10/10/2010

درتعقیب یک مردوحشی وحشی جنایتکار

هفت ماه هست که ببرهای مازندران درتعقیب یک جنایتکاروحشی هستند.طبق حدس وگمان رفقا،آن مردوحشی ،به خارج ازایران وبه احتمال زیاد،به افغانستان ،فرارکرده است.بابه چنگ افتادن آن مردوحشی،توسط ببرهای مازندران،به سزای اعمالش خواهدرسید.
دریافتن این مردوحشی،به ببرهای مازندران یاری رسانید.

http://www.youtube.com/watch?v=FDfkdMg8PYQ&feature=related
___________________
ببرهای مازندران

ببرهای مازندران تلاش خودرابعمل آوردتاآن مرتیکه بی پدرومادری که باعث اذیت وآزاراین کودک معصوم وبیگناه شد،یافته ،تاچریکهای فدائی خلق،باهمان خودکاروفندک ونوک چاقوودشنه،درس عبرتی به آن مرتیکه حرامزاده بدهد،امادریافتن آن بی پدرومادروحشی صفت موفق ،نشدیم .منظورآنکه درداخل ایران موفق نشدیم.عده ای رفقامعتقدندکه شخص مزبوردرافغانستان بسرمی برد.هفت ماه تلاش دریافتن آن حیوان وحشی صفت بی ثمرماندامابه هرحال این حرامزاده وحشی صفت رایافته ،وچوب درآستینش خواهیم کرد.
بلائی برسراینگونه وحشی های بی اصل ونسب خواهیم آوردکه مرغان هوابرحالشان اشک بریزند.

No comments: