10/15/2010

هفده سال قبل:


هفده سال ازجان باختن رفقای کمونیست گذشت .هفده سال قبل یک فردالکی ومست،یک انسان به تمام معنادیوانه وروان پریشان،یک گی صفت بی شخصیت وروسپی سیاسی ،به نام بوریس یلتسین،بافرمان دیوانه وارخود،باعث جان باختن رفقای کمونیست درروسیه شد.


یادونام همه آن رفقای جانباخته راه سوسیالیسم وکمونیسم گرامی باد

No comments: