10/04/2010

معرفی سایتها

بخش انترنتی (س.م.ا)
حزب فقط حزب مچل ___ رهبرفقط .م.رازی کچل


http://mrazi.blogfa.com/مارکسیستی که اززوربیکاری،به همه جهان سفرکرده وباپرولتاریای جهان به گفتگووبرای همه سخنرانی کرده است.ازکارگران معدن چین تانفت خران ونزوئلاوازکارگران معدن طلاوالماس ونقره وبرنزومس آمریکاتاکارگران دوچرخه سازی وتوپ فوتبال سازی زانگولا.

رهبربلامنازع پرولتاریای جهان ،آقای :م.رازی بانام شیک ومدرن.جومارکس:


لطفاًوخواهشاًازارسال چرندیات ومزخرفات آروغ آورمارکسیستی یتان،به آدرسهای مختلف سازمان خودداری کنید.سه باربه شمااخطاردادیم.
شماودیوانگان روان پریشانی چون شما،حالادیگرپاک آبرووحیثیت هرچه مارکسیست رابرده اید.برای آنکه مزخرفات وچرندیات شما،خواننده وطرفداربیشترپیداکند،به سایت پرازمائوئیستهای ایرانی خرفت شده وعقل باخته ودلقک مسخره های سیاسی درسایت پایگاه خبری وتوالت عمومی (اعتراض)راهنمائی می کنیم.لطفاًخزعبلات مارکسیستی یتان رابه این لجن خانه ارسال کنید.


مزاحم اوقات گرانقدرمانشوید.

______________

آدرس لجن وگ....ه خانه سیاسی :

http://www.eteraaz.com/home.html


دراین مکان مارکسیستهای بدبخت وبیچاره واحمق ترازشما،انتظارشمارامی کشند.

No comments: