10/13/2010

درگذشت بانوی هنرایران رفیق خانم مرضیه:

درگذشت بانوی هنروآوازایران زمین به خلق ستمدیده اماهمیشه قهرمان ایران تسلیت باد.
روح وروانش همیشه وهمواره شادشادباد.
سازمان مخفی ایران.

_____________________________

وبایادونام هنرمندمردمی وگرامی :رفیق احمدکایا،این هنرمندمردم دوست وسوسیالیست ترکیه

____________________________


_____________________

ترانه زیباوبیادماندنی ازرفیق احمدکایا

No comments: