10/24/2010

تغییرآدرس سایت سازمان مخفی ایران:

تغییرآدرس سایت سازمان مخفی ایران:
علاقه مندان به سازمان مخفی ایران.
آدرس سایت سازمان مخفی ایران تغییرکرده است.
به آدرس جدیدمراجعه کنید.
درودبیکران به شما
آدرس جدیدسایت سازمان مخفی ایران

10/21/2010

سایت پیک ایران- سایت عصردایناسورها:

فدائیان عصردایناسورپسند:

فدائیان عصرغارنشین....عصرعصرتکنولوژی برتروپیشرفته ارتباطات وعصرفتح فضاووماورای فضاست.
باشماعقب مانده های ارتجاعی ترازآخوندوپاسداروحزب الله ،چگونه بایدبرخوردروشنفکرانه کردتا (آدم)مدرن وامروزی شوید....

خودبگوئید وزبان انسانی بازکنیدتاهمگان هم بفهمند....

__________________________

شاه دایناسورها همنوع خوار بوده است

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=23209
____________________________
فدائیان عقب مانده ازمبارزات جهانی؟
عصرعصرمبارزه بافاشیسم نوظهوریونان است ...نه عصردایناسورهای ماقبل تاریخ
...؟

معرفی سایتهای ایترنتی:

سایت خرحمالان سیاسی درعالم مجازی کمونیسم ومائوئیسم مجازی اماتخیلی وخیال باف،سایت طوطی هاومیمونهای مقلدوتکرارکن سیاسی ،سایت بی هویتهای امام زمانی شیعه اثنی حجری،سایت کمونیستهاومائوئیستهای گداصفت ودرانتظارخبرودست درازان به سوی زبان پرازگه حکومت نجس ودینی آخوندی - اسلامی،-سایت سانسورچیان قهاروگانگسترهای آلکاپون منش خودفریب وخودگول زن مائوئیست که آبرووحیثیت وشرف رفیق مائوتسه دُنگ رابه مانندگِل ولای،درزیرپاهای نجس خود،لگدمال وآلوده وبه مانندیک روسپی وج.....سیاسی ،باهرسازآخوندهای کون برهنه می رقصدومی رقصد. صاحب یا صاحبان این سایت ضدآزادی بیان،ضدحق وحقوق انسانها،دشمن درجه یک همه ستمدیدگان وزحمتکشان وکارگران ایرانی،برای بدست آوردن(مشتی دلار)امپریالیستی دست به هرنوع تکان کون وکمرسیاسی - عقیدتی دینی - مذهبی می دهدومی دهندبجزبرزبان آوردن حقیقتهاوواقعیتهای اجتماعی.... سایت بیکاران وعلافان علف خورکافه نشین وپیرمردهای فرتوت سیاسی پیژامه راه راه به پا،بامنقل ووافورسیاسی.

اگردرمکتب زیبای کمونیسم،دین ومذهب بعنوان افیون توده هابه حساب آید،این سایت شیره ومایه همان خشخاشی ست که آخوندهای بزرگ عمامه به سرراسرتاپانئشه نئشه نئشه دینی،قرآنی می کند.

سایت نئشه گان مدعی مائوئیست
سایتی که اگررفیق مائوزنده بودبی هیچ شک وتردیدی پیشابهاوپسابهای خودرابردهان صاحبان این سایت خالی می کرد.
بقول رفیق کارل مارکس:حرامزاده ترین عمل ،عمل به سانسورحقایق است.
وصاحب یاصاحبان این سایت پاسداروآخوندپسند،دست همه حرامزاده های مطبوعاتی راازپشت بسته وبه همه آنان گفته اند..زکی....؟..آنهم یک زکی بزرگ.... تفوهمه زحمتکشان وکارگران وانقلابیون آزادیخواه به روی زشت تان..
.
سایت حرامزاده های سانسورچی بعدازسایت حقه بازان خبرسازوشایعه پراکن پیک ایران:

_____________________
درفرهنگ ادبیات فارسی آمده است:
سکوت علامت تصدیق حرفهاورضایت خاطرازگفته هاست

معرفی سایتهای اینترنتی :

معرفی سایتهای اینترنتی :

سایت حرامزاده های سانسورچی ،سایت قیچی بدستان مطبوعاتی ،سایت گُه خوران حسین شریعتمداری این جلادحکومت نجس آخوندی،سایت لجنهاو تفاله هاوپسابهای انسانی وحیوانی ،سایت یک مشت ف.....ه وهرزه وروسپی سیاسی ،سایت هرچه حقه بازوشیادوکلاه بردارمادربه خطاترازخود،سایت شایعه سازان خبری،سایت ولگردهاولمپنهای اجتماعی ،سایت بی اصل ونسبهاوبی اصلیت های کوروکرونابینای خبری ...سایت آخربلانسبت همه مبارزین ..بلانسبت وبلانسبت...سایت آخر ........

بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران:

تقدیم به همه رفقای کمونیست وچریکهای فدائی خلق درترکمنصحرا
وبایادونام گرامی چهاررفیق جانباخته -چهارآذرخش ترکمنصحرا


بادرودهای بیکران وباآرزوی سلامتی کامل برای مادرفدائی گرامی
مادررفیق توماج این رهبربزرگ همه چریکهای فدائی خلق________________________

شاهکارهنری رفیق گرامی چریک فدائی خلق :رفیق البرز
http://www.youtube.com/watch?v=vsSHL7yzC64&feature=player_embedded#!

رفقای گرامی درسایت جامعه روشنفکران ترکمنصحرا:

رفقای گرامی :


هرچندکه آزادی بیان ودموکراسی درمحدوده ارائه اندیشه هاونظرات سیاسی ،حق هرانسانی دراین کره خاکی ست وهیچ کمونیست ایرانی نه تنهامنکراین تئوری نیست بلکه بدان شدیداًهم پابنداست آن هم پایبندی اخلاقی ووجدانی
اما رفقا:
به نظرشمااین رفیق اشرف دهقانی درحال حاضر،فکرمی کنیدچه نوع موجودکمونیستی ست که تااین حددرازوطویل ازآن حرف زده اید.؟چنان ازاین رفیق خانم تعریف وتمجیدکرده ایدکه گورپدرخداوپیامبران مسلمانان شیعه اثنی (حشری)؟
رفقای گرامی درجامعه روشنفکران ترکمنصحرا؟
آیاحقیقتاًوجدان کمونیستی شمادرتعریف وتمجیدیک شخص وفردی که امروزه حتی نمی داندمبارزه انقلابی درچه چیزهائی خلاصه شده است؟..نهفته شده...؟
حقیقتاًآیارفیق مسئول گرامی درسایت روشنفکران ترکمن،قبل ازآنکه این(دری ،وری های سیاسی)محسن حوجاتی رابخواند.....
رفیق گرامی ؟چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
سالی که نیکوست ازبهارش پیداست....
_______________________
عربده کِشی های محسن حوجاتی درباره رفیق اشرف دهقانی...
آقای محسن حوجاتی....؟کل اگرطبیب بود سرخوددوامی نمود...
لصفاًاینقدریقه درانی نکنید
_______________
چریک فدائی خلق :- بهمن -نیویورک -آمریکا
مسئول موقت بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
___________________
http://gulalek.blogspot.com/2010/10/blog-post_21.html

منبع: محسن حوجاتی

پیام کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران

رفیق بهمن -نیویورک:
_______________

اطلاعیه کمیته خارج ازکشور:
رفیق البرز:

رفقای رزمنده فدائی خلق درسازمان مخفی ،بادرودبه شما:


طبق تماس ایجانب بامسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان،وهمچنین طبق خواسته اکثررفقای مسئول درآن کمیته،باوجودآنکه نه تنهارئیس جمهورفاشیست کشورجهنمی یونان ازکلیه تهدیدات قاطع سازمان مخفی ایران علیه پنج سفیربی شخصیت وبی پرنسیب سیاسی یونان درآمریکا،ایران،تاجیکستان،ترکمنستان،ترکیه واخیراًنیزدرکشورهای روسیه وآلمان آگاه شده وطی تماس این سفیران بی پرنسیب بانخست وزیرفاشیستی یونان درتلاشندتادراسرع وقت به مشکلات هموطننان سیاسی معترض درآتن رسیدگی وماامیدفراوان داریم که پاسخ کلیه خواسته های آن هموطننان ،مثبت وقانع کننده باشد.
کمیته سیاسی -نظامی سازمان مخفی ایران ازکلیه رفقای چریکهای فدائی خلق خواهان وخواستارآن است که ازهرگونه برخوردهای چریکی -نظامی باسفارتخانه های یادشده دوری جسته ومنتظردستورات بعدی باشند.
سازمان مخفی ایران باتمام عرصه وجودی خود،پابپای خواسته های مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان پیش خواهدرفت.طبق گفتگوبامسئولین کمیته پناهندگان دریونان،باتهدیدات سازمان مخفی ایران ،چندروزدیگرقراراست دولتمردان فاشیستی یونان بامسئولین کمیته به گفتگوومذاکره بنشینند.
دردفاعی جانانه ازپناهندگان سیاسی ایرانی دریونان ،مانیزپابپای خواسته های آنان پیش خواهیم رفت.
رفقای رزمنده فدائی درشهرلوس آنجلس ،نیویورک ،ترکیه وتاجیکستان،ازدست زدن به هرنوع اقدام نظامی علیه سفیران دولت یونان خوداری ومنتظرنتیجه نهائی مذاکرات بین دولتمردان فاشیست یونان بانمایندگان ومسئولین کمیته پناهندگان ایرانی دریونان باشند.
باسپاس

کمیته خارج از کشور- رفیق شماالبرز

جهت تماس مستقیم بارفقای مسئول کمیته درآتن می توانیدباآنهامستقیماًگفتگوکنید
امیر عبدلملکی... abtind@yahoo.com
00306944571834
سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317
رضا کمالی
00306959770562
ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com
00306959637995

تصویربدون شرح:


در یک جلسه خصوصی در نیویورک و توسط يك جوان اتفاق افتاد
رفیق بهمن - نیویورک آمریکا:
__________________
باسپاس ازرفیق روزبهان -عضوانجمن پادشاهی ایران بابت ارسال این تصویر.

10/20/2010

باتهدیدات سازمان مخفی ایران

باتهدیدات جدی سازمان مخفی ایران علیه سفارتخانه های فاشیستی دولت یونان ،وزیرامورخارجه این دولت به سفرای خودهشدارداد.
چریکهای فدائی خلق ،اعضای سازمان مخفی ،یک هفته به سفیران فاشیستی مهلت داده اند. تدابیرشدیدامنیتی درسفارتخانه های دولت فاشیستی وضدبشری یونان بعمل آمده است باپایان مهلت داده شده ،اعضای سازمان مخفی بابمبهای کنترل ازراه دوربه سفارتخانه هاحمله خواهندکرد
سازمان مخفی ایران

سازمان مخفی ایران

قابل توجه هموطننان ایرانی
درپی اعتراضات برحق پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان ،یک شخص بی هویت وناشناخته که معلوم نیست ازکدام آخورپرازعلف شهرت سازی تغذیه می کند،درتلاش است تابااسم ونام اشکان یوسفی،خودرامعروف ومشهورخبرگزاریهای ننگ آوری چون آیت الله بی بی سی وسایت مفت خوران وزالوصفتان وانگل منشهای فدائی چون سایت شایعه پراکنی پیک(نامه رسان آخوندی)خبری به اصطلاح ایران کند.

شخص مجهوالهویه ای به نام اشکان یوسفی باریختن اشکهای یوسف پیامبری خوددست وپامی زندتاشایددرکنارپناهندگان سیاسی ایرانی معترض درآتن به آب ونانی مفتی ومجانی دست یافته وباعنوان کردن خودتحت پوشش سخنگوی پناهندگان معترض ،سخنگوووراج زبانی که هیچ کدام ارپناهندگان سیاسی معترض اورانمی شناسند، برای خودوسایتهای علف رسان اش شهرتی رادرعالم خبرسازی کسب کند. طبق پرس وجوازمسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن که مسئول برگزاری این اعتصابات برحق وانسانی هموطننان هستندهیچکس این (امام )زمان نوظهوررانمی شناسدجزآیت الله بی بی سی وآیت الله فدائیان درسایت شایعه پراکن پیک ایران.اینکه این دوسایت شایعه پراکن آیت اللهی چقدربودجه وامکانات مالی (آخوندی)دراختیایریک شخص بی هویت به نام اشکان یوسفی همیشه گریان واشک ریزان داده اندتادربین پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن نفوذکرده واشک خبری بریزد،می بایستی ازسردسته های مافیای خبرسازی آن دوسایت پرس وجوکرد.وگرنه مسئولین اعتصاب پناهندگان سیاسی وسخنگویان ونمایندگان پناهندگان اعتراضی هیچ کسی نیست جزرفقای مسئول ونامبرده شده درزیر
:

آدرسهای تماس با مسئولین "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن":

امیر عبدلملکی... abtind@yahoo.com
00306944571834
سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317
رضا کمالی
00306959770562
ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com

پس شخص مرموزی به نام اشکان یوسفی،لطفاًاینقدراشک امام یوسفی نریز.درغیراین صورت سروکارت باارسال دینامیتی ازطرف سازمان مخفی خواهدبود

10/19/2010

رفقای مسئول درگروه تبلیغاتی وخبررسانی تندر:

رفقای مسئول دربخش خبررسانی رادیوتندر:
رفقای گرامی باپوزشهای انقلابی :
ازشماتقاضای عاجزانه واانقلابی داریم که دست ازارسال گزارشات واخبارهائی که تکراری (تکرارمکررات) باعث چندش واذیت وآزاربه مثابه کودکانه می شوذپرهیزوخودداری فرمائید. ازکلیه خبرهای ارسالی شما،مابیست وچهارساعت قبل ازآن مطلع وآگاه می شویم.
باپوزش های انقلابی:
رفیق شما بهمن - مسئول موقت سایت سازمان مخفی ایران

نیویورک - آمریکا

اعضای سازمان مخفی ایران - لوس آنجلس :

هرزه خانه ای به نام کنسولگری یونان درلوس آنجلس راادب خواهیم کرد

باانفجاربمب ودینامیت دراین گی خانه یونانی .
یانجات هموطننان پناهنده ایرانی درکشورجهنمی یونان یامرگ کارمندان گی
خانه یونانی به همراه خانواده ,گی زاده یشان
یامرگ یاپیروزی

امام زمان ،بزرگ آیت الله حمال بی چون وچرا،بی بی سی:

امام زمان ،بزرگ آیت الله حمال بی چون وچرا،بی بی سی:
اعتراض ایرانیان با تهدید کنسولگری یونان در آمریکا ارتباطی ندارد
_________________________
آره ...ارواح عمه انگلیسی ات ..
اتفاقاًتهدیدکنسولگری توالتی یونان که جای خوددارد.تهدیدسفارت خانه هاوسفیران گی صفت یونان ارتباطی مستقیم وصاف وبی پیچ وخم بااعتراض پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن دارد.
آیت الله بی بی سی..... بردهان تو وآن رهبرعظما یت ....
حقیقتاًکه حرامزاده هستی
____________________

آیت الله حرامزاده : بی بی سی .آنهم فارسی زبانش:

اعتراض ایرانیان با تهدید کنسولگری یونان در آمریکا ارتباطی ندارد
kers_greece.shtml

پیام رفیق البرز مسئول .ک.خ.ا.ک :سازمان مخفی ایران

بادرودبه رفقای رزمنده فدائی

رفقای رزمنده فدائی خلق دریونان-ترکیه -ایران- تاجیکستان - ترکمنستان - آمریکا- لوس آنجلس ونیویورک):
پیش ازهرنوع برخوردهای چریکی - نظامی باسفارتخانه های دولت فاشیستی یونان،منتظرگفتارهاوبیانات رفقای مسئول درکمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان باشید.رفقای اعضاومسئولین این کمیته بیانیه ای رادرموردواکنش جدی سازمان مخفی درقبال سفیران کشوریونان درکشورهای یادشده ،صادرخواهندکرد.سازمان مخفی ایران برای این بیانیه درانتظارخواهدنشست. جهت تماس بامسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان می توانیدبارفقای مسئول تماس بگیرید.گفتگوهائی بااین رفقا،بعمل آمد,تهدیدات قاطعانه رفقای رزمنده فدائی دراکثرادارات دولتی یونان وهمچنین درخودسازمان ملل متحدوکاخ سفیدمتعلق به سیدباراک حسین اوباماپیچید. امارفقای رزمنده بعنوان یک وظیفه میهنی وکاملاًانقلابی ،منتظربیانات وخواسته های رفقای مسئول درکمیته پناهندگان سیاسی یونان باشند.


خواسته برحق وانسانی آن رفقا،خواسته قلبی ماست

باسپاس :البرز
______________________

امیر عبدلملکی... abtind@yahoo.com
00306944571834
سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317
رضا کمالی
00306959770562
ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com
00306959637995

10/18/2010

تماس مسئول .ک.خ.ا.ک باسفارت خانه فاشیستی یونان درآمریکا:


ماندانا برای بار دوم به بیمارستان منتقل شد

http://www.youtube.com/watch?v=iOdWEIZr-eM&feature=player_embedded

_____________________

رفیق البرزدرتماس تلفنی باسفیریونان درآمریکا


آقای سفیر...چریکهابه شماوهمکارانتان درچهارکشوراخطاردادند...بهتراست به کشورتان برگشته وپاسخ پناهندگان سیاسی ایرانی رادرشاُن یک انسان بدهیدنه باشاُن وروحیه فاشیستی ...درغیراین صورت مجبوریم باشما،مثل خودتان رفتارکنیم...درجنگ وتنازع بقابرای زندگی بشری ،شمافاشیستهای یونانی گویاعاشق کتک خوردن هستیددولت مزدوروسرزمین فسقلی شماهیچ شهامتی پیدانکرده جززورگوئی به ایرانیان بی دفاع...اگراین چنین است پس مزه زورآزمائی ایرانیان رابچِش ...خودمن چهره کریه فرهنگ عقب افتاده سرزمین تان راباچشمان خوددیده ام...
یک هفته بیشترفرصت ندارید....درغیراین صورت زورتشکیلاتی وسیاسی یمان رابه شمانشان خواهیم داد

کمیته شمال-ببرمازندران :- رفیق پویان:

بادرودبه رفقا:
وباآرزوی صبرانقلابی برای رفقای پناهنده دریویان:
درصورت عدم پاسخگوئی دولت فاشیستی یونان به خواسته های انسانی هموطننان مقیم آتن ،کمیته شمال -ببرهای مازندران سفارتخانه فاشیستی یونان درزیرحمایت حکومت ننگین آخوندی راموردحمله قرارخواهدداد.وبایافتن هریونانی درتهران،باآنان نیزبرخوردهای جدی بعمل خواهیم آورد
هرچندکه رفقای فدائی ازسال ۱۹۹۸تاسال۲۰۰۱درشهرآتن ودرمقابل دولت فاشیستی یونان تنهای تنهابوده وباهمان قدرت کم درمقابل قوانین فاشیستی ،مذهبی یونان،مردانه وقهرمانانه،ایستادندامااینباردیگرهموطننان پناهنده ایرانی دریونان تنهانیستنددرس عبرتی به دولت مزدوروفاشیست یونان بدهیم که درخواب هم ندیده باشد.
امروزآنقدرقوی هستیم که پاسخ حکومت فاشیستی یونان رابازبان زوربدهیم


کمیته شمال - مازندران-
رفیق کوچک شما:پویان

کنسولگری دولت فاشیستی یونان درلوس آنجلس:


پاسخ زور،زوراست

___________________
کنسولگری دولت فاشیستی یونان درلوس آنجلس

...کنسولگری یونان درلوس آنجلس ازطرف فردی ناشناس موردتهدیدبه حمله واقع شد...
____________________
فردتهدیدکننده ازاعضای سازمان مخفی ،وازفعالان چریکهای فدائی خلق بوده وبدستورکمیته خارج ازکشور،باکنسولگری فاشیستی یونان تماس گرفت12424 Wilshire Blvd # 1170
Los Angeles, CA 90025-1035
(310) 826-5555

تهدیدسفارت خانه فاشیستی یونان درترکیه:

اعضای سازمان مخفی ایران باردیگردرگفتگوباسفارتخانه فاشیستی،وسفیرفاشیست یونانی ،درترکیه،سفیروخانواده سفیر،وکلیه کارمندان وحشی آن سفارتخانه راتهدیدبه مرگ واعلام کردندکه یک هفته به آنان مهلت داده تابه وضعیت اسفناک هموطننان پناهنده ایرانی درکشوریونان رسیدگی وبه کلیه خواسته های برحق آنان ،پاسخ مثبت دهند.درغیراین صورت سفارتخانه های فاشیستی یونان بابمبهای کنترل ازراه دورمنفجرخواهندشد.

سازمان مخفی ایران
___________________
تلفن تماس باسفارتخانه فاشیستی یونان درترکیه

+90-232-4216992

باتهدیدسازمان مخفی ایران:

دیمیتریس دروتساس وزیرامورخارجه دولت فاشیستی یونان
_________________________واسیلیس کاسکارلیس سفیرددمنش دولت فاشیستی یونان درآمریکا

_________________


اعتراف وزارت امورخارجه یونان:

یک سازمان ایرانی سفارتخانه های یونان راتهدیدبه حمله کرد.

__________________

یک هفته قبل چریکهای مسلح فدائی خلق درکشورهای ایران ،ترکیه ،تاجیکستان،ترکمنستان ،آمریکا،ازطریق تماس تلفنی باسفارتخانه های فاشیستی یونان،سفیران ددمنش کشوریونان راتهدیدبه مرگ کرد.دراین تهدیدات جدی،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(سازمان مخفی)ازدولت یونان دوتقاضاکرد.:
یک-یااین سفرای ددمنش ،باتماس گرفتن باوزارت امورخارجه یونان،رئیس جمهورمزدوروگی صفت کشوریونان،وزارت امنیت یونان،بلافاصله به کلیه درخواستهای پناهندگان سیاسی ایرانی،پاسخی درخورانسانی وبی چون وچرابه مشکلات هموطننان پناهنده رسیدگی کند؟
دو-یاباحمله های چریکی به آن سفارتخانه های مملوازوحشی های یونانی ،حمله کرده وبازوراسلحه ،سفیران گی صفت یونان رابه کشوریونان ارسال خواهدکرد.
تهدیدسفارتخانه کثیف یونان درواشنگتن ولوس آنجلس توسط اعضای کمیته خارج ازکشوربه عمل آمده واین تهدیدتوسط وزارت امورخارجه کشورجهنمی یونان اعتراف شد.

سازمان مخفی ایران به سفارتخانه های نامبرده مدت وزمان کوتاهی راتعیین کرده است.


سازمان مخفی ایران

10/17/2010

مطلب ضروری :بهمن -نیویورک___________________

حمله فاشیستهای یونانی به پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن


درپی گسترش اعتراضات پناهندگان سیاسی ایرانی درشهرآتن ،پایتخت یونان ،کارحکومت فاشیستی مذهبی یونان تابه اینجاکشیده شده که کارمندان فاشیستی وجاروکشان شهرداری اش رابرای مقابله باایرانیان ،ارسال می کند.
حکومت فاشیستی یونان درسال۲۰۰۰میلادی بارسال سی پلیس ضدشورش به داخل بناهای باستانی آکروپولیس ،آنهم فقط برای هفت پناهنده سیاسی ایرانی که دونفرازآن رفقاازمسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی مقیم یونان ویک نفرازپناهندگان سیاسی فلسطین (رفیق فیصل هیلالی )که این پناهندگان جهت بازدیدازآن بناهای باستانی رفته بودند،درست درقسمت اثرباستانی وماندگارمحاصره آکروپلیس توسط ارتش پارسیان،ودروسط میدان وگودی که متعلق به مبارزه گلادیاتورهای باستان بود،بخش وقسمتی که هنوزتصویرحکاکی شده پادشاه ایران ،خشایارشاه برآن نقش بسته وتصویری رانشان می دهدکه خشایارشاه پای خودرابرروی کمرخم شده یکی ازسپهسالاران ارتش یونان گذاشته ودرحال سوارشدن براسب خوداست،آن رفقارابه محاصره خوددرمی آورند.فرمانده نیروهای پلیس فاشیستی،باخشم وعصبانیتی به تمام معنا به رفقاچنین گفت:
شمااز(پرسیا)آمده ایدتاباردیگرآکروپلیس رابه آتش بکشید...
ابتدارفیق فیصل هیلالی این دوستاروعاشق تاریخ باستانی،چنان خنده ای ازته دل ووجودش کردکه آن رفقای هموطن ومسئولین کمیته هم نتوانستندتعجب خودراپنهان نگه دارند.مسئول کمیته پناهندگان که خودنیزخنده اش گرفته بودنمی دانست که درپاسخ آن فرمانده فاشیستها،چه جواب منطقی بدهد.تنهابه این جواب آنهم بازبان غلیظ یونانی بسنده کردکه:
....چی شده که برای هشت نفر<سی ،چهل تامامورآوردین....؟...اگردوهزارایرانی اینجابخواهندازاین مکان دیدن کنند..حتماًشماارتش ده هزارنفری کشورتان رابه اینجااعزام می کردید....؟ ______________________ به مدت دوسال ونیم تمام رفقای مبارزومسئولین درکمیته پناهندگان سیاسی ایرانی بدین صورت قدم به قدم تحت تعقیب ماموران فاشیستی - مذهبی یونان بودنداماهرگز،حتی یک روزهم ازفعالیت ومبارزه دردفاع ازحق وحقوق پناهندگی ،سیاسی،انسانی خوددست برنداشتند.تاآنکه یک سوسالیست مزدوروماموراطلاعاتی به نام فریدون گیلانی بافروختن پرونده ۱۱پناهنده سیاسی ایرانی به سفارت تروریستی حکومت ننگین آخوندی وباهمکاری جانانه بامزدور،بهبودی خواه ،سفیرتروریست حکومت ننگین درآتن،بزرگترین کمک رابه نیروهای فاشیستی وپلیسی یونان بعمل آورد. امروزکاردولت همیشه توسری خوروشکست خوریونان ،به اینجارسیده که یک سوپوروآشغال جمع کُن شهرداری اش رابه مقابله باپناهندگان ایرانی ارسال می کند.وبهانه دیگراین دولت فاشیستی آن است که سازمان ملل واتحادیه اروپا،هیچ کمک مالی به دولتشان نمی کندتااین دولت به پناهندگان برسد. دولت فاشیستی یونان فراموش کرده است که بگویدبابودجه بیست وپنج میلیون دلاری که ازبنگاههای خیریه جهانی ،جهت بهبودوضع پناهندگان دریافت کرد،چه کارودرکجابه بادداد.بودجه ای که یازده میلیون دلارآن تنهابه پناهندگان افغانی وایرانی اختصاص داده شده بود.بودجه ای که باافشاگری اعضای کمیته ورفقای فدائی عضوسازمان مخفی وباچسباندن اعلامیه ها،ازبندرپیرائوس تامنطقه کیفی سییاووآکروپلیس وآمونیاوسراسرخیایبان سولومو،به مردم مفتخوروتنبل وخرافه پرست وبی فرهنگ یونان،نشان داده شدودرست بدلیل همین افشاگری،باپرونده سازی پلیس فاشیستی مذهبی یونان،ووزارت امنیت کاملاًفاشیستی،رفقا ب.ه. -ا.ک. -رفیق ش .خ.،رفیق فیصل ،رفیق البرز,باحمله پنجاه پلیس فاشیست زده،دستگیروبه دادستانی کل کشوریونان برده شده تاپاسخگوی اعمال سیاسی خودشوند. هرچندکه خودادگاه فاشیستی آتن بادفاعیات برحق آن رفقا،خودمحکوم به عمل آدم ربائی وعمل تروریستی شدامامتاسفانه بدلیل یک بی احتیاطی خودرفیق فیصل هیلالی،این چریک زجرکشیده فلسطینی ،محکوم به شش ماه حبس وزندان درسیاهچالهای حکومت فاشیستی یونان شد.چهار رفیق دیگربامحکوم کردن دولت ودادگاه ورئیس دادگاه ووزارت امنیت یونان ورئیس دفتریو.ان.اچ.سی .آرحکم تبرئه خودرابه چنگ آوردند.دراواخردادگاهی رفقا،رفیق البرزباروی کردن سندی معتبردرموردوجودفساداخلاقی درخوددادستان کل شهرآتن،دادگاه فاشیستی یونان رابه درون لجنزاردموکراسی دروغین دولت یونان هول داد. رفیق البرزبادسبندهائی که بردست داشت باعنوان کردن اینکه خوددادستان به یک ایرانی به نام (محمد-اهل تهران)درقبال ماندن یادیپورت این شخص به ایران په این شخص گفته بودکه بایدبااوآمیزش وتاصبح دادستان راارضاع کندواین شخص حی وحاضراست تاشهادت بدهد،ناگهان آن دادگاه فاشیستی باحضوربیش ازدویست یونانی حاضردرسالن ،به لجن کشیده شد.رفقای دستگیرشده بااین ادعاکه خوددادستان کل ازبیماری روحی وجنسی دررنج وعذاب است پس صلاحیت محاکمه وسرپرستی این دادگاه رانداردازآن محاکمه فاشیستی جان سالم بدربردند.رفیق آنتونی آنتاگیانیست،حقوقدان وعضوحزب کمونیست یونان هم وکیل مدافع رفقادرآن دادگاه کاملاًفاشیستی ازنوع یونانی بود. امروزباردیگربااعتصاب برحق هموطننان ایرانی درآتن ،نه تنهاهیچ گوش شنوائی دردستگاههای دولتی فاشیسم یونان وجودنداردکه فاشیسم یونان پاسخ یک فرهنگ وتاریخ کهن وباستانی راباارسال یک آشغال جمع کن درشهرداری اش می دهد. طی چندروزگذشته رفقای فدائی درسازمان مخفی باسفرای هرزه یونان درآمریکا،تاجیکستان،ترکمنستان،ترکیه ،تماس واخطارهای نهائی رابه آنان داده وهم زمان بااداره امنیت فاشیستی یونان ،دفترریاست جمهوری این کشور،نیزتماس و(خوشبختانه)کاربه تهدیدهمدیگرکشیده شد.یکی ازرفقانیزباروزنامه حرّیت ترکیه درباره کلیه تهدیدات سازمان واعتراض پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن گفتگوکرد. درموردچهار سفارت خانه یونان درترکیه،ترکمنستان،وتاجیکستان وایران،نتیجه گفتگوهاسرانجام به تهدیدرفقادرامرپاسخی محکم وقاطع به دولت فاشیستی یونان شد.طبق گفتگوی رفقاباآن سفرای فاشیست ،یادولت یونان دراسرع وقت به خواسته های برحق پناهندگان سیاسی ،پاسخی شایسته ومثبت دهدیاسازمان مخفی ایران هرچهارسفیریونان رابه جرم اذیت وآزارپناهندگان ،توسط پلیس فاشیستی یونان ترورخواهدکرد.رفیق بهمن -نیویورک - آمریکا

10/15/2010

هفده سال قبل:


هفده سال ازجان باختن رفقای کمونیست گذشت .هفده سال قبل یک فردالکی ومست،یک انسان به تمام معنادیوانه وروان پریشان،یک گی صفت بی شخصیت وروسپی سیاسی ،به نام بوریس یلتسین،بافرمان دیوانه وارخود،باعث جان باختن رفقای کمونیست درروسیه شد.


یادونام همه آن رفقای جانباخته راه سوسیالیسم وکمونیسم گرامی باد

10/14/2010

پاسخ کمیته خارج ازکشور:پاسخ به یک رویداد

ایمیل دریافتی:رفیق البرزمسئول .ک.خ.ا.ک:
بادرودبه خلق قهرمان ایران
رفقای رزمنده وآزادیخواه ایران

همانطورکه همگان اطلاع یافتیدمدتی قبل جنبش مقاومت مردمی بلوچستان دریک عملیات به اصطلاح نظامی خودمدعی شدندکه یکی ازکارمندان (به اصطلاح)انرژی اتمی وابسته به حکومت آخوندی را(مثلاً)ربوده واسیرخودکرده اند.

رفقای گرامی ومبارزین بلوچستان:


سالهاست که ملت ستم دیده ایران ،شمانیروهای انقلابی وآزادی بخش رابه عنوان یک هم خون ویک هم نسل وهم نژادازیک تخم وتبارآریایی شناخته وبراین اصلیت مُهرتائید وتصدیق زده انداماگویاباجانباختن رفیق عبدالمالک ریگی ،این جنبش به جای احترام به حق وحقوق کلیه ایرانیان ،راه به خطائی پیش می رودکه سرانجام اش به کاهدان یابه ناکجا آباداست.


رفقای رزمنده بلوچستان:


اسیروگرفتاراحساسات وعواطف زودگذرقلبی نشوید.عقل خودرابکاربرده وکمی اندیشه ای انقلابی بعمل بیاورید.دربسیاری ازاوقات مبارزاتی ،چه بساکوچکترین وبی ارزش ترین عمل اخلاقی ،باعث بدنام شدن یک تشکیلات سیاسی وانقلابی شده ومی شود.که خوشبختانه یامتاسفانه ماچریکهای فدائی خلق ،دراین زمینه تجربه هائی بس ناگرانبهاوگرانبها،کسب نموده ایم.شما رفقای رزمنده بلوچستان اگربه اندازه یک دانه جو،احترام وستایش درمقابل ملت ستم دیده ایران وخلق زجرکشیده بلوچستان ،درظرفیت انسانی یتان یافت می شودپس دراسرع وقت آن شخص بیگناه ودربندتان رابسیارمحترمانه تحویل خانواده نگرانش بدهید.

رفقای گرامی ومبارزبلوچ:بعدازجان باختن رفیق مالک ریگی ،چه برسرشماآمده است؟چراناگهان کنترل ایدئولوژیکی وسیاسی وتشکیلاتی خودراازدست داده اید؟این شخص به اصطلاح حاج محمد ظاهرکیست وچکاره این سرزمین آریائی نژادهست؟ازکجاپیداشدکه ناگهان وتخماتیکی ،ادعای رهبری جنبش مردمی بلوچستان راکرده واولین عمل ضدانسانی اش ربودن یک انسان بدبخت وبیچاره ای چون میلیونهاایرانی ستم دیده ایست که این شخص تنها,برای سیرکردن شکم گرسنه اعضای خانواده خود،درآن اداره بادآورده انرژی اتمی،فقط اسخدام وکارمندی ساده وجزئیست .آیاچریکهای مبارزومسلح بلوچستان ،نهایت کارشان بدانجارسیده که یک شخص بی دفاع که آن شخص خودقربانی حکومت نجس آخوندهاست زورمی گویدوزورآزمائی بخرج می دهد؟اگراین چنین است پس تفاوت وفرق شماباطالبان وگروه وحشی القاعده درچیست؟توضیح دهیدتاماهم بفهمیم؟این همه مزدورمسلح وجانی صفت وابسته به دربارعلی خامنه ای تریاکی وشیره کش کم بود ونتواستیدبه آنهادست رسی پیداکنید؟صاف رفتیدسراغ کسی که دراین مملکت ؟هیچ کاره دنیاست ؟
کارمندعالیرتبه انرژی اتمی رژیم آخوندی...؟کدام کارمند..؟کدام رتبه عالی؟...کدام اطلاعات مهم آن کارمند...؟بابا؟رفقای گرامی؟رفقای مبارزوجسور؟یک مبارزانقلابی ومسلح به سلاح که مدعی بخشیدن آزادی به خلق ستمدیده بلوچستان است هرگزوابدادست به عملی نمی زندکه باعث چندش وتنفرآن مردم وخلق آن خطه شود.هرگزوابدا....
شش سال است سازمان چریکها،ازخط وخطوط سیاسی ومبارزات مسلحانه شما،بیشتروشدیدترومتعصب ترودلسوزترازپدرومادرخودشما ،دفاعی جانانه کرده وبرروی اخلاق سیاسی شماسنگ تمام گذاشته است.براستی آیابعدازجان باختن رفیق مالک ریگی وبرادرقهرمان این رفیق ،هیچ گوش شنوائی درجنبش مقاومت بلوچستان یافت می شودکه به هزاران پرسش وسئوال پاسخی درخوروعموم پسندبدهد؟

رفقای گرامی ،همرزمان وهمسنگران شجاع دل:


به چه دلیل منطقی ،چرا،وچرابایک حرکت وعمل کاملاًضداخلاق انقلابی وضدآزادیخواهی باعث آن می شویدتاجایگاه ومکان عشق وعلاقه ومهرورزی خلق ستمدیده نه تنهابلوچستان که خلق ستمدیده سراسرایران،پرازتنفروانزجاروبدبینی بددهنی نسبت به شماراپرکند؟آیادراین دنیای پرهیاهوی سیاسی،تنهاکسی که می توانست به شماشیوه برخوردهای انقلابی رابیاموزدهمان یک نفر،رفیق مالک ریگی بود؟اگراین چنین است پس فبها؟...به این شیوه ورفتارهای آخوندپسندادامه دهیدوجزوی ازمافیای جنایتکاربین المللی شویدکه افتخارش بیشترازبودن یک گروه انقلابی وآزادی بخش است.واگرغیرازاین است پس دراسرع وقت وبی چون وچراآن شخص اسیرکرده رابااحترام خاص مختص انقلابیون وآزادیخواهان بویژه مختص همه خصلتهاوروحیه های مردانگی خلق قهرمان بلوچستان،تحویل خانواده چشم درانتظارش بدهیددرغیراین صورت ،بعنوان دشمن سازمان مخفی بحساب آمده وباارسال نیروهای چریکی مسلح به آن خطه ،همان برخوردی راباشماخواهیم کردکه باحکومت نجس وننگین آخوندهای کثیف شیعه می کنیم....ترور....ترورهای انقلابی

منتظرعمل انقلابی شمارفقای بلوچ هستیم.
باسپاس :البرز

پیام رفیق پژمان به مسئول کمیته خارج ازکشور:

رفیق البرزگرامی بادرودبه شماورفقای دیگردرکمیته خارج ازکشور:
نگارنده نامه رفیق کوچکتان پژمان ،اهل خرم آبادلرستان ،مدت شش سالست که عضو سازمان مخفی شده وکلیه بیوگرافی اینجانب ورفقای دیگردرگروه چریکی که مسئول آن هستم دربخش امنیتی سازمان انقلابی یمان موجودمی باشد.جهت قانع نمودن کمیته خارج ازکشور،موضوعاتی راعنوان می کنم تابلکه موردپذیرش شمارفقاقراربگیردهرچندکه حالادیگرتاثیری به حال من ورفقای دیگردرگروه هم نداردکه بپذیریدیانپذیرید.

البرزگرامی رفیق عزیز:
می گویندخیلی چیزهابی مایه فطیراست راست هم می گویند.پس اگراین ضرب المثل جایگاهی منطقی درادبیات ماایرانی هاداردواگرشماهم آن رابه عنوان یک منطق قبول داریدپس عمل انقلابی مابی مایه کاملاًفطیرمی شد.
مدت یکسال است که تعدادی ازرفقای سازمانی مادرزندانهای حکومت نجس وکثیف آخوندی اسیرند.حکومتی که سران حرامزاده آن هیچ زبان منطق که جای خوداردحتی زبان آدمهاوانسانهاراهم اصلاًوابداًنمی فهمند.باتمام این وجودماورفقافکرمی کردیم که شایدیاران اسیرشده بزودی ازاسارت رهائی خواهندیافت اماازدوهفته قبل زمزمه اعدام آنان بگوش مارسید. به همین دلیل هم بادادستان ددمنش خرم آباد ،استاندارحرامزاده لرستان،وفرمانده سپاه جانیان وآدمکشان پاسداران تماس گرفته وخواستارآزادی رفقایمان شدیم امامگردرخواست مادرگوش آنان فرورفت؟...نه اصلاً...
این بودکه نتیجه کاربه تهدیدکشیده شد.من دراین مدت کلیه گفتگوهائی که بااین ددمنشان بعمل آمدرابی کم وکاست به اطلاع رفیق بیژن رساندم .اما درگفتگوی آخرمتاسفانه رفیق بیژن مارادرگیرقوانین سخت سازمانی کرداین بودکه من هم تصمیم به ارائه آخرین تصمیم گرروه شدم یاسازمان عملیاتی راکه انجام می دهیم موردتاْئیدقرارمی دهدیابه عنوان یک انتقام گیری شخصی ،انتقاممان راخواهیم گرفت.مااصرارفراوان داشتیم تابااسم ونام سازمان ،این عملیات راانجام دهیم .
بافرجام خوب این عمل بزرگ وشجاعانه ،الان خوب می دانم که خوشحالیدودرپوست خودهم نمی گنجیدچه شماوچه رفقای درکمیته خارج.
برای آزادی بی قیدوشرط یارانمان بیشترازاینهامزدوروپاسداروبسیجی خواهیم کُشت .بی تعارف وبی ترحم.


حالادیگریاران دربندرابازوراسلحه آزادخواهیم کردشمارفقاچه بخواهید،چه نخواهید

برای شماواعضای کمیته یتان آرزوی پیروزی وسربلندی رادارم.
باسپاس رفیقتان :چریک فدائی خلق :پژمان
خرم آباد،لرستان

10/13/2010

درگذشت بانوی هنرایران رفیق خانم مرضیه:

درگذشت بانوی هنروآوازایران زمین به خلق ستمدیده اماهمیشه قهرمان ایران تسلیت باد.
روح وروانش همیشه وهمواره شادشادباد.
سازمان مخفی ایران.

_____________________________

وبایادونام هنرمندمردمی وگرامی :رفیق احمدکایا،این هنرمندمردم دوست وسوسیالیست ترکیه

____________________________


_____________________

ترانه زیباوبیادماندنی ازرفیق احمدکایا

کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران:


بادرودبه رفقای رزمنده فدائی وهمه آزادیخواهان مبارز:
چندتوضیح مختصر:باعرض پوزش انقلابی ازهمه علاقه مندان سایت س.چ.ف.خ.ا-(سازمان مخفی ایران)که اگربعضی وقتهادرعدم کیفیت کافی درامرچاپ ونشرمطالب مواجه می شویدصادقانه اعتراف میکنم که نمی توانم به مانندرفیق پژواگ عزیزوگرامی،کارهای سایت رااداره کنم ،امابدلیل تقبل یک ماموریت مهم واساسی توسط رفیق پژواگ که مسئول ک.خ.ا.ک به این رفیق محول نموده اندهمه تلاش وسعی خودراخواهم کردتاذره ای ازجذابیت وزیبائی کارتبلیغاتی سچفخاکاسته نشود.واگرشمارفقاوعلاقه مندان به سایت سازمان مخفی مشاهده کردیدکه تاحدودی ازکیفیت وشیوه کارنشروچاپ بوجودمی آیدبه بزرگی خودتان این رفیق کوچکتان راببخشیدچراکه این سایت برای مدتی کوتاه ودرنبودرفیق پژواگ توسط اینجانب (بهمن)اداره می شود.تنهاوظیفه من درج مطالب وبیاناتی ست که توسط سازمان مخفی ،ارسال می شودوبیشتراوقات این رفقای گرامی پژواگ،پویان رفیق خانم مژگان ازمازندران ،رفیق البرزازایالت میسوری ورفیق پویان مسئول کمیته شمال نهایت همکاری وهمیاری رابعمل می آورندومی گویندکه چه کاربایدانجام دهم.به هرحال امیدوارم اگرهرگونه کمبودوضعفی درباره شیوه چاپ ونشرمشاهده کردیدبه بزرگی خودتان مراعفوکنید.
بادرودوسپاس ازهمه شمارفقای مبارز
رفیق کوچک شمابهمن -نیویورک -آمریکا.
_____________________________
گزارش مسئول کمیته شمال رفیق پویان گرامی به مسئول .ک.خ.ا.ک:
البرزعزیزوگرامی:
بادرود:

امیدآن دارم که گزارش ارسال شده پاسخی قانع کننده وکافی برای سئوالاتت باشد.همانطورکه قبلاًگفتم کمیته شمال ازسه ماه قبل طرحهاوبرنامه های خاصی برای رفقای رزمنده فدائی درشمال ریخته وطبق تصمیم نهائی این کمیته ،آن برنامه هابصورت آهسته وگام به گام می بایستی به اجراوواردفازاجرائی وعملیاتی شود.
درموردگروه رفیق پژمان بایدبگویم که آنهم بخشی ازآن تصمیم بود.شمارفیق گرامی ناراحت وعصبانی هستیدکه چرامسئولین کمیته شمال ورفقای درکمیته مرکزی چیزهائی ومسائل مهم سازمانی رااز.ک.خ.ا.ک پنهان نگه می دارند.عملیات دوروزپیش رفقای رزمنده فدائی درخرم آبادیک انتقام گیری شخصی وانفرادی بود،تقریباًبیست روزقبل رفیق پژمان طرح حمله به این پادگان رابارفیق رئیس دادگاه ،رفیق بیژن ومن عنوان کرد.رفیق پژمان دوراه ودوپیشنهادداد.گفت:سازمان چه بخواهد،چه نخواهد من ورفقای فدائی درلرستان این عملیات راانجام خواهیم داد.سازمان بایدتصمیم خودراگرفته وطی بیست وچهارساعت دوجواب رابه رفقابدهدیاآن عملیات بصورت انفرادی وتنهابه اسم رفقادرلرستان تمام می شودیابه اسم کل سازمان،تاْئیدوپذیرش عملیات به اسم سازمان برای رفیق پژمان وگروه تحت امرش مهمترازهمه چیزبود.اینجابودکه رفقاآروین وبیژن هم وارداین طرح شدند.وبه رفیق پژمان جواب دادندکه عملیات چه باشکست مواجه شودوچه موفق ازآب درآیدسازمان مسئولیت آن رابرعهده خواهدگرفت.این کل ماجرابود.حال .ک.خ.ا.ک چه مجوزصادرمی کردیاصادرنمی کردرفقاعملیات نظامی راانجام می دادندفعلاًکه موفق شدندوچهل پاسدارمزدوروآدمکش رابه جهنم فرستادند.
موفق وپیروزباشی
رفیقت پویان -ساری مازندران

10/12/2010

کمیته خارج ازکشور


طبق تماس مسئول ک.خ.ا.ک بارفیق آروین ،وباگزارش مفصل رفیق آروین ،کمیته مرکزی سازمان مخفی عملیات موفقیت آمیزیورش به پادگان پاسداران مزدوروسرکوبگردرخرم آبادرابرعهده گرفت.رفیق بیژن ازابتدای آغازاین عملیات تاانجام موفقیت آمیزآن درجریان امربود.باتبریک ودرودبه رفقای رزمنده فدائی درخرم آباد
سازمان مخفی ایران

__________________________
رفیق بهمن :-نیویورک

بیانیه رفقای رزمنده فدائی خلق -خرم آباد

به نام خلق قهرمان ایران

هموطننان گرامی:


درطی یک عملیات موفقیت آمیزبرعلیه پاسداران سرکوبگردرپادگان معروف امام علی این مرکزآموزش سرکوب وجنایت علیه مردم ستمدیده خرم آبادچهل مزدورازماموران مسلح پاسداربه هلاکت رسیده وتعدادی نیزبه شدت مجروح شدند.طی سه هفته گذشته باتهدیدات وعربده کِشی های فرمانده سپاه ددمنش پاسداران خرم آباددرمقابل آزادی تعدادی ازرفقای سازمانی ما،که درقیامهای مردمی دستگیرشده ودرسیاه چالهای حکومت ننگین(هم اینک )بسرمی برندجوابهائی گٌنده ترازدهان گشادش داد.تاسه روزپیش که رفیق پژمان مسئول چریکهای مسلح فدائی آخرین اخطارواولتیماتوم چریکی - نظامی راازطرف سازمان دادامافرمانده مزدورسپاه پاسداران توجه ائی به تهدیدات رفیق فرمانده پژمان نکرد.

جهت پاسخگوئی به گستاخیهای فرمانده سپاه ددمنش پاسداران ومزدورپاسداران دیگرازطرف گروه چریکی تحت امررفیق پژمان وبااطلاع به کمیته مرکزی سازمان وشخص رفیق بیژن عملیات کارگذاری بمب دست ساز آتش زادرانبارمهمات پادگان پاسداران مزدورودینامیت گذاری درنزدیکی محل وساختمان مزدوران آغازوراس ساعت ۱۱ظهربادستگاه کنترل ازراه دورکه توسط یک مهندس چریک ساخته وتهیه شده بودآن بمب آتش زاودینامیتهامنجرشد.درعملیات کارگذاری بمبهادوهسته چریکی سه نفره به فرماندهی رفیق پژمان شرکت داشتند.دراین عملیات بیش ازچهل مزدوراسلامی به هلاکت رسیدند.
تقدیم به خلق ستمدیده خرم آباد


این عملیات کوچک پاسخی کوچک به گستاخی های فرمانده سپاه ددمنش پاسداران بودواین بارقاطعانه تراخطارمی کنیم که اگریاران اسیرشده ماراآزادنکنیدنه تنهامراکزدیگرسرکوب که بعدازاین برخانواده های شمانیزترحم نخواهیم کرد.

یاران فدائی مارادراسرع وقت آزادکنید.درانتظاریم.

چریکهای مسلح فدائی خلق - خرم آباد


http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/2010/10/blog-post_6626.html

نابودی مزدوران وپاسداران جنایتکار


کمیته شمال -ببرهای مازندران


حمله به مرکزآموزشی سپاه ددمنش پاسداران:

گزارش کوتاه ارسالی ازطرف هسته های چریکی مسلح سازمان مخفی ایران درلرستان

رفقای فدائی :پاسخ گستاخی های سپاه ددمنش پاسداران ومزدوران جنایتکارداده شد.مزدوران دراین مرکزآموزشی،درسرکوب مبارزین وآزادیخواهان خرم آبادی نقشی اساسی داشتند.انبارمهمات این مرکزسرکوبگرمنفجروبیش ازسی مزدورکشته وتعدادی نیزشدیداًمجروح شدند.انفجاردرست راس ساعت یازده ظهروبوسیله بمب قابل کنترل ازراه دوروجاسازی شده درانبارمهمات ونزدیک ساختمانی که محل حضورمزدوران بودباموفقیت به انجام رسید.
علت حمله تهدیدمسئول چریکهای فدائی خلق درخرم آبادعلیه فرمانده سپاه پاسداران وقلدرصفتی های آن مزدوربود

تقدیم به خلق قهرمان
چریکهای مسلح فدائی خرم آباد


http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/

چرااین همه دروغ؟آنهم درباره جنگ قهرمانانه ترکمنصحرا؟

رفیق البرز:
بادرودبه همه رفقای فدائی
مطمئناًدرامرمبارزات سیاسی واجتماعی وپرواضح مهمترازآن درموردجنگ قهرمانانه چریکهای فدائی خلق مازندرانی دردوران عرض اندام شجاعانه چریکهادرنبردقهرمانانه ترکمنصحرا،شاهدوناظرآنیم هربی سروپائی که حتی درپائین ترین ومنفورترین وبی پرنسیب قشروطبقه اجتماعی،هیچ جایگاه خاصی نداشتند (حتی الان هم هیچ جایگاهی ندارند)بابافتن آسمان وریسمان به هم ،سخت دست وپامی زنندتاشایدبااسم ونام فدائی وچریک فدائی خودرادرآشفته بازارجریانات ونیروهای فدائی خارج نشین،مشهورومعروف کنند،مامتوجه نشدیم که این نان به نرخ روزخورهای سیاسی،این روان پریشانهای فدائی ،این مبتلا شدگان به انواع واقسام بیماری های سادیسمی وبدترازهمه مبتلاشدن به بیماری مازوخیسم سیاسی ،چه اجباری دارندکه هرچرت وپرت وهرجفنگیات خصوصی وشخصی رادرباره کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن صحرا(کانون شورائی خلق ترکمنصرا)-جنگ ترکمنصرا_رهبران گرامی س.چ.ف.خ.ا.-(چهارآذرخش ترکمنصحرا)-وحتی درباره چریکهای فدائی خلق مازندرانی وشمالی،راببافند.
اگرجفنگیات سیاسی می بافیدپیشکش همان بیماریهای روانی وروحی یتان .دیگرچرادروغی می بافیدکه حتی خودتان هم هیچ باورواعتقادی بدان ندارید؟آخرشمافدائیان فوکول کراواتی شده کجاوچریکهای فدائی ،حتی آن رفقای فدائی جانباخته شمالی کجا...؟شماکجاوآن رفقای جانباخته درجنگ ترکمنصحراکجا...؟شمااعضای خودفروش درکمیته وهیات سوسول منش صلح کجاورزمندگان مسلح ترکمنصحراکجا...؟شمادیوانه شده های سیاسی چاپلوس وبزدل که درجلدوپوست ولباس (کمیته صلح وسازش باحکومت ننگین ومرتجع آخوندی)واردمازندران شدیدکجا وآن رفیق چریک ترکمن که جان خودرادرهمان کوچه وخیابان گنبدوبندرترکمن فدای سرزمین شوراهاکردکجا؟..

لطفاًجلوی زبان تان راگرفته وبیشترازاین دروغ نبافید.
حقیقتاًهم آدم دروغگو،کم حافظه است.

همه چیزهای بیادمانده وهمه چیزهای فراموش شده مهدی سامع:


مهدی سامع.:
....کار اولیه را با زنده یاد رفیق محسن شانه چی و عده ای دیگر از دانشجویان و هواداران فعال که اسامی همه آنها یادم نیست ....
__________________
....برگزاری نمایشگاه عکس شهدا و آثار سازمان و سخنرانی در دانشگاهها..فکر کنم.. به دعوت فریدون احمدی من یک سخنرانی در دانشکده علم و صنعت داشتم که سالن پر شده بود و تعداد زیادی هم ایستاده برنامه را دنبال می کردند.....
___________________
....خاطره ای به یادم مانده است که جالب است. در آن موقع کمک های زیادی دریافت می کردیم و مشکل مالی نداشتیم. یک شب خانم هما ناطق پیغام داده بود که برای گرفتن مقداری کمک مالی مراجعه کنم. من آن شب نتوانستم بروم چون حکومت نظامی بود و دیر شده بود. روز بعد صبح خیلی زود رفتم و اصلا هم حالیم نبود که در این ساعت صبح زمستان ممکن است مزاحم باشم......مبلغ کمک به پول آن زمان خیلی بود. میزان آن دقیق یادم نیست.....
________________
......در حدود همین زمان بود که تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی آزاد شدند......که اسامی آنان را فراموش کرده ام.......
___________________
......من پرونده ای از این تحصن در همان زمان درست کردم که به سازمان دادم. نمی دانم سرنوشت آن پرونده چه شد......
_________________
.......سوال اصلی رفقایمان در زندان این بود که آیا خطر کودتا جنبش را تهدید نمی کند. برای من پاسخ به این سوال به خصوص بعد از رفتن شاه بسیار آسان بود. در همان مدت محدودی که در کنار آنان بودم سوالهای دیگری هم می شد که به خاطر ندارم ......
_______________
.......در همین زمان فشار به درب زندان بسیار زیاد شده بود و زمزمه هایی در بین جمعیت برای شکستن درب زندان شکل می گرفت که ما کاملا با آن مخالفت کردیم......
_______________
........فکر کنم روز ۱۷ بهمن بود که خمینی دولت موقت را اعلام کرد ....
________________
.......وی با تاکید می گفت که مراسم را لغو کنید. پس از رفتن او چند نفری که مانده بودند و اسامی آنان را به خاطر نمی آورم ....
_______________
......از رسانه های خارجی خبرگزاری فرانسه و رادیو بی بی سی را به یادم مانده که این گردهمایی را منعکس کردند.....
________________
.......دقیقا به خاطر دارم که در نزدیک میدان فردوسی یکی از افراد انتظامات خبر داد.....
______________
.....با این حال فکر می کردم که برنامه ای وجود دارد که من از آن اطلاع ندارم. ....
_______________
.......به خاطر دارم که زنده یاد فریدون فرخ زاد با یک سبد بزرگ گل به در ستاد آمد که متاسفانه استقبال مناسب از وی نشد....
__________________
......آخرین بار هم سید احمد آقا پیغام داد ....
_______________
.....من نمی دونم اعضای هیات صلح سازمان را کی انتخاب کرده بود.....مهدی فتاپور کمربند چریکی اش را باز کرد و ما سه نفر به سمت ساری حرکت کردیم.
_________________
.....بحثهایی هم در مورد اعلام علنی اسامی هیات صلح صورت گرفت که من جزئیات آن را به یاد ندارم...
________________
......به هر حال قرار شد من بروم و همان موقع به راه افتادم و البته آقای رضایی از بعضی افراد موثر که من نمی دانم چه کسانی بودند....
________________
.....فکر کنم دو یا سه روز طول کشید که چنین امری صورت گرفت. ...پس از آن با چنان سرعتی رانندگی می کرد که من از ترس به صندلی میخ شده بودم......من فکر می کردم تا چند لحظه دیگر در قعر دره خواهیم بود و آن لحظات را هیچوقت نمی توانم فراموش کنم.....
_________________

آقای مهدی سامع بس که فکرکردند،بسیاری ازچیزهارافعلاًفراموش کرده انداگرفراموشی بافکرکردن زیادحاصل می شودپس تقدیم به آقای مهدی سامع:


10/11/2010

رفیق البرز:رفیق سامع انشاُ یت تمام شد؟

رفیق سامع ،مشق شبانه وانشاُ هالیوودی یتان تمام شد؟

http://www.eteraaz.com/bargozide/4824.html

10/10/2010

درتعقیب یک مردوحشی وحشی جنایتکار

هفت ماه هست که ببرهای مازندران درتعقیب یک جنایتکاروحشی هستند.طبق حدس وگمان رفقا،آن مردوحشی ،به خارج ازایران وبه احتمال زیاد،به افغانستان ،فرارکرده است.بابه چنگ افتادن آن مردوحشی،توسط ببرهای مازندران،به سزای اعمالش خواهدرسید.
دریافتن این مردوحشی،به ببرهای مازندران یاری رسانید.

http://www.youtube.com/watch?v=FDfkdMg8PYQ&feature=related
___________________
ببرهای مازندران

ببرهای مازندران تلاش خودرابعمل آوردتاآن مرتیکه بی پدرومادری که باعث اذیت وآزاراین کودک معصوم وبیگناه شد،یافته ،تاچریکهای فدائی خلق،باهمان خودکاروفندک ونوک چاقوودشنه،درس عبرتی به آن مرتیکه حرامزاده بدهد،امادریافتن آن بی پدرومادروحشی صفت موفق ،نشدیم .منظورآنکه درداخل ایران موفق نشدیم.عده ای رفقامعتقدندکه شخص مزبوردرافغانستان بسرمی برد.هفت ماه تلاش دریافتن آن حیوان وحشی صفت بی ثمرماندامابه هرحال این حرامزاده وحشی صفت رایافته ،وچوب درآستینش خواهیم کرد.
بلائی برسراینگونه وحشی های بی اصل ونسب خواهیم آوردکه مرغان هوابرحالشان اشک بریزند.

تحقیقات آقای امیر حسین خنجی

تاریخ فرهنگ ایران زمین
______________
ایران و قوم ایرانی
_____________________
تاریخ ایران پیش از پیدایش پادشاهی ماد
_______________
داریوش بزرگ
جنگهای داریوش بزرگ با رقیبان قدرت
____________________
داستانهای کتیسیاس دروغین در باره تاریخ ایران

http://www.irantarikh.com/iranzamin.htm

کمونیستهای افغانستان:

براستی آن رفقای مبارزوجنگجویان کمونیست افغانستان درکجای این کره خاکی ،زندگی می کنند.آن جنگجویانی که زمانی دمارازروزگارباندهای کثیف ونجس طالبان والقاعده وحکمتیارو(نکبت یار)وربانیهاومجاهدین مزدورامپریالیسم وباندهای قاچاق موادمخدرملاعمرها،درمی آوردند؟ کجایندآن شیردلان نترس افغانستان که زمانی بادردست داشتن اسلحه دردل کوههای افغانستان،لرزه براندام ارتجاع مذهبی ودینی ،وامپریالیسم می انداختند.
براستی این شیرمردان افغانستان چرافارغ الحال،خفته اند؟

آیابی غیرتی وبی تعصبی کمونیستهای بزدل وترسوی خارج نشین شده ایران وعراق ،درروحیه ومزاج کمونیستهای افغان هم تاثیرگذاشته است؟
ثقل زمین کجاست وشمادرکجای این زمین ایستاده اید؟
_______________
اصالت
http://www.esalat.org/index.html
____________________
مائوئیستهای افغانستان
http://www.shoresh.eu/index1.php
_______________________

رفیق البرز -مسئول ک.خ.ا.ک:
....................

بابررسی تاریخ کمونیستهای عراق وافغانستان وایران ،طی بیست سال گذشته ،بی چون وچرادرخواهیم یافت که بزدل تروترسوترازکمونیستهای این سه کشور،درهیچ کجای این کره خاکی یافت نمی شود....ترسوئی وبزدلی پیشکششان،...اگربازبانگاهی موشکافانه به کلیت موضوع نگاه کنیم خواهیم فهمیدکه نسل مابایک نسل احمق وکودن وزبان نفهم روبروودرگیراست.

اثبات:

برای اثبات احمق وکودن بودن کمونیستهای سه کشورنامبرده شده ،نیازی نیست که به فرمولهای سیاسی ارائه شده توسط مارکس وانگلس ولنین ومائووبیژن جزنی ومسعوداحمدزاده وپرویزپویان تکیه کنیم. که وجودوحضورطفیلی وانگل صفتانه همان کمونیستها،طی بیست سال گذشته ،نه...همین ده سال گذشته کافی ست.بی جربزه ترین قشراجتماعی درجامعه فلک زده عراق ،همان قشرکمونیستهای عراقی هستندکه که درمقابل همه نوع یورشهاوحمله های وحشیانه چه ازطرف نیروهای نظامی امپریالیستی وچه درمقابل جنایتهای وحشیانه نیروهای دینی ومذهبی،حتی به اندازه یک مورچه،جرات وشهامت دفاع ازخودرانداشته وندارند ودرحال حاضرمعلوم نیست درکجای دنیاگوربگورشده اند،درحالی که همانطورناظروشاهدیم امپریالیسم جهانی ،نیروی مسلح ونظامی خودرابه زورواردسرزمین آنان کرده وخیلی راحت وبی دغدغه نه تنهامال وثروت ملی آن کشورابه تاراج وغارت می بردکه تجاوزجنسی برحیثیت وناموس ودختران وزنان آن کشورراهم بعمل می آورد.وکمونیستهای احمق وبی عقل عراق،تنهایادگرفته اندکوله پشتی خودرابه کول گرفته وپناهنده کشورهای امپریالیستی شوند. اوضاع کمونیستهای افغانستان به مراتب بدترازکمونیستهای عراق وایران..تاآنجاکه این کمونیستها،علاوه برداشتن خصلت وماهیت بزدلی وبی شهامتی،به فریب خودپرداخته وخودگولزنی می کنند.....

______________________________
.................

امروزنسل انقلابی وکمونیستهای واقعی شاهدوناظراماکن وجایگاههائی ست که همان گه خوران کمونیست ومارکسیست لنینیست ،بااشغال کردن آن اماکن ،بابُزَک کردن صورت وهیکل وباسنهای نیمه عریان خود،مشغول عربده کشیهای کمونیستی هستند.جماعت حقیقتاًکون برهنه ترازآخوندوملا،که دراین دنیا،دنیائی که دیگرحتی سنگش روی سنگ دیگرش بندنیست،معلوم نیست چه خزعبلات ولاطائلاتی رامی بافند.این پرفسورهای گاومیش شده،درکلیه زبان بازیهای خود،هم مردم ستمدیده ایران راخرفرض کرده اندوهم نسل کمونیستهای ستم دیده وستمکش را
......................
قرارنیست که دیگرهیچ چیزی را،حتی بی مصرف ترین شئ ووسیله ای درجنبش کمونیستی ایران را(پیشکش)این ناخلفان ونامردهای کروکوروافلیج شده سیاسی کنیم .هرگزوابدا....بلکه بایدآنان رابازور,بازو,وزبان واسلحه (زورگوئی مطلق)پیشکش همان جنبش کمونیستی ونوین ایران کنیم.تاببینیم این پرفسورهای گاوماده شده ،بعدازبیست سال چریدن وجویدن ،چندمن شیرپاک درپستانهای سیاسی ،تشکیلاتی شان دارندواین حق بی چون وچرای نسل کمونیستهای ستمکش وستمدیده ایرانی ست که تاآخرشیره این جماعت گاوشده راکشیده وبدوشند. ..
............

معرفی سایتها:

سایتهای متعلق به مزدوران حکومت نجس وننگین آخوندی

مزدوران وجنایتکاران بی شرم وحیائی که برای خوش رقصی وخوش خدمتی نوکرمنشانه ،وبرای مستحکم ترکردن پایه های پوسیده حکومت نجس آخوندی،دست به هرنوع جنایت ضدانسانی زده ودراین فاحشه گری وروسپیگری سیاسی سنگ تمام گذاشتند.وهمه جانبه خودرابه آخوندوآخوندیسم تفویض کردندحتی تفویض جنسی.

_____________________


سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(س.م.ا)،نه تنهاهیچگونه وابستگی تشکیلاتی به اینگونه سایتهای روسپی سیاسی شده نداردکه حتی می خواهیم سرنجس شان به تن کثیف شان نیزنباشد. باشدکه درآینده ای نزدیک باروده آخرین سرکردگان اینگونه باندهای هرزه سیاسی،آخرین آخوندعمامه به سررابه دارمجازات بکشیم..


به امیدآن روز
_____________________
سایت روسپی های سیاسی

http://www.pyknet.net/

_________________

http://www.rahetudeh.com/

________________

http://www.fadai.org/

10/08/2010

خبر:جنبش مقاومت مردمی بلوچستان


بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ايران مي رساند كه فرزندان سلحشور و مومن بلوچستان در يك عمليات اطلاعاتي در شهر اصفهان يكي از كارمندان اتمي رژيم ايران را دستگير كردند.
در اين عمليات موفق كه چند روز پيش در شهر اصفهان انجام گرفت آقاي امير حسين شيراني فرزند محمد شيراني متولد24 /6 / 1350 با شماره شناسنامه 2428 كارمند كارگاه انرژي اتمي در جنوب شرقي اصفهان با سرپرستي آقازاده توسط مبارزان جنبش مقاومت جندالله دستگير شد و اكنون در بازداشت مبارزان و در كوههاي بلوچستان مي باشد.
جنبش مقاومت اطلاعات بيشتر همراه با فيلم اعترافات اين شخص را به زودي منتشر خواهد كرد.

10/07/2010

معرفی سایتهای سیاسی

سرزمین شوراها-سرزمین قهرمانان جانباخته درراه آزادی زحمتکشان-سرزمین چهارآذرخش ،چهارچریک فدائی خلق،چهاررهبربزرگ خلقکانون فرهنگی ،سیاسی خلق ترکمن-این جایگاه زیباودوست داشتنی همه چریکهای فدائی خلق

یادگاری ماندنی ازچهارآذرخش آسمان ایران

به ترکمنصحراخوش آمدید

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(س.م.ا)
تقدیم به ببرهای شجاع دل مازندران
_________________________

سایت زیبای کانون فرهنگی سیاسی ترکمنصحرا
جامعه روشنفکران ترکمن10/05/2010

جنبش رهائی بخش لرستان:

دراین سی سال که به اندازه سیصدسال برمن وماگذشت،فتنه های کمی راپس پشت نگداشته ام . از آن فتنه لیبرال ـ ارتجاعی دوران فازسیاسی وامام مرتجع ولی ضدامپریالیست !حزب توده ای که اکثریت سازمان فدایی را نیز با خودبه لجن کشیده بود تا فتنه رفسنجانی و کارگزارانش که بدنبال صیدماهی درمیان اپوزیسیون بودندوبساسگ ماهیانی همچون فرخ نگهداروهم مسلکانش رانیزباخودبه ساحل کشاندندتافتنه خاتمی وجنبش دوخردادش وخیل حامیان داخلی وبین المللیش ازبیست سال تحمل فشاراز چپ وراست برای به تعارض کشانیدن تضادهایم باسازمان مادرم وشستن لباسهای چرکینم در کیهان لندن ونیمروز دیروزوتلویزیونهای لس آنجلسی امروزتا فتنه موسوی وجنبش سبزش که فتنه فتنه هابودوهمه را(تقریبا همه را)باخودبرد.تا امروز که بایددوباره موضع درست تر را یافت. سخت تر ازهمیشه . چرا که اینباردیگرزمین، زمین بازی مانیست .زمین بازی دایناسورهاست.زمین بازی آنانی است که دنیارابه مفهوم واقعی کلمه می چرخانند .
بسادگی آب خوردن ما،تصمیم به گرفتن سرزمینی می گیرندو فرمان نابودی خلقی در اینجا و کودتای خونینی درآنجاوتغییررژیمی کمی آنسوترو....همواره بدون ما،درغیاب ما،از بالای سرما بی اطلاع ما...و ماهمچنان دوره می کنیم، شب راوروز را،هنوزراhttp://lorestan11.com/

10/04/2010

معرفی سایتها

بخش انترنتی (س.م.ا)
حزب فقط حزب مچل ___ رهبرفقط .م.رازی کچل


http://mrazi.blogfa.com/مارکسیستی که اززوربیکاری،به همه جهان سفرکرده وباپرولتاریای جهان به گفتگووبرای همه سخنرانی کرده است.ازکارگران معدن چین تانفت خران ونزوئلاوازکارگران معدن طلاوالماس ونقره وبرنزومس آمریکاتاکارگران دوچرخه سازی وتوپ فوتبال سازی زانگولا.

رهبربلامنازع پرولتاریای جهان ،آقای :م.رازی بانام شیک ومدرن.جومارکس:


لطفاًوخواهشاًازارسال چرندیات ومزخرفات آروغ آورمارکسیستی یتان،به آدرسهای مختلف سازمان خودداری کنید.سه باربه شمااخطاردادیم.
شماودیوانگان روان پریشانی چون شما،حالادیگرپاک آبرووحیثیت هرچه مارکسیست رابرده اید.برای آنکه مزخرفات وچرندیات شما،خواننده وطرفداربیشترپیداکند،به سایت پرازمائوئیستهای ایرانی خرفت شده وعقل باخته ودلقک مسخره های سیاسی درسایت پایگاه خبری وتوالت عمومی (اعتراض)راهنمائی می کنیم.لطفاًخزعبلات مارکسیستی یتان رابه این لجن خانه ارسال کنید.


مزاحم اوقات گرانقدرمانشوید.

______________

آدرس لجن وگ....ه خانه سیاسی :

http://www.eteraaz.com/home.html


دراین مکان مارکسیستهای بدبخت وبیچاره واحمق ترازشما،انتظارشمارامی کشند.

معرفی سایتها-:سایت البرزوبیژن صباغ


بسیاری ازهواداران جنبش پیشتازفدائی ،ودراین بین رفقای فدائی درشمال کشور،چندسال قبل وهنگامی که رفیق بیژن صباغ دریکی ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه درمازندران ،توسط نیروهای لمپنیسم وارتجاعی ودارودسته های چاقوکش پیرامون استاندارددمنش مازندران دستگیرشداکثرهواداران شوکه شده وبدلیل تهدیدات جانی تعدادی ازمزدوران کلیدی وابسته به بیت ودربارنجس علی خامنه ای ازطرف کمیته شمال،(ترورفیزیکی آن مزدوران)درقبال آزادی رفیق بیژن صباغ،همگان برای مدتی تصورکردندکه رفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی سچفخا(س.م.ا)دستگیرشده است.باشنیدن دستگیری شخصی به نام (بیژن)،ببرهای مازندران حتی تاحدومرزتروراستانداردزدصفت وددمنش ،فرمانده سپاه پاسداران،دادستان جلادوپنج قاضی جنایتکارهم پیش رفتند.این حادثه دستگیری رفیق بیژن صباغ هم زمانی رخ دادکه رفیق بیژن (مسئول س.م.ا)جهت شرکت دراعتراضات دانشجویان دردانشگاه وارداستان مازندران شده بود.
نه رفقای گرامی:
رفیق بیژن صباغ یک فعال سیاسی وچپگراوعضودانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب بوده اماعضوسازمان مخفی ایران نه بوده ونه هست.ونه هیچ ارتباط تشکیلاتی باسازمان مادارد.که امیدواریم رفیق بیژن صباغ شخصاًدراین باره توضیح دهند.
واردشدن چریکهای مسلح فدائی درکمیته شمال به فازترورآن مزدوران کلیدی تنهابدلیل شباهت اسمی دورفیق(بیژن)وحضورمسئول کمیته مرکزی سازمان مخفی درمازندران وتصوردستگیری رفیق مسئول بود.چراکه اگرفرض مثال رفیق بیژن(مسئول سازمان)دستگیرمی شدبی هیچ شک وتردیدی،قتل عام مزدوران،توسط ببرهای مازندران ،شروع می شد.

بادرودبه رفیق بیژن صباغ:
سایت رفیق بیژن صباغ


http://www.bsabbagh.com/
_____________


واشتباهی دیگرکه بازتعدادی ازاعضای اصلی سازمان ودرارتباط باکمیته مرکزی درموردرفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشور(س.م.ا)وسایتی سیاسی نیزبه همین نام(البرز)بعمل می آورند. سایت(البرز)متعلق به رفیق البرزنبوده ونیست واصولاًاین رفیق هیچگونه وبلاگ ویاسایت خصوصی تاسیس نکرده است.

بادرودبه همه شمارفقا

10/03/2010

برخوردباسایتهای سیاسی درشبکه اینترنت:

بادرودبه خلق قهرمان ایران
بزودی دیدگاههای کلی س.چ.ف.خ.ا(س.م.ا)درباره سایتهاووبلاگهای سیاسی درشبکه اینترنت اعلام خواهدشد.بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران باجمع بندی کلیه نظرات رفقای مسئول وکادرهای سیاسی رده بالا،دیدگاههای کلی سچفخادرباره منش فکری وایدئولوژیکی آن سایتهاراعنوان خواهدکرد.تااعلام آن جمع بندی کلی،بخش تبلیغاتی س.م.ابه معرفی سایتهاووبلاگهای سیاسی اقدام وآنگاه نتیجه نهائی اعلام خواهدشد:

معرفی وبلاگ:
وبلاگ گفتنی ها:- امیرفرشادابراهیمی

_______________________
یک زن چریک -کاندیدای ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری دربرزیل

برای رفیق خانم دیلماروسف آرزوی پیروزی دراین انتخابات راداریم
سازمان مخفی ایران

10/02/2010

اولین حمله به سایتهای سیاسی مزخرف

اولین حمله به سایتهای سیاسی مزخرف
____________________
ک.خ.ا.ک - نیویورک - رفیق بهمن

مدفوع وادرارهمین ستمدیدگان وزجرکشان ایران بردهان عباس توکل وهمپالگیهای بی مصرفش
ادرارهمین کودک برروح وقبرپدرعباس توکل وحمیدتقوائی ها
عباس توکل :- ...فدائی اگرتوهستی...ازفرق سرتالب به لبانت
...

_____________________

http://www.fadaian-minority.org/


فقر در ایران (قسمت اول)

10/01/2010

حرفهای چریک فدائی خلق رفیق پژواگ

رفیق پژواگ مسئول بخش تبلیغاتی واینترنتی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(س.م.ا)

پژواگ -یکم اکتبر۲۰۱۰-۹مهرماه ۱۳۸۹-دوشنبه - تاجیکستان
ده(۱۰)سال مبارزه تبلیغاتی اماکاملاًایدئولوژیکی وباطناًسیاسی - فرهنگی:
بادرودبه همه رفقای رزمنده کمونیست وچریکهای فدائی خلق ایران
سخت ودشواراست برای چریک فدائی خلق ویک کمونیست بالفطرایرانی ،که بعدازسالهای سال باانتخاب یک وظیفه انقلابی ،زودترازموعدمقررسن اش ،ترک وظیفه کند.حقیقتاًترک آن وظیفه مشکل است.
حدودده سال است که به همراه رفقای کمونیست وچریکهای فدائی خلق رفقا:پویان- بهمن - شاهین - البرز- ورفیق خانم گرامی مرضیه وحدوداًازدوسال قبل رفیق چریک فدائی خانم مژگان ، ازشهرساری ،همه همت وتلاش خودرابخرج دادیم تابخش تبلیغاتی ،فرهنگی وسیاسی س.چ.ف.خ.ا.راباغرورتمام در فعالیتهای تبلیغاتی خود،زنده نگهداریم.
فعالیت بخش تبلیغاتی (س.م.ا)ازسال ۲۰۰۰میلادی ازشهرآتن پایتخت کشوریونان وباآغازاین تولددردفاع ازکلیه حق وحقوق های انسانی درچهارچوب (پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان)شروع شدآنهم باپیشنهادرفیق فیصل ،این چریک سوسیالیست فلسطینی که سالهای سال ،یک چریک مبارزدرسازمان آزادی بخش فلسطین (س.ا.ف.)بود.
باتوافق رفقا:ا.ک. - ب.ه- پویان - البرز- - شهرام - بهمن وشاهین که ازمسئولین رده بالای کمیته پناهندگان سیاسی دریونان بودنداولین سایت سازمان مخفی ایران درشبکه اینترنتی تاسیس شد. طی ده سال گذشته ،بخش اینترنتی ،باچه رفقای فدائی وکمونیست -افراد عادی ومعمولی - وباچه ناکسان ونابخردان واحمق هاونادانان سیاسی - اجتماعی که آشنانشد.

تابه امروزبیش از۱۶۷۰نفرازهموطننان مبارزازطیفهای مختلف اجتماعی باسازمان مخفی آنهم ازطریق سایتهای سازمان ،باسازمان تماس گرفتندوبخش امنیتی سازمان تنهاتوانسته است با۹۳۰نفرازآن رفقاتماسی مستقیم ورودرروبگیرد.این آمارخارج ازاعضای اصلی سچفخا(س.م.ا)میباشد.
طی ده(۱۰)سال گذشته بویژه طی پنج سال گذشته،بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان ،گذشته ازهمه هموطننانی که صادقانه وقلبانه،جهت همکاری وهمیاری باسازمان،جهت مستحکم ترکردن پایه های تشکیلاتی س.چ.ف.خ.ادرجامعه اسف ناک ایران فعلی تماس وابرازاتحادکردنداماازآن طرف متاسفانه همه مادست اندرکاران ومسئولین بخش تبلیغات سیاسی س.چ.ف.خ.ابامشتی کثافت وآشغال ولجن سیاسی به نام (کمونیستهای ایرانی خارجه نشین)هم مواجه شدیم .مشتی کمونیست بدبخت وبیچاره ومفتخوروانگل وطفیلی وزالوصفت که هیچ(غلطی)دراین دنیای آشفته سیاسی نمی کنندجزبافتن لاطائلات-خزعبلات -اراجیف وجفنگیاتی درزمینه کمونیسم ومارکسیسم وسوسیالیسم وکاپیتالیسم وهرچه ایسم آروغ آورودل بهم زن.

طی چهارسال گذشته،بخش تبلیغاتی،درارائه فرهنگ زیبای هنروموسیقی ورقص وآوازپاک واصیل ایرانی ،معرفی هنرمندان وسیاستمداران ازوجهه های مختلف ،دریغ وکوتاهی نکرد.ازمعرفی ودفاع جانانه ازنیروهاوطیفهای سیاسی درداخل کشور،که راه مبارزه مسلحانه راجهت نابودی حکومت کثیف - نجس وننگین برگزیده انداصلاًوابداًیک قدم پای خودرابه عقب وانگذاشت.که جای خودداردازهمه آن نیروها،دفاع وپشتیبانی جانانه بعمل آوردودرقبال آن امابه هرچه کمونیست وفدائی نماوسوسیالیست خرواحمق شده ایرانی ،حمله کرد.که اینگونه بزغاله های سیاسی ،معرف حضورهمگان هست.
دقیقاًطی شش سال گذشته،بخش تبلیغاتی سچفخا،باچه افرادمزخرف درسایتهای مختلف سیاسی که درگیرنشد.باچه افرادی که حقیقتاًیاازقبل بیماری شدیدروحی وروانی داشتند(مادرزادی)یابدان مبتلا شدند.بویژه ازبین مدعیان احمق وروانپریشان های کمونیست وفدائی وسوسیالیستهای (ماتحت بزرگ شده)....
برای رفقادرکمیته خارج ازکشورآرزوی موفقیت می کنم
امیدآن دارم که ازاین ماموریت سازمانی وتشکیلاتی جان سالم بدرببرم.
بادرودوسپاس.
رفیق کوچک شما:پژواگ