10/12/2010

چرااین همه دروغ؟آنهم درباره جنگ قهرمانانه ترکمنصحرا؟

رفیق البرز:
بادرودبه همه رفقای فدائی
مطمئناًدرامرمبارزات سیاسی واجتماعی وپرواضح مهمترازآن درموردجنگ قهرمانانه چریکهای فدائی خلق مازندرانی دردوران عرض اندام شجاعانه چریکهادرنبردقهرمانانه ترکمنصحرا،شاهدوناظرآنیم هربی سروپائی که حتی درپائین ترین ومنفورترین وبی پرنسیب قشروطبقه اجتماعی،هیچ جایگاه خاصی نداشتند (حتی الان هم هیچ جایگاهی ندارند)بابافتن آسمان وریسمان به هم ،سخت دست وپامی زنندتاشایدبااسم ونام فدائی وچریک فدائی خودرادرآشفته بازارجریانات ونیروهای فدائی خارج نشین،مشهورومعروف کنند،مامتوجه نشدیم که این نان به نرخ روزخورهای سیاسی،این روان پریشانهای فدائی ،این مبتلا شدگان به انواع واقسام بیماری های سادیسمی وبدترازهمه مبتلاشدن به بیماری مازوخیسم سیاسی ،چه اجباری دارندکه هرچرت وپرت وهرجفنگیات خصوصی وشخصی رادرباره کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن صحرا(کانون شورائی خلق ترکمنصرا)-جنگ ترکمنصرا_رهبران گرامی س.چ.ف.خ.ا.-(چهارآذرخش ترکمنصحرا)-وحتی درباره چریکهای فدائی خلق مازندرانی وشمالی،راببافند.
اگرجفنگیات سیاسی می بافیدپیشکش همان بیماریهای روانی وروحی یتان .دیگرچرادروغی می بافیدکه حتی خودتان هم هیچ باورواعتقادی بدان ندارید؟آخرشمافدائیان فوکول کراواتی شده کجاوچریکهای فدائی ،حتی آن رفقای فدائی جانباخته شمالی کجا...؟شماکجاوآن رفقای جانباخته درجنگ ترکمنصحراکجا...؟شمااعضای خودفروش درکمیته وهیات سوسول منش صلح کجاورزمندگان مسلح ترکمنصحراکجا...؟شمادیوانه شده های سیاسی چاپلوس وبزدل که درجلدوپوست ولباس (کمیته صلح وسازش باحکومت ننگین ومرتجع آخوندی)واردمازندران شدیدکجا وآن رفیق چریک ترکمن که جان خودرادرهمان کوچه وخیابان گنبدوبندرترکمن فدای سرزمین شوراهاکردکجا؟..

لطفاًجلوی زبان تان راگرفته وبیشترازاین دروغ نبافید.
حقیقتاًهم آدم دروغگو،کم حافظه است.

No comments: