10/20/2010

سازمان مخفی ایران

قابل توجه هموطننان ایرانی
درپی اعتراضات برحق پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان ،یک شخص بی هویت وناشناخته که معلوم نیست ازکدام آخورپرازعلف شهرت سازی تغذیه می کند،درتلاش است تابااسم ونام اشکان یوسفی،خودرامعروف ومشهورخبرگزاریهای ننگ آوری چون آیت الله بی بی سی وسایت مفت خوران وزالوصفتان وانگل منشهای فدائی چون سایت شایعه پراکنی پیک(نامه رسان آخوندی)خبری به اصطلاح ایران کند.

شخص مجهوالهویه ای به نام اشکان یوسفی باریختن اشکهای یوسف پیامبری خوددست وپامی زندتاشایددرکنارپناهندگان سیاسی ایرانی معترض درآتن به آب ونانی مفتی ومجانی دست یافته وباعنوان کردن خودتحت پوشش سخنگوی پناهندگان معترض ،سخنگوووراج زبانی که هیچ کدام ارپناهندگان سیاسی معترض اورانمی شناسند، برای خودوسایتهای علف رسان اش شهرتی رادرعالم خبرسازی کسب کند. طبق پرس وجوازمسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن که مسئول برگزاری این اعتصابات برحق وانسانی هموطننان هستندهیچکس این (امام )زمان نوظهوررانمی شناسدجزآیت الله بی بی سی وآیت الله فدائیان درسایت شایعه پراکن پیک ایران.اینکه این دوسایت شایعه پراکن آیت اللهی چقدربودجه وامکانات مالی (آخوندی)دراختیایریک شخص بی هویت به نام اشکان یوسفی همیشه گریان واشک ریزان داده اندتادربین پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن نفوذکرده واشک خبری بریزد،می بایستی ازسردسته های مافیای خبرسازی آن دوسایت پرس وجوکرد.وگرنه مسئولین اعتصاب پناهندگان سیاسی وسخنگویان ونمایندگان پناهندگان اعتراضی هیچ کسی نیست جزرفقای مسئول ونامبرده شده درزیر
:

آدرسهای تماس با مسئولین "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن":

امیر عبدلملکی... abtind@yahoo.com
00306944571834
سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317
رضا کمالی
00306959770562
ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com

پس شخص مرموزی به نام اشکان یوسفی،لطفاًاینقدراشک امام یوسفی نریز.درغیراین صورت سروکارت باارسال دینامیتی ازطرف سازمان مخفی خواهدبود

No comments: