10/18/2010

تماس مسئول .ک.خ.ا.ک باسفارت خانه فاشیستی یونان درآمریکا:


ماندانا برای بار دوم به بیمارستان منتقل شد

http://www.youtube.com/watch?v=iOdWEIZr-eM&feature=player_embedded

_____________________

رفیق البرزدرتماس تلفنی باسفیریونان درآمریکا


آقای سفیر...چریکهابه شماوهمکارانتان درچهارکشوراخطاردادند...بهتراست به کشورتان برگشته وپاسخ پناهندگان سیاسی ایرانی رادرشاُن یک انسان بدهیدنه باشاُن وروحیه فاشیستی ...درغیراین صورت مجبوریم باشما،مثل خودتان رفتارکنیم...درجنگ وتنازع بقابرای زندگی بشری ،شمافاشیستهای یونانی گویاعاشق کتک خوردن هستیددولت مزدوروسرزمین فسقلی شماهیچ شهامتی پیدانکرده جززورگوئی به ایرانیان بی دفاع...اگراین چنین است پس مزه زورآزمائی ایرانیان رابچِش ...خودمن چهره کریه فرهنگ عقب افتاده سرزمین تان راباچشمان خوددیده ام...
یک هفته بیشترفرصت ندارید....درغیراین صورت زورتشکیلاتی وسیاسی یمان رابه شمانشان خواهیم داد

No comments: