10/02/2010

اولین حمله به سایتهای سیاسی مزخرف

اولین حمله به سایتهای سیاسی مزخرف
____________________
ک.خ.ا.ک - نیویورک - رفیق بهمن

مدفوع وادرارهمین ستمدیدگان وزجرکشان ایران بردهان عباس توکل وهمپالگیهای بی مصرفش
ادرارهمین کودک برروح وقبرپدرعباس توکل وحمیدتقوائی ها
عباس توکل :- ...فدائی اگرتوهستی...ازفرق سرتالب به لبانت
...

_____________________

http://www.fadaian-minority.org/


فقر در ایران (قسمت اول)

No comments: