10/03/2010

یک زن چریک -کاندیدای ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری دربرزیل

برای رفیق خانم دیلماروسف آرزوی پیروزی دراین انتخابات راداریم
سازمان مخفی ایران

No comments: