10/21/2010

بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران:

تقدیم به همه رفقای کمونیست وچریکهای فدائی خلق درترکمنصحرا
وبایادونام گرامی چهاررفیق جانباخته -چهارآذرخش ترکمنصحرا


بادرودهای بیکران وباآرزوی سلامتی کامل برای مادرفدائی گرامی
مادررفیق توماج این رهبربزرگ همه چریکهای فدائی خلق________________________

شاهکارهنری رفیق گرامی چریک فدائی خلق :رفیق البرز
http://www.youtube.com/watch?v=vsSHL7yzC64&feature=player_embedded#!

No comments: