10/05/2010

جنبش رهائی بخش لرستان:

دراین سی سال که به اندازه سیصدسال برمن وماگذشت،فتنه های کمی راپس پشت نگداشته ام . از آن فتنه لیبرال ـ ارتجاعی دوران فازسیاسی وامام مرتجع ولی ضدامپریالیست !حزب توده ای که اکثریت سازمان فدایی را نیز با خودبه لجن کشیده بود تا فتنه رفسنجانی و کارگزارانش که بدنبال صیدماهی درمیان اپوزیسیون بودندوبساسگ ماهیانی همچون فرخ نگهداروهم مسلکانش رانیزباخودبه ساحل کشاندندتافتنه خاتمی وجنبش دوخردادش وخیل حامیان داخلی وبین المللیش ازبیست سال تحمل فشاراز چپ وراست برای به تعارض کشانیدن تضادهایم باسازمان مادرم وشستن لباسهای چرکینم در کیهان لندن ونیمروز دیروزوتلویزیونهای لس آنجلسی امروزتا فتنه موسوی وجنبش سبزش که فتنه فتنه هابودوهمه را(تقریبا همه را)باخودبرد.تا امروز که بایددوباره موضع درست تر را یافت. سخت تر ازهمیشه . چرا که اینباردیگرزمین، زمین بازی مانیست .زمین بازی دایناسورهاست.زمین بازی آنانی است که دنیارابه مفهوم واقعی کلمه می چرخانند .
بسادگی آب خوردن ما،تصمیم به گرفتن سرزمینی می گیرندو فرمان نابودی خلقی در اینجا و کودتای خونینی درآنجاوتغییررژیمی کمی آنسوترو....همواره بدون ما،درغیاب ما،از بالای سرما بی اطلاع ما...و ماهمچنان دوره می کنیم، شب راوروز را،هنوزراhttp://lorestan11.com/

No comments: