10/03/2010

برخوردباسایتهای سیاسی درشبکه اینترنت:

بادرودبه خلق قهرمان ایران
بزودی دیدگاههای کلی س.چ.ف.خ.ا(س.م.ا)درباره سایتهاووبلاگهای سیاسی درشبکه اینترنت اعلام خواهدشد.بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران باجمع بندی کلیه نظرات رفقای مسئول وکادرهای سیاسی رده بالا،دیدگاههای کلی سچفخادرباره منش فکری وایدئولوژیکی آن سایتهاراعنوان خواهدکرد.تااعلام آن جمع بندی کلی،بخش تبلیغاتی س.م.ابه معرفی سایتهاووبلاگهای سیاسی اقدام وآنگاه نتیجه نهائی اعلام خواهدشد:

معرفی وبلاگ:
وبلاگ گفتنی ها:- امیرفرشادابراهیمی

_______________________
No comments: