10/19/2010

پیام رفیق البرز مسئول .ک.خ.ا.ک :سازمان مخفی ایران

بادرودبه رفقای رزمنده فدائی

رفقای رزمنده فدائی خلق دریونان-ترکیه -ایران- تاجیکستان - ترکمنستان - آمریکا- لوس آنجلس ونیویورک):
پیش ازهرنوع برخوردهای چریکی - نظامی باسفارتخانه های دولت فاشیستی یونان،منتظرگفتارهاوبیانات رفقای مسئول درکمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان باشید.رفقای اعضاومسئولین این کمیته بیانیه ای رادرموردواکنش جدی سازمان مخفی درقبال سفیران کشوریونان درکشورهای یادشده ،صادرخواهندکرد.سازمان مخفی ایران برای این بیانیه درانتظارخواهدنشست. جهت تماس بامسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان می توانیدبارفقای مسئول تماس بگیرید.گفتگوهائی بااین رفقا،بعمل آمد,تهدیدات قاطعانه رفقای رزمنده فدائی دراکثرادارات دولتی یونان وهمچنین درخودسازمان ملل متحدوکاخ سفیدمتعلق به سیدباراک حسین اوباماپیچید. امارفقای رزمنده بعنوان یک وظیفه میهنی وکاملاًانقلابی ،منتظربیانات وخواسته های رفقای مسئول درکمیته پناهندگان سیاسی یونان باشند.


خواسته برحق وانسانی آن رفقا،خواسته قلبی ماست

باسپاس :البرز
______________________

امیر عبدلملکی... abtind@yahoo.com
00306944571834
سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317
رضا کمالی
00306959770562
ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com
00306959637995

No comments: