10/10/2010

تحقیقات آقای امیر حسین خنجی

تاریخ فرهنگ ایران زمین
______________
ایران و قوم ایرانی
_____________________
تاریخ ایران پیش از پیدایش پادشاهی ماد
_______________
داریوش بزرگ
جنگهای داریوش بزرگ با رقیبان قدرت
____________________
داستانهای کتیسیاس دروغین در باره تاریخ ایران

http://www.irantarikh.com/iranzamin.htm

No comments: