10/10/2010

معرفی سایتها:

سایتهای متعلق به مزدوران حکومت نجس وننگین آخوندی

مزدوران وجنایتکاران بی شرم وحیائی که برای خوش رقصی وخوش خدمتی نوکرمنشانه ،وبرای مستحکم ترکردن پایه های پوسیده حکومت نجس آخوندی،دست به هرنوع جنایت ضدانسانی زده ودراین فاحشه گری وروسپیگری سیاسی سنگ تمام گذاشتند.وهمه جانبه خودرابه آخوندوآخوندیسم تفویض کردندحتی تفویض جنسی.

_____________________


سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(س.م.ا)،نه تنهاهیچگونه وابستگی تشکیلاتی به اینگونه سایتهای روسپی سیاسی شده نداردکه حتی می خواهیم سرنجس شان به تن کثیف شان نیزنباشد. باشدکه درآینده ای نزدیک باروده آخرین سرکردگان اینگونه باندهای هرزه سیاسی،آخرین آخوندعمامه به سررابه دارمجازات بکشیم..


به امیدآن روز
_____________________
سایت روسپی های سیاسی

http://www.pyknet.net/

_________________

http://www.rahetudeh.com/

________________

http://www.fadai.org/

No comments: