10/12/2010

کمیته خارج ازکشور


طبق تماس مسئول ک.خ.ا.ک بارفیق آروین ،وباگزارش مفصل رفیق آروین ،کمیته مرکزی سازمان مخفی عملیات موفقیت آمیزیورش به پادگان پاسداران مزدوروسرکوبگردرخرم آبادرابرعهده گرفت.رفیق بیژن ازابتدای آغازاین عملیات تاانجام موفقیت آمیزآن درجریان امربود.باتبریک ودرودبه رفقای رزمنده فدائی درخرم آباد
سازمان مخفی ایران

__________________________
رفیق بهمن :-نیویورک

No comments: