیسیون خارج ازکشوربدلیل افشاگریهای سیاسی ازهمان جاآغازمی شود...که این درگیریهاتاسال ۲۰۰۴میلادی ادامه می یابد. باآغازترورهای انقلابی درشیراز،تهران،مازندران،سراوان ،....وبدلیل تبلیغات فراوان بخش اینترنتی درموردعملیاتهای انجام شده توسط سازمان،ابتداسایت اینترنتی سازمان دربلاگ اسکای بعدازیکماه،درپرشین بلاگ بعدازسه هفته ودربلاگفابعدازسه ماه سانسورومسدودمی شود. ازسال۲۰۰۵تا۲۰۰۸میلادی دوسایت معروف چریکهای مسلح وعصراهانت وخیانت بادرج مطالب وموضوعات سیاسی عمده ،همه نیروهاوگروههای سیاسی چه درداخل وچه درخارج ازکشوررابه چالشی عمیق می کشنددرسال ۲۰۰۵اعضای ک.خ.ا.ک بامشورت وتصمیم مسئول کمیته ،تعدادی ازگروههاونیروهای سیاسی ایرانی مانندگروه پژاگ ،جنبش مقاومت مردمی بلوچستان ،چریکهای مبارزخوزستان،گروه طرفداران ارنستوچه گوارادرتهران ،گروه فرودفولادوند،هواداران سازمان ارتش رهائی بخش خلقهای ایران ،چریکهای فدائی بلوچستان،دانشجویان مارکسیست لنینیست راجزومتحدین وهمسنگران رزمنده خوددرمبارزه باحکومت اسلامی معرفی می کنند.وبدلیل همان معرفی،درگیریهای شدیدلفظی وزبانی مابین مابقی نیروهای سیاسی مخصوصاًمدعیان چپ وچپگرائی درخارج ازکشوربااعضای ک.خ.ا.ک بیشترمی شود. اعضای ک.خ.ا.ک بادلایل واسنادمعتبری که دردست داشتندابتدادرمقابل گروههاونیروهای چپ وازجمله گروههائی که بااسم ونام فدائی زندگی می کنندموردحمله های شدیدوتندلحن خودقراردادندوهرگروهی که درمقابل آنان بهانه وبقول گفتنی مِن ومِن سیاسی کردبخش اینترنتی باروکردن سندومدرک دهان آن بیچاره سیاسی رابست.درسال ۲۰۰۶میلادی باروکردن سندومدرک درباره مهمانی خانواده آقای رضاپهلوی باخانواده هاشمی رفسنجانی درپاریس فرانسه ومعامله وتجارت دوخانواده درباره بازمانده ارث ومیراث شاه پهلوی سابق وتوافق انتقال آن ثروت به خانواده پهلوی درصورتی که آقای شاهزاده رضاپهلوی باسیاستهای تروریستی وچپاولگری هاشمی رفسنجانی پیش برود:....گویاکک توی تنبان خانواده شاهزاده رضاپهلوی افتاد... درهمان سال به مدت سه ماه بخش تبلیغاتی واعضای ک.خ.ا.ک به جان اشخاصی چون مسعودرجوی عباس توکل،حسین زهری ،مهدی سامع،فریدون گیلانی که دربازپس دادن پناهندگان سیاسی ایرانی توسط دولت یونان به ماموران امنیتی حکومت درسال ۲۰۰۰-۲۰۰۱میلادی نقشی عمده واساسی داشت،رضاپهلوی ،حککا،حزب دموکرات کردستان،کومه له ،فرخ نگهدارازفدائیان اکثریت ،علی کشتگر،امیرسپهر،شهرام آهی ودههاآهی دیگر....که هرکدام ازآن اشخاص باخواندن آن اسنادومدارک ...ازدرون قلب ودل خودآهی سرمی دادند...دربرخوردبانیروهای خارج ازکشور،بخش تبلیغاتی واعضای ک.خ.ا.ک حتی به خانم اشرف دهقانی هم رحم نکردند.دریکی ازبیاناتی که ازدهان یکی ازاعضای کادرمرکزی آن سازمان به نام (پولاد)خارج وسازمان مخفی رامتهم به جعل سازی وازعناصروزارت اطلاعات رژیم معرفی کرده بود....بخش اینترنتی واعضای ک.خ.ا.ک بادرج همان بیانات درسایت خود،ودرجهت پاسخ گوئی به توهینهاواهانتهای آقای پولاد،به مدت چندماه بادرج بیانات ومقالات سیاسی ،بلائی برسرشخصیت آقای پولادآوردندکه شاهزاده رضاپهلوی ومسعودرجوی ودیگران با دیدند آن وضعیت ،ازحال وروزخودخوشحال وشادمان بودند..... داستان بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان مخفی هم برای خود کتابی خواندنی خواهدبود.امادرجلسه ای که درتاجیستان برگزارشدسه نفرازمسئولین حاضردربخش اینترنتی وتبلیغاتی س.م.ا.توسط مسئولین کمیته مرکزی موردپرس ش وسئوال قرارگرفتند.مسئول ک.خ.ا.ک که بدلیل عدم حضوردرجلسات سازمان دراصل می بایستی پاسخگوی سئوالات وپرسشهاباشد،پژواگ،پویان،کاوه درمقابل مسئولین مرکزی سازمان قرارگرفتند:..

_____________________
...شمابارهاوبارهاباتکیه بریک سری کلمات غیراخلاقی وبدورازاخلاق انقلابی به شخصیتهاوافرادسیاسی حمله کردیدفکرکردیدکاردرستی می کردید.....

پژواگ:....

اگرمنظورشما آن افرادی است که به سازمان ماتوهین کردندبایدبگوئم که آنان آگاهانه ودانسته گ...بیشترازدهانشان خوردند..ماهم پاسخ آنان راآنطورکه شایسته ولایق شان بوددادیم وابداًپشیمان که نیستیم جای خوددارد تازه کم شان هم بود..بیشترازآن بایدبه آنان فحش می دادیم ..حالااگرکمیته مرکزی ازرفتارواخلاق ماناراحت وعصبانیه ..خوب بفرمائید...سایت سازمان راشمابچرخانید...ماکنارمی رویم..اما امان ازآن روزی که کناربرویم....

....(ادامه)...

7/12/2010

وقتی فدائیان متحدکمونیست - آیت الله بی بی سی می شوند

زمین بازیافتی ازطریق انسان شناسی
اینکه دانشمندان زیست شناس امروزی وتقریباًنودوپنج درصدآن دانشمندان دراین تئوری ونظریه کاملاًعلمی به نتیجه ای واحدرسیده اند شکی وجودندارد.قرنهاست که انسانهادرپی کشف رازخلقت تلاش وکوشش کرده اندوسرانجام آن تلاشهابدانجارسیدکه :
حیات وزندگی درکره زمین تقریباًاز۶۵۰میلیون سال قبل ازآمیبهای موجوددرآب شروع باتغییرشکل دادن وعوض شدن ژن آن آمیبهاوموجودات تک سلولی به موجودات درون آبی چون قورباغه وماهی وانواع واقسام موجودات دیگرشروع وطی میلیونهاسال به موجودات دوزیستی(آبی _خاکی)وبعدازمیلیونهاسال دیگربه حیوانات خشکی زیست مانندمیمون ونئاندرتال واین موجودزنده بعدازمیلیونهاسال دیگرراه تکامل ژنتیکی وبدنی ومغزی راطی کرده وبارشدخودتبدیل به انسان شد.
نمی خواهیم واردفسلفه تکامل ویاحلقه گم شده داروین بشویم اما اینکه سایت تبلیغاتی یک عده علاف وبیکاروشلواروپیژامه راه راه به پا به نام اتحادفدائیان کمونیست هرخبروبادام چغاله رادرسایت خوددرج می کندآنهم اززبان دانشمندان آیت الله بی بی سی ....دیگربایدقضاوت رابرعهده خودآن علافان بیکارگذاشت.
سایت سازمان مخفی خالی ازلطف ندانست که آن شیوه خبری رادرسایت خوددرج کند.این سایت مملوازهرچه حقه بازوشیادوکلاهبرداروچِک کش بی محل سیاسی -پاک آبرووحیثیت هرچه ضد دین وضدخداوآتائیست واصلاًآبرووحیثیت هرچه شخصیت واخلاق مارکسیستی - لنینیستی جهانی رابرده است.


تفوخلق ستمدیده ایران بررووصورت نجاست بارشمادلقکهای روزگار
______________________________
سایت فدائیان دلقکی - خبری
اولین انسانها 780 هزار سال قبل به شمال اروپا مهاجرت کردند
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=19089

انصاف وداوری هنری-هنرنزدایرانیان هست وبسhttp://www.youtube.com/watch?v=Yy60PeUHg8s

ازانصاف وداوری هنری دورنشویم

ترانه زیبای احساس باموزیک دلنشینش .بااین آهنگ وموزیک گوربابای ابراهیم تاتلیسس
ترانه احساس شاهکارآقای شهرام صولتی
____________


بارهادادزدیم-فریادبرآوردیم وحنجره سیاسی خودراپاره پاره کردیم تعنوان کنیم که کمونیستها-مارکسیست -لنینیستها- چپگرایان ایرانی ودراینجامتعصب ترین وافراطی ترین چریکهای فدائی خلق ایران ازهرهنرموسیقی وآهنگ دلنشین چه سیاسی - چه اجتماعی که موردپسند قشروطبقه ستمدیده خلق ایران قراربگیردباعث خوشنودی چریکهای فدائی خلق شده وازآن استقبال میکنیم.

درموردآقای شهرام صولتی این هنرمندوخواننده ایرانی نیزماانصاف و وجدان وازقضاوت هنربدورنخواهیم شد.

بادرودوتبریک به به رفیق شهرام صولتی درآفریدن چنین موزیک وترانه دلنشین.

امیدآن داریم که موردپسندهمه ستم دیدگان ایرانی قرارگرفته باشد.

مرگ برنوحه سرایان - دینی اسلامی

پیام دریافتی ازطرف رفیق البرزنماینده ومسئول (ک.خ.ا.ک)سازمان مخفی ایران

رفیق البرز مسئول کمیته خارج ازکشو(ک.خ.ا.ک)درپیشگاه خلق قهرمان ایران قسم می خورم و مطمئن باشیدکه بانابودی چهارمزدوروجنایتکاردینی اسلامی آنهم ازطریق ترورانقلابی _ستمدیدگان ایران برا ی سازمان چریکهاجشن گرفته وبه پایکوبی خواهندپرداخت.ترورفیزیکی این مزدورددمنش سرآغازی برای واردشدن به فازچریکی - نظامی وشروع عملیات بزرگ خواهدبود.درایران ستمدیده حماسه هاخواهیم آفرید.حماسه سیاهکلها

______________________________

ازهنرهاوشاهکارهای رفیق البرز
سرودخلق ترکمن وچهارویدئوکلیپ ساخته رفیق البرزدرتقدیم به ببرهای مازندرانhttp://www.youtube.com/watch?v=vsSHL7yzC64

پاسخی ازطرف چریکهای فدائی خلق به سلطنت طلبان


هنگامی که رفقا:پویان-پژواگ- جاوید-کاوه - درکشورهای آمریکاوآلمان بودندبه سفارش مسئول ک.خ.اک درتهیه آمار،لیست وگزارشی دقیق ومفصل ازوضعیت نیرهاوگروههای سیاسی برآمدند.
ازسال ۲۰۰۴میلادی تا۲۰۰۸ یعنی به مدت چهارسال مداوم این طرح تحقیقی توسط چریکهای ماموریت گرفته ،به انجام رسید.
رفقا:البرزوبهمن مسئول ارتباط گیری وتماس بانیروهای حقیقتاًوبراستی سرنگونی طلب حکومت نجس اسلامی - آخوندی.
رفقا:جاویدوکاوه مسئول تهیه اسامی افرادواشخاص مزدوروجیره خوارحکومت نجس آخوندی.رفقا:پژواگ وپویان مسئول تحقیق وبررسی وضعیت وموقعیت نیروهای به اصطلاح ومثلاًسیاسی درخارج ازکشور.


نتیجه حاصله ازآن ماموریت ،گزارشی صدصفحه ای رابه ارمغان آوردکه درسال۲۰۰۸تقدیم کمیته مرکزی سچفخاورئیس دادگاه مخفی شد.تایک سال ونیم قبل یعنی تازمانی که آن رفقادرکشورهای ذکرشده اقامت داشتندچهرومنش بوگندووگ....بسیاری ازنیروهاوگروههای خرواحمق شده سیاسی (بلانسبت خر)رادردوسایت متعلق به سازمان مخفی ایران رابه عموم ملت ایران نمایان وآشکارساختند.بعدازآن گزارش مفصل امادقیق وبااستنبادبرمدارک واسنادقاضی پسندومعتبربودکه مسائل عمده ای مابین مسئول ک.خ.ا.ک رفیق البرزومسئول کمیته مرکزی سچفخا،رفیق بیژن بوجودآمد.
رفیق پویان ورفیق پژواگ طبق دستوررفیق البرزدرماه جولای ۲۰۰۸بادرج گزارشی مفصل ازنه تنهاباندهای کثیف سیاسی مدعی مبارزه درکشورآمریکاودرایالت کالیفرنیابلکه ازوضعیت نکبت باروننگ آوروشرم آگین ایرانیان درلوس آنجلس دردوسایت سازمان مخفی ایران باعث خشم وعصبانیت رفقای مسئول درکمیته مرکزی شد.رفیق بیژن درادعاهای سیاسی خودمدعی بودکه :نبایدرفیق البرزاجازه درج آن مطالب رادرسایت رسمی سازمان می داد.
طبق تحقیقات وبررسی های دقیق رفقا:پویان وپژواگ ،گزارشی بدین صورت درسایتهای سازمان درج شد:
...کدام ایرانی ...کدام افتخار....؟
...ادامه...
...باتوجه به وضعیت وموقعیت اجتماعی ایرانیان درلوس آنجلس نوددرصدمعتادان به موادمخدروالکل راارمنی های ایرانی- حقه بازان وشیادان اجتماعی راآسوریان ایرانی - بزرگترین منبع پخش موادمخدروفاحشه گری وروسپی گری زنان رابهائیان ایرانی - کلاشی ،حقه بازی ،نزول خوری ورانت خواری ودروغ وفریب وحرامزادگی های دینی مذهبی رایهودیان ،کلیمیان ومسیحی شدگان(چنجالدینها)ایرانی برعهده وبه سیطره خوددرآورده وشخصی به نام دکترفرهنگ هولاکوئی بادراختیارگرفتن افسارولجام روحی وروانی این جماعت بیسوادواحمق ،برای خودحکمرانی پزشکی میکندوبدلیل عدم وجودآگاهی واطلاعات عمومی وعلمی درفکروذهن این جماعت آقایانی چون دکترفرهنگ هلاکوئی(درلوس آنجلس معروف است به دکتربی فرهنگ الاغ کوهی)این جماعت راحقیقتاًخروگوسفندگیرآورده است....
_______________


رفقای مسئول بادیدی پرازخشم وعصبانیت به گزارش تهیه شده نگریستندتاآنکه مسئول ک.خ.ا.ک به مسئول کمیته مرکزی پیشنهادکردکه :...اگرمی خواهی واقعیت وحقیقت آنچه که درگزارش قید شده راباچشمان خودببینی ک.خ.ا.ک تهیه سفرشما(رفیق بیژن)ورفیق رئیس رابه آمریکاولوس آنجلس خواهددید.
می توان گفت که تقریباًتفاوتهاواختلافات دیدگاهی ونظری مابین ک.خ.ا.ک .وکمیته مرکزی ازهمان ارائه گزارش شروع شد.کمیته مرکزی مدعی آن بودکه نبایددرموردایرانیان خارج ازکشوراینگونه قضاوت کردوک.خ.ا.ک نیزمدعی بودکه می بایستی حقایق رابیان کردوآن راپذیرفت وگزارش تهیه شده نیزدرست براساس واقعیتهای اجتماعی ست که دربین جماعت ایرانیان خارج ازکشوررونق ورواج داردوایرانیان بدان مبتلاومعتادشده اند.
دربرخوردک.خ.اک بانیروهاوگروههای بوی گندوتعفن گرفته وگ....شده خارج ازکشورنیزکارمسئول ک.خ.ا.ک باتعدادی ازاعضای کمیته مرکزی سازمان حتی به برخوردهاوبحثهای مملوازعصبانیت ودادوبیدادکشیده شد.گروه تهیه کنندگان گزارش ازوضعیت نیروهای سیاسی درخارج ازکشوردرگزارش خودکه به امضای رفیق البرزنیزرسیده وبعدازتاْئیدآن گزارش جهت قضاوت وصدورحکم ازطرف دادگاه مخفی ،به آن شعبه ارسال شد...درگزارش خودچنین نوشته بودند:
________________
...فارغ ازآن عده کم واندک ازمبارزین وآزادیخواهان که باحفظ رسم ورسوم مبارزه جدی وقاطع باحکومت ننگین درتلاشندتابه روشهای انفرادی خودبه حکومت ننگین آخوندی ،ضربه های سیاسی -فرهنگی -نظامی واردکنندمابقی گروههاونیروهای سیاسی ازوضعیت وموقعیت زیربرخوردارند:
۱-سازمان مجاهدین خلق ایران
بعدازمرگ مسعودرجوی هرزه گو-خانم مریم عضدانلوبابدست گرفتن سرکردگی ورهبری باندخطرناک ومافیائی -سیاسی موجوددرکمیته مرکزی - افسارلجام گسیخته خودواعضای مافیائی اش رادراختیارنیروهاوسازمانهای امنیتی - پلیسی انگلستان وفرانسه گذاشته وبه عنوان یک ماده سگ سربزیردستورات سی .آی .ای راازطرف آن نیروهای امنیتی دریافت وباسازامپریالیسم خوش رقصی میکند.تا آنجاکه خانم عضدانلودریک نشست تقریباً جلسه رسمی با آقای .....یکی ازمسئولین سی .آی .ای درپاریس .....به این شخص وعده وعیدهای پتیارانه وهرجائی منشانه می دهدو....
..(ادامه)....
۲-سلطنت طلبان
.... باآنان وجه مشخصه فراوانی دارنداین گروه نه بارسیاسی داردونه آگاهی واطلاعات علمی واجتماعی.ونه هیچ جایگاهی حتی دربین مردم عادی...نه حرف منطق رامی فهمندونه زبان آدمیزادرا...
...امری بایدگفت که کل طرفداران این گروه درسراسردنیاشایدبه پانصدنفرهم نرسدکه خوشبختانه همه آنان معتاد-تریاکی - لات ولمپن به تمام معنا- بی شخصیتهای کامل وانگلهاوزالوصفتان اجتماعی که دربین نیروهای دیگر-پائین ترین وآخرین رتبه راکسب کرده اند.آنان علاوه بر(تفویض)همه جانبه خودبه نیروهای امپریالیستی -ازهمکاری جانانه خودباحکومت نجس آخوندی چنان به خودافتخارمی کنندکه این افتخارحتی ازیک آخوندباسوادهم برنمی آید....
...ورئیس این گروه کلاًعقل وحافظه خودراازدست داده وهرازچندگاهی عربده هائی می کشد....
۳-حزب کمونیست کارگری
....رسیدودرآن گزارش بطورمفصل توضیح داده شدکه این حزب بیش ازصدنفرطرفدارنداردکه هشتادنفرازآنان خودراعضوکمیته مرکزی حزب می دانندوازبین بیست نفردیگرپانزده نفرشان هرماه حقوق بخورنمیری راازآن هشتادنفرکادرمرکزی دریافت می کنندتادرخیابانهای انگلستان وسوئدوآلمان فقط عکس (رهبر)مرده یشان رانه تنهابدست گرفته که بردٌمشان نیزآویزان کننداین حزب فقط پنج هوادارصادق ووفادارداشت که بادیدن هشتادنفرعضوکادرمرکزی ،ازآن حزب جداوفرارکردند.اما درکلیت بایدگفت که این حزب هیچ منش وبٌردسیاسی -اجتماعی نداشته وندارد.دلیل آنهم دراین است که عربده کشانی چون حمیدتقوائی هاومریم نمازی ها درتاریخ .......
۴-سازمان های فدائی
سازمان اتحادفدائیان کمونیست
دراین سازمان که معلوم نیست چه خط ومشی سیاسی رادنبال می کنداماباچسباندن کلمه واژه فدائیان کمونیست قصدآزارواذیت جامعه رادارد.طبق گزارش رفیق ...بیشترحقه بازان- چاپلوسها-دروغگویان ومردم فریب دهنده های فدائی وکمونیست دراین سازمان گردهم آمده ودست اتحادبسوی هم درازکرده اند تاباارائه خط ومشی شایعه پراکنی ....و....
این سازمان هیچگونه متفکرواستراتژیست سیاسی نداشته وبادهواومعده ای بیش نیست...

گروه اشرف دهقانی

گروه پیروفرتوت وفرسوده با چریکهائی بی سلاح وزمین گیروفلج شده
دراین گروه تاکتیکهای متفاوتی دربرخوردبامسائل اجتماعی ورویدادهای سیاسی بخرج داده می شود.خانم اشرف دهقانی ......

...(ادامه)....
______________________________
گزارش ک.خ.ا.ک واعضای آن باواکنشهای متعارف وغیرمتعارفی درنه تنهاواینباردرکمیته مرکزی س.چ.ف.خ.ا.بلکه درکل سازمان مواجه شد.وهمانطورکه اعلام شدحتی به برخوردهای عصبی بادومسئول ک.خ.ا.ک ومسئول کمیته مرکزی کشیده شد
بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران تلاش می کندتابادریافت گزارش کامل تهیه شده توسط اعضای ک.خ.ا.ک -آن رادرسایت سازمان درج کنداماپیشاپیش خواستارآن شدیم تابه سلطنت طلبان یقه دران ولات ولمپنهای دیندارطرفداروپیرامون آق...سیدرضاپهلوی اخطاروهشداردهیم که:
....لطفاًوخواهشاًجهت ماندگاری کمی بیشتراربابان دینی - اسلامی -آخوندی یتان -پابپای آن شازده مفنخوروپسرعباس قلی خانتان بیش ازاین عربده نکشید که بعدازاین کلاهتان پس معرکه خواهدبود.

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران - س.م.ا

7/10/2010

سفربه تاجیکستان-گزارش م.ارجمند


بحثهای درونی درجلسات سازمان مخفی ایران


رفیق م .ارجمندگزارشگر سازمان مخفی ایران

_____________________

پدرم هرروزصبح باترس ولرزسرکاروشبهاباوحشت سربربسترمیگذارد...تهدیدنامه ای ازطرف تروریستهای ضدانقلاب گرفته که بزودی کشته خواهدشدحتی خانواده راهم تهدیدکردند..که خانه رامنفجرمی کنند... ..همکاران پدرم هم توی اداره تهدیدنامه گرفته اند....باورکن هرشب منتظرانفجاربمب توی خانه هستیم.
___________________________

شایدهمان به خاطراحترام به جنبش چریکهای فدائی خلق نوشته هایم راباواژه *بنام خلق قهرمان ایران *شروع کنم.

نگارنده مطلب ونویسنده این گزارش .م.ارجمندنه چریک فدائی ام ونه هیچ وابستگی به گروههای سیاسی دیگردارم
امایک حادثه غیرپیش بینی شده در۱۸تیر۱۳۷۸درحوالی دانشگاه تهران وحوادث کوی دانشگاه موقعی که درحال عکس گرفتن وعکسبرداری ازنقاب پوشانی بودم که به طرف نیروهای دولتی وضدشورش بااسلحه کمری تیراندازی میکردندتوسط ده دوازده نفرازآن نقاب پوشهامحاصره شدم به جرم عکسبرداری وشناسائی ازآن نقاب پوشان کاروعاقبتم به جائی رسیدکه امیدوارم نصیب هیچ عکاس بی تجربه ای نشود.هرچندکه بزرگترین شانس زندگی ام هم درهمین بود.چراکه تابیایم ثابت کنم خبرنگاروگزارشگری مستقل وهیچگونه وابستگی وعضویتی درهیچکدام ازمنابع خبری وابسته به دولت ندارم....دست رفیق بیژن دردنکندکه به دادم رسید....درحوادث کوی دانشگاه درسال۱۳۷۸توسط مبارزین نقاب پوش مخفی ویابقول معروف همین چریکهای فدائی خودمان به جرم عکسبرداری ازآنان ربوده شدم.بیست وچهارساعت درزیرزمین یک خانه تیمی متعلق به این سازمان درحوالی دانشگاه زندانی وگروگان...تاآنکه مسئول نقاب پوشهابدادم رسیدوخوشبختانه به جای ترورانقلابی من توسط آنان ،این دستگیری باعث دوستی وآشنائی وصمیمیت فی مابین شد....درست چنین خطری رایک باردرشهراستانبول ودریکی ازهتلهای موجودرآکسارای درسال ۱۳۸۰ازبیخ گوشم گذراندم که اگررفیق آروین گرامی درآن روزمرانمی شناخت شایددرهمان هتل توسط اعضای دیگرسازمان مخفی ....


بگذریم:


امروزتقریباًبابیشترمسئولین سازمان چریکهادرارتباطم .وارتباط دوستانه بعدازده سال خوشبختانه جایش را به اعتمادکامل مبدل ساخته است.طی ده سال گذشته تلاش کردم تاباتوافق مسئولین وکادرمرکزی این سازمان گزارشهای ویژه ومختصی راباگفتگوبااعضادرتیمهای مختلف چریکی وابسته به این سازمان درباره عملیاتهای نظامی که توسط این سازمان انجام شدبه ثمربرسانم که متاسفانه بامخالفت شدیدمسئولین سازمان مواجه شدم.ترورامام جمعه شیراز،ترورسه قاضی عضودستگاه قضائی حکومت،ترورفرمانده سپاه پاسداران سراوان،ترورسه ماموراطلاعاتی درشهرری تهران،عملیات انفجارهواپیمای حامل سی وپنج پاسدارحکومتی درفروگاه،ترورنافرجام قاضی مرتضوی وهاشمی رفسنجانی ،.....ترور،ترور،ترور،و-ترور،،،و ووحشت وهراس هرلحظه ای دست اندرکاران حکومتی ازترورهای ناگهانی توسط این سازمان....به گفته فرزندذکوریکی ازمسئولین دولتی درشهراکباتان تهران که ایشان نیزدردوران دانشجوئی باهم درس می خواندیم وپدراین دوست مادرحال حاضردریکی ازدم ودستگاههای مهم امنیتی -سیاسی حکومت مشغول کاروخدمت است...:
___________________

...پدرم هرروزصبح باترس ولرزسرکاروشبهاباوحشت سربربسترمیگذارد...تهدیدنامه ای ازطرف تروریستهای ضدانقلاب گرفته که بزودی کشته خواهدشدحتی خانواده راهم تهدیدکردند..که خانه رامنفجرمی کنند... ..همکاران پدرم هم توی اداره تهدیدنامه گرفته اند....باورکن هرشب منتظرانفجاربمب توی خانه هستیم.

____________________

... نه ...اگرحقیقت وواقعیت رامی خواهیم بایدتن به خطروریسک آن هم بدهیم ومن بارهااین ریسک وخطرراپذیرفته ام امابه حقیقت دست یافته ام ....
سازمان مخفی ایران به مانندسازمانهای سیاسی ومخفی دردیگرکشورهای جهان می رودکه بساط تشکیلاتی -سیاسی خودرادرسراسرایران گسترش دهدحرکت گام به گام این سازمان ازبدوپیدایش وبنیانگذاری اش تابحال به چنان نقطه ای ازشرایط اجتماعی رسیده است که ازخودنه تنهانیروی نظامی وچریک مسلح که دادگاه واداره وکارمندان سیاسی راپرورش وآموزش داده است باتوضیح بخشی ازاین شعبه های سیاسی ،به همراه مسئول کمیته مرکزی ورئیس دادگاه مخفی واردبحث وگزارش درموردجلسات سرنوشت سازمسئولین سچفخادرشهردوشنبه تاجیکستان شده وخواهم گفت که درآن جلسات چه گذشت.


سه شعبه مهم واساسی پایه های اصلی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران رادرشرایط اجتماعی وفعلی ایران تشکیل می دهند.شعبه سیاسی - شعبه چریکی نظامی -شعبه سیاسی ونظامی یاهمان کمیته خارج ازکشور


شعبه سیاسی :متشکل از۹شخصیت سیاسی با مسئولیت رئیس دادگاه مخفی :رئیس دادگاه مخفی ،بیژن-آروین-سعید-حمید-پیام - آرمان -شهاب وپرهام
شعبه نظامی:یاهمان کمیته شمال - ببرهای مازندران:پویان -توماج -رضا-جلیل -سهراب مسئولین این کمیته


شعبه سیاسی - نظامی:یاهمان کمیته خارج ازکشور-ک-خ-ا-ک:به مسئولیت البرزوباعضویت افرادی چون :پژواگ - بهمن - جاوید-کاوه - شاهین -واخیراًسه نفرازرفقای زن فدائی به نامهای مژگان-مهرنوش - ستاره- بعدازپنج سال به عضویت ک-خ-ا-ک درآمدند
شعبه سیاسی - نظامی درهردوشعبه دیگراین سازمان دخالت وبعضاًحتی درتعیین خط ومشی سیاسی ونظامی سازمان عرض اندام می کنداکثرعملیاتهای چریکی - نظامی بویژه درعرصه ترورهای ناگهانی علیه مسئولین حکومتی یاماموران کلیدی به دستوراین شعبه وکمیته به انجام رسیدبه جزعملیات انفجارهواپیمای حامل نیروهای سپاه پاسداران که توسط کمیته مرکزی وبافرماندهی مستقیم رفیق بیژن صورت گرفت که بازهم دربخشی ازاین عملیات کمیته سیاسی - نظامی نیزدخیل بودچه ازطریق ارسال بودجه وکمک پولی وچه درتعین نیروهائی که درآن عملیات شرکت کردند.
نوشتن درباره نوع شخصیت سیاسی وبیوگرافی چریکهای فدائی ومسئولین درسازمان مخفی ایران نیازمندوقت وفرصتی راطلب می کندکه درحال حاضرامکان آن نیست چراکه اگرکل مطالب درمورداعضای اصلی این سازمان نوشته شودخودکتابی به درازای یک رمان خواندنی ودلنشین خواهدشد. سعی خودراخواهم کردتاباتوافق مسئولین سازمان ودرآینده ای نزدیک بطورکامل به بیوگرافی وشجره نامه تعدادی ازمسئولین سازمان مخفی بپردازم.


ازیک ماه قبل کمیته سیاسی - نظامی سازمان مخفی به مسئولیت *البرز*باصدوردستورترورچهارنفرارنمایندگان وکاندیداهای وابسته به نظام وحکومت اسلامی،جاروجنجالی رادردرون سازمان براه انداخت.تاآنجاکه سه هفته قبل چریکهای مسلح تحت مسئولیت این کمیته جهت اجرای این دستورآماده عزیمت به تهران شدند.واکنشهای متفاوت مسئولین دیگرکمیته هاوشعبه هاباعث شدتااکثرآنان جهت گفتگووبحث واردکشورتاجیکستان شوندحتی رئیس دادگاه مخفی که با۴۷سال سن ریش سفیدوبزرگ این خانواده بزرگ سیاسی به حساب می آیدوبیژن مسئول کمیته مرکزی راواداربه سفربه شهردوشنبه پایتخت تاجیکستان کرد.
درموردشیوه خروج ووروداعضای سازمان مخفی به داخل وخارج کشورهم حتماًگزارش خودراخواهم نوشت .شیوه ای که شبکه پرمقتدرببرهای مازندران جهت انتقال اعضاومسئولین سازمان خوددرنوارهای مرزی شمال کشورایجادکرده اند.
طی یک ماه گذشته مهمان سازمان مخفی وکمیته شمال دریکی ازمکانهای مخفی این سازمان درشهردوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان به همراه رفیق توماج وبیست چریک مسلح ازببرهای مازندران بودم وطی این مدت بارهاجلسات مختلف ودرموضوعات متفاوت وجدیدبرگزارشد.مسئولین کمیته مرکزی یک طرف میزجلسه ونمایندگان ک.خ.ا.ک طرف دیگرمیزورئیس دادگاه مخفی وریش سفیدخانواده چریکهاجهت شنیدن بحثهاوصدورحکم نهائی....
(...ادامه....)

خبر:کمیته شمال -ببرهای مازندران

کوشش درجهت ترورچهارنماینده جنایتکاروسابقه داروابسته به حکومت کثیف دینی _اسلامی
کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران به مسئولیت رفیق البرزباصدوردستوروحکم سیاسی -تشکیلاتی به چریکهای مسلح تحت مسئولیت خود،دستورترورانقلابی وبلامنازع چهارمزدورمهم وجنایتکاران تاریخی راصادرکرد

_____________________________

کمیته شمال - ببرهای مازندران

درگفتگوی مابین مسئول ک.خ.ا.ک (رفیق البرز)بارفیق توماج ورفیق پویان ازمسئولین رده بالای کمیته شمال وفرماندهان ببرهای مازندران ،مسئول ک.خ.ا.ک ازآنان خواست تادراسرع وقت بااتخاذتاکتیکهای ویژه ،سازماندهی دقیق ،استقرارسی وپنج چریک مسلح فدائی خلق تحت امراین کمیته ،نهایت تلاش وکوشش خودرابعمل آورده وباترورهای انقلابی وحملات مسلحانه ،واردفازعملیاتی درراستای شروع وآغاز(عملیات بزرگ)شوند.عملیات بزرگ طرح وپروژه ایست که کارشناسان ومتخصصین نظامی س.م.اازشش سال قبل تهیه وشامل دولیست به نام (لیست سیاه ولیست قرمز)می باشد