10/21/2010

سایت پیک ایران- سایت عصردایناسورها:

فدائیان عصردایناسورپسند:

فدائیان عصرغارنشین....عصرعصرتکنولوژی برتروپیشرفته ارتباطات وعصرفتح فضاووماورای فضاست.
باشماعقب مانده های ارتجاعی ترازآخوندوپاسداروحزب الله ،چگونه بایدبرخوردروشنفکرانه کردتا (آدم)مدرن وامروزی شوید....

خودبگوئید وزبان انسانی بازکنیدتاهمگان هم بفهمند....

__________________________

شاه دایناسورها همنوع خوار بوده است

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=23209
____________________________
فدائیان عقب مانده ازمبارزات جهانی؟
عصرعصرمبارزه بافاشیسم نوظهوریونان است ...نه عصردایناسورهای ماقبل تاریخ
...؟

No comments: