10/21/2010

رفقای گرامی درسایت جامعه روشنفکران ترکمنصحرا:

رفقای گرامی :


هرچندکه آزادی بیان ودموکراسی درمحدوده ارائه اندیشه هاونظرات سیاسی ،حق هرانسانی دراین کره خاکی ست وهیچ کمونیست ایرانی نه تنهامنکراین تئوری نیست بلکه بدان شدیداًهم پابنداست آن هم پایبندی اخلاقی ووجدانی
اما رفقا:
به نظرشمااین رفیق اشرف دهقانی درحال حاضر،فکرمی کنیدچه نوع موجودکمونیستی ست که تااین حددرازوطویل ازآن حرف زده اید.؟چنان ازاین رفیق خانم تعریف وتمجیدکرده ایدکه گورپدرخداوپیامبران مسلمانان شیعه اثنی (حشری)؟
رفقای گرامی درجامعه روشنفکران ترکمنصحرا؟
آیاحقیقتاًوجدان کمونیستی شمادرتعریف وتمجیدیک شخص وفردی که امروزه حتی نمی داندمبارزه انقلابی درچه چیزهائی خلاصه شده است؟..نهفته شده...؟
حقیقتاًآیارفیق مسئول گرامی درسایت روشنفکران ترکمن،قبل ازآنکه این(دری ،وری های سیاسی)محسن حوجاتی رابخواند.....
رفیق گرامی ؟چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
سالی که نیکوست ازبهارش پیداست....
_______________________
عربده کِشی های محسن حوجاتی درباره رفیق اشرف دهقانی...
آقای محسن حوجاتی....؟کل اگرطبیب بود سرخوددوامی نمود...
لصفاًاینقدریقه درانی نکنید
_______________
چریک فدائی خلق :- بهمن -نیویورک -آمریکا
مسئول موقت بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
___________________
http://gulalek.blogspot.com/2010/10/blog-post_21.html

منبع: محسن حوجاتی

No comments: