10/18/2010

تهدیدسفارت خانه فاشیستی یونان درترکیه:

اعضای سازمان مخفی ایران باردیگردرگفتگوباسفارتخانه فاشیستی،وسفیرفاشیست یونانی ،درترکیه،سفیروخانواده سفیر،وکلیه کارمندان وحشی آن سفارتخانه راتهدیدبه مرگ واعلام کردندکه یک هفته به آنان مهلت داده تابه وضعیت اسفناک هموطننان پناهنده ایرانی درکشوریونان رسیدگی وبه کلیه خواسته های برحق آنان ،پاسخ مثبت دهند.درغیراین صورت سفارتخانه های فاشیستی یونان بابمبهای کنترل ازراه دورمنفجرخواهندشد.

سازمان مخفی ایران
___________________
تلفن تماس باسفارتخانه فاشیستی یونان درترکیه

+90-232-4216992

No comments: