3/17/2010

پرچم آینده آمریکا

american,s Future of flag

___________________________

هنرنزدکمونیستهاهست وبس

سازمان مخفی ایران : happy new yearسال نو مبارک

بهاران خجسته باد


happy new year : comrades

http://www.youtube.com/watch?v=I-W5ND6wj_A&feature=related------------------------
I AM COMMUNIST - WE ARE COMMUNISTEShttp://www.youtube.com/watch?v=PjljgI5YzvU&feature=related

Comandante Che Guevara

چه گوارا قهرمان قهرمان بود

che Guevara was Champion of championes3/16/2010

listen comrade : here is mazandaran

iran hide organization

communist guerilla,s
گوش کن رفیق:اینجا مازندرانه جایگاه ببر های مازندران

listen comrade : here is mazandaran : place of mazandaran tigers

__________________________________

http://www.yclusa.org/join?dsq=40000118#comment-40000118

3/11/2010

تصویر:سازمان نوزده بهمنسال ۱۳۵۸:-حزب خائن توده -حمال بی چون وچرای حکومت نجس آخوندی


حزب خائن توده -حمال بی چون وچرای حکومت نجس آخوندی

باشدکه آن روزبرسدکه باروده آخرین مزدورتوده ای -آخرین مزدور(اکثریتیهای خائن)رابدارمجازات بکشیم

ایدئولوژی کنیزمآبانه حزب خائن توده -ملیجک دربارخمینی دجال
_____________________

پرسش وپاسخ ـ حزب توده ایران -چاپ اول 1358

تحریم رفراندوم ازسوی فدائی هاآغازحادثه جوئیهابود
س: لطفاً اشتباهات تاکتیکی سازمان چریک های فدایی خلق را بعد از پیروزی انقلاب تا کنون تشریح کنید. به علاوه نظر خود را درباره کوششی که این سازمان برای رفع این اشتباهات آغاز کرده بگویید.

ج: بزرگترین اشتباه تاکتیکی سازمان چریک های فدایی خلق،موضع گیری نادرست وبسیار منفی آن هادربرابررفراندم ورأی ندادن به جمهوری اسلامی است.در این مورد، موضع این سازمان، با موضع بختیار که از رادیوی بی. بی.سی لندن دعوت کرد که به جمهوری اسلامی رأی ندهید و به نفع نیروهای ارتجاعی ایران تمام شد. این یک اشتباه تاکتیکی تاریخی است. این اشتباه، پایه یک شکاف بسیار بزرگ را میان نیروهای انقلابی مسلمان و نیروهای چپ گرا گذاشته است. ما به زحمت توانستیم خودمان را ازاین مهلکه بیرون بکشیم. ما معتقدیم که اگر چریک های فدایی هر چه زودتر به این اشتباهات خود اعتراف نکنند و به انتقاد ازآن نپردازند، اثرات منفی این اشتباه روز به روز بیشتر خواهد شد که برای مجموعه جنبش انقلابی خطرناک است. ازاین که بگذریم، ما معتقدیم که چریک های فدایی خلق در مواجهه با شرایط روز، مسایل درجه دوم و کم اهمیت تررا بزرگ کرده اند. گر چه دو سه هفته اخیر کمی احتیاط می کنند. مثلاً در میتینگ حزب خلق مسلمان شرکت نکردند. اما شرکت آن ها در میتینگ جبهه دموکراتیک ملی متین دفتری اشتباه بزرگی بود. خود را در جبهه آقایان متین دفتری و نزیه قرار دادن، کسانی که معتقدند سرمایه داران وابسته- همان پنجاه و یک نفری که کارخانه ها و اموالشان مصادره شد- باید به ایران برگردند، اشتباه تاکتیکی بزرگی است. چریک های فدایی خلق باید صریحاً به این اشتباهات خود اعتراف کنند و اگر چنین کاری نکنند، زیانش روز به روز بیشتر خواهد شد. تمام دوستان واقعی و راستین چریک های فدایی خلق باید به آن ها فشار بیاورند وبه آن ها بگویند که رفقا، اینجا شهامت انقلابی لازم است. این اشتباه بزرگی است، آن رابپذیرید و خود را از جبهه صفوف نزیه ها، بختیارها و متین دفتری ها، مائوئیست های نفاق افکن جدا کنید.
البته این که آن ها دردوسه میتینگ اخیرلیبرال هاصریحاً شرکت نکردندکاردرستی است، اما کافی نیست. این کار، آثار آن حرکت های قبلی را از میان نمی برد . این است نظرما راجع به چریک های فدایی خلق. این نظریات را ما در نشریات حزب چاپ کرده ایم، از آن ها خواهش کرده ایم که برای تبادل نظر شخصی، در یک بحث خصوصی با ما شرکت کنند. ما هر اقدامی را که لازم بوده است، دراین زمینه انجام داده ایم. هیچ ایرادی به ما وارد نیست. حتی می خواهم بگویم که حزب ما، درمواردی، فروتنی زیادی از خود نشان داد تا با این رفقا وارد یک گفتگوی واقعی خلاق بشود. اما این رفقا، جوانند و جویای نام، پاسخی که ما از آن ها در مطبوعاتشان دریافت کردیم در اکثرموارد فحاشی بی منطق وتکراراتهاماتی است که رژیم شاه وسازشکاران لیبرال منش طی سی سال به حزب ماواردساخته اند

فرارسیدن سال نومبارک بادهرروزتان نوروز نوروزتان پیروز
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
(سازمان مخفی )
سالی خوب وخوش وخرم برای همه هموطننان گرامی آرزومندیم

امیدآن داریم که بهارتازه -آغازی برای بهارآزادی ایران زمین باشد

3/10/2010

باردیگر:هشتم مارس روززنان مبارزگرامی باد

رقص وپایکوبی دختران وزنان ایران درمقابل تروریست خانه حکومت نجس وننگین آخوندی-اُتاوا-کانادا


رهنمودهای پیشگامان جنبش پیشتازفدائی


رفیق جانباخته چریک فدائی خلق:مسعوداحمدزاده
_______________________

(....اگر مبارزه مسلحانه می تواندتوده ها رابسیج کند وسرنگونی قدرت حاکمه رابه باربیاوردپس برمارکسیست ــ لنینیستها است که پیشاهنگ چنین مبارزه ای گردند .باهرشیوه سازمانی وباهرشعاری که لازم است.باید ازتجربیات درس گرفت .باید ازخود بپرسیم که چرا احزاب کمونیست خاور میانه تبدیل به سازمانهائی پوچ وجدا ی ازتوده ها شدند ؟باید ازخود بپرسیم که چرا رهبری مبارزه ضد امپریالیستی دراین منطقه وهنوز نیز بطور عمده به دست خرده بورژوازی است
_______________

امروز بیم ان می رود که بی عملی مارکسیست ــ لنینیستها رهبری مبارزه ضدامپریالیستی خلق رابه دست خرده بورژوازی بسپارد.جنبش کمونیستی اگرقراراست رهبری مبارزه ضد امپریالیستی خلق رابه عهده بگیرد؟اگر قرار است به پیشاهنگ واقعی توده ها مبدل گردد ؟ باید خطر کند .باید درنظر وعمل یک پاسخ مشخص به مسئله تعویض قدرت حاکمه امپریالیستی وواگذاری قدرت به استثمارشدگان بدهد.اگر پیشاهنگی مارکسیست لنینیستها دراین مبارزه مسلحانه وطولانی نتواند رهبری پرولتاریای انقلابی را تضمین کند.هیچ چیز دیگرهم نمی تواند
___________________
چگونه می توان دسیسه های قدرت رادچارشکست کرد؟ چگونه می توان به پیروزی نیروهای ضد امپریالیستی دراین منطقه یاری کرد؟ایا اتحاد نیروهای مارکسیست لنینیست ومسئله جبهه واحد انقلابی ازتمام طبقات ستمدیده که اهمیتی تعیین کننده برای مبارزه خلق ایران داردتنها درطی عمل مسلحانه دست یافتنی نیست ؟به این دلایل مبارزه مسلحانه نه تنها امری تعیین کننده ـ بلکه امری فوریتی نیز هست .مبارزه سخت است وطولانی .حمایت توده ها چندان هم اسان نیست.احتیاج به کاری مداوم ـ سخت وطولانی دارد(انقلاب درخود انقلاب شکل می گیرد)وحقیقت این است که حتی انقلاب درطی انقلاب ـ درجریان عمل مسلحانه دچارانقلاب می شودانقلابی که با توده ای ترین وعام ترین اهداف اغازشده درجریان این مبارزه اشتی ناپذیروباتوسل به انقلابی ترین تاکتیکها به انقلابی ترین اهداف نیزمی رسد
_____________________
مبارزه مسلحانه نه تنها جدائی غم انگیز پیشاهنگ مارکسیستی ـ لنینیستی وتوده ها را ازمیان برمی داردبلکه این زمینه رافراهم می کند که انها نه تنها درتاکتیک بلکه دراستراتژی نه دراهداف فوریتی وانی ـ بلکه درکلی ترین اهداف هم یکی شوندجنبش کمونیستی باید خطر کند .نباید ازشکستهای موقتی بهراسد.اینک وقت عمل فرارسیده است
(سلاح انتقادبایدجای خودرابه انتقادسلاح دهد)
مبارزه مسلحانه درایران با تشکل گروهی وتوسط گروههای کوچکی شروع می شودکه دارای امکانات ونیروهای محدودی هستند گرچه پاره ای ازگروهها با هم ارتباطاتی دارند اما نمی توان این گروهها را بطورمشخص وبالفعل دارای یک نیروی واحد ویک پارچه ای دانست
درمبارزه مسلحانه اصل پراکنده کردن نیروهای دشمن اصلی است بسیاراساسی وعمل مسلحانه ایکه توسط یک گروه اغاز می گردداگر توسط گروههای دیگر دامنه پیدا نکند دیر یا زود دچار شکست خواهد شد .بدین ترتیب این اصل اساسی بدست می اید که : تمام گروههای انقلابی که وظایف انقلابی خود راباز شناخته اندمی بایستی به هر شکل ممکن که می توانند:

(باکارنظامی خودبه دشمن ضربه واردکنندونیروهای دشمن راپراکنده سازند )

__________________________________

رفیق جانباخته چریک فدائی خلق امیرپرویز پویان
______________________

دشمن برای رفتارهای خود معیارهای کامل روشن ومشخصی دارد.اومی گوید

"با من کنار بیائید تاباقی بمانید .سلطه من رابپذیرید تا ازیورش مرگبارمن درامان باشید."

هرکانون فعالیت که به این تسلیم بلاشرط گردن نگذارد ــ حوزه عملش هرچه می خواهدباشد ـ یک کانون خطرمحسوب می شود واگر نتواندبقای خود رابردشمن تحمیل کند کاری جز این ندارد که درانتظارحمله نابود کننده دشمن بنشیند.هیچ چیزبرای دشمن خوشحال کننده ترازاین نیست که ما قربانی بی ازاری باشیم.به هرکسی که درسنگر مانده است شلیک میکند .یا بایدبه هرضربه دشمن با ضربه ای شدیدتر و بیشترپاسخ داد یا ازسنگر بیرون امد وپرچم تسلیم رابرافراشت


(هیچ مرگی بیش ازدرسنگرماندن وشلیک نکردن زودرس نیست )

3/08/2010

حزب کمونیست آمریکا::-c.p . u.s.a(I.H.O)
_________________________

تاچه حدازحزب کمونیست آمریکااطلاعات وآگاهی دارید

حزب کمونیست آمریکا:

CPUSA

DO WORKIN CPUSA FOR C.I.A ?


IS THIS PRATY FOR SPY and anti IRANIAN CUMMONISTES

____________________


آیاحزب کمونیست آمریکابخشی ازشبکه بزرگ جاسوسی وابسته به کثیف ترین سازمان جاسوسی تروریستی سی آی ای می باشد


آیاکلیه دفاترومراکزوابسته به این حزب کاملاًتحت کنترل سی .آی .ای وسیستم پلیسی- دیکتاتوری دولت فاشیستی - مذهبی آمریکاست


چرادرکشورامپریالیستی چون ایالات متحده که دربسیاری ازپرسش نامه های قرون وسطائی وگزینشهای فاشیستی - دولتی خود-اولین سئوال وپرسشی که می شوددرباره عضویت ویافعالیت دریک حزب چپگرایاحزب کمونیست میباشدامابسیاری ازاماکن بااسم ونام کمونیسم آمریکافعالیت میکننددرحالی که درقوانین ددمنشانه وکاملاًفاشیستی دولت آمریکاحتی فعالیت فرهنگی نیزدرراستای اهداف کمونیسم کاملاًممنوع می باشد

چراهرفردکمونیست خارجی وازملیتهای مختلف بویژه کمونیستهای انقلابی ومارکسیستهای ایرانی هنگامی که بایکی ازدفاتریاآدرسهای داده شده درسایتهای حزب کمونیست آمریکاویاحتی باشماره تلفنهای داده شده تماس برقرارمیکند درست بیست وچهارساعت بعدجاسوسان وماموران بی شخصیت وبی اصل ونسب سی آی ای واردمعرکه قلدرصفتی خودشده وآن شخص راموردتهدیدات پلیسی قرارمیدهند


آیاحزب کمونیست آمریکامرکزوپروژه ایست درجهت بدنام کردن اسم ونام حتی کمونیستهای انقلابی درسراسرجهان
اصولاآیاهیچ اطلاعی ازوضعیت وموقعیت این مرکزآدم ربائی وحقیقتاً ضدکمونیست ترازسی آی ای وپنتاگون کثیف ونجس داریدوآیاهیچ می دانیدکه این حزب بااسم ونام کمونیسم چه ضربه های مهلکی رابه کمونیستهای ایرانی وارد نموده و....آیامی دانیدکه درحزب مجهوالهویه ای به نام حزب کمونیست آمریکا-انسانیت-شرف -غیرت -تعصب-انساندوستی - و... معنای حقیقی واژه ای به نام(رفیق)هیچ جایگاهی نداشته وخوشبختانه دبیران ومسئولین حزب کلاًتهی مغزبوده و ازکلیه برنامه های کمونیستی بی اطلاع وناآگاه تشریف دارند


آیامیدانستیدکه این مرکزجاسوسی وآدم ربائی- سالهای سال است که باحکومت نجس وننگین اسلامی آخوندی جانانه همکاری میکند


آیامیدانیدبه چه دلیل این حزب هم ازدولت فاشیستی آمریکاوهم ازحکومت نجس وننگین اسلامی-آخوندی حساب می برد

آیاهیچ میدانیدکه(گاو)درمقابل استراتژیستهاوسیاستمداران موجوددرحزب کمونیست آمریکا(پرفسور)است

_____________________

tate Communist Party
235 W. 23rd St. 8th Fl.

New York, NY 10011
Tel: 212-924-0550
Email: ny@cpusa.org

Websit

طوطی وطن پرست

طوطی وطن پرست_________________________

http://www.youtube.com/watch?v=0FBzKnEbdZA&feature=related

خرسخنگو

هشتم مارس روززن -روز زنان زحمتکش ومبارزگرامی باد

هشتم مارس روززن -روززنان زحمتکش ومبارزگرامی باد
سازمان مخفی ایران3/07/2010

باردیگرعربده کِشیهای فدائیان متحدشده ضدخلقی

بدون هیچ شرح وتوضیحی خودبخوانیدحدیث مفصل ازاین مجمرناگرامی ومفتخوروانگل صفت
سازمان مخفی ایران درآینده ای نزدیک ودرایران آزادبرای اینگونه گروههای مفتخوروتن لَش شده محاکمه هائی
کاملاًخلقی وعادلانه ودادگاهائی حقیقتاًانقلابی برپاخواهدکرد
___________________

جنبش تغییردرکردستان عراق نتیجه گسترش ورشدتضادهای طبقاتیست،نه اختلاف منافع ومصالح حزبی وگروهی
کمیته کردستان فدائیان کمونیست

دراین میان افرادولگردولمپن ازبخشهای دیگرکردستان به نام تاجروروشنفکروصاحب فکرمترقی درخدمت دستگاه مالی وتبلیغاتی مافیای قدرت وثروت درکردستان عراق قرارگرفته ورادیووتلویزیون وکمپانی برج سازی وشهرک سازی و بارزرگانی و. . .دراختیارآنهاقرارمیگیردتا درراستای سیاستهای فاسدوتبهکارانه حاکمانحیات انگلی خویش را ادامه دهندونام چنین عملی رابیزینس ونام خودرابیزینسمن مینهد.این راستی وواقعیتبیزینس کردن به مال و زندگی توده های فقیروتهیدست ومحروم وزحمتکش کرداست درکردستان آزاد ودمکرات

دراتحادی جانانه بارفقای رزمنده بلوچستان

سازمان مخفی ایران


به عهدوپیمان خودبارفقای رزمنده بلوچستان درراستای ضربه های نظامی برارکانهای مهم حکومت نجس وننگین اسلام آخوندی وفاداریم
درود بیکران به رفقای رزمنده بلوچستان
________________________

پیام محمدظاهربلوچ جانشین رهبرجنبش مقاومت

من ازمردم وخصوصاازجوانان می خواهم هرچه زودتربه صفوف جنبش ملحق شده وبدانندکه تنهاراه نجات ازسلطه ستمگران ومتجاوزان وتعدی گران مقاومت ومبارزه مسلحانه است ومن ازهمه مردم ایران اعم ازمردم شجاع کردستان ومردم خون گرم ترکمن ودلیرمردان عرب اهوازوحماسه سازان بلوچستان وغیورمردان فارس ومردان آهنین ترک می خواهم که علیه ظلم وتجاوزرژیم ولایت فقیه قیام مسلحانه نموده وجنبش آمادگی خودرابرای آموزش همه مردم ایران درهمه زمینه های نظامی وچریکی اعلام می نماید.

3/06/2010

مطلبی از قبل:۵سال قبل- سال ۲۰۰۵

زمانی که مفتخوران وفدائیان تنبل وتن پروروشکم پرست شده درخارج ازکشور به سازمان مخفی ایران توهین کرده وپاسخ این فدائیان لات ولمپن شده ازطرف سازمان ما داده شد
_____________________
__

انواع واقسام سازمانهای رنگارنگ فدائی نشسته درکشورهای خارجی


سازمان مخفی ايران باانتشاراسامی سازمانهائی که بانام وارم(فدائی) نشسته درکشورهای خارجی خواهان ان است که نشان دهداین سازمان هاچگونه بیش ازدودهه ازاین اسم سواستفاده کرده وتنهافکروذکروعملشان جمع کردن کمک های مالی ازمردم ویاهوادارانشان وتحویل حرفهای بی معنی وشعارهای بی عمل به انان می باشد.فراموش نکنیم که بیش ازدودهه است که این سازمانهاتنهاحرف وحدیث تحویل ملت داده اندهرچندکه درحال حاضرنسل جوان ایرانی وامروزی نه این سازمانهارامی شناسندونه ارزشی به گفته های انان قائلند.لازم به توضیح است که رفقای کادرمرکزی سازمان مخفی ايران مدتی دیگرهرکدام درموردمسئولین ورهبران ورئیس وروسای این گروههاوسازمانهاخواهندنوشت.اماسازمان ماازاین نیروهاوگروههاوسازمانهایک چیزمی خواهد وان اینکه به جای شعاردادن هاوبحث وگفتگوهای بی نتیجه وکسل کننده گردهم امده وبه یک اتحادسراسری برسندنه اینکه به همدیگرشاخ وشانه بکشندمااسامی این سازمان هابرای شماخوانندگان وعلاقمندان این سایت معرفی می کنیم
۱- چريکهای فدايی خلق ايران(اشرف دهقانی
۲-(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(گروه مهدی سامع
۳- (سازمان فدائیان(اقلیت)ــ گروه توکل(اکبرکامیابی
۴- سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت)ــ(معروف به اخونداکثریتی ها)به رهبری(ایت الله) فرخ نگهدار
۵- سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
۶- سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ـــ باند خطرناک ومافیائی زهری (بهرام
۷ - سازمان فدائی - علی کشتگر ــ کسی که رفقای فدائی را درداخل کشورتنها گذاشت وخود فرارکرد
۸- سوسیالیسم انقلابی ــ(گروه)انشعابی از(گروه انشعابی)اقلیت

دربین افرادی که هرکدام برای خودیک سازواهنگ میزدوسازمان چریکهای فدائی خلق ایران رابه مانندارث پدری بین خودتقسیم می کردندخائن ترین ومزدورترین ادمهارابایدازفرخ نگهدارــزهری(بهرام)ــ توکل( اکبرکامیابی)ــوعلی کشتگررانام برد.کسانی که باخیانت های بی شرمانه خودسازمان چریکهای فدائی خلق ایران رادرتیررس دشمن ددمنش قرارداده وباارسال هزاران نفرازرفقای فدائی به جوخه های تیرباران های دسته جمعی واعدامهای گروهی-خودشان درکشورهای خارجی به عیش ونوش وعربده کشی پرداخته وهنوزنیزبه ان مشغولند.درفرصتی مناسب به بعضی ازعملکردهای خائنانه این افراداشاره خواهیم کرد

_________________

.وطی پنج سال گذشته دیدیم که چگونه پاسخ خودراگرفتند
(سازمان مخفی ايران)

3/05/2010

Bella ciao ترانه: دایه دایه و

مردی که فیلم برای آهنگ انقلابی ایتالیایی ساخته درایران اعدام شد.جوان28 ساله کرد,سازنده فیلم چریکی پارتیزان
توسط رژیم ایران درتاریخ /2009/11/11 اعدام شد

http://www.youtube.com/watch?v=UxxA6fcaq3Q
_________________

تقدیم به رفقای رزمنده وچریکهای فدائی خلق ایران درلرستانتصاویردریافتی
واینگونه مردم ایران به ستونهای دین نجس اسلام آخوندی حمله میکنند

گزارشی دیگرازحمله مردم قهرمان ایران به دین نجس اسلام آخوندی درروزبه اصطلاح عاشورا
_______________________________
واینگونه مردم ایران به ستونهای دین نجس اسلام آخوندی حمله میکنند


3/03/2010

کمیته شمال - ببرهای مازندران

سازمان چریکهای فدائی خلق ایرانجهت اطلاع همه هواداران-اعضای سازمان وخلق قهرمان ایران
رفقای گرامی

به اطلاع عموم مردم ایران می رسانیم که اعضای کادرمرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران- سازمان مخفی بدلیل شرایط خاص وویژه امنیتی که بوجودآمده بودهم اینک تعدادی ازرفقای کادرچون رفیق شهرام مسئول سچفخاورفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی سازمان به همراه چندتن ازرفقادرکشورتاجیکستان-وتعدادی دیگرازرفقادرجمهوری ترکمنستان-رفیق رئیس دادگاه مخفی ورفیق آروین به همراه هفت عضوسازمان درتهران -رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشوربه همراه رفیق بهمن ورفیق شهاب درکشورآمریکابسرمیبرندخروج رفقابه خارج ازکشورموقتی وجهت سازماندهی بیشتربه نیروهای چریکی مسلح درسازمان بوده وبزودی بابرنامه ریزی های بیشتروبهتربه داخل کشوربازخواهند گشت

بادرودهای فراوان
کمیته شمال - ببرهای مازندران
سازمان مخفی ایران
http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/2010/03/blog-post.html

3/02/2010

ترانه‌ای زیباروی شاهکارسینمای جهان- پاپیون

بهای آزادی وفریادآزادیخواهی -ویلیام والاس انقلابی اسکاتلندی

ترانه‌ای زیباروی شاهکارسینمای جهان- پاپیون

________________________________یک بایک برابر نیست.شعری بیادماندنی ازرفیق خسروگلسرخی
http://www.youtube.com/watch?v=2vWZX1pIP_Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5D7SWeTtWpQ&feature=related

فیلم راببینید:بدون شرح اضافی

همایش بزرگداشت خواجه نصیر
....چرامنوبه هم می ریزی ...الان میدم حراست شماروبگیره3/01/2010

هجدهم تیرماه ۱۳۷۸

روزی که رفقای رزمنده چریکهای فدائی خلق حضورووجودمسلح خودرادرکمیته شمال- ببرهای مازندران اعلام کردند

__________________________________

نفراول ازسمت چپ رفیق آروین نفروسط رفیق توماچ نفرسمت راست رفیق بیژن مسئول قبلی سازمان مخفی ایران

هجدهم تیر۱۳۷۸

روزی که سازمان مخفی ایران ورفیق بیژن مسئول کل سازمان با چریکهای تحت امرخود- اولین عملیاتهای آشکار وخیابانی رابرعلیه مزدوران وابسته به حکومت نجس وننگین اسلامی -آخوندی راآغاز- وحضورووجودچریکهای مسلح فدائی خلق درجنبش دانشجوئی ایران رابه اثبات رساند.روزی که حکومت نجس اسلامی ازوجوداین سازمان به وحشت افتادومفت خوران وانگل صفتان درجنبش پیشتازفدائی- خائنین به خلق ومیهن- ازمدعیان اپوزیسیونی تاحرافان ووراجان سیاسی لمیده درخارج ازکشورباعربده کشیهای لات منشانه خود- چهره ومنش کثیف وزشت خودرانمایان ساختند.درروزهجده تیرماه دربسیاری ازنقاط تهران مردم تهران شاهدکسانی بودندکه نقاب وصورتی پوشیده به مزدوران دد منش اسلامی یورش برده وبااسلحه های کمری خودبه سمت نیروهای مزدورشلیک می کردند.آنان کسانی نبودندجزرفقای چریکهای فدائی خلق وتحت امررفیق بیژن مسئول کل سازمان مخفی ایران

یادی ازآن روزها
روزهائی که حکومت ننگین اسلامی بامشاهده آن صحنه هادرخیابانهای تهران سراپابه وحشت افتاد