10/19/2010

امام زمان ،بزرگ آیت الله حمال بی چون وچرا،بی بی سی:

امام زمان ،بزرگ آیت الله حمال بی چون وچرا،بی بی سی:
اعتراض ایرانیان با تهدید کنسولگری یونان در آمریکا ارتباطی ندارد
_________________________
آره ...ارواح عمه انگلیسی ات ..
اتفاقاًتهدیدکنسولگری توالتی یونان که جای خوددارد.تهدیدسفارت خانه هاوسفیران گی صفت یونان ارتباطی مستقیم وصاف وبی پیچ وخم بااعتراض پناهندگان سیاسی ایرانی درآتن دارد.
آیت الله بی بی سی..... بردهان تو وآن رهبرعظما یت ....
حقیقتاًکه حرامزاده هستی
____________________

آیت الله حرامزاده : بی بی سی .آنهم فارسی زبانش:

اعتراض ایرانیان با تهدید کنسولگری یونان در آمریکا ارتباطی ندارد
kers_greece.shtml

No comments: