10/17/2010

مطلب ضروری :بهمن -نیویورک___________________

حمله فاشیستهای یونانی به پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن


درپی گسترش اعتراضات پناهندگان سیاسی ایرانی درشهرآتن ،پایتخت یونان ،کارحکومت فاشیستی مذهبی یونان تابه اینجاکشیده شده که کارمندان فاشیستی وجاروکشان شهرداری اش رابرای مقابله باایرانیان ،ارسال می کند.
حکومت فاشیستی یونان درسال۲۰۰۰میلادی بارسال سی پلیس ضدشورش به داخل بناهای باستانی آکروپولیس ،آنهم فقط برای هفت پناهنده سیاسی ایرانی که دونفرازآن رفقاازمسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی مقیم یونان ویک نفرازپناهندگان سیاسی فلسطین (رفیق فیصل هیلالی )که این پناهندگان جهت بازدیدازآن بناهای باستانی رفته بودند،درست درقسمت اثرباستانی وماندگارمحاصره آکروپلیس توسط ارتش پارسیان،ودروسط میدان وگودی که متعلق به مبارزه گلادیاتورهای باستان بود،بخش وقسمتی که هنوزتصویرحکاکی شده پادشاه ایران ،خشایارشاه برآن نقش بسته وتصویری رانشان می دهدکه خشایارشاه پای خودرابرروی کمرخم شده یکی ازسپهسالاران ارتش یونان گذاشته ودرحال سوارشدن براسب خوداست،آن رفقارابه محاصره خوددرمی آورند.فرمانده نیروهای پلیس فاشیستی،باخشم وعصبانیتی به تمام معنا به رفقاچنین گفت:
شمااز(پرسیا)آمده ایدتاباردیگرآکروپلیس رابه آتش بکشید...
ابتدارفیق فیصل هیلالی این دوستاروعاشق تاریخ باستانی،چنان خنده ای ازته دل ووجودش کردکه آن رفقای هموطن ومسئولین کمیته هم نتوانستندتعجب خودراپنهان نگه دارند.مسئول کمیته پناهندگان که خودنیزخنده اش گرفته بودنمی دانست که درپاسخ آن فرمانده فاشیستها،چه جواب منطقی بدهد.تنهابه این جواب آنهم بازبان غلیظ یونانی بسنده کردکه:
....چی شده که برای هشت نفر<سی ،چهل تامامورآوردین....؟...اگردوهزارایرانی اینجابخواهندازاین مکان دیدن کنند..حتماًشماارتش ده هزارنفری کشورتان رابه اینجااعزام می کردید....؟ ______________________ به مدت دوسال ونیم تمام رفقای مبارزومسئولین درکمیته پناهندگان سیاسی ایرانی بدین صورت قدم به قدم تحت تعقیب ماموران فاشیستی - مذهبی یونان بودنداماهرگز،حتی یک روزهم ازفعالیت ومبارزه دردفاع ازحق وحقوق پناهندگی ،سیاسی،انسانی خوددست برنداشتند.تاآنکه یک سوسالیست مزدوروماموراطلاعاتی به نام فریدون گیلانی بافروختن پرونده ۱۱پناهنده سیاسی ایرانی به سفارت تروریستی حکومت ننگین آخوندی وباهمکاری جانانه بامزدور،بهبودی خواه ،سفیرتروریست حکومت ننگین درآتن،بزرگترین کمک رابه نیروهای فاشیستی وپلیسی یونان بعمل آورد. امروزکاردولت همیشه توسری خوروشکست خوریونان ،به اینجارسیده که یک سوپوروآشغال جمع کُن شهرداری اش رابه مقابله باپناهندگان ایرانی ارسال می کند.وبهانه دیگراین دولت فاشیستی آن است که سازمان ملل واتحادیه اروپا،هیچ کمک مالی به دولتشان نمی کندتااین دولت به پناهندگان برسد. دولت فاشیستی یونان فراموش کرده است که بگویدبابودجه بیست وپنج میلیون دلاری که ازبنگاههای خیریه جهانی ،جهت بهبودوضع پناهندگان دریافت کرد،چه کارودرکجابه بادداد.بودجه ای که یازده میلیون دلارآن تنهابه پناهندگان افغانی وایرانی اختصاص داده شده بود.بودجه ای که باافشاگری اعضای کمیته ورفقای فدائی عضوسازمان مخفی وباچسباندن اعلامیه ها،ازبندرپیرائوس تامنطقه کیفی سییاووآکروپلیس وآمونیاوسراسرخیایبان سولومو،به مردم مفتخوروتنبل وخرافه پرست وبی فرهنگ یونان،نشان داده شدودرست بدلیل همین افشاگری،باپرونده سازی پلیس فاشیستی مذهبی یونان،ووزارت امنیت کاملاًفاشیستی،رفقا ب.ه. -ا.ک. -رفیق ش .خ.،رفیق فیصل ،رفیق البرز,باحمله پنجاه پلیس فاشیست زده،دستگیروبه دادستانی کل کشوریونان برده شده تاپاسخگوی اعمال سیاسی خودشوند. هرچندکه خودادگاه فاشیستی آتن بادفاعیات برحق آن رفقا،خودمحکوم به عمل آدم ربائی وعمل تروریستی شدامامتاسفانه بدلیل یک بی احتیاطی خودرفیق فیصل هیلالی،این چریک زجرکشیده فلسطینی ،محکوم به شش ماه حبس وزندان درسیاهچالهای حکومت فاشیستی یونان شد.چهار رفیق دیگربامحکوم کردن دولت ودادگاه ورئیس دادگاه ووزارت امنیت یونان ورئیس دفتریو.ان.اچ.سی .آرحکم تبرئه خودرابه چنگ آوردند.دراواخردادگاهی رفقا،رفیق البرزباروی کردن سندی معتبردرموردوجودفساداخلاقی درخوددادستان کل شهرآتن،دادگاه فاشیستی یونان رابه درون لجنزاردموکراسی دروغین دولت یونان هول داد. رفیق البرزبادسبندهائی که بردست داشت باعنوان کردن اینکه خوددادستان به یک ایرانی به نام (محمد-اهل تهران)درقبال ماندن یادیپورت این شخص به ایران په این شخص گفته بودکه بایدبااوآمیزش وتاصبح دادستان راارضاع کندواین شخص حی وحاضراست تاشهادت بدهد،ناگهان آن دادگاه فاشیستی باحضوربیش ازدویست یونانی حاضردرسالن ،به لجن کشیده شد.رفقای دستگیرشده بااین ادعاکه خوددادستان کل ازبیماری روحی وجنسی دررنج وعذاب است پس صلاحیت محاکمه وسرپرستی این دادگاه رانداردازآن محاکمه فاشیستی جان سالم بدربردند.رفیق آنتونی آنتاگیانیست،حقوقدان وعضوحزب کمونیست یونان هم وکیل مدافع رفقادرآن دادگاه کاملاًفاشیستی ازنوع یونانی بود. امروزباردیگربااعتصاب برحق هموطننان ایرانی درآتن ،نه تنهاهیچ گوش شنوائی دردستگاههای دولتی فاشیسم یونان وجودنداردکه فاشیسم یونان پاسخ یک فرهنگ وتاریخ کهن وباستانی راباارسال یک آشغال جمع کن درشهرداری اش می دهد. طی چندروزگذشته رفقای فدائی درسازمان مخفی باسفرای هرزه یونان درآمریکا،تاجیکستان،ترکمنستان،ترکیه ،تماس واخطارهای نهائی رابه آنان داده وهم زمان بااداره امنیت فاشیستی یونان ،دفترریاست جمهوری این کشور،نیزتماس و(خوشبختانه)کاربه تهدیدهمدیگرکشیده شد.یکی ازرفقانیزباروزنامه حرّیت ترکیه درباره کلیه تهدیدات سازمان واعتراض پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن گفتگوکرد. درموردچهار سفارت خانه یونان درترکیه،ترکمنستان،وتاجیکستان وایران،نتیجه گفتگوهاسرانجام به تهدیدرفقادرامرپاسخی محکم وقاطع به دولت فاشیستی یونان شد.طبق گفتگوی رفقاباآن سفرای فاشیست ،یادولت یونان دراسرع وقت به خواسته های برحق پناهندگان سیاسی ،پاسخی شایسته ومثبت دهدیاسازمان مخفی ایران هرچهارسفیریونان رابه جرم اذیت وآزارپناهندگان ،توسط پلیس فاشیستی یونان ترورخواهدکرد.رفیق بهمن -نیویورک - آمریکا

No comments: