10/19/2010

رفقای مسئول درگروه تبلیغاتی وخبررسانی تندر:

رفقای مسئول دربخش خبررسانی رادیوتندر:
رفقای گرامی باپوزشهای انقلابی :
ازشماتقاضای عاجزانه واانقلابی داریم که دست ازارسال گزارشات واخبارهائی که تکراری (تکرارمکررات) باعث چندش واذیت وآزاربه مثابه کودکانه می شوذپرهیزوخودداری فرمائید. ازکلیه خبرهای ارسالی شما،مابیست وچهارساعت قبل ازآن مطلع وآگاه می شویم.
باپوزش های انقلابی:
رفیق شما بهمن - مسئول موقت سایت سازمان مخفی ایران

نیویورک - آمریکا

No comments: