10/04/2010

معرفی سایتها-:سایت البرزوبیژن صباغ


بسیاری ازهواداران جنبش پیشتازفدائی ،ودراین بین رفقای فدائی درشمال کشور،چندسال قبل وهنگامی که رفیق بیژن صباغ دریکی ازاعتراضات دانشجویان دانشگاه درمازندران ،توسط نیروهای لمپنیسم وارتجاعی ودارودسته های چاقوکش پیرامون استاندارددمنش مازندران دستگیرشداکثرهواداران شوکه شده وبدلیل تهدیدات جانی تعدادی ازمزدوران کلیدی وابسته به بیت ودربارنجس علی خامنه ای ازطرف کمیته شمال،(ترورفیزیکی آن مزدوران)درقبال آزادی رفیق بیژن صباغ،همگان برای مدتی تصورکردندکه رفیق بیژن مسئول کمیته مرکزی سچفخا(س.م.ا)دستگیرشده است.باشنیدن دستگیری شخصی به نام (بیژن)،ببرهای مازندران حتی تاحدومرزتروراستانداردزدصفت وددمنش ،فرمانده سپاه پاسداران،دادستان جلادوپنج قاضی جنایتکارهم پیش رفتند.این حادثه دستگیری رفیق بیژن صباغ هم زمانی رخ دادکه رفیق بیژن (مسئول س.م.ا)جهت شرکت دراعتراضات دانشجویان دردانشگاه وارداستان مازندران شده بود.
نه رفقای گرامی:
رفیق بیژن صباغ یک فعال سیاسی وچپگراوعضودانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب بوده اماعضوسازمان مخفی ایران نه بوده ونه هست.ونه هیچ ارتباط تشکیلاتی باسازمان مادارد.که امیدواریم رفیق بیژن صباغ شخصاًدراین باره توضیح دهند.
واردشدن چریکهای مسلح فدائی درکمیته شمال به فازترورآن مزدوران کلیدی تنهابدلیل شباهت اسمی دورفیق(بیژن)وحضورمسئول کمیته مرکزی سازمان مخفی درمازندران وتصوردستگیری رفیق مسئول بود.چراکه اگرفرض مثال رفیق بیژن(مسئول سازمان)دستگیرمی شدبی هیچ شک وتردیدی،قتل عام مزدوران،توسط ببرهای مازندران ،شروع می شد.

بادرودبه رفیق بیژن صباغ:
سایت رفیق بیژن صباغ


http://www.bsabbagh.com/
_____________


واشتباهی دیگرکه بازتعدادی ازاعضای اصلی سازمان ودرارتباط باکمیته مرکزی درموردرفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشور(س.م.ا)وسایتی سیاسی نیزبه همین نام(البرز)بعمل می آورند. سایت(البرز)متعلق به رفیق البرزنبوده ونیست واصولاًاین رفیق هیچگونه وبلاگ ویاسایت خصوصی تاسیس نکرده است.

بادرودبه همه شمارفقا

No comments: