10/18/2010

کنسولگری دولت فاشیستی یونان درلوس آنجلس:


پاسخ زور،زوراست

___________________
کنسولگری دولت فاشیستی یونان درلوس آنجلس

...کنسولگری یونان درلوس آنجلس ازطرف فردی ناشناس موردتهدیدبه حمله واقع شد...
____________________
فردتهدیدکننده ازاعضای سازمان مخفی ،وازفعالان چریکهای فدائی خلق بوده وبدستورکمیته خارج ازکشور،باکنسولگری فاشیستی یونان تماس گرفت12424 Wilshire Blvd # 1170
Los Angeles, CA 90025-1035
(310) 826-5555

No comments: