10/21/2010

معرفی سایتهای اینترنتی :

معرفی سایتهای اینترنتی :

سایت حرامزاده های سانسورچی ،سایت قیچی بدستان مطبوعاتی ،سایت گُه خوران حسین شریعتمداری این جلادحکومت نجس آخوندی،سایت لجنهاو تفاله هاوپسابهای انسانی وحیوانی ،سایت یک مشت ف.....ه وهرزه وروسپی سیاسی ،سایت هرچه حقه بازوشیادوکلاه بردارمادربه خطاترازخود،سایت شایعه سازان خبری،سایت ولگردهاولمپنهای اجتماعی ،سایت بی اصل ونسبهاوبی اصلیت های کوروکرونابینای خبری ...سایت آخربلانسبت همه مبارزین ..بلانسبت وبلانسبت...سایت آخر ........

No comments: