10/14/2010

پیام رفیق پژمان به مسئول کمیته خارج ازکشور:

رفیق البرزگرامی بادرودبه شماورفقای دیگردرکمیته خارج ازکشور:
نگارنده نامه رفیق کوچکتان پژمان ،اهل خرم آبادلرستان ،مدت شش سالست که عضو سازمان مخفی شده وکلیه بیوگرافی اینجانب ورفقای دیگردرگروه چریکی که مسئول آن هستم دربخش امنیتی سازمان انقلابی یمان موجودمی باشد.جهت قانع نمودن کمیته خارج ازکشور،موضوعاتی راعنوان می کنم تابلکه موردپذیرش شمارفقاقراربگیردهرچندکه حالادیگرتاثیری به حال من ورفقای دیگردرگروه هم نداردکه بپذیریدیانپذیرید.

البرزگرامی رفیق عزیز:
می گویندخیلی چیزهابی مایه فطیراست راست هم می گویند.پس اگراین ضرب المثل جایگاهی منطقی درادبیات ماایرانی هاداردواگرشماهم آن رابه عنوان یک منطق قبول داریدپس عمل انقلابی مابی مایه کاملاًفطیرمی شد.
مدت یکسال است که تعدادی ازرفقای سازمانی مادرزندانهای حکومت نجس وکثیف آخوندی اسیرند.حکومتی که سران حرامزاده آن هیچ زبان منطق که جای خوداردحتی زبان آدمهاوانسانهاراهم اصلاًوابداًنمی فهمند.باتمام این وجودماورفقافکرمی کردیم که شایدیاران اسیرشده بزودی ازاسارت رهائی خواهندیافت اماازدوهفته قبل زمزمه اعدام آنان بگوش مارسید. به همین دلیل هم بادادستان ددمنش خرم آباد ،استاندارحرامزاده لرستان،وفرمانده سپاه جانیان وآدمکشان پاسداران تماس گرفته وخواستارآزادی رفقایمان شدیم امامگردرخواست مادرگوش آنان فرورفت؟...نه اصلاً...
این بودکه نتیجه کاربه تهدیدکشیده شد.من دراین مدت کلیه گفتگوهائی که بااین ددمنشان بعمل آمدرابی کم وکاست به اطلاع رفیق بیژن رساندم .اما درگفتگوی آخرمتاسفانه رفیق بیژن مارادرگیرقوانین سخت سازمانی کرداین بودکه من هم تصمیم به ارائه آخرین تصمیم گرروه شدم یاسازمان عملیاتی راکه انجام می دهیم موردتاْئیدقرارمی دهدیابه عنوان یک انتقام گیری شخصی ،انتقاممان راخواهیم گرفت.مااصرارفراوان داشتیم تابااسم ونام سازمان ،این عملیات راانجام دهیم .
بافرجام خوب این عمل بزرگ وشجاعانه ،الان خوب می دانم که خوشحالیدودرپوست خودهم نمی گنجیدچه شماوچه رفقای درکمیته خارج.
برای آزادی بی قیدوشرط یارانمان بیشترازاینهامزدوروپاسداروبسیجی خواهیم کُشت .بی تعارف وبی ترحم.


حالادیگریاران دربندرابازوراسلحه آزادخواهیم کردشمارفقاچه بخواهید،چه نخواهید

برای شماواعضای کمیته یتان آرزوی پیروزی وسربلندی رادارم.
باسپاس رفیقتان :چریک فدائی خلق :پژمان
خرم آباد،لرستان

No comments: