9/18/2009

هفته بهمــن جــازویه قهرمان ایرانی از جان گـذشـته:طبق(خربافی های )مسلمونای اثنا حشری درباره علی گدای آن زمان

درروايتى ديگرنيزآمده است:آن حضرت انگشتانى باريك وساعد ودستى نيرومند داشت.وچنان قوى بودكه اگردست كسى رامى‏گرفت،براومستولى مى‏شدوطرف مقابل قدرت نفس كشيدن راازدست مى‏داد.شكمى بزرگ وپشتى قوى داشت.سينه وى فراخ وپرموبودوسراستخوانهاى اوكه درمفصل بايكديگرجفت‏شده بودند،بزرگ مى‏نمود.عضلاتى پرپيچ و تاب وساقهايى كشيده وباريك داشت.بزرگى عضله دست وپاى اوبهنجاروموزون بودوهنگام راه رفتن اندكى به جلو متمايل مى‏شد.چون به ميدان كارزارروى مى‏آورد،باهروله وشتاب مى‏رفت.نيرومندوشجاع بودودررويارويى باهر كسى،پيروزمى‏شد

________________

طبق تعاریفی که مسلمونای ماقبل تاریخی ومسلمونای(شیهه حسناحشری)دوران وعصربادیه نشینی ازهیکل قناس وکج وماوج امام علی شیره ای زنباره کرده اند?علم تاریخ شناسی امروزی بااستفاده ازاشعه لیزرکشف کردودراین اکتشاف نودونه ونیم درصدمطمئن شدکه هیکل علی اینگونه بودکه درتصویربالامشاهده می کنید:

بخش تبلیغاتی واینترنتی سازمان مخفی ایران
_________________

پیک خبری تندر
هفته بهمــن جــازویه قهرمان ایرانی ازجان گـذشـته

عکس همراه نمونه نقاشی واقعی از چهره زشت و نخراشیده علی تازی است که بر روی پوست کشیده شده است و در یکی از موزه های اروپا نگهداری میشود. عکسی که در ایران نشان داده میشود از چهره یک جوان ایرانی الگوبرداری شده است و هیچ ارتباطی با علی تازی ندارد.

ایـکه علی ابن ابوطالب را به ضـرب شمشیـر به درک فرستاد و مسلمانان هـویت او را بـرای ۱۴۰۰ سال مـخفی نـگه داشته انـد، را به ایرانیان آزاده شادباش میگوییم.بـگفته تاریـخ، بـعـد از ایـنکه بهمـن بـدست اعــراب اسیـر می شـود، او رابهمـراه سایـر اسـرا بـرای بیـگاری و بـردگی و یـا فـروش بـه دربـار خـلیفـه می فـرستند. از آنجائیـکه فـردی بسیار تـوانـا و هـنـرمند و صـنعـتگـر بـوده، خلیفـه از فـروش او صـرفـنـظر و او را بـکار می گمارنـد. نـام او را می پـرسنـد: میگـویـد "بهمـن جـازویـه"، اما تـلفـظ نـام او بـرای اعـراب تـازی بسیار مشکل بـود.از آنـجائیـکه در فـرهنگ عـرب نـام خـانـوادگی وجـود نـداشـته و نـدارد ، در نتیجه افــراد را بنام پـدر آنها لقب می دادنـد و چـون در گـذشته بسیاری از اعــراب چنـد پـدری و یـا پـدر مـشخـصی نـداشـتند، آنها را بـه شغل و پـیشه ایـکه داشـتنـد ، لقب مـی دادنـد.
مانـنـد عـمـر ابن خـطاب ( عمـر پسـر خطاب ). خـلاصـه نـام و شـغل پـدر او را می پـرسـند: تـلفـظ نـام پـدرش نـیـز بـرای اعــراب تازی ساده نـبود، می گـویـد پـدر مـن افسار گـیـر بـوده ( فـردیـکه افسار اسب پـادشاهـان و فــرمانـدهان بلنـد پایـه را در هنگام جنـگ و کارزار نـگاه مـیداشتـه ). افسار گـیر بـه عــربی می شـود " مـلـجـٌم " و ایـن ساده تـرین نـامی بـود که اعـراب تازی تـواستند روی بـهمـن جـازویـه بـگـذارنـد و از آن پس او را "ابـن مـلجـٌم" ( پـسر افسارگـیر) نامـیدنـد. اما آنـچـه که بـرای بـهمـن جـازویـه مهم بـود، ایـنکه مقاومت کـنـد تا سـر فـرصت انـتـقام خونهای ریـخته شـده ایــرانـیان بی گناه و بـریـدن سـر هـزاران جـوان پاک و وطن پـرست را از علی تـازی بـگـیرد که در تجاوز بـه دخـتران و قتل عام فـرزنـدان ایــران نـقش عمـده ای داشتـه و اینجاست که در روز مـوعود بـه عهـد خویش در بـرابر خونهای بـناحـق ریـخته شـده هموطنانش عمل می کنـد و علی تازی را با یـک ضـربـه شمشیر در مهــراب مسجـد، آلـوده بـخون و بـه زنـدگـی نـنـگین ایـن جـنایـتکار و آدمـکش بالـفـطره پـایـان می دهـد. و نـنـگ بـر ما که بـرای ۱۴۰۰ سال فـریـب شـیـادان و دکانـداران روزه خـوان را خورده و در ماههای رمـضان تازی گفته ایم "لعنت بـر ابـن ملجـم که علی تازی را کشت" نـنـگ بـر ما که بـرای ۱۴۰۰ سال نـخواستیم که بـدانـیم ایـن ابـن مـلجم چه کسی بـوده و چــرا علی تازی را کشت؟
امروز نوادگان بهمن جازویه ی رامهرمزی با پس مانده های علی تازی و محمد زنباره مانند خامنه ای و بقیه نجس زادگان جمهوری اسلامی که از سوی کشورهای غربی و شرقی پشتیبانی میشوند در جنک هستند. این جنگ دارد به سویی میرود که یک بار برای همیشه وجود ناپاک تازی منشان از گستره آریابوم زدوده شود و در این راه هیچ نیرویی را جلودار فرزندان دلیر ایران نیست.
بهمـن عـــزیـز، درود بــروان پاکت که بـزرگـتـریـن افـتخار و سـر بـلـنـدی را بـرای فــرزنـدان آریائـیت بــجا گــذاشتی و در نهایـت قـطـره های خون پاکت پس از ۱۴۰۰ سال جـوانـه زد و تـو را در ژرفای قلب هـمه فــرزنـدانـت ، فــرزنـدان خوب آریا بـوم جاودانـه ساخـت. و امــروزه فــرزنـدان تـو بـخـونـخـواهـی پـدر و همه عــزیـزان از دست رفته بـپا خـاسته انـد تا ایــران تـو را از شـر بازمانـدگان تازی پاک و عظمت و شـکوه از دست رفته دیار کهـن را احـیا و مـقـبـره پاکت را در قلب همه شـهـرهای ایـران بـنا نمایـند که تـو در قلـب همه ما جاداری

No comments: