10/20/2010

باتهدیدات سازمان مخفی ایران

باتهدیدات جدی سازمان مخفی ایران علیه سفارتخانه های فاشیستی دولت یونان ،وزیرامورخارجه این دولت به سفرای خودهشدارداد.
چریکهای فدائی خلق ،اعضای سازمان مخفی ،یک هفته به سفیران فاشیستی مهلت داده اند. تدابیرشدیدامنیتی درسفارتخانه های دولت فاشیستی وضدبشری یونان بعمل آمده است باپایان مهلت داده شده ،اعضای سازمان مخفی بابمبهای کنترل ازراه دوربه سفارتخانه هاحمله خواهندکرد
سازمان مخفی ایران

No comments: