9/29/2010

سخنی بارفیق خانم دُردانه فولادوند


سخنی بارفیق خانم دُردانه فولادوند
ک.خ.ا.ک -سازمان مخفی ایران
بزودی

بررسی سایتهاووبلاگهای سیاسی


بررسی سایتهای متعلق به نیروهای سیاسی درشبکه اینترنتی


دیدگاههای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(س.م.ا)وکمیته شمال درچهارچوب سایتهای سیاسی دردنیای اینترنت ونقش مفیدیامخرب آنان درراه مبارزات سیاسی اجتماعی خلق قهرمان ایرانبزودی

9/27/2010

سازمان مخفی ایران


خانم زهرارهنورد،ماده خرسیاسی خودتی وآن نَره خرشوهرت وآن خراسلامی رهبرت.


درواکنش به عربده کشی های دینی مذهبی سران وسرکردگان حکومت ننگین اسلامی،اگرخاموش بنشینید،صدالبته مطمئن باشیدکه ازدیدآخوندهای کله گنده نظام ،جزواحمقهای روزگاربه حساب آمده وآنچنان سوارشمامی شوندکه پیاده کردن آنان کارحضرت فیل شان نیزنخواهدبود. درلجن پراکنی های بسیاری ازسایتهای سیاسی وابسته به باندهای مافیائی شده گروههای بی مصرف سیاسی ،درامرانتصابات نمایشی حکومت ننگین،دیدیم وشنیدیم که چه غمزه های آخوندپسندی راسردادند. سازمان مخفی ایران اولین سازمانی بودکه شعارتخریب آن انتصابات مضحک ومسخره ونمایشی راسردادوآشکارااعلام نمودکه پالان همان پالان است تنهانوع خرقراراست تعویض شود.فرقی نمی کردکه بارفتن محمودمشنگ عنترنژاد،میرحسین جلادزیرپالان قرارگیردیاآن آخوندک کروبی قاتل یا آن پاسداربدقیافه تروزشترازعنترنژاد.


سازمان مخفی قبل ازآغازانتصابات نمایشی ،اولین سازمانی بودکه ازجلادموسوی،درباره کشتارهای سالهای شصت ،شصت وچهاروشصت وهفت سئوال نمود.

سازمان مخفی اولین سازمانی بودکه نقش عمده این قاتل وجنایتکاردینی ،اسلامی رادرآن کشتارهاوقتل عامها،اعلام کرد.

اماهمان جلادبی شرف به خاطرحفظ بیضه اسلام،سکوت کردودرعوض زبان خودرابه یک ماده خرحزب اللهی وخواهرزینبی داده تاشایدباسپردن افسارخودبه دست این خواهرزینبی،گناهانش شسته شود


خانم زهرارهنورد،ماده خرسیاسی خودتی وآن نَره خرشوهرت وآن خراسلامی رهبرت.


به شوهرقاتل وجنایتکارات بگوخودزبان بازکند.چراکه طبق قانون نجس موجوددردین کثیف اسلامی یتان،چهارتازن مسلمان شیعه برابراست بابیضه چپ مردمسلمان شیعه.بنابراین بایدسه محجبه دیگرچون خودراپیداکنیدتاتازه بابیضه چپ شوهرتان برابری کنید.جهت یافتن آنگونه زنان هم جای دوری نرویدهمان همسراکبرکوسه به همراه دخترش ودخترآن خمینی حرامزاده کافیست.می توانیدبه آنان اقتداوتکیه کنید.سخن گفتن یابهتربگوئیم شهادت شمادرپاک کردن گناهان شوهرتان بدردهمان قاضی ودادگاهی می خوردکه درایدئولوژی کثیفشان توی تنهاراباآلت تناسلی مردان هم حتی یکسان نمی دانند.بهترآن است که آن شوهربیضه دارت خوداعتراف کند.بااینگونه تریات دینی نمی توانیدبرسریک ملت کلاه بگذاری .

ماده خرخودتی

_________________________


رهنورد در باره این پرسش که آیا سکوت در برابر وقایع دهه ۶۰ به معنی قبول داشتنش نیست؟ گقت « البته همانطور که شما اشاره کردید جنایات و عملیات تروریستی آن گروه کذایی بر کسی پوشیده نیست. اما انتقام‌جویی طرف مقابل هم خطای بزرگی بوده است و هیچ کج روی قابل قبول یا اغماض نیست. اما به طوری که بارها گفته شده از این جنایت نه آقای خامنه‌ای و نه آقای موسوی هیچ یک اطلاعی نداشته‌اند و در حوزه وظایف شان هم نبوده است .البته سکوت و توجیهی هم در کار نیست و آن اقدامات خارج از چارچوبهای حقوقی و ملاحظات اخلاقی بوده که بارها در نشست‌ها و در پاسخ به سوال کنندگان درباره آن تقبیح شده است، آن اتفاق لکه‌های سیاهی است که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد »


http://www.irangreenvoice.com/article/2010/sep/25/7240

تاریخچه اعدام های سیاسی در ایران


اشکان پنجه ای
صحنه بیادماندنی پرتاب تخم مرغ

http://www.youtube.com/watch?v=WwSoeROi3B0&feature=player_embedded

______________________
اشکان پنجه ای
http://www.youtube.com/watch?v=TCoUvOXYFBU&feature=related

_______________________


خدای سلاخ
http://www.youtube.com/watch?v=ZTVzKrUGS6s&NR=1

بخش اینترنتی وتبلیغاتی سچفخا:

رفقای گرامی بادرودهای انقلابی:

ازروزهشتم مهرماه ۱۳۸۹برابرباسی ام سپتامبر۲۰۱۰بخش تبلیغاتی واینترنتی سازمان مخفی ایران بدلیل عدم وجودامکانات کافی درعرصه تبلیغاتی سچفخا،درکشورتاجیکستان،این بخش توسط رفقای اعضای ک.خ.ا.ک درکشورآمریکااداره وکنترل مدیریت این بخش رابرعهده خواهندگرفت. انتقال مدیریت بخش تبلیغاتی،تنهابدلیل وجودوبرخورداری رفقای عضوکخاک ازکامپیوتروسیستم پرسرعت اینترنتی ست که خوشبختانه ،رفقاشاهین وبهمن درشهرنیویورک وواشینگتون آمریکا،ازآن برخوردارند.بعدازتاریخ وموعدیادشده،کلیه اداره سیستم وروش کاری بخش تبلیغاتی سچفخا،ازطریق دوشهرنامبرده شده ،وتوسط آن رفقا،بعمل خواهدآمد.طی یک سال ونیم گذشته،وبدلایل بسیارزیادوازجمله کوچکترین دلیل براداره سایت سازمان مخفی ازکشورتاجیکستان،ورودوخروج صدهانفرازرفقای رزمنده فدائی خلق به این کشوربود.طبق دستورسازمانی،این جانب رفیق کوچک همه شمامشتاقان وعلاقه مندان به سایت سچفخا،چریک فدائی خلق (پژواگ)جهت ادامه ماموریت سیاسی ازطرف کخاک ومسئول کمیته می بایستی مدتی رادرکشورترکمنستان وسپس درداخل کشورمان ایران سپری کنم.
ده سال است که به همراه رفقای دیگردربخش تبلیغاتی سچفخابرای پیشبرداهداف جنبش پیشتازفدائی خلق ،پشت صندلی تبلیغات برای سچفخابه کارتبلیغاتی پرداختم وامروزبادریافت ماموریت سازمانی ازطرف مسئول کخاک ،بادنیای زیبای اینترنت بایدموقتاًوداع گفته اماطبق قول مردانه رفیق البرز،بعدازاتمام ماموریت درداخل کشور،دربخش تبلیغاتی ودرسایت متعلق به رفقای رزمنده فدائی درکمیته شمال-ببرهای مازندران مجدداًمشغول فعالیت تبلیغاتی خواهم شد.
رفقابدرود.

رفیق کوچک همه شما:پژواگ :دوشنبه -تاجیکستان
پنجم مهرماه ۱۳۸۹
بیست وهفتم سپتامبر۲۰۱۰

9/25/2010

بخش تبلیغاتی واینترنتی:طنز

کمیته شمال - ببرهای مازندران
http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/
__________________________
بادرودبه چریکهای فدائی ومبارزین تندر:
طنزدریافتی ازطرف رفقای فدائی -ببرهای مازندران


لطفاًبه برنامه رادیوتندرگوش کنید.اگردقت کرده باشیدهرگاه آقای جمشیدشارمهد،مجری برنامه،اسم آخوندوحکومت ننگین رامی آوردصدای پارس یک سگ گرامی هم بلندمی شود.هیچ می دانیدآن سگ گرامی چه چیزی رافریادمی زند؟
اوهم دادمی زندمرگ برجمهوری اسلامی ،مرگ برجمهوری اسلامی
این سگ محترم هم تمام تلاش خودرابعمل می آوردتابه انسانهابفهماندکه :...-ماحیوانات هم ازحکومت ننگین بیزاریم وبخاطراینکه سی سال است رسانه های فارسی زبان صدای مارادرگلوخفه کرده اندماهم اینجوری وسط برنامه های تلویزیونی فریاداعتراض مان راسرمی دهیم...ماهم حق داریم...
بادرودبه آن سگ محترم که خوب فهمیده چه موقعی شعارمرگ برجمهوری اسلامی راسردهد
.وفریاداعتراضش رابه گوش سران ننگین حکومت اسلامی برساند

9/24/2010

باردیگر:دیدگاههای سچفخا(س.م.ا)درموردسایتهاووبلاگهای سیاسی

،بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران،باارائه طرح نظرسنجی به تئوریسنهاواستراتژیستهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درموردسایتهاووبلاگهای سیاسی درشبکه اینترنت ،قصدآن داردتادیدگاههای کلی سچفخادرمقابل بسیاری ازسایتهای سیاسی مشخص شود.

دراین نظرسنجی مطالب مهم وضروری به اطلاع عموم رسانده خواهدشد.

______________
دیدگاه سچفخا درباره سایتهای سیاسی
بزودی درسایت سازمان مخفی ایران
شرکت عموم دراین نظرسنجی کاملاًآزاداست
نظرات خودرابه آدربخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان ارسال کنید:

آدرس ایمیل

9/22/2010

جهت احترام به هنرطنز

سازمان چریکهای فدئی خلق ایران
کمیته شمال - ببرهای مازندران
______________________

سایت کمیته شمال - ببرهای مازندران جهت احترامی خاص وویژه به هنرطنز،برای مدتی کوتاه،دراین زمینه فعالیت خواهدکرد.سایت ببرهای مازندران ازدرج وچاپ هرنوع طنزخنده آور،طنزی که حداقل برای لحظه ای کوتاه ،خنده وتبسمی برلبان ستمکشان وزحمتکشان ایران گرامی بنشاند،دریغ نخواهدکرد.جهت ارسال طنزهای سیاسی ،باآدرس کمیته شمال ببرهای مازندران تماس بگیرید.
لازم به توضیح است که کلیه طنزهامی بایستی علیه آخوند- آخوندیسم وعلیه حکومت نجس آخوندی باشد.


بادرودوسپاس فراوان
کمیته شمال - ببرهای مازندران
آدرس جهت تماس
komitehyeshomal@yahoo.com
________________________

رفیق البرز- بااجازه رفیق گرامی ام پویان عزیز
اینکه دوسایت متعلق به سایت سازمان مخفی،هم زمان تصمیم به واردشدن درعرصه هنرزیباوشادی بخش طنزو(جوک)شده اندمن شخصاًمعتقدم که بایدوارداین عرصه زیبای (هنر)شد. چراکه وقتی رفیق لنین گرامی به همه کمونیستها،رهنمودمی دهدکه :اگربرای رهائی طبقه ستمکش زحمتکشان،لازم شدکه لباس عروس راپوشیده ودرخیابانهاوکوچه هابرقصیم پس بایداین عمل راانجام داد.مکتب کمونیسم ایران هیچ هدفی نداردجزسعادت وخوشبختی طبقه زحمتکش وستمکش. گفتاروالاوپرارزشی دربیان رفیق لنین نهفته است اماهمین رفیق لنین گرامی اگرامروزه زنده بودمن به شماقول می دهنم که درمقابل آن استعدادوهنرزیبائی که چریکهای فدائی ایرانی درعرصه هنرطنزدارندصددرصدسرتعظیم فرودمی آورد.چراکه هنرطنزبخشی ازوجودوهستی یک کمونیست ایرانی ست .بدون وجوداین هنرزیبای انسانی ،همان بهترکه ماکمونیستها،درنطفه خودخفه شویم وحرف نزنیم بهتراست.چراکه این هنرزائیده وخلاقیت خودانسان است وبس .پس بایدبدان احترام گذاشت.
.....

مدپت:..آقای دکتر..اگه اجازه می میدین من خواستم بگم که...
داک:(باپریدن وسط حرفهای (مدپت):...یعنی چه می خوام بگم که....؟خوب ...بفرمائین سئوال ومشکلتون چیه..؟
مدپت :..آقای دکتر..من خواستم بگم که من اصلاًتوآمریکازندگی نمی کنم که توی اون چی چی وِی گفتین که بخوام زیر کامیون له ولورده بشم....بابامن توی روستای بَرَره زنگ می زنم....
پشت صحنه ..:..داک به سینا بیات:....ای بابا سینا....اعلام آگهی بارزگانی کن ...تادسته ریدم....
داک:..شنوندگان محترم به چند آگهی بازرگانی گوش می دهیم

.................

http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/2010/09/blog-post_5918.html

چیز آقای موسوی و چیز آقای احمدی نژادواینا

چیز آقای موسوی و چیز آقای احمدی نژادواینا

9/21/2010

رفیق پژواک - تاجیکستان

درتاریخ دوشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰افراطیون آدمکش وجنایتکاران دینی اسلامی به سرکردگی یک تروریست جنایتکاربه نام ملاعبدالله، تروریست بین‌المللی که مستقیماًازحکومت نجس وننگین اسلامی تغذیه وازکمکهای شایانی ازطرف سران حکومت ننگین برخورداراست،دریک جنایت سازمان یافته ,بیست وپنج هموطن وهمزبانان تاجیک رابه خاک وخون کشیدند.
ملاعبدلله که یکی ازکثیف ترین وجنایتکارترین اسلامیون افراطی محسوب می شودهم ازطرف حکومت ننگین اسلامی -آخوندی ایران وهم مستقیماًازطرف سازمان کثیف سی . آی .ای هم حمایت مالی ومادی می شودوهم حمایتهای سیاسی .
امیدآن دارم تامسئولین سازمان مخفی بااعزام چریکهای زبده وخبره خود،به تاجیکستان،وبایک عملیات نظامی،کلیه مزدوران وابسته به این گروه جنایتکار،باآن سردسته دیوانه حزب اللهی یشان ،به درک واصل شوند.این جنایتکاران نجس دینی ،اسلامی،بیست وپنج انسان بی گناه راقتل عام کردند

پژواگ - دوشنبه -تاجیکستان

دیدگاههای سچفخا(س.م.ا)درموردسایتهاووبلاگهای سیاسی:

ازسه روزپیش ،بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران،باارائه طرح نظرسنجی به تئوریسنهاواستراتژیستهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درموردسایتهاووبلاگهای سیاسی درشبکه اینترنت ،قصدآن داردتادیدگاههای کلی سچفخادرمقابل بسیاری ازسایتهای سیاسی مشخص شود.
دراین نظرسنجی مطالب مهم وضروری به اطلاع عموم رسانده خواهدشد.
______________
دیدگاه سچفخا درباره سایتهای سیاسی
بزودی درسایت سازمان مخفی ایران
شرکت عموم دراین نظرسنجی کاملاًآزاداست
نظرات خودرابه آدربخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان ارسال کنید:
آدرس ایمیل

رفیق رئیس دادگاه مخفی:

رفقای رزمنده فدائی :

انتخابات آینده درون سازمانی،انتخاباتی حیاتی وسرنوشت سازبرای جنبش پیشتازفدائی خواهدبود.فراموش نکنیم که باانتخاب شایسته ترین ولایق ترین رفیق چریک فدائی ،برای مسئول کل سازمان چریکها،جنبش پیشتازفدائی رادرعرصه مبارزات سیاسی ،اجتماعی،ده گام بیشتر،به پیش ببریم.
بانظرسنجی های اولیه توسط کمیته مرکزی سازمان ازرفقای عضوسازمان علی الخصوص رفقای فدائی شمالی،تمایل بسیاری ازرفقای فدائی ،درانتخاب مسئول کل سازمان مخفی،دونفرازرفقا:رفیق پویان ورفیق البرزمی باشد.اماتاآراهمه رفقامشخص نشودنمی توان هیچ قضاوتی رابعمل آورد
ازچندوچون برخوردرفقادرزمینه انتخابات مسئول کل سازمان مخفی،انتخاباتی حساس وحیاتی رادرپیش خواهیم داشت.
باآرزوی موفقیت وپیروزی برای نمایندگان منتخب سچفخا

دادگاه مخفی - تهران

رفیق آروین -بخش امنیتی سازمان مخفی ایران

رفقای گرامی بادرودبه همه شما:

اگردربخش تبلیغاتی سازمان جایگاه وزمان مناسبی وجودارداین متن رادرج کنیدتاعموم ملت ایران درجریان امرباشند.
طی یک سال گذشته فعالان سازمان مخفی ایران،مخصوصاًرفقائی که باکمیته مرکزی سازمان درارتباط هستندمشخصات کامل تعداد۱۲۰۰مزدوروجنایتکاررادراختیاربخش اطلاعات وضداطلاعات سازمان(بخش امنیتی سازمان مخفی)گذاشتند.ضمن عرض تشکرازهمه آن رفقای فدائی،مطالبی رادراین موردعنوان کنم.
همانطورکه همه رفقای چریک فدائی بویژه درکمیته شمال -ببرهای مازندران درجریان کلیه فعالیتهای سازمان قراردارنداگرتکرارمکررات نباشد،بایدبگویم.درسازمان مخفی ایران دوپرونده وجودداردکه شامل اسامی بیش ازشش هزارمزدور،جنایتکار،آدمکشان حزب الله،باندجنایتکارانصار،لباس شخصی های وابسته به دربارولایت وقیح فقیه،فرماندهان واعضای جنایتکارسپاه پاسداران شیعه وبسیجی یان مفتخوروکله گنده های بزرگ عمامه بسرحکومت ننگین آخوندی،واین پرونده درسازمان مخفی معروف ومشهوراست به نام (لیست سیاه):
پرونده دوم معروف است به (لیست قرمز)که توسط کمیته خارج ازکشورتهیه شده واین پرونده شامل بیش ازهفتصدنفر(۷۰۰)ازخائنین ،جاسوسان ومزدوران حکومت ننگین درکشورهای خارجی وهمچنین شامل اسامی بسیاری ازافرادخائنی ست که به جنبش پیشتازفدائی خیانتی نابخشودنی رامرتکب شده اند.
سعی کردم ازاین طریق پاسخ هشت نامه ازهشت رفیق فدائی رابدهم.:
این رفقابازحماتی که کشیده اندتقریباًگله مندندکه آیاشناسائی مزدورانی که(آنها)شناسائی کرده اندسازمان مخفی ایران ،واکنشی درقبال آن مزدوران نشان خواهددادیانه؟

رفقای گرامی فدائی خلق:
جنگ اطلاعاتی:

بعدازحادثه خونین کوی دانشگاه درتاریخ ۱۸تیر۱۳۷۸ که متاسفانه باعث جانباختن دونفرازرفقای سازمان که باکمیته مرکزی درارتباط بودند،(رفقاکسری شرفی وکامبیزشعاعی)سازمان مخفی ایران طرح وپروژه (جنگ اطلاعاتی وضداطلاعاتی)راواردفازعملیاتی واجرائی خودساخت.دوسال طول کشیدتابخش اطلاعات سازمان موفق شداسامی بیش ازچهارصدمزدورآدمکش راثبت وهمه آنان راشناسائی کند.باآغازموفقیت آمیزاین طرح کمیته خارج ازکشورسازمان نیزبه نوبه خودوارداین فازعملیاتی وجنگ اطلاعاتی شد.تابه امروزکه دولیست سیاه وقرمزشامل شش هزاروهفتصدنفرازمزدوران وسران بزرگ عمامه بسرحکومت ننگین می باشد.
رفقای گرامی

قرارنیست که باجمع آوری اسامی دردوپرونده یادشده برای خودیاسازمان،آلبوم عکس وکلکسیون اسامی درست کنیم.بلکه بااجرای عملیات معروف به (عملیات بزرگ) همه آن مزدوران رابانشاندن گلوله ای سربی برپیشانی ننگین شان به جهنم واقعی ارسال کنیم.
عملیات بزرگ دراصل آغازی ست برای جنگ مسلحانه وسراسری .جهت آغازاین عملیات حداقل پانصدچریک فدائی خلق مخصوصاًکمیته شمال وببرهای شجاع دل مازندران کاملاًاعلام آمادگی کرده اندامااجرای همین عملیات نیازمندامکانات کافی وبودجه درخورتوجه آنهم درحدودپانصدمیلیون تومان می باشد.که همه این امکانات وپول دراختیارچریکهای مسلح فدائی (باید)گذاشته شودتابه سبکی کلاسیک ومدرن در(جنگ اطلاعاتی)واردجنگ رودرروشوند.

کلیه زحماتی که درامرشناسائی آن مزدوران کشیدیدبی نتیجه وبی ثمرنخواهدماند.روزاجرای طرح بزرگ نزدیک وهمه انتقامهاگرفته خواهدشد.
بادرودبه همه شمارفقای رزمنده فدائی
رفیق شما:آروین -بخش امنیتی سازمان مخفی ایران

9/19/2010

سخنی بارفقای فدائی ترکمن:

رفیق البرز مسئول ک.خ.اک.
رفیق توماج گرامی:

بادرود
:

درپاسخ به نامه ودراصل (گلایه نامه)شمادرموردکانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمنصحرابایدبگویم که متاسفانه وشوربختانه فرصت نشدتاتوضیحات کامل رابدهم چراکه همانطورخوداطلاع داری کمیته خارج واعضای این کمیته طی یکسال گذشته دچارمشکلات خاص خودشد.درگفتارهای قبلی تلاش کردم تاباکانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن برخوردی کاملاًتشکیلاتی (خودبخوان برخوردقلدرمنشانه)داشته باشیم.
درنامه ات عنوان کردید که:
...

کمیته خارج به صرف داشتن دخالت دربخشهای سیاسی - نظامی سازمان موظف بودکه برخوردی جدی باافراد خائن (فدائیان اکثریت)دردرون کانون داشته باشد....
.....
وبخش مهم نامه شما:
....مسئول ک.خ.ا.ک با آن قدرت نفوذی که درسازمان داردحتی ازکمیته شمال هم یک درخواست کوچک نکردتااین کمیته که بغل گوش کانون قرارداردحمله ای کارسازرابرعلیه آن خائنین آغازکند.....
.....

رفیق توماج گرامی ،رفقای فدائی ترکمن :
قرارنیست که بدین صورت با آن خائنین برخوردشود.کانون زیبای فرهنگی سیاسی خلق ترکمن جایگاه همه رفقای فدائی ست.امروزه ازدرون همان کانون ،رفقای راستین فدائی ،خودبادستان وبالگدی محکم تلاش کرده اندکه آن خائنین رابیرون بیاندازند. وحتی بیرون هم انداخته اند.آن رفقای فدائی آنقدرحواس شان جمع است که بدانندچکارمی کنند.ومن مطمئنم که درآینده ای نزدیک کلیت این کانون به تسخیررفقادرخواهدآمد.اما اینکه چراکمیته خارج بقول گفته شما(حمله ای کارساز)راآغازنکردرابایدیا ازعدم اطلاع شماگِلِه کنم یامطلع هستیدوبه صرف خواسته قلبی خودخواهان برخوردی دیگرمی باشید. باحضوروجودخائنین (اکثریتی)درآن کانون نمی توان بازورشلیک گلوله به مصاف آنان رفت .کانون جایگاه فرهنگی هزاران فدائی خلق است که هرکدام ازآن رفقاتنهاباوجودهمین کانون برفدائی بودن خودعشق انقلابی می ورزند.کانون مدتهای مدیدی تحت سیطره خانین فدائیان اکثریتی بود.اماحالادیگرشرایط ووضعیت کانون زمین تاآسمان فرق کرده است. خوب می دانم که رفقای فدائی ترکمن نفرت وکینه وانزجارشدیدی نسبت به حضورآن خائنین درکانون دارندامااین کینه رانه تنهانمی توان باحمله های فیزیکی وحتی مسلحانه خالی کردکه به نظرمن اصلاًدرست نیست.

ک.خ.ا.ک هم چشمش رابرروی حوادثی که دردرون کانون رخ داده ورخ می دهدنبسته بلکه کاملاًمتوجه آن قضایاهستیم .خوشبختانه تعدادی ازرفقای زحمتکش درآن کانون مدتهاست که شدیداًبه جان همان خائنین افتاده وهمه تلاش وکوشش خودرابعمل می آورندتاساختمان کانون رازوجودکثافتی به نام فدائیان اکثریت تمیزکنند.اگرآن رفقادست به این عمل بزرگ انقلابی نمی زدند...بله ..کاملاًحق باشمابود.ومابلافاصله اززورنیروی خوداستفاده می کردیم وشکی نداشته باشیدکه حتی پای ببرهای مازندران راهم به وسط می کشاندیم.فعلاًکه کشمکشهای شدیدی مابین رفقای زحمتکش درکانون باخائنین اکثریتی بوجودآمده که خوشبختانه رفقای زحمتکش تاحدودزیادی موفق شده اندواگرآن رفقانیازبه کمک داشتندمطمئن باش که آخرین حمله وآخرین ضربه راکمیته شمال خواهدزد.

من جهت اطلاع همه رفقا،سایتی رامعرفی می کنم .تابیشتربه موضوع پی ببرند.بامسئولین این سایت وسایت دیگری که درآینده به شمامعرفی خواهم کردخودتان شخصاًتماس گرفته وازچندوچون حوادث رخ داده دردرون کانون فرهنگی -سیاسی خلق ترکمن مطلع شوید.
بادرودبه شماو باسپاس
رفیق شما-البرز

دوخبر:

سایت جنبش مقاومت مردمی بلوچستان مسدودشد.
رفقای گرامی درجنبش مقامت مردمی بلوچستان
آدرس سایت جدیدتان رابه اطلاع عموم برسانید.
باسپاس -سازمان مخفی ایران


http://junbish.blogspot.com/

____________________

برنامه این هفته رادیوتندر
باردیگر:- گفتگوی رفیق البرزبارفیق کژدم درباره گسترش رسانه آزادرادیوتندر

https://tondar.org/radio-tv/tv-live.html

فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران


سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

این خائنین به جنبش پیشتازفدائی ،بی هیچ شک وتردیدی،دربرابرخلق ستمدیده ایران،دریک دادگاه کاملاًمردمی به محاکمه وصددرصدمجازات خواهندشد.این آرزوی دیرینه همه فدائیان راستین ایران زمین بوده وهست

_______________

خائنین به جنبش پیشتازفدائی


____________________

دادخواست سرگشاده
فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران
به دادگاه جنبش انقلابی ایران
.......


فراکسیون کمونیستی سازمان طی همه اعلامیه ها، اطلاعیه ها و بیانیه ها، بویژه در آخرین اعلامیه خود بتاریخ اول شهریور ماه ۱۳۸۹، مواضع خود را در مورد تهاجم آشکار رهبری بی صلاحیت این سازمان به کمونیستها و مسائلی که سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) را به وضعیت گرانبار امروزی دچار نموده و آن را به جرگه نیروهای امپریالیسم و ارتجاع سرمایه داری وارد کرده است، بطور فشرده برشمرده است. با این همه، اقدامات ما تاکنون به نتیجه نرسیده و در گوش خائنان به جنبش فدائی، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه کارگر نیافتاده است. ولذا، این بار و بطور مشخص، مسائل خود را بصورت یک دادخواست در دادگاه جنبش انقلابی ایران و جهان مطرح ساخته و از این دادگاه خلقی تقاضا می کنیم آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و نتیجه داوری خود را در سطح جنبش اعلام نماید
.....
ــ غاصبان نام فدائی به بیماری مالیخولیائی دچار شده اند. همیشه در عالم خیال، خود را «رهبر» تعریف می کنند و چون به اهداف خود دست نمی یابند، به دریوزگی هر دری را بصدا درمی آورند. اکثریت این بیماران، که ضمن حفظ موقعیت غصبی خود در سازمان ما، در تشکیلات به اصطلاح سیاسی دیگری، اساسا در «اتحاد جمهوریخواهان» نیز یک صندلی برای خود تدارک دیده اند، در مقابل اعتراضات مکرر فراکسیون کمونیستی به عضویت آنها در دو تشکیلات، آن را «اتحاد» می خوانند ولی فراموش می کنند که اولا- معلوم نیست این «اتحاد» بین کی با کی است و ثانیا- چرا هنگام صدور اعلامیه مشرک نه (۹) سازمان سیاسی، اتحاد جمهورخواهان بعنوان یک تشکل سیاسی مستقل امضاء می کند. بنظر ما، دادگاه خلقی می تواند عضویت آنها در «اتحاد جمهوریخواهان»، در این تشکیلات بورژوائی را، بمثابه دلیل مستند دیگری برای اخراج عناصر بورژوازی از سازمان مارکسیستی- لنینیستی ما ارزیابی نماید
..................


___________________

فراکسيون کمونيست‌های
سازمان فدائيان خلق ايرانما پیروان سوسیالیسم علمی در مقطع برگزاری کنگره دهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با هدف دفاع از خط مشی بنیان گزاران سازمان در ادامة روند مبارزاتمان علیه همة اشکال ستم ( طبقاتی، اجتماعی، فرهنگی، ملی و . ) تشکیل فراکسیون کمونیستی در درون سازمان را رسماً اعلام داشتیم. ما راهی را پی می گیریم که حماسه آفرینان سیاهکل با هدف دفاع از سوسیالیسم و مبارزه علیه همة اشکال سرمایه داری آغاز کردند.

تصویر


سه محمود برخاک ما تاختند
به تخریب این ملک پرداختند
یکی بود ازغزنه ترکي عجیب
که داد او خدایی وطن را فریب
دوم بود محمود افغان تبار
که سرها برید و بکردش منار
سوم شخص محمود از گرمسار
که ازحرف و کارش شدم شرمسار

9/18/2010

چهارسال قبل:چهارسال قبل

مجاهد شهید : زهرا رجبی .
قربانی طمع های مسعود ومریم
توطئه مشترک وزارت کثیف اطلاعات اخوندی و مسئولین رده بالای مجاهدین خلق


اول اسفند ماه سال هزاروسیصد وهفتادو چهار هنگامی است که من و تعدادی از رفقای سازمان در کشور ترکیه بصورت غیر قانونی زندگی می کردیم .از طریق تعدادی از رفقا باخبر شدیم که تعدادی از مسئولین در سازمان مجاهدین خلق جهت کمک و یاری به پناهندگان ایرانی خصوصا پناهندگان مجاهد که به دلایل مختلف در کشور ترکیه بسر می بردند .قرار است که به ترکیه سفر کرده و با پناهندگان در این کشور گفتگو وشرکت کنند . یکی از رفقای کادر مرکزی جهت اطمینان از صحت این خبر یک هفته قبل با بخش ارتباطات عمومی سازمان مجاهدین خلق در المان تماس گرفته و این مسئله را مطرح نمودند . در حالی که مسئول ارتباطات یا کسی که مسئول جواب گوئی تلفن ها بود با حالتی تعجب و شگفت انگیز اعلام کرد که : ( حقیقت داره ؟ راست می گین ؟ کی قراره بیان ؟ کیا هستند ؟ووو.....) . رفقای ما متوجه شدند که بی شک وتردید به دلیل عدم اطلاع اینگونه افراد در کشور المان . می بایستی که مسئولین ذکر شده به صورت کاملا مخفیانه و سری وارد ترکیه شوند .رفیق شهرام خود نیز بار دیگر با بخش ارتباطات عمومی سازمان مجاهدین خلق هم در کشور المان و هم در فرانسه صحبت کردند و اکثر این مسئولین عنوان نمودند که ما از جریان این سفر کاملا بی اطلاع و بی خبریم . درست در چنین زمانی تعدادی از رفقای ما در بخش اطلاعات و ضد اطلاعات سازمان به ما خبر دادند که چند تروریست ماهر و حرفه ای به سمت ترکیه و از طریق خط هوائی حرکت کردند . با دادن احتمال زیاد به اینکه بی شک توطئه و جنایتی دیگر در حال وقوع می باشد . رفقای ما سعی کردند که با کشور عراق و با مسئولین سازمان در شهر اشرف نیز تماس گرفته و این مسئله امنیتی و جانی را به اطلاع مسئولین سازمان مجاهدین خلق برسانند


_____________

درج مجددمطلبی ازطرف سازمان مخفی ایران


رفیق پژواگ(رضا-نام قبلی رفیق پژواگ)وتوضیحی درباره بزدلان سانسورچی وجلادان مطبوعاتی درواکنش به انفجارهواپیمای حامل پاسداران مزدورووحشی های درنده خوی دینی -اسلامی

_______________________

اسرار خرابکاری وکارگذاری بمب در هواپیمای حامل مزدوران ددمنش:

اسرار این عملیات چریکی ـ نظامی در سازمان مخفی وجود دارد .
واکنش سایت های وابسته به جمهوری ننگین وکثیف اسلامی :
سایت مملو از تروریست های اسلامی :(بازتاب )
http://www.baztab.com/news/54158.php
_____________________

در باره عملیات موفقیت امیز

در تفهیم بیشتر خبرگزاری های رژیم منفور وهمچنین بنگاههای تبلیغاتی نیروها وگروههای سیاسی در خارج از کشور باید بگوئیم که این نیروها برای اوردن وانتقال بسیاری از زندانیان سیاسی از جنوب کشور وشهر شیراز به تهران بودند.تا با محاکمه های فاشیستی انان را قتل عام کنند .این ماموریت مزدوران دران هواپیما بود که توسط مبارزین راه ازادی بمب گذاری ومنفجر شد

__________________

11/29/2006

پاسخ به یک سئوال
:
با سلام آیا می توانید انعکاس این خبر در روزنامه های داخل را نیز در این صفحه بگذارید. جالب است که دید آنها چه میگویند. موفق باشید.
ـــــــــــــــــــــــــــ
هموطن عزیز وگرامی :
در پاسخ به سئوال شما باید بگوئیم که:


بسیاری از سران و مسئولین جمهوری ننگین وکثیف اسلامی ازوجود سازمان مخفی مطلع بوده و حتی به ادرس ایمیل سازمان نیز پیامهای مخصوص خودشان یعنی تهدید ارسال کرده و همچنان نیز به این عمل خود ادامه می دهند .سازمان مخفی نیز درقبال هرکدام از تهدید های اینگونه مزدوران کلیدی وابسته به بیت کثیف رهبری ووزارت نجس اطلاعات اخوندی از طریق هسته های چریکی خود:( دقت وتوجه کنید)بلافاصله با خود ان مسئول نظام یامزدور کلیدی تماس تلفنی گرفته وبه انان ثابت کردند که ما وجود داریم .یکسال قبل در تهدید تعدادی از مزدوران وحمالان بیت کثیف رهبری ــ کار این مزدوران جیره خوار به انجا کشید که دست به دامن مطبوعات مملو از تروریستهای اسلامی چون کیهان شریعتمداری نیز شدند .وچه بسا با درج مطالبی از سازمان مخفی بسیاری از هموطنان جوان بلافاصله از طریق اینترنت با سازمان تماس گرفتند .که تماس این رفقا هنوز برقرار می باشد .
در پاسخ به سئوال شما نیز باید بگوئیم :چرا که نه ؟
بی چون وچرا همه خبرگزاری های وابسته به رژیم ددمنش و کثیف اخوندی شاید هر روز به وبلاگ سازمان :(سر کشی و سرک )می کنند ومی زنند .حتی خبرگزاری بخش فارسی زبان بی بی سی نیز بعد ازعملیات موفق امیز سازمان مخفی در نابودی قاضی های ددمنش چون قاضی نامقدس جنایتکار با بخش اینترنتی سازمان نیز تماس گرفت .همان خبرگزاری که بسیاری از خبرگزاری های نیروها وسازمان های مفت خور وبیکار ونشسته درخارج از کشور از بنگاههای تبلیغاتی ان ارتزاق می کنند .
عدم واکنش خبرگزاری های داخلی ووابسته به بیت کثیف رهبری درقبال فعالیت های سازمان مخفی بدلیل وجود ترس وهراس وواهمه انان از پیوستن نسل جوان وشورشی امروز به سازمان مخفی می باشد .حال با این گفتارــ خود به بسیاری از حقایق پی ببرید.
اگر دقت کرده باشیداکثرایرانیان درخارج ازکشور وحتی درداخل کشور خبرهای خود را از سایت خبر سازودراینجا نیز باید بگوئیم سایت مملو ازسانسورچیان قهارمطبوعاتی در امر دفن حقایق به نام (پیک ایران ـ پیک نت ـ (بخش خبری سایت تکتاز) خوانده ومطالعه می کنند .این سایت که بخش مهم خبری ان متعلق به مشتی فدائی نام که با اسم مستعار وجعلی اتحاد فدائیان چپ کمونیست بوده وفعالیت می کنند خود خبر های سایتش را از خبرگزاری های وابسته به جمهوری ننگین وکثیف اسلامی دریافت کرده ودرقبال بسیاری از حقایق نیز سکوت (خیانت )را انتخاب کرده است درحالی که درخارج ازکشور فعالیت می کند .حال با وجود چنین سایتهای شایعه پراکنی که روحیه ومزاج ترس وهراس برای سانسور و حذف حقایق در سراسر وجودشان پرپر و له له می زند ؟ ایا انتظار دارید که خبرگزاری های رژیم در مقابل حمله ها وضرباتی که سازمان مخفی بر پیکره این رژیم وارد می کند علنا اعلام کنند که سازمانی به نام سازمان مخفی :(در اینجا وبرای نمونه )هواپیمای حامل مزدوران را با بمب منفجر کرد ؟ یا مسئولین در سایت های خبری چون همین تکتاز به خود شجاعت وشهامت سیاسی بدهند واینگونه خبرها را درج کنند ؟ مطمئن باشید که اینگونه خبرگزاری ها با درج مطلبی از سازمان مخفی بلافاصله بودجه و جیره غذا ئی وخوراکشان از طرف بنگاههای امپریالیستی چون ایت الله بی بی سی یا مستقیما از طرف خود بیت کثیف رهبری قطع خواهد شد .
در قبال تهدیدات سازمان مخفی علیه جمهوری ننگین چند خبرگزاری وابسته به این جمهوری چون( انا ) ـ کیهان متعلق به تروریست وشکنچه گر معروف حسین شریعتمداری ـ خبرگزاری فارس و حتی سایت مملو از تروریستهای حرفه ای چون بازتاب به ریاست دجال محسن رضائی واکنش هائی نشان دادند . سازمان مخفی نیز درقبال واکنش های اینگونه مراکزـ هم از طریق تلفن وهم از طریق ارسال ایمیل وحتی نامه پستی از داخل ایران به بسیاری از مسئولین ومزدوران کلیدی چون امام جمعه های عربده کش ـ استانداران دزد صفت ـ دادستان ها وقاضی های جنایتکار نیزاطلاع داده بود که بزودی ویک به یک انان را به سزای اعمال ننگین خود خواهد رساند.منظور انکه بی شک وتردید اکثریت انان درجریان کار هستند.
با نابودی تعدادی از مزدوران وابسته به سپاه وحشی پاسداران که با عملیات بمب گذاری در ان هواپیما به جهنم ارسال شدند .مزدور رحیم صفوی فرمانده سپاه بدلیل شناختی که از سازمان مخفی وهمچنین پیامهائی که از قبل دریافت کرده بود اولین شخصی بود که واکنش نشان داد .وحرف وگفتار این وحشی صفت نیز بلافاصله در خبرگزاری های وابسته به رژیم منعکس شد .منتهای مراتب این مزدور فقط وحشت از ان داشت که اسم ونام سازمان مخفی را برزبان بیاورد زیرا خوب می دانست که با تکرار این کلمه توجه همه مبارزین وبویژه نسل جوان وشورشی امروز ایران معطوف سازمان خواهد شد .زیرا یکی از مزدوران وحمالان وابسته به بیت کثیف رهبری یک اشتباه وغلطی را کرد که باعث شد تا سه روز اسم ونام سازمان ووبلاگ اینترنتی سازمان مخفی در دو شبکه تلویزیونی رژیم نشان داده شود وبا این عمل خود کار تبلیغاتی سازمان را راحت تر واسانتر کرده بود . درحالی که بسیاری از خبرگزاری های مدعی اپوزیسیون (حتی از خود )ترس وهراس و وحشت دارند که اسم و نام سازمان مخفی را بر زبان بیاورند .اما درنهایت خبرگزاری های رژیم نیز بی هیچ شک وتردیدی واکنش خود را نشان خواهند دادک
ادرس سایت خبری مملو از سانسورچیان قهار وحرفه ای درگروه مافیائی ـ مطبوعاتی به نام :
اتحاد فدائیان کمونیست :
http://www.peykeiran.com/

______________________

http://wwwsazmanemakhfi.blogspot.com/

چندسئوال وپاسخی ازطرف س.چ.ف.خ.ا


فرق بین شماباسازمانهای فدائی دیگرچیست؟

ایمیل دریافتی:
آرمان -تهران
رفقابادرود.چندسئوال داشتم .اگرمنطق سیاسی شماظرفیت پاسخگوئی راداشته باشد.بیانات شمارادرسایت تان خواندم.حقیقتش سئوالات زیادی به ذهنم رسید.که فعلاًبه چندسئوال بسنده می کنم.
۱-سازمان چریکهای فدائی ازچه زمانی سازمان مخفی شد؟
۲-اعضای سازمان حتی مسئولین وکادرهای مرکزی سازمان تان به جای تحلیل درست ومنطقی ازمبارزه تنهابه فحش وبددهنی نسبت به فعالان چپ درخارج متوسل شده اند؟آیاهمه شمابددهان هستید؟
۳-هیچکدام ازسازمانهای فدائی دیگرحتی یک پاسخ کوتاه دربرابراینهمه بددهانی وفحاشی های شمانمی دهندحقیقت رابگوئید-داستان ازچه قراراست.
۴-ازگفتارهایتان واضح وآشکاراست که چشم دیدن هیچ کدام ازسازمانهای فدائی رانداریدحتی به رفیق اشرف دهقانی هم حمله وحتی هتاکی می کنید.چراوبه چه علت.؟
۵-تاریخچه سازمان شماراخواندم.ولی مشخص نکردیدکه چه عواملی باعث دشمنی شماباسازمانهای فدائی دیگرشده؟واصولاًبازسئوال اینجاست چرابافحاشی وبددهنی برخوردشده بدون آنکه عوامل مشخص شده باشد؟
۶-سازمان شماهیچ برنامه خاص ومشخصی رابرای اداره کشوروبقول گفته خودتان،ایران آزادآینده ارائه نداده وتنهاچیزی که دهانتان بیرون آمده شعارجنگ مسلحانه است بدون اینکه حتی تئوری خاصی رادرامرشروع جنگ مسلحانه ارائه داده باشید.اصلاًاین جنگ مسلحانه شماکی شروع می شود؟
۷-مسئولین سازمان شماچه کسانی هستند؟وبرمبنای چه اصول تشکیلاتی عضوگیری کرده ،حتی مدعی هستیدچریکهای مسلح تان،درشمال کشور،تحت عنوان ببرهای مازندران فعالیتهای سیاسی -نظامی می کنند؟
۸-تئوریسن واستراتژیست سازمان شماچه شخصی هست؟اعضای سازمان شماچگونه مراحل تشکیلاتی راطی می کنندتافرض مثال به رده های کادرمرکزی برسند؟اصلاًهدف سیاسی سازمان شماچیست؟
وچندصدسئوال دیگرکه ازشمادارم فعلاًبه چندپرسش پاسخ دهیدتابعد.


____________________

رفیق آرمان گرامی وهموطننان دیگرکه شایدپرسشهاوسئوالاتی شبیه آنچه که شده دارند.


اول-سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ازسال ۱۳۶۶-۶۷بدست رفقای جوان فدائی ،تسخیروبه کنترل درآمده وتوسط آن رفقااداره شد.رفقای جوان فدائی جهت قوی ترومستحکم ترکردن پایه های تشکیلاتی ،ادامه اهداف جنبش پیشتازفدائی ،ازهمان ابتدای فعالیت به صورت مخفی ،به امورتشکیلات پرداختندبه همین دلیل پسوندسازمان مخفی رااستفاده تانشان دهندوبیانگرآن شودکه سچفخاهمان سچفخای قبل وبعدازپیروی انقلاب تاسال۱۳۵۹می باشدکه هدف آن سازمان ادامه راه بنیانگذاران وپایه گذاران جنبش فدائی بویژه ادامه دهندگان راه چهارآذرخش ترکمنصحرا می باشد.

دو- هیچکدام ازرفقای مسئول وکادرهای مرکزی نه بددهان هستندونه به کسی یاشخصی،بی جهت وبی دلیل،توهین کرده اند.کلیه تحلیلهاوبرخوردهادرامرمبارزه،دراصل به سه بخش کلی تقسیم شد۱-برخوردبا حکومت نجس وننگین آخوندی -۲-برخوردبانیروهای سیاسی که اسم خودرا(مثلا)اپوزیسیون گذاشته اند.۳-برخوردباخائنین جنبش پیشتازفدائی.دربرخوردباحکومت ننگین ازبدوفعالیت تابه حال صدباردرامرمبارزه تحلیلهای سیاسی یمان راارائه دادیم ودرست بدلیل همان تحلیل های درست ومنطقی،نیروهای به اصطلاح اپوزیسیونی که هم اینک برهمگان آشکارشده است که این اپوزیسیون حتی یک پُزدرست وحسابی جهت قیافه گرفتن نداشته ونداردکه جای خودبماندحتی(پوز)اش هم کاملاًزده شده وخوشبختانه هیچ کاربردداخلی ندارد.مخصوصاًدلقکهاومسخره هاوعروسکهای بازیگردرسیرک (اپوزیسیون چپ)ونیروهای مدعی چپگرا.که شمارفیق گرامی درامربرخوردسچفخابااینگونه نیروهای دلقک ومسخره طی هشت سال گذشته گویاکمی دیررسیدید.اماخوشحالیم که این پرسش راکردید.نه رفیق .همگان بددهن نیستند


سه-هیچکدام ازسازمانهای فدائی پاسخ مارانمی دهندچون شهامت وجربزه ندارند.جواب نمی دهندچون مثل سگ ازسچفخاوحشت دارند.پاسخ نمی دهندچونکه پنج سال قبل به مانندبچه ننرهاوخاله زنکهای ،سیاسی،مثلاًبابیان یک سری اراجیف ومزخرفات مختص چپگرایان تنبل وتن پرورومفتخور،که تنهابه فکرشکم وزیرشکمشان هستند،سچفخارامحکوم به (لاطائلات)بافته شده خودکنند.هرکدام ازآن گروههای طفیلی وانگل اجتماع شده ،به نوبه خود،توهینهاواهانتهائی راعلیه سازمان مخفی اعمال کردند.ومسئولین سازمان ابتدابه آنان هشداردادنداماگویاگوش آن نیروهاکاملاًکَرشده بودکه بماند،کورسیاسی هم شده بودند.یعنی این نیروهانه می شنوندونه می بینند.این بودکه بعدازتحمل آن اهانتها،سچفخانیزبرمبنای رفتارهای اخلاقی آن گروهها،پاسخی به مراتب کوبنده ترداد.جهت آگاهی بیشترشما،به برخوردهادرپنج سال قبل رجوع کنید.آنگاه خواهیدفهمیدکه چراآن نیروها،چون سگی ترسو،ازسازمان مخفی وحشت دارندوچرانمی توانندهیچ پاسخی رابدهند.


چهار-کسی بارفیق اشرف دهقانی دشمنی خاصی نداشته ونداردبلکه دشمن تراشی ازطرف یک شخص بیکاروتنبل ومفتخوروشکم پرستی به نام فریبرزسنجری بانام مستعار(پولاد)که درکنارسفره پربرکت ووفورنعمت (چریکهای فدائی)لم داده ونانش رایک جوری به نرخ روزمی خوردآغازشد.هرگزبه رفیق اشرف دهقانی هتاکی نشده بلکه برخوردسچفخابااین رفیق همواره برخوردی انتقادی،تشکیلاتی،امابرخوردی جدی وقاطع بوده وهست.درسازمان مخفی،اکثررفقا،به ایشان احترام خاصی قائلند.اگراین رفیق بااین گفته مامغروروخودخواه نشود.پنج - پاسخ این سئوال شمارادربالاکمی توضیح دادیم.


شش-سچفخا،برای آینده ایران آزاد،اساسنامه وبرنامه های خاص خودراداردوقبلاًهم درباره آن شرح داده شدودرآینده ای نزدیک ودرفرصتی مناسب باردیگربدان خواهیم پرداخت .برای جنگ مسلحانه ،هم تاکتیک هم استراتژی به مدت یکسال تمام(۱۳۸۴-۸۵)هم واردبحثهای سیاسی شدوهم تحلیلهاوتئوریهاوراههای اساسی راارائه داد.شمارفیق گرامی اگرکمی دیررسیدیدمشکل سچفخانبوده ونیست.جنگ مسلحانه هم آغازخواهدشدوقبلاًهم درباره عدم آغازجنگ مسلحانه ،بدلیل یک سری مشکلات ازجمله کمبودامکانات وبویژه عدم وجودبودجه کافی،مفصلاًشرح دادیم.

هفت-چریکهای مسلح درسچفخارااکثراًرفقای فدائی دراستانهای شمالی ودرکمیته معروف شمال -ببرهای مازندران تشکیل می دهند.وعضوگیری درسازمان مخفی توسط سه کمیته وبطورمجزاانجام می گیردافرادی که ازخانواده فدائی بوده وتنهاقصدشان مبارزه سیاسی ومدنی وشرکت درمباحثات تئوریکی ودیالکتیکی جنبش کمونیستی ایران می باشدتوسط کمیته مرکزی سازمان وبه مسئولیت رفیق بیژن انجام میپذیرد.افرادی ازهمه کمونیستهاوچریکهای فدائی خلق که قصدمسلح شدن وقصدشرکت درجنگ مسلحانه دارندتوسط کمیته شمال وبامسئولیت رفقا:پویان،توماج ،آروین(مسئول بخش امنیتی سازمان)،ورفیق البرز،مسئول ک.خ.ا.ک که ازدوسال قبل مسئول مصاحبه وپذیرش عضویت درسازمان به ایشان سپرده شده ،انجام می شود.افرادی ازرفقای کمونیست وفدائی چه درداخل کشوروچه درخارج ازکشورکه قصدعضویت دربخش سیاسی -نظامی سچفخارادارندمصاحبه ودوره پذیرش آنان توسط کمیته خارج ازکشوروتوسط رفقا:شاهین ،بهمن ،پژواگ ورفیق البرزانجام می شود.بااین توضیح که عضویت دراین بخش شامل شرایطی به مراتب سخت ترازشرایط دوبخش دیگراست.دربخش سیاسی -نظامی اولین شرط :کمونیست وچریک فدائی بودن شخص وداشتن حداقل پنج سال سابقه مبارزاتی وفعالیتهای عملی درجنبش پیشتازفدائی وجنبش کمونیستی ایران راداشته وشخص عضوبعدازپذیرش دراین بخش ،بی چون وچرامی بایستی کلیه فرامین ودستورات سازمانی رااجراکند.ودرصورت هرنوع خیانت ویاکوتاهی عمدی درامراجرای وظایف سازمانی،بعنوان یک خائن باترورانقلابی توسط رفقای دیگرمواجه خواهدشد.چراکه این بخش هم دربخش سیاسی سازمان دخالت داردوهم دربخش نظامی.رفقای مسئول دراین بخش هرکدام بین پانزده تابیست سال سابقه وپیشینه وتجربه مبارزاتی درجنبش فدائی دارند.
هشت-جهت اطلاع شماوهمه هموطننان گرامی ،بویژه رفقای کمونیست وفدائی:- باتوضیح شیوه عضوگیری درسه بخش نامبرده شده،عضویت دردوبخش نظامی -و-سیاسی نظامی ،شامل شرایطی است که همگان بایدآن شرایط راداشته باشند.


الف- آگاهی کامل ازآغازپیدایش جنبش پیشتازفدائی
ب-دشمن سرسخت وبلامنازع حکومت نجس وننگین آخوندی


پ-اعتقادکامل به جنگ مسلحانه بعنوان هم تاکتیک وهم استراتژیک جهت نابودی حکومت ننگین دینی
ت-آشنائی کامل بافنون رزمی ودفاعی ودرصورت ممکن داشتن تجربه درجنگهای پارتیزانی وچریکی،
ث-آشنائی باسلاحهای جنگی ،(حداقل) آشنائی بااسلحه کمری
ج-فردعضوشده بایدکلیه فعالیتهای سیاسی -نظامی خودراطبق دستورات وفرامین تشکیلاتی،تنهادرراه واهداف سازمان وجنبش پیشتازفدائی ،ومبارزه باحکومت ننگین اسلامی جهت آزادی خلق ومیهن انجام دهد،وکوچکترین خیانت دراین موردمساوی ست بامرگ ازطریق ترورهای انقلابی درون سازمانی،که درقوانین مختص دردرون سازمان حاکم است.
بعدازعضوشدن ،برطبق شرایط زندگی آن رفیق،دستورات سازمانی،جهت آغازفعالیت داده می شود.این رفیق ،به عنوان عضو،مدت یک سال ودربعضی مواردمشاهده شده است که تعدادی ازرفقابه مدت دوسال،بعنوان عضوفعالیت کرده اند.بعدازآن رفیق عضوواردمرحله عملی که شامل بحثهای تئوریک وسیاسی،آموزشهای چریکی ،نظامی شده وبعدازیک آزمایش تِستِ هوش وآزمون وامتحان کتبی ،واردجمع اعضای اصلی سازمان وعضواصلی شناخته شده وبه مرحله بعدی فعالیت واردمی شود.دراصل واردسخت ترین ومشکل ترین وحساس ترین مرحله زندگی مبارزاتی خود.فاصله زمانی دست یابی یک عضواصلی به پُست مسئولیت یافرماندهی یک گروه یایک تیم مسلح چریکی،بین یکسال تاپنج سال ،طول می کشدوبستگی به استعداد،توان وهوش ونبوغ آن رفیق داردکه چگونه بافعالیتهای سیاسی خود،خودراازپله های تشکیلات بالابکشد.دراین فاصله زمانی ،رفیق عضوحتی بایددست به عملیاتهای چریکی ونظامی هم بزند.وحداقل نوع عملیات ،نابودی یک مزدوریایک سرکرده وابسته به حکومت ننگین می باشد.
بعدازاتمام موفقیت آمیزاین دوره،رفیق عضوباردیگربه مدت سه ماه آموزشهای کلاسیک سیاسی راطی کرده وبعدازآموزشهای لازمه تِست وامتحان کتبی ،شامل سئوالاتی درچهارچوب مسائل ایران ومسائل سازمان, آن امتحان راپشت سرگذاشته وواردبخش مرکزیت سازمان چریکها(عضوکادرمرکزی شده -وبرطبق انتخاب شخصی خوددریکی ازکمیته های سازمان ،مشغول فعالیت می شود.
عضوکادرمرکزی نیزمی بایستی حداقل سه سال عضوکمیته مرکزی بوده باشدتابتوانددرکاندیداتوری برای بدست گرفتن مسئولیت کل سازمان شرکت کند.
_______________

تئوریسنهاواستراتژیستهای سچفخاهم رفقا:رفیق رئیس دادگاه مخفی ،رفیق بیژن ،رفیق آروین ،رفیق شهرام ،رفیق پویان ورفیق البرزهستندکه دربخشهای مختلف سازمان فعالیت ودراصل خط ومشی اصلی سچفخاراتعیین می کنندومسئول کل این تئوریسینهاواستراتژیستهاهم رفیق رئیس دادگاه مخفی می باشد.
___________

هدف اصلی سازمان نابودی کامل حکومت ننگین آخوندی باتمام دارودسته های ارتجاعی وابسته بوده،وجهت ارائه واگرشدجهت پایه گذاری اهداف والای جنبش کمونیستی ایران درجامعه ایران واجرای عملی سیستم های عنوان شده درسوسیالیسم درجامعه ،مبارزه می کند
درحال حاضرجامعه ایران تنهایک سازمان رابه بعنوان س.چ.ف.خ.ا می شناسدوآن هم سازمان مخفی ایران است .چراکه این سازمان همان سازمانی ست که اعضای آن ادامه دهندگان واقعی ووارثان حقیقی وحقوقی راه راستین چهاررهبرسچفخا:رفقا:توماج،مختوم ،جرجانی ،واحدی بودندوهستند.واعضای این سازمان هیچ توجه ای به سازمانهای دیگرکه بااسم ونام وآرم سچفخا،باحالتی مفتخورانه وزالوصفتانه،به زندگی مملوازخیانت ورذالت سیاسی خودادامه می دهند،نکرده ودرصورت امکان درمقابل آنان موضعی خشن تروقاطع ترخواهیم گرفت.
وضعیت وموقعیت سازمان چریکها،باانتخاب مسئول کل جدیدسازمان،تادوماه دیگردرجامعه ایران بهترمشخص خواهدشد.
طبق اطلاع مسئول کمیته مرکزی سازمان ورفیق رئیس دادگاه مخفی،که ناظروشاهدراْی گیریهادرانتخابات آینده درون سازمانی هستند.اعلام شدکه تابه حال طبق تماسهای حاصله ازطرف اعضای سازمان،دورفیق گرامی،رفیق پویان ورفیق البرزبیشترین طرفدارویارگیری رابرای منتخب شدن درپُست مسئول کل سچفخابه نفع خودکسب کرده اند.البته انتخابات آینده ،بارقابت سیاسی تنگاتنگ ونزدیک به هم ازطریق شمارش آرا واقعی ,اعضای سازمان مخفی خواهدبود.


رقابت سیاسی که جنبش کمونیستی ایران،تابه حال به چشم خودندیده است
بادرودوباسپاس ازهمه شما
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

9/17/2010

اطلاعیه رفقای رزمنده وچریکهای بلوچستان
بادرودوتبریک وشادباش به رفقای رزمنده بلوچستان

______________

دستگیری 6 تن از افسران بلند پایه نظامی و اطلاعاتی رژیم آخوندی


....در یک عملیات موفقیت آمیز در مسیر ایرانشهر- چابهار با حمله به نیروهای متجاوز و جنایتکار ولایت فقیه تعدادی از نیروها را به هلاکت رسانیده و 6 تن از افسران بلند پایه نظامی و اطلاعاتی نیروی هوایی پایگاه شکاری کنارک را دستگیر کردند.
مبارزان پس از این عملیات موفقیت آمیز افراد دستگیر شده را به پایگاههای خود در کوهستانهای بلوچستان منتقل کردند.
در این عملیات هیچ گونه تلفات جانی به مبارزین وارد نشده است و فیلم افراد دستگیر شده فردا شب از شبکه های بین المللی پخش خواهد شد......http://junbish.blogspot.com/

9/16/2010

خبرجهت اطلاع عموم.


بخش تبلیغاتی واینترنتی سچفخا(س.م.ا)

هموطننان گرامی


ازروزدوشنبه ۲۹ شهریور۱۳۸۹،دوسایت متعلق به سازمان مخفی ایران توسط کمیته خارج ازکشورسازمان ،اداره وکلیه مسئولیتهادرامرانتشاروچاپ مطالب برعهده رفقای فدائی درآن کمیته وبانظارت مسئول آن کمیته خواهدبود.


بادرودوسپاس به هموطننان گرامی -

بخش تبلیغاتی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران -سازمان مخفی

بخش نظرات

بادرودبه شمارفقای چریک فدائی

رفقااگرممکنه درباره زندگی نامه رفیق البرزیک کم شرح بدین تاماهم بدونیم این رفیق توی جنبش فدائی یاتوی سازمان چریکهاچکاره بوده،با اینجورانتخابات سازمانی یک وقت اون اشتباه بزرگ اقلیت واکثریت که باعث نابودی جنبش شدتکرارنشه .سابقه وپیشینه مبارازتی این رفیق البرزراهم بگوئید .منتظرحرفهای شماهستم.


بهشاد-فرانسه -پاریس
___________________بهرام
رفقای فدائی بادرود

من درآلمان زندگی میکنم باگفته های رفیق بهشادمن هم موافقم درباره بیوگرافی این رفیقمون البرزیک کمی شرح بدهیدتاماهم بفهیم چگونه شخص سیاسی بودندوهستندشایدمن هم به ایشان رای بدهم.?
بادرودوسپاس
بهرام
کلن - آلمان

______________________

چهارنظردرج شده درسایت کمیته شمال- ببرهای مازندران

_________________


رفقای چریکهای فدائی بادرود
خوشحالم که سرانجام دوره انتخابات سازمان فرارسید.من اطمینان دارم که باانتخاب شدن سه نفرازرفقاجاویدوپویان والبرزسازمان چریکها مخصوصاًکمیته شمال به مرحله دیگری پای میگذاردکه پاگذاشتن درآن همان ونابودی حکومت ننگین آخوندهاهمان.این سه رفیق فدائی مدت یکسال است که بادرگیریهاوکشمکشهای درون سازمانی تلاش کرده اندتاسازمان انقلابی مادراسرع وقت جنگ مسلحانه راآغازکند.ومن برای رفیق شهرام بسیارمتاسفم که طی یکسال گذشته موضع محافظه کارانه رادرمقابل کمیته مرکزی اتخاذکرد.درحالی که همین رفیق شهرام با آن قدرتی درسازمان داشت بسیارراحت می توانست فرمان آغازجنگ مسلحانه راداده وحکومت ننگین تابحال بدست پرتوان ببرهای مازندران ازبیخ وبن نابودشده بود.من امیدوارم یکی ازاین سه رفیق مسئول آینده سازمان چریکهاشوند.
باسپاس .
آرش .
مازندران - بهشهر
______________________
توماج .مسئول رفقای چریکهای فدائی ترکمنصحرا
بادرودبه رفقا
اکثررفقای فدائی درمازندران سعی می کنندتاباانتخاب شایسته ترین رفیق فدائی به مسئولیت کل سازمان،به مسئول جدیدکمک کنندکه سازمان مابلافاصله جنگ مسلحانه راآغازکندمن بیشتربه دورفیق پویان والبرزامیددارم وخوب می دانم که باسپردن کل سازمان به آنهامابه آرزوی دیرینه خودکه همان مرگ حکومت آخوندی ازطریق مسلحانه است خواهیم رسید.امیدآن دارم که دراین انتخابات یکی ازاین دورفیق به مسئولیت کل سازمان برسند
بادرود
توماج ترکمنصحرا
___________________
رفقای رزمنده فدائی شهرگلوگاه
بادرودبه رفقا
اعضای مبارزدرببرهای مازندران -گلوگاه برای رفقاپویان والبرزدرمبارزات انتخاباتی درون سازمانی آرزوی پیروزی وبرنده شدن دراین رقابت س
یاسی رادارد.امیدواریم مسئول کل سازمان سچفخا،یکی ازشمادونفرشود.
باسپاس چریکهای فدائی خلق -ببرهای مازندران -گلوگاه
_________________________
هسته های چریکی سیاهکل -گیلان بندرانزلی ورشت
بادرودبه رزمندگان فدائی
درانتخابات آینده سازمان چریکهابرای رفقاجاوید،البرز،وپویان آرزوی نهایت موفقیت وپیروزی کامل راخواهانیم.
هسته های چریکی مسلح -گیلان

پیامهای دریافتی ازاعضای سازمان مخفی ایران

رفیق پویان مسئول کمیته شمال -
فرمانده چریکهای مسلح فدائی خلق ببرهای مازندران


رفقای رزمنده فدائی بادرودبه شماسازمان مخفی ایران تادوماه دیگرجهت انتخاب مسئول کل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران،اقدام به یک رفراندوم درون سازمانی خواهدکرد.همانطورکه به اسامی رفقای کاندیددرلیست منتخبین توجه کردیداسم رفیق البرزگرامی هم ازطرف کمیته مرکزی سازمان درلیست ذکرشده است . من رفیق کوچک همه شما،چریک فدائی خلق پویان مسئول کمیته شمال ،قبل ازشروع رفراندوم درون سازمانی ،به نفع رفیق البرزگرامی ،خودرادررقابت انتخاباتی برای انتخاب مسئول کل سچفخاکنارکشیده ورای من شخصاًبرای رفیق البرز،این همسنگروهمرزم دیرینه درصندوق انتخاباتی خواهدبودپیشاپیش به نفع رفیق البرز،ازاین انتخابات کنارمی کشم.حق رفیق البرزگرامی درجنبش پیشتازفدائی بیشترازاینهاست.باآرزوی پیروزی برای رفیق البرزگرامی.

_____________________

رفیق پژواگ:مسئول بخش تبلیغاتی سچفخا
رفقای فدائی بادرود
تلاش کنیم تاباحق رای خود،رفیق البرزبه عنوان مسئول کل سچفخاانتخاب شود.من امیدوارم رفیق البرزعزیزوگرامی ،به این پٌست ومقام مهم درسچخادست پیداکند.
باسپاس ازرفقای رزمنده فدائی
______________________________
رفیق توماج مسئول کمیته ترکمنصحرا
به نام چهارآذرخش وجانباخته ترکمنصحرا:
امیدوارم که رفیق البرزدراین رقابت انتخاباتی پیروزشودمن به رفیق البرزرای می دهم.

_______________________________
مسئول گروه چریکی پیشگام.ساری -مازندران
بادرودبه رفقا:


جهت پویائی وتحرک بیشتربه سازمان انقلابی یمان،درراستای آغازجنگ مسلحانه برای نابودی حکومت ننگین آخوندی،اینجانب مسئول گروه چریکی پیشگام ،وابسته به کمیته شمال ،به همراه پانزده چریک فدائی خلق

مازندرانی،حق رای یمان رابه نفع رفیق البرزگرامی،خواهیم داد. امیدواریم که رفیق البرزمسئول کل آینده سازمان انقلابی چریکهای فدائی خلق شود.


بادرودبه همه شمارفقا
گروه چریکی پیشگام -ساری مازندران
_________________________
گروه چریکی البرز -بهشهر
بایادونام رفیق جانباخته -چریک فدائی خلق البرز(بهشهر)
رفقای رزمنده فدائی درگروه البرز،رای خودرابه نفع رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورونماینده سازمان انقلابی یمان ،درصندوق انتخابات درون سازمانی خواهدانداخت.
بادرودبه رفیق البرز
گروه چریکی البرز-بهشهر-مازندران

__________________

سخن رفیق البرز
خشم وعصبانیت انقلابی ازدست رفقای مبارزدرگروه تندر
رسانه مبارزین راه آزادی ایران گرامی :رادیوتندر

http://www.ustream.tv/recorded/9378990

________________________


وپیشنهادمسئول کمیته خارج ازکشوررفیق البرزدرموردرادیوتندر
بخشی ازنامه ارسالی به کمیته مرکزی سازمان مخفی ایران

.......


درصورتی که رادیوتندرحالادیگرمخصوص یک گروه سیاسی به نام تندرنیست.رسانه ایست آزادوبدون سانسورحقایق .خوب چراازاین رسانه استفاده نکنیم.چراترویج وگسترش اش ندهیم اصلاًچراتلاش نمی کنیم حداقل یک ساعت ازوقت این رسانه رابه خودمان اختصاص دهیم.?هیچی نباشدعضواین رسانه که می توانیم بشویم پس چرانشویم....
.....رفقای توی کمیته مرکزی هیچ فکرکردندکه اگرروزی همین رسانه رادیوئی به یک رسانه ملّی تغییرشکل دهد چه می شود؟هیچ می دانیدچقدردرچهارچوب تبلیغاتی پیشرفت می کنیم....
؟...

هنرمنددرجنبش پیشتازفدائی:


چریک فدائی خلق رفیق خانم:گیسوشاکری

برای رفیق خانم گیسوشاکری نهایت آرزوی موفقیت وپیروزی کامل رادرعرصه هنرموسیقی وسرودهای انقلابی درجنبش پیشتازفدائی راداریم.
بادرودوسپاس فراوان ازرفیق گیسوشاکری

رفیق خانم گرامی


متاسفانه نتوانستیم ترانه سرودی راکه اجراکردیدفیلم کامل آن راپیداکنیم درصورت ممکن کمک کنیدتااجرای کامل این ترانه سرودزیبارادروبلاگ سازمان مخفی ایران درج کنیم.باامیدفراوان وباآرزوی موفقیت برای شمارفیق خانم وهنرمندگرامی:
هنرمنددرجنبش پیشتازفدائی رفیق خانم گیسوشاکری رابیشتربشناسید
بخش تبلیغاتی سچفخا


ترانه زیبای دایه دایه باصدائی رفیق خانم گیسوشاکری

http://www.youtube.com/watch?v=WqlcsWFUBHg&feature=relatedوتقدیم به رفقای چریکهای فدائی خلق واعضای زحمتکش سازمان مخفی ایران درکمیته لرستان

http://www.youtube.com/watch?v=iNEjJeTt9bk&feature=related

9/15/2010

سازمان مخفی ایران

فراموش نکنیم .هرگزازیادنبریم.درامرمبارزه ،اگردرسنگرهایمان،تنهای تنهاشدیم لااقل،عشق انقلابی راازنامردان وازهربی سروپائی طلب نکنیم


سازمان مخفی ایران

معرفی یک وبلاگ:

وبلاگ دوموکراسی وآزادی
دراین وبلاگ فحش دادن کاملاًآزادِآزادِنه فراموش و نه بخشش

در یادمان جانباخته‏گان شصت و هفت)

در تابستان داغ سال شصت و هفت، خمینی فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را صادر نمود و هزاران زندانی کمونیست، مبارز و مخالف را - علی‏رغم از سر گذراندن محکومیت‏های از قبل تعیین شده - به جوخه‏های مرگ سپرد. بیست و دو سال است‏که از آن واقعه‏ی دردناک و خونین می‏گذرد؛ واقعه‏ای که نه تنها فراموش شدنی نیست بلکه یادآور مقاومت و ایستادگی پایداران انقلاب از یک‏طرف و ددمنشی‏ها و قساوت شکنجه‏گران رژیم جمهوری اسلامی از طرف دیگر می‏باشد.

در حقیقت تابستان شصت و هفت یادآور رشادت‏ها و فداکاری‏های کمونیست‏ها و مبارزینی‏ست که در راه آرمان‏های میلیون‏ها انسان زحمت‏کش ایستادند و تن به خفت و خواری ندادند و جان‏شانرا وثیقه‏ی انقلاب رهائی‏بخش خلق‏های ستم‏دیده‏ی ایران نمودند؛ سال شصت و هفت نماد پایداری زندانیانی‏ست که در فضای سرکوب عنان گسیخته، راه عقب و تسلیم را پس زدند و در برابر شکنجه‏گران و جلادان رژیم جمهوری اسلامی، راهِ به پیش را در پیش گرفتند. سران حکومت به‏گمان خود بر آن بودند که با براه اندازی حمام خون در درون زندان‏ها، می‏توانند تا ابد فضای جامعه را به مسیر دل‏بخواه‏ی خود سوق دهند و هر آن‏کس که با نظام مخالفتی‏ست، جان‏اش را در سینه‏اش محبوس نمایند؛ بر این باور بودند که میادین تیر و سرکوب می‏تواند آرامش دل‏بخواه‏ی آنانرا فراهم سازد. به همین دلیل دسته دسته از کمونیست‏ها، مبارزین و مخالفین را به میدان‏های تیر روانه ساختند تا به زندگی انگلی خود تداوم بخشند.

9/14/2010

کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران(ک.خ.ا.ک):


آیاعنتری نژاداینبارتوسط اعضای ک.خ.اک ترورانقلابی خواهدشد؟رئیس جمهورعنتری نژاد،رئیس جمهورهرچه عنترحزب الله روز ٢٣ سپتامبرواردجلسه سازمان ملل می شودآیااین جنایتکاراسلامی راترورکنیم؟باردیگرجنگ وجدلهای سیاسی مابین مسئول کمیته خارج ازکشوربامسئول کمیته مرکزی سچفخا.
سه چریک فدائی خلق رفقا:بهمن ،شاهین والبرزجهت ترورانقلابی مزدورجنایتکاروقاتل هزاران ایرانی،پخمودعنتری نژاد،دربرابرساختمان (هرزه خانه شده)سازمان ملل ودربرابردیدگان جهانیان اعلام آمادگی کردند.رفیق البرزدریک گفتگوی تلفنی بارفیق بیژن ،آمادگی خودراجهت ترورانقلابی مزدورجنایتکار،محمودعنتری نژاد،اعلام کرداماکمیته مرکزی سازمان پاسخی دیگرراداد.

آیامزدوراسلامی وجنایتکاردینی ،این رئیس جمهورهرچه عنترترازخود،توسط کمیته خارج ازکشورترورخواهدشد،؟

طبق خبردریافتی ،رفقابهمن وشاهین به طرف شهرنیویورک حرکت خواهندکردتازمینه های تروررافراهم سازند

9/13/2010

برنامه این هفته رادیوتندر:


توضیح:
مبارزین راستین ،آزادیخواهان واقعی وهمه انقلابیون مبارز:

جهت رساندن آگاهی وحمایت ازحرفهای همه مبارزین آزادیخواه ایرانی،تا آنجاکه درتوان خودداریم به پیشرفت وتوسعه رادیوتندربکوشیم. رادیوتندررسانه گویاوحقیقت گوی نه تنهامبارزین راستین راه آزادی،که رسانه یست برای فریاددرگلوخفه شده ملت ایران.رادیو تندرمتعلق به نسلی ست که کوشش می کندتابالگدمال کردن سانسور،قیچی مطبوعاتی ،وبه گورسپردن منش وخصلت حذف حقایق وواقعیتها،ومبارزه ای رودررودرمقابل همه رسانه های رادیوئی ،تلویزیونی ،مطبوعاتی ،بویژه درراستای خنثی سازی تبلیغاتهای لجنزارانه تلویزیونهای لوس آنجلسی ورسانه های حرامزاده اروپائی چون آیت الله بی بی سی ،راهی نوین وتازه رادرجهت شکوفائی آزادی بیان وعقایدبگشاید.رادیوتندر تنهامختص گروه رفقای مبارزدرانجمن پادشاهی ایران(ا.پ.ا)نیست بلکه متعلق به نسل مبارزان امروزیست که قصدآزادی سرزمین خودازچنگ بربرهای امپریالیستی - استعمارگرووحشی های دینی -اسلامی رادارندوسالهاست که فریاداین نسل توسط همه رسانه های لجن صفت فارسی زبان چه درداخل وچه درخارج ازکشوردرنطفه خفه شده است.
وظیفه ملی ومیهنی همه آن مبارزین است که باحمایت مادی ومالی وجانی وروحی (کمک همه جانبه )،درراستای پیشرفت وتوسعه این رسانه انقلابی کوشش وتلاش کنند.ازطریق رسانه خبری تندر،دیدگاههاواهداف سیاسی بسیاری ازافرادوگروههای سیاسی مشخص خواهدشدوازاین طریق وباتبلیغاتهای گسترده ووسیع امابدون خدشه وسانسوروحذف وقیچی مطبوعاتی،واردمرحله اساسی مبارزه ،یعنی نابودی کامل حکومت ننگین اسلامی خواهیم شد.
باکثافتکاریهاولجن پراکنیهای رسانه های مربوط به به اصطلاح جریانات چپ که دست هرچه سانسورچی مطبوعاتی وبه ویژه حتی به لاریجانی و حسین شریعتمداری جلادهم گفته اند ...زکی...؟....درعوض صداوفریادهمه آزادیخواهان انقلابی ازطریق رسانه تندربه گوش سراسرایران می رسد.
رادیوتندرراسراپانگهداریم
باسپاس ودرودفراوان

سازمان مخفی ایران
______________

برنامه این هفته رادیوتندر:

درج نظرات :


باپوزش ازمشکل پیش آمده دربخش نظرات

_____________________________

ba dorood be rofagha. ghesmate commentha moskel dareh dorostesh konin

__________________

ایهالناس مسلمان کشی‌یکی‌از سرگرمیهای جدید برای کشورها و دولتهای مسلمان و غیره مسلمان شده. جالب اینجاست که دوستان عزیز آقای احمدی خره،چین و شوروی، قبل از شمارش آرای انتخابات به ایشون تبریک گفتند. کشور چین و شوروی یک ساعت بعد از انتخابات به آنترینژاد تبریک گفتند تو نگو اینها با هم یه قرارهایی دارند و آنهم سرگرمی هست که هر ستاشون دوست دارند و آن هم، مسلمان کشی‌. در ارومجی چین و در چچنیا شوروی و در ایران عزیز دولتها همه مشغول مسلمان کشی‌هستند.احمدی‌نژاد ممکن که خایهٔ امریکا و انگلیس را نمیمالد ولی‌ خوب خایهٔ چین و شوروی را ما چ می‌کند. هی‌نماز جمعه داد میزنم مرگ بر یهودی و صهیونیست تو نگو پولدارترین ادمهایی که شوروی را اداره میکنند یهودی هستند. هر هفته میرم نماز جمعه داد میزنم مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس تو نگو مسلمان کشهای اصلی‌، چین، شوروی و همین رئیس جمهور قلابی خودمون آقای احمقی خره جنایتکار هستند. «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم
________________________
دوستان به وبلاگ دموکراسی و آزادی خوش اومدین من با تاسیس این وبلاگ فقط خواستم یک کم عقده های دلم رو روی کسانی که حق و حقوق من وامثال من را درآزادی بیان خوردندولگد مال کردند خالی کنم .که یواش یواش به حساب تک تک اونها می رسم البته این دفعه نه با زبان منطق و ادب بلکه با فحش و بددهنی .اول از همه هم از مدیر بلاگفا شروع میکنم . وبلاگی داشتم به نام بهارزیبا که تازه درست کرده بودم وتوی اولین پست هم فقط عکس چند تا گل وچندبیت شعروتصویری ازجنگلهای سبزبود. تقریبا دوهفته پیش این وبلاگ را درست کرده بودم تا اینکه دیروز خواستم وبلاگم را آپدیت کنم که یهو دیدم نوشته ____________
این وبلاگ به یکی از دلایل زیر مسدود شده است: دستور مراجع قانونی جهت مسدود سازی وبلاگ تخطی از قوانین استفاده از سایت انتشار محتوای غیر اخلاقی یا م حتوایی که براساس قوانین کشور تخلف است _________________
نمی دونم که تصویرگل وگیاه وجنگل وچند بیت شعر چه دشمنی با مدیرشرکت بلاگفا داردکه بلافاصله آنهاراپرپر کردند.هرچی هم به مدیربلاگفا ایمیل زدم جوابی نگرفتم این بودکه اومدم بلاگ اسپوت تاراحت ترحرفمو بزنم وحالا آقای مدیر شرکت بلاگفا ....

http://democrasivaazadi.blogspot.com/

_________________________________

خوشحالم که این حرف هارو میزنین .اولین باره که ازشمامی شنوم نمی دونستم توورزش هم اینتقدرتعصب دارین واقعاآفرین ودرودبه شمامتن قشنگ وزیبائی بود
_________________________________
رفقای رزمنده فدائی درساری گروه چریکی پیشگام -ساری

بادرودبه همه رفقای فدائی بامرحله انتخابات درون سازمانی که درپیش داریم تنهاباانتخاب فعال ترین وزحمتکش ترین رفیق فدائی برای سِمَت مسئول کل سازمان ،کل رفقای چریکهای فدائی درسراسرایران راازبلاتکلیفی وبی حرکتی نجات داده وباهمکاری واتحاد،واردفازچریکی نظامی وآغازگرجنگ مسلحانه درسراسرایران باشیم. برای سه رفیق زحمتکش درجنبش پیشتازرفقاجاوید،پویان والبرزگرامی آرزوی پیروزی وموفقیت دراین انتخابات مهم وحساس داریم. همرزمانتان :گروه چریکی پیشگام :مازندران -ساری

طنزهفته :لطفاًباخودبه همراه داشته باشید..مسئولیت باخودتان:

متاسفانه بدلیل مشغله های شدیدتبلیغاتی ومهمترازهمه درگیرشدن بسیاری ازمسئولین رده بالای سازمان مخفی ایران درامربرطرف کردن مشکلات عدیده درون سازمانی ،مدت زیادیست که ازعالم شیرین ودلنشین طنز،بخصوص طنزهای سیاسی ،اجتماعی دورشدیم.
هنرطنز:
ازدیدگاه ما چریکهای فدائی ،اگریک کمونیست ویایک چریک فدائی خلق ایرانی،اگرحتی به اندازه سریک سوزن یابه اندازه یک گردخاک،ازعلم زیباودلنشین وشادیبخش طنزوجوک ولطیفه ،آگاهی واطلاع نداشته باشدهمان بهترکه آن کمونیست وچریک نماسرش رامحکم بکوبدبه یک دیوارآهنین وفولادین. مثل این فریبزسنجری (مرثیه خوان وآهنگران)گروه رفیق اشرف دهقانی یابدترازآن این ...آیه یاس وسوره قرآن خوان کمونیستهای به اصطلاح کارگری،که درزندگی شکم پرستانه خود،حتی یکبارهم مزه بیل وکلنگ بدست گرفتن رانه چشیده اندونه حتی دیده اند.
رفیق لنین گرامی پندسیاسی بسیارقشنگی زده است:که اگرمی خواهیدهمه کمونیستهای حراف،وراج ،زبان دراز،خالی بندبه تمام معنا،....کمونیستهائی که امروزه به جماعت دیوانگان روان پریشان یاوه گومبتلاشده اندراتست وامتحان وآزمایشی علمی(آزمایشگاهی ولابراتواری)کنید:بااین پندسیاسی -اجتماعی وطبقاتی رفیق لنین ،یک تست کوچک راازآنان بعمل بیاورید.
رفیق ولادیمیرایلیچ لنین دریکی ازبزرگترین رهنمودسیاسی ،ایدئولوژیکی درمکتب زیبای کمونیسم چنین گفت:

اگربرای رهائی ونجات طبقه زحمتکش کارگران وکشاورزان ستمدیده ،روزی مجبورشویم که لباس عروس رابرتن کرده ودرخیابانها،برقصیم پس بایداین عمل راانجام دهیم.

این جمله ازمانیست بلکه ازرفیق لنین گرامی ست . این جمله بسیاروپرواضح رهنمودسازونصیحت گروپندآموزراهیچ شخص وفردوانسانی دراین کره خاکی عنوان نکرده جزرفیق لنین گرامی که روحش همیشه شادشادشادباد.وزمانی که میلیونهابلشویک کمونیست این جمله راازدهان رفیق لنین شنیدندباورکنیدازته قلبشان تاروده بُرشدشان خنده کردند.خودرفیق لنین نیزخنده ای ازته دل کرد آیامیدانیدچرا؟ ]

رفقای کمونیست :

یک کمونیست آمیخته ای ازانواع واقسام هنرهاونبوغ خاص درچهارچوب اخلاق ،فرهنگ ،سیاست ،ورزش ،اقتصاد،وهنرزیبای طنزوجوک ولطیفه بوده وهست.هرگزوابداهنرطنزوجوک ولطیفه،هنری که خنده وتبسم برلبان طبقه زحمتکش پرولتاریای موردنظروهدف رفیق لنین بیاوردتحت هیچ شرایط اجتماعی،ازوجودکمونیستهای واقعی وبالفطربدورنبوده ونیست چراکه چه بساکمونیستهادربیشترعمروزندگی خود،موفق شده اندازطریق وروش طنزولطیفه وحتی جوکهای دوست داشتنی وخنده آور،حرف منطقی دل خودراعنوان کنند.
بله
ماکمونیستها بسیاراخلاق سنگین ،بامتانت،حتی شایدقیافه ای اخمو باپیشانی پرازچین وماچین وپرازچین وچروک بخودبگیریم اماهمین قیافه عبوس وخشن وقتی به اخلاق سیاسی رفیق لنین میرسدمخصوصاًبه بخش اخلاق درامراحترام به هرچه هنرطنزولطیفه شادیبخش،....

رفقای کمونیست :
رفیق چارلی چاپلین نمونه بارزیک خنداننده پرولتاریای زحمتکش وموردنظررفیق لنین می باشد.ماکمونیستهای امروزی که دربرابراین هنرمندبزرگ جهانی ،کاره ای نیستیم .

هنروخصلت طنزوجوک ولطیفه دروجودهمه رفقای کمونیست درسازمان مخفی ،(وجودی)فیزیکی وعلمی دارد.بخش اینترنتی سازمان مخفی جهت احترام بی نهایت به هنرطنزولطیفه،طنزهائی راازطرف رفقابویژه رفقای مسئول درسازمان چریکها،درآینده ای نزدیک ارائه خواهدکرد.
امافعلاًوجهت خالی نبودن عریضه،بخش اینترنتی به معرفی یکی ازسایتهامی پردازد.اماواماوامابعدازورودبه این سایت ،مسئولیت دچارشدن به هرنوع بیماری ومریضی روحی وروانی باخودشماست ومسئول آن بیماریها،سازمان مخفی نبوده وهرگونه مسئولیت دراین موردراسلب می کنیم اماجهت راه حلی به عنوان (پیشگیری بهترازدرمان)حتماًدارو ویاقرص مسکن قوی راباخودهمراه داشته باشیدمخصوصاًقرص ضدسردردسیاسی :
حالاوارداین سایت شوید:همه گونه مسئولیت روحی وروانی وبهداشتی باخودتان است ماهرگونه مسئولیتی راپیشاپیش تکذیب می کنیم.

شایداین یک یادوهفته بخش اینترنتی،هفته ای مملوازطنزوجوک ولطیفه باشد.
امیدواریم خوش بگذرد.
حالابرروی این سایت کلیک کنید.باحفظ همه روشهای ایمنی یادشده

________________
ازمانشنیده بگیرید.باسپاس


http://www.wupiran.org/index.html

9/12/2010

انتخاب یک مقاله

ازرفقای فدائی درسچفخا
وقتی باندنجس وکثیف وهمیشه خائن(اکثریتیها)جعبه سیاه هواپیمامی شوند

______________________________

دریک کلام اکثریت در آن دوره نقش جعبه سیاه هواپیما )
Black Box)
را برای خمینی پیدا کرده بودکه هرچه او می گفت ، اکثریت بدون هیچگونه تغییری آنها را ضبط می کرد و بلافاصله پخش می کرد. برخلاف جعبه سیاه هواپیما که برای گشودنش نیاز به متخصص می باشد ، اکثریت بی نیاز از هر تکنیسینی بطور اتوماتیک اظهارات خمینی را تا پیام بعدی وی تکرار می کرد. در تمام سالهایی که سازمان اکثریت «ضمن انجام فریضه دینی به نمایش های سیاسی عظیم علیه امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم و متحدان آن » پرداخته بود هرگونه آزادی خواهی و یا مطالبات حتی صنفی کارگران و سایر اقشار اجتماعی توسط اکثریت به سخره گرفته می شد و برای سرکوب آنها اعلام آمادگی می کرد.

http://www.iranian-fedaii.de/Akhbar%202009/March/9%20march/Anghah%20ke%20aksariyat-1.html

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران


بادرج مطلبی ازطرف رفقای فدائی دریکی ازسازمانهای فدائی درخارج ازکشور،سازمان ما،هرنوع قضاوت عادلانه وانقلابی رابروجدان پاک همه رفقای چریکهای فدائی خلق می سپارد،دربرخوردآشکاروعلنی باسازمانهای فدائی درکشورهای خارجی ،ماهمواره اعلام کردیم که یابایدکلیه حقایق وواقعیتهای رخ داده شده درجنبش پیشتازفدائی که توسط بسیاری ازرفقای فدائی چون اشرف دهقانی،عباس توکل ،حسین زهری(بهرام)،مهدی سامع،ووو......بوقوع پیوست راعلناًوکاملاًرفیقانه عنوان کنندیااگرهمچنان قصدلاپوشانی وقصدفرارازگفتن حقایق رادارندبازهم یابایددریک دادگاه کاملاًانقلابی که مختص سازمان چریکهای فدائی ست محاکمه شوندآنهم توسط خودماچریکهای فدائی ،یاهمان بهترکه تاآخرعمرشان درهمان کشورهای (توریست پذیر-توریست ازنوع فدائی)بمانندتاازمجازاتهای آینده،درایران آینده مصون بمانند.
کلیه برخوردهای سازمان مابااینگونه افرادتنهاوصرفاًبرخوردی کاملاًانتقادی اماانتقادی خشن وقاطع وجدی بود.
دربرخوردباگروه رفیق اشرف دهقانی که بیشترازسازمانهای دیگربااین گروه برخوردانتقادی جدی بعمل آوردیم بدلیل بیان کلیه حقایق درچهارچوب عدم تحرک وعدم فعالیت جدی،درگردهم آوری همه رفقای فدائی بودکه طی بیست سال گذشته ازکشورخارج شدندکه قضاوت دراین کوتاهی وبی مسئولیتی آشکاررابه وجدان خودرفیق اشرف دهقانی می سپاریم.
درموردگروه فدائیان اقلیت نیزبرخوردقاطع مادردوموضع کاملاًجدی آشکاربودیکی اینکه این گروه هنوزازتکه وپاره کردن سازمان چریکها،به خودمی بالدودوم خیانت ورفیق کْشی غیرقابل انکارآقای عباس توکل درحادثه گاپیلون.
درموردگروه هویت برخوردمادرچهارموضع کاملاًبرحق هویدابودیکی عدم پاسخگوئی ودراصل لاپوشانی کامل وفرارازدوحقیقت که بازیکی بی مسئولیتی کامل ورفتارهای تنبل منشانه آقای مهدی سامع دراعزام بیش ازپنجاه چریک فدائی خلق به منطقه کردستان درسال ۱۳۶۷ و۱۳۶۸-،توهین آشکاروعلنی به یکی ازرفقای فدائی به نام...که مدتی حتی برای آن گروه چه درداخل کشوروچه درکشورترکیه فعالیت می کرد. دوموضع دیگر:یک_فرارایشان ازدادن پاسخی روشن درامردادن اسامی رفقای فدائی خلق (اقلیتی)به سازمان مزخرف ومزدورشده مجاهدین خلق ودوم عدم پاسخگوئی شفاف وعلنی درامرهمکاری باسازمان مافیائی شده مجاهدین خلق آنهم بااسم ونام وآرم سچفخا.
دربرخوردباگروه حسین زهری (بهرام)نیزازهمان ابتدابرخوردما،برخوردی کاملاًسازمانی واخلاقی بود.که خوشبختانه یامتاسفانه این آقانیزتابحال پاسخی روشن نداده اند.

بخش اینترنتی سچفخا(س.م.ا)بدلیل داشتن حس وروحیه ومزاج ضدسانسوروضدقیچی مطبوعاتی ،که وجودهمین روحیه ،سایت سچفخاراازدیگرسایتهای مدعی فدائی متمایزوجدامی سازدبادرج مطلبی خواندنی ازگروه حسین زهری ،باردیگرقضاوت درموردکلیه گفته هاوبیانات ارائه شده ازطرف حسین زهری رابه وجدان پاک وانقلابی همه چریکهای فدائی خلق می سپاریم.
سازمان مادراین موردیعنی حمله همه جانبه به باندبی شخصیت وبی هویت همیشه خائن (اکثریتی هاوتوده ایها)دست اتحادودوستی رابه طرف مخالفین سرسخت این باندنجس درازمی کندحتی اگرآن شخص رفیق حسین زهری باشد.بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران

______________________________
درج یک مطلب ازطرف سچفخا(گروه حسین زهری

اکثریت: چرچیلیسم یا رسیدن بقدرت بهر شکل

در حاشیه اطلاعیه سازمان اکثریت در مورد قتل های درون سازمانی....اکثریت در این اعلامیه سعی در انسانی بودن خود و رفتار و کردارشان داشته و مضحکانه مینویسد:"علیرغم اینکه چندین دهه از آن قتلها میگذرد، وجدان انسانی و ..................ایجاب میکند که قتلها ی صورت گرفته محکوم شود و از رفقای به قتل رسیده اعاده حیثیت به عمل آید و از خانواده های آنها پوزش طلبیده شود" . اگر براستی اکثریتی ها "وجدان انسانی" شان غلیان کرده و واقعا به مسایل انسانی بها میدهند بهتر نبود در کنار این اعلامیه که برای اثبات آن نه مدرکی دارند و نه سند محکمه پسندی، به عملکرد فاجعه آمیزشان در۳۰ سال گذشته در همکاری، لو دادن، و شرکت در کشتار انقلابیون و آزاده گان این سرزمین همدوش با رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی، اعلامیه ای میدادند و عملکردشان را محکوم میکردند و از خانواده قربانیانشان پوزش میطلبیدند تا شاید بزور هم که شده باور کرد که اطلاعیه اخیرشان ناشی از غلیان "وجدان انسانی" شان بوده؟ آیا بهتر نبود در حالی که تمامی رهبران درجه یک و دو این سازمان اکثریت زنده هستند و دلیل و سند معتبری هستند بر این ادعا، از آنها خواسته میشد در مورد لو دادن تشکیلات های سازمان که با اکثریت نرفتند از جمله تشکیلات سیستان وبلوچستان و یا چاپخانه مخفی سازمان ( که بنا به اقرار مهدی فتا پور، وی به آنجا رفته بوده و آدرس آنجا را میدانسته)، و یا تقلب در رای گیری ها برای کمیته مرکزی و جابجایی آراء رفیق احمد غلامیان لنگرودی به نفع فرخ نگهدار، تصفیه و ترور شخصیتی مخالفان (نمونه کاملا مشخص آن مورد هلیل رودی است که تمامی مدارک و گزارش هایش علنی شده) و یا غرق داده شدن یکی از اعضای اکثریت در دریای مازندران بخش روسی آن و سرپوش گذاشتن مقامات شوروی آن روز بر آن، همکاری با کا-گ-ب و جاسوسی در میان مخالفان رژیم در شوروی بخصوص در باکو و مینسک، مسئله مشارکت اکثریت در کارهای تجاری با عناصررهبری جمهوری اسلامی، رفت وآمد علی توسلی یکی از اعضای کمیته مرکزی اکثریت و دستیار فرخ نگهدار به درون گمرک بازرگان که سرانجام به انتقال توسلی به تهران انجامید و اکثریت تا مدتها ادعا می کرد وی از باکو ربوده شده است، همکاری با تروریست ها و عوامل رژیم مانند نادرصدیقی، و عزیز غفاری در کشتارنیروهای اپوزیسیون در رستوران میکونوس که منجر به احضار اکثریتی ها نظیر قربانعلی عبدالرحیم پورو چندین اکثریتی دیگر به دادگاه میکونوس شد و دهها مورد دیگر، سخن بگویند تا عمق فاجعه عملکرد آنها مشخص شود و بدینگونه "وجدان انسانی" شان کمی آرام گیرد؟.....

خبر:سازمان مخفی ایرانبه نام خلق قهرمان ایران


هموطننان گرامی ،رفقای رزمنده چریکهای فدائیبااتمام دوره چهارساله مسئولیت سازمان چریکها،توسط رفیق شهرام گرامی،وبراساس قانون درون تشکیلاتی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(سچفخا)،باردیگرازطرف اعضای اصلی ومسئولین رده بالای سازمان،انتخاب مسئول کل سازمان چریکهادرراُس امورودستورات سازمانی قرارگرفت.
سچفخا(سازمان مخفی ایران)ازبدوتاسیس وبنیانگذاری وتولددوباره خود،به مدت چهارسال وبه صورت شورائی تحت عنوان کمیته مرکزی سازمان اداره می شد.سپس بایک رفراندوم درون سازمانی،رفیق بیژن گرامی به مدت هشت سال مسئولیت سازمان رابرعهده داشت.درنوزدهم بهمن ۱۳۸۵کمیته مرکزی سازمان ،مسئولیت کل سازمان رابه یکی ازاعضای کادردرکمیته سیاسی -نظامی خارج ازکشورانتقال وبدست رفیق شهرام سپرد.
مسئولیت رفیق شهرام نیزتادوماه دیگربه اتمام خواهدرسید.که انتخاب مجددرفیق شهرام بستگی به تعدادرای هائیست که کسب می کند.درراُی گیری درون سازمانی ،تعدادپانصدنفرازاعضای اصلی وبیست ونه نفرازاعضای کادرمرکزی درسه کمیته وابسته به سازمان ،کمیته مرکزی - کمیته شمال ،ببرهای مازندران-کمیته سیاسی ،نظامی (کمیته خارج ازکشور-ک.خ.ا.ک)شرکت کرده ورفقای کاندیدجهت پذیرش مسئولیت کل سازمان،باحداکثررای بدست آورده ،انتخاب خواهندشد.
کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اسامی رفقای کادرومسئولین رده بالای سازمانی که درزیرعنوان شده است برای مسئول کل سازمان دردوره بعدی معرفی وکلیه رفقای فدائی به مدت دوماه،فرصت وحق آن رادارندکه باشناخت وآگاهی ازگذشته وپیشینه این رفقا،نماینده خودراانتخاب ورای دهند.بعدازانتخاب ومشخص شدن مسئول کل سازمان،درنوزدهم بهمن امسال انتقال مسئولیت کل سازمان به مسئول جدید،انجام خواهدگرفت.
اسامی رفقای فدائی برای مسئول کل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران:یک -رفیق شهرام
مسئول کل (درحال حاضر)سازمان


دو-رفیق پویان مسئول کمیته شمال
سه -رفیق آروین -عضوکمیته مرکزی ومسئول امنیتی سازمان
چهار-رفیق سعید،عضوکمیته مرکزی
پنج- رفیق جاوید،عضوکمیته خارج ازکشور
شش- رفیق کاوه عضو-ک.خ.ا.ک
هفت-رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشوروسخنگوی سازمان مخفی ایران


بادرودفراوان به خلق قهرمان ایران وباآرزوی موفقیت وپیروزی برای رفقای کاندیدشده درسچفخا


سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

9/10/2010

رفیق بهرام مشیری

جهان هستی چگونه آغاز شدهنامه رفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی سچفخابه رفیق البرز:

پانزدهم شهریور۱۳۸۹
رفیق البرزگرامی بادرودبه شما:

گفتگوی شمابارسانه گروه تندرراشنیدم .اگراجازه می دهی من مطالبی راجهت اطلاع شماعنوان کنم نمی دانم چه عاملی باعث برآشفتگی شماشدکه اینچنین باخشم وعصبانیت گفتگوکردید.من به نوبه خود ازهمه زحمات شماکه منجربه نجات عموی اینجانب شدسپاس گذارم وقدردان شماورفقادرآن کمیته.امارفیق من دربرخوردبامشکلات آن گروه دایه مهربانترازمادرنشدی؟چراباخشم وعصبانیت ؟چراخالی کردن عقده ونفرت؟اصلاًچرابدین صورت وبدین شکل وشمایل؟یک چریک فدائی که نبایدعصبانی بشه اون هم درچنین موقعیتی؟...
دردرون سازمان خودماهزاران مشکل ،مشکلی بدترازآنچه که عنوان کردی ،وجودداردوخودمان دست به گریبانیم؟وقتی طرفداران تندری هیچ علاقه ای برای دلسوزی وهمکاری وهمیاری نشان نمی دهندشماچراسرتان رابدردمی آورید؟آیااین برخوردشمادایه مهربانترازمادرشدن نیست؟زحمت زیادمی کشید میدانم .خوب می دانم که دلسوزی وفداکار؟امادلسوزی وفداکاری آنهم درمبارزه سیاسی حدومرزمشخصی داردکه اگرپایت راازآن فراتربگذاری خودت قربانی ترحمی می شوی که ناخودآگاه قربانی خواهی شد.ترحمی که خودت بخرج دادی؟حواست راشش دْنگ جمع کن.
طبق گزارش کمیته تحت امرشما،بااین گروه متحدشدیم .حالاچون متحدشدیم بایدباربی عرضگی طرفداران این گروه رامن وشماویاسازمان مابردوش بکشد؟طبق شواهدعینی و علنی این رفیقمان آقاجمشیدیک سالی است که پشت آن تلویزیون حرفهایش رامی زند.منکرقضیه نیستم زحمت می کشد.گلوی خودش رابرای مبارزه پاره کرده بااون حرفهائی که زده به خصوصیات اخلاقیش کاملاًواقفم. رک وپوست کنده بگم آدم قاطع وجدی وسرسختیه یک مبارزبه تمام معناست امانبایدمتاسف بشویم که چرایک عضوتندری این حرفهاراتابحال نزده.... ؟باهات موافقم ...اینکه می گوئی چرایک غریبه ای خارج ازتندریهابایداین حرف رابزند؟خوب این مشکل خودآن انجمن است که بایدبفکرحل آن بیفتد؟اماوقتی همان افرادی که اسمشان رابردی؟فقط قصدواکنش بی تفاوتی رادارندوهیچ عملی انجام نمی دهندخوب رفیق من توچراسرخودت رابدردمی آری ؟
......
اصلاًمنتظرمی مونیم بینیم این طرفداران باغیرت این انجمن چکارمی کنند؟توکه عقده وخشم وعصبانیت ات روخالی کردی.....؟تاببینیم وبشنویم این داستان به کجاختم میشه؟

برایت آرزوی موفقیت دارم

رفیقت بیژن
ازانقلاب تاجنگ مسلحانه
تقدیم به کمیته شمال- ببرهای شجاع دل مازندران
رفقای رزمنده فدائی درکمیته شمال:

احزاب کمونیست چون حزب احیای کمونیست ایتالیا-حزب کمونیست آمریکا-حزب پوسیده کمونیست یونان- گروه مبارزین هفده نوامبریونان - حزب کمونیست انقلابی ترکیه - مبارزین مائوئیست نپال - حزب کمونیست فرانسه - آلمان - لهستان - روسیه -تاجیکستان- ترکمنستان- آنارشیستهای انقلابی وشورشی .... ازحضوروجودشمادرمبارزه مسلحانه باحکومت ننگین ونجس آخوندی اطلاع یافته وکاملاًباخبرند.

رزمتان پیروزباد.
سازمان مخفی ایران
بخش اینترنتی وتبلیغاتی .س.م.ا
________________
ازانقلاب تاجنگ مسلحانه
شاهکاری ازهنرهای رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشور9/06/2010

چریک فدائی خلق رفیق خانم مژگان

توضیحی ازطرف سازمان مخفی ایران
جهت اطلاع همه رفقای کمونیست وفدائی
ازخلق قهرمان ایران،بدلیل این اشتباه غیرعمد،معذرت می خواهیم

______________

بادرودبه همه رفقا
دوستان گرامی
متاسفانه بدلیل عدم شناخت وآگاهی ازماهیت ننگین مسئولین تعدادی ازسایتهای سیاسی،مدتی قبل اشتباهاًبیانات درج شده درسایت کمیته شمال رادربخش نظرات یکی ازسایتهای مشابه ننگ آورترین سایتها،چون سایت خبرگزاری اعتراض ارسال کردم.درست چنین اشتباهی ازطرف رفیق البرزمسئول ک.خ.ا.ک سچفخاهم بعمل آمد.
_________________________

سازمان مخفی ایران

اشتباه غیرعمدی که درموردسایت پرازددمنشان ومفتخوران سیاسی کمونیست ومارکسیستهای بی شخصیت وبی هویت پایگاه خبری اعتراض رخ داد،دراین مورداکثرمسئولین سچفخادرجریان کامل قرارگرفتند.رفقای گرامی،:پژواگ -البرز-مژگان ،بدلیل مرتکب شدن به اشتباه غیرعمد،ازهمه رفقا،معذرت خواهی کرده وپوزش خواستند.
خوشبختانه یامتاسفانه درامربرخوردهای بی پرنسیبانه شخصیتهای ولگردوبی هویتی تحت عنوان (سربلند)وهرسربلنداحمقهای دیگر،درگذشته ،تنهاسه نفرازرفقا:پویان-جاویدورفیق شهرام اطلاع داشتند.طبق تذکروهشدارهای شدیدرفیق پویان،جهت تفهیم موضوع عنوان کردندکه چه حوادثی مابین آن رفقاباجماعت بی هویت درسایت من وپالتالک ،(دست اندرکاران ضدحقیقت وسانسورچیان حقه بازوشیاد)درطویله خانه سیاسی تازه ونوبه نام پایگاه خبری اعتراض)پیش آمد.
مسئولین سازمان مخفی ایران بابازدیدازاین سایت،به کلیه منشهای لجن پراکنی دست اندرکاران بی هویت این سایت پی بردند.
سازمان مخفی ایران هرگزوابدایک تارموی هیچکدام ازاعضاورفقای فدائی رافدای هزاران تعفن منش وآت وآشغالهای لجن پراکنی چون (سربلند صفتان)بی شخصیت وبی هویت نخواهدکرد


هشدار:
کلیه رفقای رزمنده فدائی وکمونیست ،ازاین سایت خطرناک دوری کنند.
بادرودوسپاس فراوان
سازمان مخفی ایران
________________
طویله خانه سیاسی ازنوع کمونیستی -مارکسیستی -مائوئیستی که توسط مفتخوران مافیائی اداره می شود

http://www.eteraaz.com/home.html

9/05/2010

رفیق بهمن -عضوک.خ.اک

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
_______________________
بادرج یک نظرازطرف فعالان ورفقادرگروه تندروخشم مسئول ک.خ.ا.ک علیه مسئولین وهواداران

تندر:
______________________

رفیق بهمن


نمی دانستم رفیق البرزگرامی اینگونه خشمگین می شودوالاابداًبحث رابه میان نمی کشیدم
.
بادرودبه رفقای فدائی:
بدون توصیف اضافی حرف بزنم.
دیشب ساعت ۷شب به وقت ایالت میسوری من وشاهین ورفیق گرامی ام حمیدبارفیق مان البرزدرموردمسائل عدیده ای که درحال حاضردردرون سازمان مخفی وجودداردباحفظ همه کرامات انقلابی مثلاًتشکیل جلسه دادیم.من که بیست سال است به اخلاق خشن رفیق البرزآشناهستم اماتا به حال نمی دانستم که خشم وعصبانیت انقلابی-چریکی وکمونیستی اش رااینگونه علاوه برسرما-سرطرفداران وهواداران نیروهای انقلابی دیگرهم خالی می کند.
دیشب وسط جلسه صحبت ازموضوع وجودمشکلات درزمینه تبلیغات درسایتهای سازمان وناگهان ازدهان من پریدکه شماقبلاًدرمورداین تلویزیون اینترنتی گروه رفقای تندریک حرفهاوقول وقرارهائی داده بودی؟
ناگهان رفیق البرزباصورتی سرخ وپرازخشم گفت که :...اگه حرف زدم پای حرفم وامی ایستم ....جوابی به تندریهابدم که پدرشون دربیاد.
ظهرروزیکشنبه واردمنزلم که شدم البرزرادرحال گفتگوباجمشیدشارمهددیدم .چنان رنگ خشم وعصبانیت رادرصورت رفیق البرزدیدم که حتی جرات نکردم بااون احوالپرسی کنم .داشت می گفت:....
هواداران بی غیرت تندری،جربزه ندارندکه حتی بایک دلارخودبازی کنند...
لبخندی دلنشین امازیرکانه برلبانم نشاندم وبه خودم گفتم :...البرزجان حالا بکش .... رفیق البرزبادیدن من خشمش دوبرابرشد.من که بیست ساله به اخلاق این رفیق عزیزوگرامی ام عادت کردم امانمی دانستم رفیق البرزگرامی اینگونه خشمگین می شودوالاابداًبحث رابه میان نمی کشیدم.واصلاًحرفی از گفته های خودش درموردگروه تندربمیان نمی آوردم آنهم دروسط جلسه .
اماخوشم آمد... خوشم آمدکه رفیق هم ایدئولوژی من آنقدرشهامت داردکه حقیقت رابدون ترس می گوید.وباکسی تعارف سیاسی ندارد.
البرزگرامی با رفیق جمشیدشارمهد،دوسال وخرده ای ست که آشنا ورفیق هم هستندوطبق آن رابطه رفیقانه تاحدودزیادی ازچندوچون زندگی هم باخبرنداما خوشحال شدم که حمله ای جانانه هم به مسئولین تندرکردوهم به آقاجمشید.
غرض ازنوشتن این مطالب این بودکه من شخصاًازهمه مبارزین تندرپوزش می خواهم چراکه عامل عصبانیت رفیق البرزگرامی من بودم. اماحقیقت رابخواهیدتانوشتن این مطالب هنوزآن لبخندزیرکانه برروی لبانم هست.چراکه سه هفته قبل قصدکردم یک حمله جانانه انتقادآمیزبه این مبارزین درگروه تندرانجام دهم که همین البرزباخشمی ازته دل گفت که :....من هم دوستانی درتندردارم.

گفتگوی رفیق البرزباآقای جمشیدراگوش کردم:

من هم می گویم که آقایان طرفداران بی غیرت تندری-یک کم غیرت ومردانگی ازخودتان نشان دهیدتوی خط وسنگردفاع ازاهداف مبارزاتی گروه تندر،مثل اینکه آقای جمشیدتنهای تنهاشده اشت.تنهای تنها چون دیشب توی جلسه کمیته گفتم که پس این خانم دْردانه خواهرفرودفولادوند،چکاره این مملکت واین دنیاست؟اون نیکدل وکژدم واعتمادی چه عملی رابرای پیشبرداین گروه انجام می دهند؟که سازمان مامجبوربه درازکردن دست (اتحاد)ویگانگی ،آنهم درعرصه جنگ مسلحانه باحکومت ننگین اسلامی شده است؟چرااین افرادحتی یک تکان کوچک به خودشان نمی دهندتاپیشرفتهائی توی تشکیلات مثلاًهمین کارتبلیغی بیشتربکنند....حقیقتش من هم دلم فقط برای این جمشیدشارمهدبیشترمی سوزدتاکلیت بی تفاوتی گروه تندر....
باتمام این سخنان: فقط خواستم بگویم که واقعاًنمی دانستم رفیق گرامی ام البرزاینگونه باخشم وعصبانیت باگروه تندربرخوردمی کندکه عامل اصلی دلیل چنین برخوردی ازطرف رفیق البرز،من بودم

هرچندکه حقیقتهاراگفت آنهم ازته قلبش
بادرودبه همه رفقا-بهمن سنت لوئیس - میسوری


______________________________
درج یک نظر:

درود بر انجمن پادشاهی و اپوزیسیون پرافتخار تندر آدرس جدیدترین سایت فیلترشکن برای مبارزان راه آزادی: https://schoolisgood.com/
__________________________
بادرودگفتن بی جهت نمی توان باحکومت نجس وننگین مبارزه ای جدی وقاطع کرد

رفیق مبارز:

ازارسال آدرس فیلترشکن شماسپاس گذاریم امابه جای ارسال اینگونه مطالب همان بهترکه به رفقای مسئول درگروه تندرکمکهای بهتروازنوع دیگرکنید.سازمان مخفی ایران نیازبه فیلترشکن شمارفیق گرامی نداردبلکه احتیاج به یاری وکمک شمادرراستای حرفهای خشم آلودی که دراین گفتگوی تلویزیونی بعمل آمده ،دارد

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
پژواگ - تاجیکستان


____________________________

خشم انقلابی یک چریک فدائی خلق

عصبانیت مسئول ک.خ.اک ازدست هواداران وطرفداران گروه تندر