10/19/2010

اعضای سازمان مخفی ایران - لوس آنجلس :

هرزه خانه ای به نام کنسولگری یونان درلوس آنجلس راادب خواهیم کرد

باانفجاربمب ودینامیت دراین گی خانه یونانی .
یانجات هموطننان پناهنده ایرانی درکشورجهنمی یونان یامرگ کارمندان گی
خانه یونانی به همراه خانواده ,گی زاده یشان
یامرگ یاپیروزی

No comments: