10/21/2010

معرفی سایتهای ایترنتی:

سایت خرحمالان سیاسی درعالم مجازی کمونیسم ومائوئیسم مجازی اماتخیلی وخیال باف،سایت طوطی هاومیمونهای مقلدوتکرارکن سیاسی ،سایت بی هویتهای امام زمانی شیعه اثنی حجری،سایت کمونیستهاومائوئیستهای گداصفت ودرانتظارخبرودست درازان به سوی زبان پرازگه حکومت نجس ودینی آخوندی - اسلامی،-سایت سانسورچیان قهاروگانگسترهای آلکاپون منش خودفریب وخودگول زن مائوئیست که آبرووحیثیت وشرف رفیق مائوتسه دُنگ رابه مانندگِل ولای،درزیرپاهای نجس خود،لگدمال وآلوده وبه مانندیک روسپی وج.....سیاسی ،باهرسازآخوندهای کون برهنه می رقصدومی رقصد. صاحب یا صاحبان این سایت ضدآزادی بیان،ضدحق وحقوق انسانها،دشمن درجه یک همه ستمدیدگان وزحمتکشان وکارگران ایرانی،برای بدست آوردن(مشتی دلار)امپریالیستی دست به هرنوع تکان کون وکمرسیاسی - عقیدتی دینی - مذهبی می دهدومی دهندبجزبرزبان آوردن حقیقتهاوواقعیتهای اجتماعی.... سایت بیکاران وعلافان علف خورکافه نشین وپیرمردهای فرتوت سیاسی پیژامه راه راه به پا،بامنقل ووافورسیاسی.

اگردرمکتب زیبای کمونیسم،دین ومذهب بعنوان افیون توده هابه حساب آید،این سایت شیره ومایه همان خشخاشی ست که آخوندهای بزرگ عمامه به سرراسرتاپانئشه نئشه نئشه دینی،قرآنی می کند.

سایت نئشه گان مدعی مائوئیست
سایتی که اگررفیق مائوزنده بودبی هیچ شک وتردیدی پیشابهاوپسابهای خودرابردهان صاحبان این سایت خالی می کرد.
بقول رفیق کارل مارکس:حرامزاده ترین عمل ،عمل به سانسورحقایق است.
وصاحب یاصاحبان این سایت پاسداروآخوندپسند،دست همه حرامزاده های مطبوعاتی راازپشت بسته وبه همه آنان گفته اند..زکی....؟..آنهم یک زکی بزرگ.... تفوهمه زحمتکشان وکارگران وانقلابیون آزادیخواه به روی زشت تان..
.
سایت حرامزاده های سانسورچی بعدازسایت حقه بازان خبرسازوشایعه پراکن پیک ایران:

_____________________
درفرهنگ ادبیات فارسی آمده است:
سکوت علامت تصدیق حرفهاورضایت خاطرازگفته هاست

No comments: