10/01/2010

حرفهای چریک فدائی خلق رفیق پژواگ

رفیق پژواگ مسئول بخش تبلیغاتی واینترنتی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(س.م.ا)

پژواگ -یکم اکتبر۲۰۱۰-۹مهرماه ۱۳۸۹-دوشنبه - تاجیکستان
ده(۱۰)سال مبارزه تبلیغاتی اماکاملاًایدئولوژیکی وباطناًسیاسی - فرهنگی:
بادرودبه همه رفقای رزمنده کمونیست وچریکهای فدائی خلق ایران
سخت ودشواراست برای چریک فدائی خلق ویک کمونیست بالفطرایرانی ،که بعدازسالهای سال باانتخاب یک وظیفه انقلابی ،زودترازموعدمقررسن اش ،ترک وظیفه کند.حقیقتاًترک آن وظیفه مشکل است.
حدودده سال است که به همراه رفقای کمونیست وچریکهای فدائی خلق رفقا:پویان- بهمن - شاهین - البرز- ورفیق خانم گرامی مرضیه وحدوداًازدوسال قبل رفیق چریک فدائی خانم مژگان ، ازشهرساری ،همه همت وتلاش خودرابخرج دادیم تابخش تبلیغاتی ،فرهنگی وسیاسی س.چ.ف.خ.ا.راباغرورتمام در فعالیتهای تبلیغاتی خود،زنده نگهداریم.
فعالیت بخش تبلیغاتی (س.م.ا)ازسال ۲۰۰۰میلادی ازشهرآتن پایتخت کشوریونان وباآغازاین تولددردفاع ازکلیه حق وحقوق های انسانی درچهارچوب (پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان)شروع شدآنهم باپیشنهادرفیق فیصل ،این چریک سوسیالیست فلسطینی که سالهای سال ،یک چریک مبارزدرسازمان آزادی بخش فلسطین (س.ا.ف.)بود.
باتوافق رفقا:ا.ک. - ب.ه- پویان - البرز- - شهرام - بهمن وشاهین که ازمسئولین رده بالای کمیته پناهندگان سیاسی دریونان بودنداولین سایت سازمان مخفی ایران درشبکه اینترنتی تاسیس شد. طی ده سال گذشته ،بخش اینترنتی ،باچه رفقای فدائی وکمونیست -افراد عادی ومعمولی - وباچه ناکسان ونابخردان واحمق هاونادانان سیاسی - اجتماعی که آشنانشد.

تابه امروزبیش از۱۶۷۰نفرازهموطننان مبارزازطیفهای مختلف اجتماعی باسازمان مخفی آنهم ازطریق سایتهای سازمان ،باسازمان تماس گرفتندوبخش امنیتی سازمان تنهاتوانسته است با۹۳۰نفرازآن رفقاتماسی مستقیم ورودرروبگیرد.این آمارخارج ازاعضای اصلی سچفخا(س.م.ا)میباشد.
طی ده(۱۰)سال گذشته بویژه طی پنج سال گذشته،بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان ،گذشته ازهمه هموطننانی که صادقانه وقلبانه،جهت همکاری وهمیاری باسازمان،جهت مستحکم ترکردن پایه های تشکیلاتی س.چ.ف.خ.ادرجامعه اسف ناک ایران فعلی تماس وابرازاتحادکردنداماازآن طرف متاسفانه همه مادست اندرکاران ومسئولین بخش تبلیغات سیاسی س.چ.ف.خ.ابامشتی کثافت وآشغال ولجن سیاسی به نام (کمونیستهای ایرانی خارجه نشین)هم مواجه شدیم .مشتی کمونیست بدبخت وبیچاره ومفتخوروانگل وطفیلی وزالوصفت که هیچ(غلطی)دراین دنیای آشفته سیاسی نمی کنندجزبافتن لاطائلات-خزعبلات -اراجیف وجفنگیاتی درزمینه کمونیسم ومارکسیسم وسوسیالیسم وکاپیتالیسم وهرچه ایسم آروغ آورودل بهم زن.

طی چهارسال گذشته،بخش تبلیغاتی،درارائه فرهنگ زیبای هنروموسیقی ورقص وآوازپاک واصیل ایرانی ،معرفی هنرمندان وسیاستمداران ازوجهه های مختلف ،دریغ وکوتاهی نکرد.ازمعرفی ودفاع جانانه ازنیروهاوطیفهای سیاسی درداخل کشور،که راه مبارزه مسلحانه راجهت نابودی حکومت کثیف - نجس وننگین برگزیده انداصلاًوابداًیک قدم پای خودرابه عقب وانگذاشت.که جای خودداردازهمه آن نیروها،دفاع وپشتیبانی جانانه بعمل آوردودرقبال آن امابه هرچه کمونیست وفدائی نماوسوسیالیست خرواحمق شده ایرانی ،حمله کرد.که اینگونه بزغاله های سیاسی ،معرف حضورهمگان هست.
دقیقاًطی شش سال گذشته،بخش تبلیغاتی سچفخا،باچه افرادمزخرف درسایتهای مختلف سیاسی که درگیرنشد.باچه افرادی که حقیقتاًیاازقبل بیماری شدیدروحی وروانی داشتند(مادرزادی)یابدان مبتلا شدند.بویژه ازبین مدعیان احمق وروانپریشان های کمونیست وفدائی وسوسیالیستهای (ماتحت بزرگ شده)....
برای رفقادرکمیته خارج ازکشورآرزوی موفقیت می کنم
امیدآن دارم که ازاین ماموریت سازمانی وتشکیلاتی جان سالم بدرببرم.
بادرودوسپاس.
رفیق کوچک شما:پژواگ

No comments: