10/21/2010

پیام کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران

رفیق بهمن -نیویورک:
_______________

اطلاعیه کمیته خارج ازکشور:
رفیق البرز:

رفقای رزمنده فدائی خلق درسازمان مخفی ،بادرودبه شما:


طبق تماس ایجانب بامسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان،وهمچنین طبق خواسته اکثررفقای مسئول درآن کمیته،باوجودآنکه نه تنهارئیس جمهورفاشیست کشورجهنمی یونان ازکلیه تهدیدات قاطع سازمان مخفی ایران علیه پنج سفیربی شخصیت وبی پرنسیب سیاسی یونان درآمریکا،ایران،تاجیکستان،ترکمنستان،ترکیه واخیراًنیزدرکشورهای روسیه وآلمان آگاه شده وطی تماس این سفیران بی پرنسیب بانخست وزیرفاشیستی یونان درتلاشندتادراسرع وقت به مشکلات هموطننان سیاسی معترض درآتن رسیدگی وماامیدفراوان داریم که پاسخ کلیه خواسته های آن هموطننان ،مثبت وقانع کننده باشد.
کمیته سیاسی -نظامی سازمان مخفی ایران ازکلیه رفقای چریکهای فدائی خلق خواهان وخواستارآن است که ازهرگونه برخوردهای چریکی -نظامی باسفارتخانه های یادشده دوری جسته ومنتظردستورات بعدی باشند.
سازمان مخفی ایران باتمام عرصه وجودی خود،پابپای خواسته های مسئولین کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی دریونان پیش خواهدرفت.طبق گفتگوبامسئولین کمیته پناهندگان دریونان،باتهدیدات سازمان مخفی ایران ،چندروزدیگرقراراست دولتمردان فاشیستی یونان بامسئولین کمیته به گفتگوومذاکره بنشینند.
دردفاعی جانانه ازپناهندگان سیاسی ایرانی دریونان ،مانیزپابپای خواسته های آنان پیش خواهیم رفت.
رفقای رزمنده فدائی درشهرلوس آنجلس ،نیویورک ،ترکیه وتاجیکستان،ازدست زدن به هرنوع اقدام نظامی علیه سفیران دولت یونان خوداری ومنتظرنتیجه نهائی مذاکرات بین دولتمردان فاشیست یونان بانمایندگان ومسئولین کمیته پناهندگان ایرانی دریونان باشند.
باسپاس

کمیته خارج از کشور- رفیق شماالبرز

جهت تماس مستقیم بارفقای مسئول کمیته درآتن می توانیدباآنهامستقیماًگفتگوکنید
امیر عبدلملکی... abtind@yahoo.com
00306944571834
سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317
رضا کمالی
00306959770562
ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com
00306959637995

No comments: