10/14/2010

پاسخ کمیته خارج ازکشور:پاسخ به یک رویداد

ایمیل دریافتی:رفیق البرزمسئول .ک.خ.ا.ک:
بادرودبه خلق قهرمان ایران
رفقای رزمنده وآزادیخواه ایران

همانطورکه همگان اطلاع یافتیدمدتی قبل جنبش مقاومت مردمی بلوچستان دریک عملیات به اصطلاح نظامی خودمدعی شدندکه یکی ازکارمندان (به اصطلاح)انرژی اتمی وابسته به حکومت آخوندی را(مثلاً)ربوده واسیرخودکرده اند.

رفقای گرامی ومبارزین بلوچستان:


سالهاست که ملت ستم دیده ایران ،شمانیروهای انقلابی وآزادی بخش رابه عنوان یک هم خون ویک هم نسل وهم نژادازیک تخم وتبارآریایی شناخته وبراین اصلیت مُهرتائید وتصدیق زده انداماگویاباجانباختن رفیق عبدالمالک ریگی ،این جنبش به جای احترام به حق وحقوق کلیه ایرانیان ،راه به خطائی پیش می رودکه سرانجام اش به کاهدان یابه ناکجا آباداست.


رفقای رزمنده بلوچستان:


اسیروگرفتاراحساسات وعواطف زودگذرقلبی نشوید.عقل خودرابکاربرده وکمی اندیشه ای انقلابی بعمل بیاورید.دربسیاری ازاوقات مبارزاتی ،چه بساکوچکترین وبی ارزش ترین عمل اخلاقی ،باعث بدنام شدن یک تشکیلات سیاسی وانقلابی شده ومی شود.که خوشبختانه یامتاسفانه ماچریکهای فدائی خلق ،دراین زمینه تجربه هائی بس ناگرانبهاوگرانبها،کسب نموده ایم.شما رفقای رزمنده بلوچستان اگربه اندازه یک دانه جو،احترام وستایش درمقابل ملت ستم دیده ایران وخلق زجرکشیده بلوچستان ،درظرفیت انسانی یتان یافت می شودپس دراسرع وقت آن شخص بیگناه ودربندتان رابسیارمحترمانه تحویل خانواده نگرانش بدهید.

رفقای گرامی ومبارزبلوچ:بعدازجان باختن رفیق مالک ریگی ،چه برسرشماآمده است؟چراناگهان کنترل ایدئولوژیکی وسیاسی وتشکیلاتی خودراازدست داده اید؟این شخص به اصطلاح حاج محمد ظاهرکیست وچکاره این سرزمین آریائی نژادهست؟ازکجاپیداشدکه ناگهان وتخماتیکی ،ادعای رهبری جنبش مردمی بلوچستان راکرده واولین عمل ضدانسانی اش ربودن یک انسان بدبخت وبیچاره ای چون میلیونهاایرانی ستم دیده ایست که این شخص تنها,برای سیرکردن شکم گرسنه اعضای خانواده خود،درآن اداره بادآورده انرژی اتمی،فقط اسخدام وکارمندی ساده وجزئیست .آیاچریکهای مبارزومسلح بلوچستان ،نهایت کارشان بدانجارسیده که یک شخص بی دفاع که آن شخص خودقربانی حکومت نجس آخوندهاست زورمی گویدوزورآزمائی بخرج می دهد؟اگراین چنین است پس تفاوت وفرق شماباطالبان وگروه وحشی القاعده درچیست؟توضیح دهیدتاماهم بفهمیم؟این همه مزدورمسلح وجانی صفت وابسته به دربارعلی خامنه ای تریاکی وشیره کش کم بود ونتواستیدبه آنهادست رسی پیداکنید؟صاف رفتیدسراغ کسی که دراین مملکت ؟هیچ کاره دنیاست ؟
کارمندعالیرتبه انرژی اتمی رژیم آخوندی...؟کدام کارمند..؟کدام رتبه عالی؟...کدام اطلاعات مهم آن کارمند...؟بابا؟رفقای گرامی؟رفقای مبارزوجسور؟یک مبارزانقلابی ومسلح به سلاح که مدعی بخشیدن آزادی به خلق ستمدیده بلوچستان است هرگزوابدادست به عملی نمی زندکه باعث چندش وتنفرآن مردم وخلق آن خطه شود.هرگزوابدا....
شش سال است سازمان چریکها،ازخط وخطوط سیاسی ومبارزات مسلحانه شما،بیشتروشدیدترومتعصب ترودلسوزترازپدرومادرخودشما ،دفاعی جانانه کرده وبرروی اخلاق سیاسی شماسنگ تمام گذاشته است.براستی آیابعدازجان باختن رفیق مالک ریگی وبرادرقهرمان این رفیق ،هیچ گوش شنوائی درجنبش مقاومت بلوچستان یافت می شودکه به هزاران پرسش وسئوال پاسخی درخوروعموم پسندبدهد؟

رفقای گرامی ،همرزمان وهمسنگران شجاع دل:


به چه دلیل منطقی ،چرا،وچرابایک حرکت وعمل کاملاًضداخلاق انقلابی وضدآزادیخواهی باعث آن می شویدتاجایگاه ومکان عشق وعلاقه ومهرورزی خلق ستمدیده نه تنهابلوچستان که خلق ستمدیده سراسرایران،پرازتنفروانزجاروبدبینی بددهنی نسبت به شماراپرکند؟آیادراین دنیای پرهیاهوی سیاسی،تنهاکسی که می توانست به شماشیوه برخوردهای انقلابی رابیاموزدهمان یک نفر،رفیق مالک ریگی بود؟اگراین چنین است پس فبها؟...به این شیوه ورفتارهای آخوندپسندادامه دهیدوجزوی ازمافیای جنایتکاربین المللی شویدکه افتخارش بیشترازبودن یک گروه انقلابی وآزادی بخش است.واگرغیرازاین است پس دراسرع وقت وبی چون وچراآن شخص اسیرکرده رابااحترام خاص مختص انقلابیون وآزادیخواهان بویژه مختص همه خصلتهاوروحیه های مردانگی خلق قهرمان بلوچستان،تحویل خانواده چشم درانتظارش بدهیددرغیراین صورت ،بعنوان دشمن سازمان مخفی بحساب آمده وباارسال نیروهای چریکی مسلح به آن خطه ،همان برخوردی راباشماخواهیم کردکه باحکومت نجس وننگین آخوندهای کثیف شیعه می کنیم....ترور....ترورهای انقلابی

منتظرعمل انقلابی شمارفقای بلوچ هستیم.
باسپاس :البرز

No comments: