10/13/2010

کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران:


بادرودبه رفقای رزمنده فدائی وهمه آزادیخواهان مبارز:
چندتوضیح مختصر:باعرض پوزش انقلابی ازهمه علاقه مندان سایت س.چ.ف.خ.ا-(سازمان مخفی ایران)که اگربعضی وقتهادرعدم کیفیت کافی درامرچاپ ونشرمطالب مواجه می شویدصادقانه اعتراف میکنم که نمی توانم به مانندرفیق پژواگ عزیزوگرامی،کارهای سایت رااداره کنم ،امابدلیل تقبل یک ماموریت مهم واساسی توسط رفیق پژواگ که مسئول ک.خ.ا.ک به این رفیق محول نموده اندهمه تلاش وسعی خودراخواهم کردتاذره ای ازجذابیت وزیبائی کارتبلیغاتی سچفخاکاسته نشود.واگرشمارفقاوعلاقه مندان به سایت سازمان مخفی مشاهده کردیدکه تاحدودی ازکیفیت وشیوه کارنشروچاپ بوجودمی آیدبه بزرگی خودتان این رفیق کوچکتان راببخشیدچراکه این سایت برای مدتی کوتاه ودرنبودرفیق پژواگ توسط اینجانب (بهمن)اداره می شود.تنهاوظیفه من درج مطالب وبیاناتی ست که توسط سازمان مخفی ،ارسال می شودوبیشتراوقات این رفقای گرامی پژواگ،پویان رفیق خانم مژگان ازمازندران ،رفیق البرزازایالت میسوری ورفیق پویان مسئول کمیته شمال نهایت همکاری وهمیاری رابعمل می آورندومی گویندکه چه کاربایدانجام دهم.به هرحال امیدوارم اگرهرگونه کمبودوضعفی درباره شیوه چاپ ونشرمشاهده کردیدبه بزرگی خودتان مراعفوکنید.
بادرودوسپاس ازهمه شمارفقای مبارز
رفیق کوچک شمابهمن -نیویورک -آمریکا.
_____________________________
گزارش مسئول کمیته شمال رفیق پویان گرامی به مسئول .ک.خ.ا.ک:
البرزعزیزوگرامی:
بادرود:

امیدآن دارم که گزارش ارسال شده پاسخی قانع کننده وکافی برای سئوالاتت باشد.همانطورکه قبلاًگفتم کمیته شمال ازسه ماه قبل طرحهاوبرنامه های خاصی برای رفقای رزمنده فدائی درشمال ریخته وطبق تصمیم نهائی این کمیته ،آن برنامه هابصورت آهسته وگام به گام می بایستی به اجراوواردفازاجرائی وعملیاتی شود.
درموردگروه رفیق پژمان بایدبگویم که آنهم بخشی ازآن تصمیم بود.شمارفیق گرامی ناراحت وعصبانی هستیدکه چرامسئولین کمیته شمال ورفقای درکمیته مرکزی چیزهائی ومسائل مهم سازمانی رااز.ک.خ.ا.ک پنهان نگه می دارند.عملیات دوروزپیش رفقای رزمنده فدائی درخرم آبادیک انتقام گیری شخصی وانفرادی بود،تقریباًبیست روزقبل رفیق پژمان طرح حمله به این پادگان رابارفیق رئیس دادگاه ،رفیق بیژن ومن عنوان کرد.رفیق پژمان دوراه ودوپیشنهادداد.گفت:سازمان چه بخواهد،چه نخواهد من ورفقای فدائی درلرستان این عملیات راانجام خواهیم داد.سازمان بایدتصمیم خودراگرفته وطی بیست وچهارساعت دوجواب رابه رفقابدهدیاآن عملیات بصورت انفرادی وتنهابه اسم رفقادرلرستان تمام می شودیابه اسم کل سازمان،تاْئیدوپذیرش عملیات به اسم سازمان برای رفیق پژمان وگروه تحت امرش مهمترازهمه چیزبود.اینجابودکه رفقاآروین وبیژن هم وارداین طرح شدند.وبه رفیق پژمان جواب دادندکه عملیات چه باشکست مواجه شودوچه موفق ازآب درآیدسازمان مسئولیت آن رابرعهده خواهدگرفت.این کل ماجرابود.حال .ک.خ.ا.ک چه مجوزصادرمی کردیاصادرنمی کردرفقاعملیات نظامی راانجام می دادندفعلاًکه موفق شدندوچهل پاسدارمزدوروآدمکش رابه جهنم فرستادند.
موفق وپیروزباشی
رفیقت پویان -ساری مازندران

No comments: