10/02/2009

یوسف زرکار:یادواره چریک فدائی خلق یحیی رحیمی


چریک فدائی خلق یحیی رحیمی
این رژیم دارو جنایت نه تنها به کشتار وسیع و تیر باران ها در اوین و شهرستان ها دست زد ، بلکه عامدانه و درمسیر پیشبرد اهدافش ، روزانه و مستمر به درج اسامی مبارزین و انقلابیون کشته شده در روزنامه هایش مبادرت میکرد . رفیق یحیی رحیمی که یکی از کادرها و سمبل های مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم بود ،نیز در این برهه تیرباران و نامش در روزنامه ها درج گردید.

No comments: