10/12/2010

بیانیه رفقای رزمنده فدائی خلق -خرم آباد

به نام خلق قهرمان ایران

هموطننان گرامی:


درطی یک عملیات موفقیت آمیزبرعلیه پاسداران سرکوبگردرپادگان معروف امام علی این مرکزآموزش سرکوب وجنایت علیه مردم ستمدیده خرم آبادچهل مزدورازماموران مسلح پاسداربه هلاکت رسیده وتعدادی نیزبه شدت مجروح شدند.طی سه هفته گذشته باتهدیدات وعربده کِشی های فرمانده سپاه ددمنش پاسداران خرم آباددرمقابل آزادی تعدادی ازرفقای سازمانی ما،که درقیامهای مردمی دستگیرشده ودرسیاه چالهای حکومت ننگین(هم اینک )بسرمی برندجوابهائی گٌنده ترازدهان گشادش داد.تاسه روزپیش که رفیق پژمان مسئول چریکهای مسلح فدائی آخرین اخطارواولتیماتوم چریکی - نظامی راازطرف سازمان دادامافرمانده مزدورسپاه پاسداران توجه ائی به تهدیدات رفیق فرمانده پژمان نکرد.

جهت پاسخگوئی به گستاخیهای فرمانده سپاه ددمنش پاسداران ومزدورپاسداران دیگرازطرف گروه چریکی تحت امررفیق پژمان وبااطلاع به کمیته مرکزی سازمان وشخص رفیق بیژن عملیات کارگذاری بمب دست ساز آتش زادرانبارمهمات پادگان پاسداران مزدورودینامیت گذاری درنزدیکی محل وساختمان مزدوران آغازوراس ساعت ۱۱ظهربادستگاه کنترل ازراه دورکه توسط یک مهندس چریک ساخته وتهیه شده بودآن بمب آتش زاودینامیتهامنجرشد.درعملیات کارگذاری بمبهادوهسته چریکی سه نفره به فرماندهی رفیق پژمان شرکت داشتند.دراین عملیات بیش ازچهل مزدوراسلامی به هلاکت رسیدند.
تقدیم به خلق ستمدیده خرم آباد


این عملیات کوچک پاسخی کوچک به گستاخی های فرمانده سپاه ددمنش پاسداران بودواین بارقاطعانه تراخطارمی کنیم که اگریاران اسیرشده ماراآزادنکنیدنه تنهامراکزدیگرسرکوب که بعدازاین برخانواده های شمانیزترحم نخواهیم کرد.

یاران فدائی مارادراسرع وقت آزادکنید.درانتظاریم.

چریکهای مسلح فدائی خلق - خرم آباد


http://wwwkomitehyeshomal.blogspot.com/2010/10/blog-post_6626.html

No comments: