10/18/2010

کمیته شمال-ببرمازندران :- رفیق پویان:

بادرودبه رفقا:
وباآرزوی صبرانقلابی برای رفقای پناهنده دریویان:
درصورت عدم پاسخگوئی دولت فاشیستی یونان به خواسته های انسانی هموطننان مقیم آتن ،کمیته شمال -ببرهای مازندران سفارتخانه فاشیستی یونان درزیرحمایت حکومت ننگین آخوندی راموردحمله قرارخواهدداد.وبایافتن هریونانی درتهران،باآنان نیزبرخوردهای جدی بعمل خواهیم آورد
هرچندکه رفقای فدائی ازسال ۱۹۹۸تاسال۲۰۰۱درشهرآتن ودرمقابل دولت فاشیستی یونان تنهای تنهابوده وباهمان قدرت کم درمقابل قوانین فاشیستی ،مذهبی یونان،مردانه وقهرمانانه،ایستادندامااینباردیگرهموطننان پناهنده ایرانی دریونان تنهانیستنددرس عبرتی به دولت مزدوروفاشیست یونان بدهیم که درخواب هم ندیده باشد.
امروزآنقدرقوی هستیم که پاسخ حکومت فاشیستی یونان رابازبان زوربدهیم


کمیته شمال - مازندران-
رفیق کوچک شما:پویان

No comments: