10/07/2010

معرفی سایتهای سیاسی

سرزمین شوراها-سرزمین قهرمانان جانباخته درراه آزادی زحمتکشان-سرزمین چهارآذرخش ،چهارچریک فدائی خلق،چهاررهبربزرگ خلقکانون فرهنگی ،سیاسی خلق ترکمن-این جایگاه زیباودوست داشتنی همه چریکهای فدائی خلق

یادگاری ماندنی ازچهارآذرخش آسمان ایران

به ترکمنصحراخوش آمدید

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(س.م.ا)
تقدیم به ببرهای شجاع دل مازندران
_________________________

سایت زیبای کانون فرهنگی سیاسی ترکمنصحرا
جامعه روشنفکران ترکمنNo comments: