10/18/2010

باتهدیدسازمان مخفی ایران:

دیمیتریس دروتساس وزیرامورخارجه دولت فاشیستی یونان
_________________________واسیلیس کاسکارلیس سفیرددمنش دولت فاشیستی یونان درآمریکا

_________________


اعتراف وزارت امورخارجه یونان:

یک سازمان ایرانی سفارتخانه های یونان راتهدیدبه حمله کرد.

__________________

یک هفته قبل چریکهای مسلح فدائی خلق درکشورهای ایران ،ترکیه ،تاجیکستان،ترکمنستان ،آمریکا،ازطریق تماس تلفنی باسفارتخانه های فاشیستی یونان،سفیران ددمنش کشوریونان راتهدیدبه مرگ کرد.دراین تهدیدات جدی،سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(سازمان مخفی)ازدولت یونان دوتقاضاکرد.:
یک-یااین سفرای ددمنش ،باتماس گرفتن باوزارت امورخارجه یونان،رئیس جمهورمزدوروگی صفت کشوریونان،وزارت امنیت یونان،بلافاصله به کلیه درخواستهای پناهندگان سیاسی ایرانی،پاسخی درخورانسانی وبی چون وچرابه مشکلات هموطننان پناهنده رسیدگی کند؟
دو-یاباحمله های چریکی به آن سفارتخانه های مملوازوحشی های یونانی ،حمله کرده وبازوراسلحه ،سفیران گی صفت یونان رابه کشوریونان ارسال خواهدکرد.
تهدیدسفارتخانه کثیف یونان درواشنگتن ولوس آنجلس توسط اعضای کمیته خارج ازکشوربه عمل آمده واین تهدیدتوسط وزارت امورخارجه کشورجهنمی یونان اعتراف شد.

سازمان مخفی ایران به سفارتخانه های نامبرده مدت وزمان کوتاهی راتعیین کرده است.


سازمان مخفی ایران

No comments: